Byla P2-156-641/2016
Dėl baudos vykdymo procese paskyrimo, suinteresuoti asmenys – V. V., UAB “Bankroto administratorių kompanija”

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, sekretoriaujant Giedrei Juozapaitienei, viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio Ričardo Kudrausko pareiškimą dėl baudos vykdymo procese paskyrimo, suinteresuoti asmenys – V. V., UAB “Bankroto administratorių kompanija”,

Nustatė

2antstolis Ričardas Kudrauskas kreipėsi į teismą pareiškimu ir prašo teismo už antstolio įpareigojimo nevykdymą skirti baudą skolininkui – buvusiam UAB „Lumata“ direktoriui - V. V.. Pareiškime nurodė, kad antstolis R. Kudrauskas vykdo vykdomąją bylą Nr. 0098/16/00758 pagal Vilniaus apygardos teismo 2016-03-23 vykdomąjį raštą Nr. B2-3284-781/2016 dėl įpareigojimo perduoti įmonės bankroto administratoriui UAB „Bankroto administratorių biuras“ įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus. 2016-04-21 buvo priimtas patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą ir 2016-04-21 įpareigojimas įvykdyti sprendimą, kuriuo buvęs UAB „Lumata“ direktorius V. V. įpareigotas nedelsiant perduoti bankroto administratoriui UAB „Bankroto administratorių kompanija“ įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus ir informuoti antstolį iki 2016-05-02 apie įpareigojimo įvykdymą bei sumokėti vykdymo išlaidas. Antstolis teigia, kad skolininkas V. V. bendradarbiauja su antstolių kontora, teikia jam reikalaujamą informaciją, nurodė įsipareigojimo neįvykdymo priežastis, o teiginiams pagrįsti pridėjo rašytinius įrodymus, tačiau neatliko visų būtinų veiksmų siekiant gauti visus įmonės dokumentus ir trukdė bankroto administratoriui vykdyti bendrovės vykdymo procedūrą. Atsižvelgiant į tai, kad buvęs įmonės direktorius pilnai neįvykdė Šiaulių apygardos teismo 2016-03-23 nutarties, antstolė prašo skirti V. V. baudą už antstolio įpareigojimo nevykdymą.

3Suinteresuotas asmuo (skolininkas) V. V. 2016-09-05 pateikė rašytinę nuomonę dėl 2016-08-03 antstolio R. Kudrausko pareiškimo, dėl baudos skyrimo, ir nurodė nesutinkantis su antstolio pareiškimu dėl baudos skyrimo atsižvelgiant į tai, jog ėmėsi visų įmanomų veiksmų antstolio paskirtam įpareigojimui įvykdyti – ne kartą kreipėsi į buhalterines paslaugas UAB „Lumata“ teikiančios UAB „Elerta“ buhalterę R. S. dėl netinkamai ir ne laiku teikiamų buhalterinės apskaitos paslaugų, sužinojęs apie teisme iškeltą UAB „Lumata“ bankroto bylą ir gavęs bankroto administratoriaus pranešimą, nedelsdamas elektroniniu paštu jį persiuntė buhalterei R. S., prašydamas kuo skubiau jam pateikti reikalaujamus buhalterinius dokumentus, kurių jis nei pagal pirmą pranešimą, nei vėlesnių pareikalavimų metu iš buhalterės negavo, dėl galimo apgaulingo ar aplaidaus buhalterinės apskaitos vedimo net kelis kartus pareiškimais kreipėsi į policijos komisariatą dėl ikiteisminio tyrimo buhalterei R. S. pradėjimo, kurį buvo atsiakyta pradėti, pasiūlant ginčą spręsti civiline tvarka, į tai, jog pats antstolis pripažįsta, jog skolininkas V. V. su juo bendradarbiauja išieškojimo procese ir teikia reikalaujamą informaciją ir/ar nurodo įpareigojimo neįvykdymo priežastis, jas pagrįsdamas įrodymais. Mano, jog antstolis į teismą dėl baudos skolininkui skyrimo kreipėsi būdamas išieškotojo įtakotas.

4Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) UAB “Bankroto administratorių kompanija” nuomonės dėl 2016-08-03 antstolio R. Kudrausko pareiškimo, dėl baudos skyrimo, nepateikė.

5Į teismo posėdį neatvyko pareiškėjas antstolis R. Kudrauskas, suinteresuoti asmenys

6V. V., UAB “Bankroto administratorių kompanija” atstovas, kuriems apie posėdį laiką ir vietą pranešta tinkamai teismo pranešimais. Suinteresuotas asmuo V. V. pateikė prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta. Atsižvelgiant į tai, jog byloje dalyvaujantiems asmenims buvo tinkamai pranešta apie žodinio teismo posėdžio laiką ir vietą, o nagrinėjant tokio pobūdžio ginčą byloje dalyvaujančių asmenų neatvykimas į teismo posėdį nekliudo išnagrinėti klausimo dėl sprendimo neįvykdymo iš esmės (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 771 straipsnio 5 dalis), todėl byla nagrinėtina pareiškėjui ir suinteresuotiems asmenims nedalyvaujant.

7Pareiškimas atmestinas.

8Iš byloje esančių dokumentų ir pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0098/16/00758 medžiagos matyti, kad antstoliui R. Kudrauskui yra pateiktas vykdyti vykdomasis raštas, kuriuo UAB „Lumata“ valdymo organams nustatytas 15 dienų terminas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus. V. V. 2016-04-21 išsiųstas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, įpareigojimas vykdyti antstolio nurodymus (vykdomosios bylos Nr. 0098/16/00758 4-6 b. l.). Skolininkas elektroniniu paštu informavo antstolį, kad jo atstovė advokatė E. D. -Jakimavičienė bandė susisiekti su UAB „Elerta“ buhaltere R. S., nes UAB „Elerta“ ir UAB „Lumata“ atstovams pasirašius apskaitos paslaugų teikimo sutartį, UAB „Lumata“ įmonės dokumentai buvo perduoti saugoti buhalterei R. S. (vykdomosios bylos Nr. 0098/16/00758 15-17 b. l.). Buhalterei neperduodant teismo nutartyje reikalaujamų dokumentų

9V. V., pastarasis kreipėsi į Šiaulių AVPK dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo R. S., kurį buvo atsisakyta pradėti (vykdomosios bylos Nr. 0098/16/00758 19-22, 32-34 b. l.).

10Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Tais atvejais, kai įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės, jos savininkas (savininkai) per tuos pačius terminus privalo pateikti administratoriui viso jo (jų) turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. Jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2 896 Eur baudą, kuri įstatymų leidėjo numatyta kaip sankcija įmonės vadovui už tai, kad jis, privalėdamas ir galėdamas įvykdyti teismo įpareigojimą, to nepadaro ir taip trukdo bankroto proceso eigai. Taip pat bankrutuojančios įmonės administratorius turi teisę pagal CPK 588 ir 646 straipsnius prašyti teismo išduoti vykdomąjį raštą dėl teismo nutarties, kuria yra nustatyti įmonės vadovui įpareigojimai perduoti dokumentus ir turtą, vykdymo. Tokiu atveju, jei per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis atlikti skolininką tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik pats skolininkas, antstolis, vadovaudamasis CPK 771 straipsnio 1 ir 5 dalimis, surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą ir jį perduoda antstolio kontoros buveinės apylinkės teismui, kuris, nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti iki 289 Eur baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai. Nurodytas teisinis reguliavimas nustato įmonės vadovui pareigą perduoti įmonės dokumentus ir turtą bankroto administratoriui ir pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą, teismui nagrinėjant bankroto bylą, ir pagal antstolio reikalavimą vykdymo procese. Taip pat abu šie procesai numato galimybę skirti vadovui baudą už nustatytos pareigos nevykdymą. Todėl CPK 771 straipsnyje numatytos vykdymo procesą reglamentuojančios nuostatos dėl baudos skyrimo ir Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkto nuostatos turi būti taikomos sistemiškai, baudos skyrimo klausimą vykdymo procese nagrinėjantis apylinkės teismas turi atsižvelgti į apygardos teisme nagrinėjamos bankroto bylos aplinkybes. Akcentuotina, jog baudos pagrįstumo ir teisėtumo klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į antstolio kreipimosi į teismą dieną įstatymo nustatytas sąlygas ir pagrindus. Nurodytomis teisės normomis yra siekiama užtikrinti antstolių privalomų nurodymų tinkamą vykdymą, užkirsti kelią galimiems trukdymams antstoliams vykdyti įstatymų jiems pavestas funkcijas. Todėl kiekvieną kartą skiriant baudą pagal nurodytą CPK straipsnį reikia vertinti, ar asmuo iš tiesų nevykdo antstolio reikalavimo, ar iš tiesų kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus ir dėl kokių priežasčių asmuo nevykdo antstolių nurodymų, t. y. ar toks asmens elgesys yra sąlygotas objektyvių priežasčių, ar vis tik asmuo sąmoningai siekia trukdyti antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus. Sprendžiant klausimą dėl antstolio reikalavimų nevykdymo, svarbu konstatuoti ne tik patį reikalavimo neįvykdymo faktą, bet įvertinti ir reikalavimo neįvykdymo priežastis, realias šio reikalavimo įvykdymo galimybes.

11Pateiktoje vykdomoje byloje Nr. 0098/16/00758 nėra sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo akto. Toks aktas nebuvo antstolio R. Kudrausko perduotas ir teismui. Minėto pasekoje teismas konstatuoja, jog antstolis R. Kudrauskas, kreipdamasis į teismą dėl baudos už sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymą skyrimo, nesilaikė CPK 771 straipsnyje nustatytos kreipimosi į teismą su tokio pobūdžio prašymu tvarkos. Tai reiškia, jog nagrinėjamu atveju nėra CPK 771 straipsnyje nustatyta tvarka antstolio konstatuotų duomenų, kad skolininkas V. V. neįvykdė įpareigojimo perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus. Be to, kaip matyti ir bylos duomenų bei paties antstolio pareiškime dėl baudos skyrimo nurodytų faktinių aplinkybių, buvęs įmonės vadovas (skolininkas) V. V., gavęs raginimą įvykdyti sprendimą, nurodė antstoliui dėl kokių priežasčių negali pilnai įvykdyti vykdomojo rašto bei vos gavęs įpareigojimą, pateikė antstoliui turimus dokumentus, žinant, kad likusi įmonės dokumentų dalis yra pas UAB „Elerta“ buhalterę, visais įmanomais būdais siekė atgauti įmonės dokumentus iš buhalterės R. S.. Byloje nėra duomenų apie tai, kad būtų kreiptasi į pačią buhalterę R. S., nebandyta bendrauti su kitais asmenimis dėl prarastų dokumentų. Remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, atsižvelgdamas į tokio pobūdžio baudos skyrimo tikslus ir paskirtį, teismas sprendžia, kad prašymą skirti baudą už teismo sprendimu paskirto įpareigojimo nevykdymą antstolis pateikė teismui nesant tam įstatymo nustatytų sąlygų ir pagrindų (CPK 771 straipsnis).

12Kadangi antstolis įstatymų nuostatas šiame vykdymo procese taikė pažeisdamas įstatymų jam suteiktą kompetenciją, teismo manymu, nagrinėjamu atveju baudos, kaip priemonės, palengvinančios vykdymo veiksmų atlikimą, taikymas neatitiktų sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principų. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog tenkinti pareiškimą dėl baudos už sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymą skyrimo nėra teisinio pagrindo, todėl antstolio pareiškimas atmetamas.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 292 straipsniais, 335 straipsniu, 771 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

14atmesti antstolio Ričardo Kudrausko pareiškimą dėl baudos skyrimo BUAB „Lumata“ direktoriui V. V., asmens kodas ( - )

15Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti antstoliui ir suinteresuotiems asmenims.

16Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliui vykdomąją bylą Nr. 0098/16/00758.

17Ši nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama paduodant atskirąjį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai