Byla A8.-5248-827/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Štuopienė, sekretoriaujant Aldonai Daudaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui V. P. ir jo atstovei advokato padėjėjai Evelinai Rožkovaitei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje V. P., a.k. ( - ) gim. ( - ), gyv. ( - ), traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 223 straipsnio 2 dalį.

2Teismas

Nustatė

3V. P., būdamas UAB „V.“ (toliau – ir Bendrovė) (įmonės kodas ( - )), vadovas (direktorius), per nustatytą laikotarpį nepateikė Registro tvarkytojui 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2.66 straipsnio 4 dalyje, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ir ABĮ) 58 straipsnio 3 dalyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 120, 123 ir 127 punktuose, kur numatyta, kad juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 d. nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Šiuo savo neveikimu V. P. padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje.

4Administracinėn atsakomybėn traukiamas V. P. teismo posėdyje nurodė, kad administracinio nusižengimo protokolą dėl ANK 223 straipsnio 2 dalyje padaryto nusižengimo gavo, su juo susipažino, kuo yra kaltinamas supranta. Kaltę dėl jam inkriminuoto administracinio nusižengimo padarymo pripažįsta visiškai ir gailisi. Pripažįsta, kad 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys nebuvo pateiktas laiku, nes bendrovė dirba su trečiomis šalimis, todėl užtrūko dokumentų pateikimas. Bendrovė veikia jau 9 metus, toks pažeidimas padarytas pirmą kartą, stengsis, kad daugiau tokie pažeidimai nesikartotų.

5Advokato padėjėja E. Rožkovaitė prašė atsižvelgti, kad bendrovė bendradarbiauja tiek su ES veikiančias juridiniais asmenimis, tiek trečiose šalyse esančiais partneriais, todėl užtrunka tarpusavio aktų suderinimas, ataskaitų priėmimas. Bendrovė turėjo tam tikrų nesutarimų dėl sąskaitų priėmimo pripažinimo, dėl šių priežasčių užtrūko ir dokumentų pateikimas, ir atitinkamai buhalterinę apskaitą vedanti įmonė, kol nebuvo išspręsti nesutarimai dėl sąskaitų priėmimo už paslaugas, finansinės atskaitomybės dokumentus pateikė nesavalaikiai. Taip pat prašė atsižvelgti, kad bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys buvo pateiktas iki VĮ Registro centro antrojo pranešimo, atsakomybėn traukiamas asmuo kaltę pripažįsta ir gailisi, toks pažeidimas padarytas pirmą kartą, todėl prašė taikyti kuo švelnesnę atsakomybę

6ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už Neteisingų juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

7Vertinant byloje surinktus įrodymus darytina išvada, kad byloje surinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad V. P. padarė jam inkriminuojamą administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje. V. P. kaltę padarius administracinį nusižengimą, be jo paties prisipažinimo, patvirtina byloje esantys įrodymai. Iš V. P. surašyto administracinio nusižengimo protokolo matyti, kad jame užfiksuotos visos esminės padaryto administracinio nusižengimo aplinkybės (b. l. 2). Protokole nurodytas faktines aplinkybes patvirtina ir kita rašytinė bylos medžiaga. Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija matyti, kad V. P. nuo 209 m. liepos 21 d. paskirtas UAB „V.“ vadovu; Bendrovės finansinių metų pradžia yra sausio 1 d., finansinių metų pabaiga yra gruodžio 31 d. (t. y. bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais); 2018 m. bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentai Registro tvarkytojui pateikti 2019 m. rugsėjo 16 d. (b. l. 3-6).

8Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatyta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį; 24 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos; 37 straipsnio 12 dalies 7 punkte numatyta, kad bendrovės vadovas atsako už bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui, o 58 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui. Pagal CK 2.52 straipsnio 1 dalį ir bendrovės steigimo dokumentus (įstatus), bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, taigi UAB „Vagon“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas Registro tvarkytojui ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d. Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 10 punktu ir Nuostatų 38 ir 41 punktais, už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas.

9Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teisinį reguliavimą, darytina išvada, kad V. P., būdamas UAB „V.“ vadovu, nepateikė juridinio asmens finansinių ataskaitų Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, todėl padarė ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad V. P. kaltė dėl padaryto administracinio nusižengimo yra visiškai įrodyta ir jam skirtina nuobauda.

10Skirdamas administracinę nuobaudą, teismas atsižvelgia į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį (padarytas nusižengimas, susijęs su prekyba, finansų sistema ir statistika), nusižengimo padarymo aplinkybes, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį; į pažeidėjo asmenybę, kuris yra dirbantis, duomenų apie teistumą ar asmens patraukimą administracinėn atsakomybėn nepateikta. V. P. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis pripažino padaręs nusižengimą ir gailisi (ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog administracinio nubaudimo tikslai bus pasiekti paskyrus V. P. minimalią baudą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalies sankcijoje (ANK 34 str.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 34 straipsnio 2 dalimi, 223 straipsnio 2 dalimi, 572 straipsnio 1 dalimi, 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 636 straipsniu, 646 straipsniu, 675 straipsniu,

Nutarė

12V. P. pripažinti kaltu padarius administracinį pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje ir skirti administracinę nuobaudą – 200 € (dviejų šimtų eurų) dydžio baudą.

13Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos.

14Bauda mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: LT787290000000130151 AS Citadele banka banko Lietuvos filiale, LT057044060007887175 AB SEB banke, LT327180000000141038 AB Šiaulių banke, LT744010051001324763 Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje (buvęs AB DNB bankas), LT122140030002680220 Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), LT247300010112394300 banke Swedbank, AB, LT427230000000120025 UAB Medicinos banke.

15Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti ROIK Nr. 19106750748 ir įmokos kodą 1001.

16Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos, bauda bus išieškoma priverstinai (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 676 straipsnio 1 dalis).

17Išaiškinti, kad, vadovaujantis ANK 675 straipsnio 3 dalimi, po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

18Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai