Byla 2-32/2010
Dėl tarptautinio ivaikinimo paliko nenagrineta

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju: Ales Bukaviniene, Audrones Jarackaites ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešejas),

2teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo pareiškejo G. G. R. atskiraji skunda del Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjucio 13 d. nutarties, kuria teismas pareiškejo G. G. R. pareiškima del tarptautinio ivaikinimo paliko nenagrineta.

3Teiseju kolegija, išnagrinejusi atskiraji skunda, n u s t a t e :

4Pareiškejas Vokietijos Federacines Respublikos pilietis G. G. R. kreipesi i teisma su pareiškimu, prašydamas leisti ivaikinti sutuoktines G. R. dukra S. V. , gimusia 1992 m. birželio 8 d., pakeiciant mergaites dabartine pavarde i bendra šeimos pavarde R..

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjucio 13 d. nutartimi pareiškejo G. G. R. pareiškima del tarptautinio ivaikinimo paliko nenagrineta CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkte itvirtintu pagrindu, i teismo posedi neatvykus pareiškejui, kai jo dalyvavimas pagal CPK 484 straipsnio 4 dali yra butinas. Teismas nustate, kad 2009 m. gegužes 14 d. protokoline nutartimi teismo posedis byloje buvo atidetas CPK 156 straipsnio 1 dalyje itvirtintu pagrindu, nesant galimybes išnagrineti bylos tame teismo posedyje neatvykus vertejui. Kito teismo posedžio data buvo suderinta su visais proceso dalyviais ir, atsižvelgiant i paties pareiškejo užimtuma, posedis buvo paskirtas 2009 m. rugpjucio 13 d. 13.30 val. Pareiškejas ir jo atstove pasiraše, kad jiems yra žinoma kito posedžio data ir laikas. Toks pranešimas apie kita teismo posedi atitinka istatymo reikalavimus. Atsižvelgiant i šias aplinkybes, teismas laike, kad bylos nagrinejimo diena pareiškejo atstoves faksimiliniu ryšiu teismui pateiktas tinkamai nemotyvuotas ir reikiamais irodymais apie išvykimo priežastis nepagristas prašymas atideti bylos nagrinejima, t.y. tik del to, kad pareiškejas G. G. R. bei suinteresuoti asmenys G. R. ir S. V. yra išvyke i užsieni, nepatvirtina svarbiu priežasciu neatvykti i teismo posedi, kurios sudarytu prielaidas dar karta atideti bylos nagrinejima, buvimo.

6Pareiškejas G. G. R. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjucio 13 d. nutarti panaikinti ir klausima del pareiškejo G. G. R. pareiškimo del S. V. ivaikinimo išspresti iš esmes. Nurodo, jog i teismo posedi, kurio nagrinejimas buvo paskirtas 2009 m. gegužes 14 d., buvo atvyke visi suinteresuoti asmenys, taciau teismo posedis neivyko, kadangi teismas nepasirupino, jog teismo posedyje dalyvautu vertejas. Šio posedžio metu tariantis del kito teismo posedžio datos, teiseja pageidavo posedi skirti rugpjucio menesi. Pareiškejui pareiškus, kad jis išvyksta i užsieni ir ta menesi teismo posedyje negales dalyvauti, nes iš užsienio griš tik spalio menesi, teiseja patvirtino, kad rugpjucio menesi skiria tik preliminaria teismo posedžio data ir pareiškejui su šeima nespejus grižti iš užsienio, posedžio data bus perkelta spalio menesi. Todel pareiškejui nespejus grižti iš užsienio teismui buvo pateiktas prašymas posedžio data atideti spalio menesi. Teismui atsisakius spresti ivaikinimo klausima buvo pažeisti nepilnametes S. V. interesai.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Nagrinejamu atveju pareiškejas Vokietijos Federacines Respublikos pilietis G. G. R. gincija Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjucio 13 d. nutarti, kuria jo pareiškimas del Lietuvos Respublikos piliecio ivaikinimo buvo paliktas nenagrinetas CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkte itvirtintu pagrindu, pareiškejui 2009 m. rugpjucio 13 d. neatvykus i teismo posedi. Atskirojo skundo pagrinda sudaro argumentai del netinkamo pareiškejo neatvykimo i teismo posedi priežasciu vertinimo.

9Ypatingosios teisenos bylas teismas nagrineja pagal CPK taisykles, su išimtimis ir papildymais, kurie nustatyti CPK V dalyje ir kituose istatymuose. Pagal CPK 246 straipsnio 1 ir 2 daliu nuostatas ieškovo, atsakovo ar ju atstovu prašymu teismas turi teise atideti bylos nagrinejima, kai yra dvi salygos: pirma, iki teismo posedžio pradžios šalis, jos atstovas pateikia prašyma atideti bylos nagrinejima ir prideda dokumentus, pateisinancius neatvykima; antra, teismas pripažista nurodytas neatvykimo priežastis svarbiomis. Pažymetina, kad istatymo nustatyta, jog neatvykimas del ligos, atostogos, komandiruote, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašus atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis (CPK 246 straipsnio 1 ir 2 dalys). Istatymo nuostata, jog išvardytos priežastys paprastai nelaikomos svarbiomis, reiškia tai, jog ivertinti nurodytas priežastis kitaip, t. y. pripažinti jas svarbiomis, teismas gali tik nustates tam tikras konkreciu atveju išskirtines aplinkybes. Be to, teismas turi ivertinti, ar patenkinus prašyma atideti bylos nagrinejima nebus pažeisti proceso operatyvumo ir koncentruotumo, draudimo piktnaudžiauti procesinemis teisemis principai.

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad, nagrinejant byla Vilniaus apygardos teisme, i teismo posedi, kuris ivyko 2009 m. rugpjucio 13 d. 13.30 val., neatvyko pareiškejas G. G. R. (b.l. 115-117). Vadovaujantis CPK 484 straipsnio 4 dalimi, pareiškejo dalyvavimas buvo butinas. Prieš pat teismo posedi, Vilniaus apygardos teisme 2009 m. rugpjucio 13 d. 11 val. 28 min. faksograma buvo gautas pareiškejo atstoves prašymas atideti bylos nagrinejima 2009 m. spalio menesiui, kadangi pareiškejas su šeimas yra išvykes i užsieni (b.l. 112). Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjucio 13 d. nutartimi, nustates, kad pareiškejui ir jo atstovei buvo tinkamai pranešta apie bylos nagrinejimo vieta ir laika, sprende, kad nagrinejamu atveju nera pagrindo atideti bylos nagrinejima, nes pateiktas prašymas yra tinkamai nemotyvuotas ir nepagristas reikiamais irodymais apie išvykimo priežastis.

11Teiseju kolegija, ivertinusi byloje esancius irodymus, pripažista, jog pirmosios instancijos teismas pagristai atsisake atideti bylos nagrinejima ir taike CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytas teisines pasekmes – pareiškimo palikima nenagrineta. Iš Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužes 14 d. protokolo matyti, jog teismui atidejus bylos nagrinejima ir sprendžiant kito teismo posedžio laiko klausima, pareiškejo atstove praše neskirti teismo posedžio birželio menesi, nes pareiškejas bus išvykes iš Lietuvos (b.l. 109). Pastabu del protokolo pateikta nebuvo. Todel atmestinas kaip nepagristas atskirojo skundo argumentas, jog posedžio metu buvo prašoma neskirti teismo posedžio iki spalio menesio ir teismas neatsižvelge i ši pareiškejos atstoves prašyma. Tai, jog prašymas atideti bylos nagrinejima buvo pateiktas 2009 m. rugpjucio 13 d. prieš pat teismo posedi ir nepagristas jokiais pareiškejo G. G. R. išvykima i užsieni, šio išvykimo priežastis ir trukme patvirtinanciais irodymais, sudaro pagrinda daryti išvada del pareiškejo piktnaudžiavimo procesu, nesirupinimu proceso eiga. Pareiškejo nedalyvavimo priežastis 2009 m. rugpjucio 13 d. teismo posedyje patvirtinantys irodymai taip pat nebuvo pateikti ir kartu su atskiruoju skundu.

12Atsižvelgiant i tai, kad byloje nebuvo pateikta pareiškejo neatvykima i teismo posedi 2009 m. rugpjucio 13 d. pateisinanciu dokumentu, pirmosios instancijos teismas neturejo pagrindo pripažinti pareiškejo G. G. R. neatvykimo i teismo posedi priežasti svarbia, todel pagristai atmete prašyma atideti bylos nagrinejima ir pareiškima paliko nenagrineta. Del nurodytu motyvu nera pagrindo konstatuoti apelianto ivardytu proceso teises normu pažeidimo. Nepilnamecio interesai negali buti pagrindas, pateisinantis šaliu ar kitu dalyvaujanciu byloje asmenu nesirupinima proceso eiga, veikiant už greitesni bylos išnagrinejima, nevilkinti proceso. Esant minetoms aplinkybems ir nenustacius absoliuciu skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindu, teiseju kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teiseta bei pagrista, del ko ja keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nera pagrindo (LR CPK 329 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

13Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

14Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjucio 13 d. nutarti palikti nepakeista.

Proceso dalyviai