Byla T-XX-38-11

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Anatolijaus Baranovo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kėdainių vandenys“ skundą atsakovui Finansų ministerijai dėl sprendimo panaikinimo rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Finansų ministerija 2009 m. liepos 29 d. priėmė sprendimą Nr. (27.8-01)-6K-0907571, kuriuo, vadovaudamasi Valstybės skolos įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi, nusprendė išieškoti iš UAB „Kėdainių vandenys“ turto 648 552,38 JAV dolerio skolą, susidariusią pagal Vyriausybės 1996 m. birželio 26 d. nutarimą Nr. 755 ir 2000 m. rugsėjo 29 d. nutarimą

4Nr. 1177; finansų ministro 1996 m. rugpjūčio 1 d. garantinį raštą Nr. 96-1099 firmai FM International Inc. bei garantinį raštą, išduotą „Export–Import Bank“; 1995 m. lapkričio 2 d. kontraktą dėl 1 181 000 JAV dolerių paskolos tarp Kėdainių rajono savivaldybės (nuo 1997 m. sausio 8 d. teisių ir pareigų perėmėja – specialios paskirties UAB „Kėdainių vandenys“) ir firmos FM International Inc.; specialios paskirties UAB „Kėdainių vandenys“ 1996 m. gruodžio 12 d. skolos dokumentą.

5Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Finansų ministerijos 2009 m. liepos 29 d. sprendimą Nr. (27.8-01)-6K-0907571.

6Pareiškėjas nurodė, kad 1995 m. lapkričio 2 d. Kėdainių rajono savivaldybė ir JAV firma FM International Inc. pasirašė kontraktą, kuriuo ši firma įsipareigojo suprojektuoti geriamojo vandens nugeležinimo stotį, atlikti inžinerinius darbus, pristatyti įrangą į Kėdainius, atlikti statybos ir montavimo darbus, apmokyti personalą bei paleisti stotį eksploatacijai, o savivaldybė įsipareigojo už visiškai pastatytą stotį kontrakte numatytais terminais sumokėti 1 181 000 JAV dolerių. Kontrakto šalys bei pareiškėjas 1997 m. sausio 8 d. sudarė susitarimą, kuriuo vietoje Kėdainių rajono savivaldybės kontrakto šalimi tapo pareiškėjas. Su minėto kontrakto vykdymu susijusiai paskolai buvo suteikta Lietuvos Respublikos valstybės garantija 944 800 JAV dolerių sumai. Pareiškėjas nurodė, kad JAV firma FM International Inc. 1997 metais pristatė į Kėdainius geriamojo vandens nugeležinimo stoties įrangą, tačiau statybos ir montavimo darbų nebaigė. Šios firmos nebaigtos vykdyti kontrakto dalies vertė yra 552 057 JAV doleriai. Už įvykdytą kontrakto dalį pareiškėjas yra sumokėjęs 631 238,59 JAV dolerio. Tačiau Finansų ministerija, neįvertinusi tos aplinkybės, kad firma FM International Inc. iki galo neįvykdė kontrakto, kaip garantas sumokėjo visą garantuotą sumą ir dabar ginčijamu sprendimu atgręžtine tvarka nusprendė skolą išieškoti iš pareiškėjo. Pareiškėjas nurodė, kad savo sutartinius įsipareigojimus firmai FM International Inc. įvykdė, o mokėti šiai firmai už neatliktus darbus jis neprivalo. Todėl Finansų ministerija be pagrindo sumokėjo garantuotą sumą ir neturi teisės reikalauti savo sumokėtos sumos padengimo iš pareiškėjo (Valstybės skolos įstatymo 10 straipsnio 2 dalis; Civilinio kodekso 6.107 straipsnio 1 dalis). Pareiškėjas taip pat nurodė, kad jis kreipiasi į administracinį teismą, nes Konstitucinis Teismas 2008 m. birželio 30 d. nutarime, aiškindamas Valstybės skolos įstatymo, Civilinio proceso kodekso ir Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatas, konstatavo, jog Finansų ministerijos sprendimai yra administraciniai viešojo administravimo subjekto priimti aktai, kurie gali būti skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (nutarimo konstatuojamosios dalies 4.3 punktas).

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 21 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino ir panaikino Finansų ministerijos 2009 m. liepos 29 d. sprendimą Nr. (27.8-01)-6K-0907571. Teismas nurodė, kad, tiek pagal Valstybės skolos įstatymo

810 straipsnio 4 dalį (1999 m. liepos 7 d. redakcija), tiek pagal Valstybės skolos įstatymo

910 straipsnio 2 dalį (2005 m. birželio 16 d. redakcija), Finansų ministerija įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę į skolininką tik tuo atveju, kai skolininkas, už kurio įsipareigojimų vykdymą garantuoja valstybė, nevykdo sutartinių įsipareigojimų. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas neturėjo pareigos pagal sutartį mokėti pradiniam kreditoriui už neatliktus darbus. Atsakovas visą garantuotą sumą sumokėjo neįvertinęs aplinkybės, kad JAV firma FM International Inc. neįvykdė sutarties dėl 552 057 JAV dolerių.

10Finansų ministerijai šioje byloje atstovaujanti akcinė bendrovė Turto Bankas padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 21 d. sprendimą ir atmesti pareiškėjo skundą. Apeliantas nurodė, kad pareiškėjas 1996 m. gruodžio 12 d. pasirašė skolinį įsipareigojimą, kuriuo besąlygiškai įsipareigojo firmai FM International Inc. sumokėti pagrindinę sumą, t. y. sumokėti 944 800 JAV dolerių „Bank One Texas“ bankui, kuris finansavo 1995 m. lapkričio 2 d. kontrakto vykdymą ir savo finansavimą buvo apdraudęs JAV „Export–Import Bank“ banke. Lietuvos Respublika, atstovaujama Finansų ministerijos, taip pat besąlygiškai garantavo už pareiškėjo pasirašytą skolinį įsipareigojimą „Bank One Texas“ bankui. Apeliantas nurodė, kad, esant nepakeistam, nenuginčytam ir besąlyginiam pareiškėjo skoliniam įsipareigojimui, Finansų ministerijai nebuvo pagrindo nevykdyti įsipareigojimų pagal garantijos sutartį.

11Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodo, kad šiuo atveju ginčo šalis sieja civiliniai teisiniai skolos santykiai, todėl, nepriklausomai nuo to, jog viena iš šalių yra valstybės institucija, byla turėtų būti nagrinėjama bendrosios kompetencijos teisme.

12Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

13Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

14Pagrindas byloje ginčijamam Finansų ministerijos sprendimui dėl skolos išieškojimo priimti buvo tarp pareiškėjo, užsienio firmos bei bankų atsiradę civiliniai teisiniai santykiai bei Lietuvos valstybės garantija už pareiškėjo prievolių įvykdymą. Suteikdama garantiją, valstybė veikė ne kaip viešosios teisės subjektas, bet kaip civilinių santykių dalyvis (garantas). Šalių pozicijos šioje byloje taip pat yra grindžiamos civiliniais, o ne administraciniais teisiniais pagrindais. Įvykdžiusi garantiją užsienio asmenims, valstybė laiko, kad ji įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į pareiškėją, tačiau pastarasis šią teisę neigia teigdamas, jog turi atsikirtimų prieš pradinį kreditorių, o garantas, neatsižvelgęs į juos, be pagrindo įvykdė savo įsipareigojimus.

15Minėtos aplinkybės liudija, kad aptariamas ginčas yra platesnio pobūdžio, t. y. apima reikšmingus civilinius teisinius aspektus ir nėra susijęs vien tik su skundžiamo Finansų ministerijos sprendimo vertinimu grynai viešojo administravimo požiūriu. Todėl šiuo atveju taikytina absorbcijos taisyklė ir byla nagrinėtina bendrosios kompetencijos teisme, kurio kompetencija yra platesnė ir įgalina šį teismą, sprendžiant civilinį ginčą, kartu išspręsti ir susijusio administracinio akto teisėtumo klausimą (Civilinio proceso kodekso 26 straipsnio 2 dalis, Teismų įstatymo 12 straipsnio 3 dalis).

16Specialioji teisėjų kolegija, konstatavusi, jog aptariamas ginčas yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui, bylą grąžina apeliacinės instancijos administraciniam teismui, kuris, atsižvelgdamas į šioje nutartyje padarytas Specialiosios teisėjų kolegijos išvadas dėl bylos rūšinio teismingumo, turi baigti nagrinėti paduotą apeliacinį skundą.

17Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2-4 dalimis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

18Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

19Bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kėdainių vandenys“ skundą atsakovui Finansų ministerijai dėl sprendimo panaikinimo grąžinti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka baigti nagrinėti apeliacinį skundą.

20Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai