Byla A-556-600-13
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ir trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Headex“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo S. G. skundą atsakovui Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai (trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Headex“) dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas S. G. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1-11) prašydamas panaikinti Žurnalistų etikos inspektoriaus (toliau – ir Inspektorius) 2012 m. birželio 12 d. priimtą sprendimą Nr. SPR-57 „Dėl interneto tinklalapyje www.skundai.lt paskelbtos informacijos“ (toliau – ir Sprendimas) bei priteisti iš atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos (toliau – ir Tarnyba, atsakovas) pareiškėjo naudai jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad Inspektoriaus priimtas Sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl naikintinas. Pareiškėjas nesutiko su atsakovo nuomone, kad pareiškėjas būdamas interneto tinklapio www.skundai.lt valdytoju laikomas viešosios informacijos skleidėju, kuris atsako už tinklapyje nežinomų interneto naudotojų parašytų ir paskleistų publikacijų turinį. Prieštaravo Inspektoriaus reikalavimui iš interneto tinklalapio www.skundai.lt pašalinti Sprendime nurodytą informaciją, kurią interneto naudotojai publikavo apie uždarąją akcinę bendrovę „Headex“. Nurodė, kad jo, kaip valdytojo veikla, apsiriboja tik interneto tinklalapio www.skundai.lt tarnybinės stoties (interneto serverio) eksploatavimo techniniu procesu, ši veikla yra techninio, automatinio ir pasyvaus pobūdžio. Interneto tinklalapio www.skundai.lt valdytojas jokių publikacijų nerengia ir neskleidžia, o tik suteikia interneto naudotojams techninę galimybę rengti ir skleisti viešąją informaciją – internete paskelbti savo nuomonę apie prekių pardavėjus, paslaugų teikėjus ar darbdavius. Nurodė, kad pareiškėjo veiklai turi būti taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 290 patvirtintos Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos (toliau – Tvarka) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 881 patvirtinto Galimybės pasiekti neteisėtu būdu įgytą, sukurtą, pakeistą ar naudojamą informaciją panaikinimo tvarkos aprašo (toliau - Aprašas) nuostatos. Nurodė, kad pareiškėjo, kaip interneto tinklalapio www.skundai.lt valdytojo, kaip informacinės visuomenės tarpinių paslaugų teikėjo, kaip informacijos prieglobos (duomenų saugojimo) paslaugų teikėjo, atsakomybė už kitų asmenų interneto tinklalapyje www.skundai.lt viešai publikuotus (pateiktus saugojimui) duomenis yra ribojama Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (toliau – ir Visuomenės informavimo įstatymas) 51 straipsnio 3 dalies, Tvarkos 12 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo (toliau – ir Informacinės visuomenės paslaugų įstatymas) 14 straipsnio bei kitų šio įstatymo straipsnių, taip pat Aprašo nuostatomis, kurios nenumato pareigos tikrinti kitų asmenų skleidžiamą viešąją informaciją bei užtikrinti jos teisėtumą, pagrįstumą, etiškumą ir pan. Todėl, pasak pareiškėjo, jis negali būti laikomas teisinės atsakomybės subjektu už kito asmens (publikacijos autoriaus) paskleistus duomenis (publikaciją), paskleistų duomenų turinį, duomenų teisėtumą, atitikimą tikrovės bei etiškumą, taip pat negali būti tapatinamas su viešosios informacijos rengėju ar skleidėju. Pareiškėjas taip pat rėmėsi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika. Nurodė, jog ESTT savo praktikoje yra išaiškinęs, kad interneto tinklalapio valdytojas, kurio veiklos atžvilgiu yra taikytinos Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo, įgyvendinančio 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva), 14 straipsnio nuostatos, negali būti atsakingas už kitų asmenų pateiktų saugojimui ir viešai publikuojamų duomenų turinį. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2005 m. rugsėjo 19 d. nutarime yra išaiškinęs, kad informacijos prieglobos paslaugų teikėjas negali būti tapatinamas su Visuomenės informavimo įstatymo nurodytais subjektais – viešosios informacijos rengėju ir (arba) platintoju/skleidėju. Pagal šį Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimą, už kito asmens patalpintų saugojimui duomenų saugojimą paslaugų teikėjas neatsako ir negali būti keliamas paslaugos teikėjo jokios teisinės atsakomybės klausimas, jei saugomi duomenys įstatymu nėra pripažinti neskelbtina informacija. Todėl vien tik uždarosios akcinės bendrovės „Headex“ vidiniai įsitikinimai ir nuomonė, kad publikacijos apie uždarąją akcinę bendrovę „Headex“ yra neatitinkančios tikrovės, žeminančios, neatitinkančios etikos standartų, nėra pakankamas pagrindas reikalauti pašalinti tam tikrus duomenis iš interneto tinklalapio www.skundai.lt – būtina įstatymu pripažinti prašomus pašalinti duomenis neskelbtina informacija. Pabrėžė, kad teisinės atsakomybės ir tam tikrų pareigų atsiradimo pradžia yra Aprašo 3, 4, 5 punkto reikalavimus atitinkančio arba neatitinkančio pranešimo gavimo momentas. Jokie teisės aktai pareiškėjo neįpareigoja rūpintis duomenų surinkimu ar gavimu, kurie pagrįstų saugomų duomenų teisėtumą, etiškumą, atitikimą tikrovei ir pan. Pareiškėjas nurodė, kad uždarosios akcinės bendrovės „Headex“ pranešimas neatitiko Aprašo 4.3 punkto reikalavimų, nes nebuvo pateikti faktiniai duomenys, apie tai uždaroji akcinė bendrovė „Headex“ buvo informuota ir vadovaujantis Aprašo 17 punktu prašyta pateikti juos, kurių uždaroji akcinė bendrovė „Headex“ nepateikė. Mano, kad dėl to uždaroji akcinė bendrovė „Headex“ ir kreipėsi į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, nes uždarajai akcinei bendrovei „Headex“ įstatymu kilo pareiga gauti faktinius duomenis, kuriais ji galėtų pagrįsti savo argumentus, o teisenos metu konstatuoti duomenis gali teismas ar kitos jurisdikcinės institucijos. Inspektorius nepagrįstai pripažino pareiškėją žinojusiu „<...>jog jo valdomame interneto tinklalapyje paskelbta informacija kenkia pareiškėjos dalykinei reputacijai ir atsisakęs ją pašalinti, interneto tinklalapio valdytojas elgėsi nesąžiningai ir tuo pažeidė Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies nuostatas, draudžiančias platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą“ – neesant tam būtinosios sąlygos – duomenų, kurie patvirtintų uždarosios akcinės bendrovės „Headex“ dalykinę reputaciją žeminančius ir tikrovę neatitinkančius faktus. Pareiškėjas pažymėjo, kad jo veiklos vertinimas nėra ir nebuvo atsakovo kompetencijoje, todėl vertindamas pareiškėjo veiklą ir pateikdamas reikalavimą pašalinti tam tikrus interneto tinklalapio www.skundai.lt tarnybinėje stotyje saugomus duomenis, atsakovas peržengė savo kompetencijos ribas. Pareiškėjo veiklos priežiūrą atlieka Informacinės visuomenės plėtros komitetas. Be to, pareiškėjo nuomone, Tarnyba faktiškai įvykdė valstybinę cenzūrą, nors tai įstatymu yra draudžiama, ir pažeidė viešąjį interesą. Publikacijos buvo publikuotos kaip komentarai apie darbdavį uždarąją akcinę bendrovę „Headex“. Nurodo, jog visuomenės nariai (interneto naudotojai) turi teisę dalyvauti diskusijose, vertinimuose bei komunikuoti tarpusavyje jai aktualiais darbdavio pasirinkimo klausimais, o tokios teisės ribojimas prieštarauja tiek teisės, tiek demokratijos principams.

6Atsakovas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba atsiliepimu į skundą (b. l. 28–31) prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 2012 m. birželio 12 d. Tarnyba, išnagrinėjusi trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Headex“ skundą dėl interneto tinklalapyje www.skundai.lt paskelbtos informacijos, priėmė sprendimą Nr. SPR-57, kuriuo trečiojo suinteresuoto asmens skundą pripažino pagrįstu ir įspėjo pareiškėją dėl Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies pažeidimo. Pažymi, kad Sprendimu pareiškėjas buvo pagrįstai ir teisėtai pripažintas viešosios informacijos skleidėju, todėl jo atžvilgiu turi būti taikoma atsakomybė pagal Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas. Nurodo, kad pareiškėjo veikla yra trejopo pobūdžio, jis yra: informacijos prieglobos paslaugų teikėjas (kaip tai nustato Tvarkos 4 dalies nuostatos); informacinės visuomenės paslaugų teikėjas, todėl jo veiklos atžvilgiu yra taikytinos ir Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo nuostatos; interneto tinklalapio www.skundai.lt valdytojas. Remiantis Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 76 dalies nuostatomis, pareiškėjas pagrįstai laikytinas viešosios informacijos skleidėju. Dėl šios priežasties jo veiklai turi būti taikomos ir Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos. Tarnyba atkreipė dėmesį, kad aplinkybė, jog pareiškėjas pagrįstai laikytinas viešosios informacijos skleidėju jau ne vieną kartą yra nagrinėta bendrosios kompetencijos teismuose (Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-852-324/2012, Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-677-260/2012 ir kitose bylose). Tarnyba nurodė, kad reikalaudama iš pareiškėjo pašalinti visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių teisės aktų nuostatų neatitinkančią informaciją neperžengė savo kompetencijos ribų. Paaiškino, kad buvo sprendžiama pareiškėjo, kaip viešosios informacijos skleidėjo, bet ne informacinės visuomenės paslaugos teikėjo, atsakomybė, todėl buvo vadovautasi ne minėto Aprašo, bet Visuomenės informavimo įstatymo nuostatomis. Nors Visuomenės informavimo įstatymas nenumato reikalavimų prašomai informacijai iš interneto portalo pašalinti, tačiau pritaikius analogijos principą, buvo vadovautasi minėto įstatymo 44 straipsnio nuostatomis, reglamentuojančiomis informacijos paneigimą. Pažymėjo, kad pareiškėjo atžvilgiu buvo taikyta atsakomybė pagal Visuomenės informavimo įstatymą, kuri savo pobūdžiu skiriasi nuo civilinės ir iš esmės reiškia, kad pareiškėjas, kaip viešosios informacijos skleidėjas, nesilaikė minėto įstatymo nuostatų, todėl privalo pašalinti jo valdomoje priemonėje nustatytus pažeidimus, o neįvykdęs gali būti baudžiamas administracine tvarka. Tarnyba nesutiko ir su pareiškėjo argumentu, kad ji savo sprendimu vykdė cenzūrą. Argumentavo, kad teisė skleisti informaciją kaip ir bet kuri kita teisė, nėra absoliuti ir gali būti ribojama įstatymo, jei tai būtina demokratinėje visuomenėje. Šiuo atveju pareiškėjas yra tas asmuo, kuris pagal Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas yra atsakingas už jo valdomame tinklalapyje paskelbtos informacijos teisėtumą. Todėl, Tarnybos nuomone, teisėtas jos reikalavimas laikytis visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių teisės aktų nuostatų negali būti laikomas cenzūros įvedimu ar jos vykdymu.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Headex“ atsiliepimu (b. l. 56–62) į skundą prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą, Sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad pareiškėjas, būdamas internetinės svetainės www.skundai.lt valdytoju, atitinka Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje nurodytą informacinės visuomenės paslaugų teikėjo sąvoką. Tačiau pagal Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 76 bei 17 dalį pareiškėjas atitinka ir viešosios informacijos skleidėjo sąvoką. Pagal Visuomenės informavimo įstatymo 51 straipsnio 2 dalį už informacinės visuomenės informavimo priemonės turinį įstatymų nustatyta tvarka atsako jos valdytojas. Uždaroji akcinė bendrovė „Headex“ pažymi, kad pareiškėjas apie talpinamą trečiojo asmens dalykinę reputaciją menkinančią informaciją elektroniniu paštu buvo informuotas dar 2011 m. gruodžio 22 d., tačiau atsisakė ją panaikinti iš savo valdomo tinklalapio. Atsisakyme pareiškėjas pažymėjo, jog įvertinti, ar informacija yra dalykinę reputaciją menkinanti, turi kompetentinga institucija. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, jog tokį įvertinimą pateikė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, todėl tai nėra laikytina vien tik jo vidiniais įsitikinimais, tad pareiškėjas turėjo pašalinti jo valdomame tinklapyje talpinamą neskelbtiną informaciją. Be to, netgi pareiškėjo statusą vertinant tik kaip informacijos prieglobos paslaugų teikėjo, jo atsakomybė už talpinamos informacijos turinį vis tiek kyla Tvarkos 12.2 punkto ir 14 punkto nuostatų pagrindu. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjas teisingai Tarnybos sprendime buvo nurodytas kaip viešosios informacijos skleidėjas, o atsakovo įpareigojimas panaikinti reputaciją menkinančią informaciją yra teisėtas bei pagrįstas, nes pareiškėjas buvo informuotas apie saugomą dalykinę reputaciją menkinančią informaciją ir sąmoningai atsisakė ją pašalinti. Trečiasis suinteresuotas asmuo pritarė atsakovo argumentui dėl taikomos įstatymų analogijos – Visuomenės informavimo įstatymo 44 straipsnio nuostatų taikymo. Taip pat pažymėjo, jog nors kiekvienos publikacijos autorius atsako pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.24 straipsnio nuostatas, tačiau tokios atsakomybės nereikia painioti su Visuomenės informavimo įstatyme numatyta pareiga pašalinti dalykinę reputaciją menkinančią informaciją. Uždaroji akcinė bendrovė „Headex“ taip pat pritaria ir atsakovo argumentui, kad teisėtas reikalavimas laikytis teisės aktuose numatytų reikalavimų nėra ir negali būti laikomas cenzūros įvedimu.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 18 d. sprendimu (b. l. 73–79) pareiškėjo skundą patenkino.

10Teismas iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatė, kad 2011 m. spalio 28 d. uždaroji akcinė bendrovė „Headex“ pateikė skundą Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai reikalaudama, kad internetinės svetainės www.skundai.lt valdytojas pašalintų Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus – iš tinklapio www.skundai.lt būtų ištrinti uždarosios akcinės bendrovės „Headex“ dalykinę reputaciją, teisėtus interesus, o kartu ir teisės aktų reikalavimus pažeidžiantys tinklapio lankytojų komentarai. 2011 m. lapkričio 11 d. Tarnyba raštu Nr. SK-208/S-1100 kreipėsi į interneto tinklapio www.skundai.lt valdytoją S. G. prašydama pateikti paaiškinimus, t.y. atitinkamuose komentaruose paskelbtos informacijos paskleidimo aplinkybes, pagrįsti duomenimis jų atitikimą tikrovei bei išdėstyti savo poziciją dėl susidariusios ginčo situacijos. 2011 m. gruodžio 1 d. Tarnyba gavo S. G. paaiškinimus, kuriuose jis nurodė, kad nėra paminėtų publikacijų autorius, todėl negali suteikti jokios informacijos apie publikacijose pateiktus duomenis, jų atitikimą tikrovei, juo labiau atsakyti už kitų asmenų pateiktus komentarus. Taip pat nurodė, kad remiantis Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 14 straipsnio nuostatomis, už pateiktą informaciją jis neatsako, nes nėra gavęs faktinių duomenų apie tai, kad tinklalapyje www.skundai.lt būtų saugomi draudžiami skelbti, platinti ar skleisti duomenys. 2012 m. sausio 3 d. uždaroji akcinė bendrovė „Headex“ pateikė papildomus paaiškinimus Tarnybai, kuriuose nurodė, kad 2011 m. gruodžio 22 d. elektroniniu paštu išsiuntė reikalavimą tinklapio www.skundai.lt valdytojui, kad būtų pašalinti įmonės dalykinę reputaciją žeidžiantys duomenys. 2011 m. gruodžio 30 d. gavo valdytojo atsisakymą vykdyti įmonės reikalavimą. Atsisakyme buvo nurodyta, kad tinklapio www.skundai.lt publikacijas teikia tretieji asmenys – publikacijų autoriai, todėl informaciją pašalinti galėtų tik tuo atveju, jeigu būtų gauta kompetentingos institucijos išvada dėl skleidžiamos informacijos neteisėtumo.

112012 m. birželio 12 d. Žurnalistų etikos inspektorius sprendimu Nr. SPR-57 „Dėl interneto tinklalapyje www.skundai.lt paskelbtos informacijos“ nusprendė įspėti viešosios informacijos skleidėją – interneto tinklapio www.skundai.lt valdytoją S. G. dėl Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies pažeidimo ir pareikalavo pašalinti atitinkamuose komentaruose paskelbtą informaciją, kurią Sprendime laikė žiniomis, formuojančiomis neigiamą visuomenės nuomonę apie įmonę uždarąją akcinę bendrovę „Headex“, joje esančias darbo sutarties sudarymo, darbo sąlygas, mokamą atlyginimą. Tam tikrus teiginius laikė neetiška ir nepadoria forma pareikšta įmonės dalykinę reputaciją pažeidžiančia nuomone.

12Teismas nurodė, kad byloje spręstinas ginčas dėl 2012 m. birželio 12 d. Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimo Nr. SPR-57 „Dėl interneto tinklalapyje www.skundai.lt paskelbtos informacijos“ pagrįstumo ir teisėtumo. Ginčas kilo dėl to, ar pareiškėjas, būdamas interneto tinklapio www.skundai.lt valdytoju, laikytinas viešosios informacijos skleidėju ir atsako už tinklapyje patalpintų publikacijų turinį pagal Visuomenės informavimo įstatymo 51 straipsnio 2 dalį, ar jis laikytinas informacinės visuomenės tarpinių paslaugų teikėju kaip ir informacinės prieglobos (duomenų saugojimo) paslaugų teikėju ir neatsako už publikacijų autorių paskleistų duomenų turinį pagal Visuomenės informavimo įstatymo 51 straipsnio 2 dalį, o jam yra taikytinos Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo nuostatos. Sprendime pareiškėjas S. G. įvardintas kaip viešosios informacijos skleidėjas ir jam paskirtas įspėjimas dėl Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies pažeidimo bei pareikalauta pašalinti nurodytuose konkrečiuose komentaruose paskelbtą informaciją.

13Teismas pažymėjo, kad S. G. kaip interneto tinklapio www.skundai.lt valdytojas suteikia interneto naudotojams techninę galimybę rengti ir skleisti viešąją informaciją internete, pats jos nerengdamas ir neskleisdamas. Jo veikla apsiriboja tik interneto tinklapio www.skundai.lt tarnybinės stoties (interneto serverio) eksploatavimo techniniu procesu, automatiniu, tarpiniu ir trumpalaikiu perduodamos informacijos saugojimu, pateiktos kitų asmenų publikacijos apdorojamos automatiškai, netikrinant ir nestebint, kokio turinio informacija skleidžiama. Todėl interneto tinklalapio www.skundai.lt valdytojas laikytinas informacinės visuomenės tarpinių paslaugų teikėju – tarpininkaujančiu tarp duomenis skleidžiančių interneto naudotojų ir paskleistus duomenis skaitančių interneto naudotojų (jo sąvoka apibrėžta Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 21 dalyje).

14Atsižvelgdamas į tai, teismas nurodė, jog pareiškėjo, kaip interneto tinklalapio www.skundai.lt valdytojo, kaip informacinės visuomenės tarpinių paslaugų teikėjo, kaip informacijos prieglobos (duomenų saugojimo) paslaugų teikėjo, atsakomybė už kitų asmenų interneto tinklalapyje www.skundai.lt viešai publikuotus (pateiktus saugojimui) duomenis yra ribojama Visuomenės informavimo įstatymo 51 straipsnio 3 dalimi, Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 14 straipsnio ir kitų šio įstatymo straipsnių nuostatomis, taip pat Tvarkos bei Aprašo nuostatomis. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo atžvilgiu turėjo turi būti taikytinos ne Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos, o Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo nuostatos numatančios atsakomybę už pateiktą informaciją.

15Teismas išanalizavęs Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo atsakomybę reglamentuojančias (12–14 straipsniai) ir priežiūros instituciją ir jos funkcijas nustatančias (20 straipsnis, 21 straipsnio 1 dalis) nuostatas konstatavo, kad pareiškėjo, kaip interneto tinklalapio www.skundai.lt valdytojo, kaip informacinės visuomenės tarpinių paslaugų teikėjo, kaip informacijos prieglobos (duomenų saugojimo) paslaugų teikėjo atsakomybę už pateiktos informacijos turinį turėjo teisę vertinti ir atitinkamai sprendimus priimti ne atsakovas – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, bet Informacinės visuomenės plėtros komitetas. Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, remdamasis išdėstytais motyvais bei vadovaudamasis galiojančiu teisiniu reglamentavimu teismas panaikino atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 2012 m. birželio 12 d. priimtą sprendimą Nr. SPR-57 „Dėl interneto tinklalapyje www.skundai.lt paskelbtos informacijos“ kaip priimtą nekompetentingo administravimo subjekto.

16III.

17Atsakovas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba padavė apeliacinį skundą (b. l. 106–109), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 18 d.sprendimą bei palikti galioti 2012 m. birželio 12 d. Žurnalistų etikos inspektoriaus priimtą sprendimą Nr. SPR- 57 „Dėl interneto tinklalapyje www.skundai.lt paskelbtos informacijos“.

18Atsakovas teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai atskyrė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto kompetencijas, todėl padarė neteisingą išvadą, kad Tarnyba neturi kompetencijos priimti sprendimo dėl pareiškėjo.

19Pažymi, kad pagal Visuomenės informavimo įstatymo 49 straipsnio 1 dalį, inspektorius yra valstybės pareigūnas, kuris prižiūri, kaip įgyvendinamos šio įstatymo nuostatos, o Informacinės visuomenės plėtros komitetas prižiūri kaip paslaugų teikėjai laikosi Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų (Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 20 straipsnio 1 dalis). Šios institucijos veikia skirtingose srityse ir jų veikla yra reglamentuojama skirtingais teisės aktais.

20Atsakovas teigia, kad pareiškėjo valdomas interneto portalas www.skundai.lt neabejotinai yra visuomenės informavimo priemonė pagal Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 82 dalyje apibrėžtą sąvoką. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas yra šios visuomenės informavimo priemonės valdytojas, remiantis Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 76 dalimi, jis laikytinas viešosios informacijos skleidėju, atsakingu už viešai skleidžiamos informacijos teisėtumą. Todėl pareiškėjo, kaip interneto portalo valdytojo, veiklai turi būti taikomos Visuomenės informavimo įstatymo, bet ne Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo nuostatos.

21Pabrėžia, kad jei asmuo siekia tik teisės aktų neatitinkančios informacijos pašalinimo iš tam tikro interneto portalo jis su skundu gali kreiptis į Informacinės visuomenės plėtros komitetą, kuris informacinės visuomenės paslaugų teikėjo atžvilgiu priima atitinkamą sprendimą. Kai asmens tikslas yra teisinis viešai paskelbtos informacijos įvertinimas ir kvalifikavimas, jis su skundu turi teisę kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, kuri savo kompetencijos ribose išnagrinėja asmens skundą ir priima vieną iš Visuomenės informavimo įstatyme numatytų sprendimų. Viena iš sprendimo rūšių, numatyta minėto įstatymo 50 straipsnio 3 dalies 1 punkte, inspektoriui suteikia teisę įspėti viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus, už visuomenės informavimo priemonių turinį atsakingus (fizinius) asmenis apie pastebėtus šio Įstatymo ir kitų visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir reikalauti juos pašalinti. Teigia, kad bendru aptariamų institucijų bruožu gali būti laikomas tai, jog abi jos turi teisę reikalauti pašalinti įstatymų neatitinkančios informacijos pašalinimo, tačiau skiriasi šių institucijų priežiūros subjektai.

22Nagrinėjamu atveju tretysis suinteresuotas asmuo kreipėsi į Inspektorių būtent tam, kad pareiškėjo valdomame interneto tinklalapyje apie jį paskleista informacija būtų įvertinta Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų laikymosi požiūriu. Todėl inspektorė, išnagrinėjusi trečiojo suinteresuoto asmens skundą, įspėjusi viešosios informacijos skleidėją ir pareikalavusi pašalinti Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų neatitinkančią informaciją, neperžengė jai numatytos kompetencijos ribų.

23Teigia, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad pareiškėjo, kaip fizinio asmens, veikla yra trejopo pobūdžio. Pareiškėjas yra informacijos prieglobos paslaugų teikėjas, kaip tai nustato Tvarkos 4 dalies nuostatos, nes eksploatuoja tarnybinę stotį (interneto serverį), ir iš esmės yra interneto serverio, kuriame patalpintas interneto portalas www.skundai.lt, savininkas. Be to, jis yra informacinės visuomenės paslaugų teikėjas Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 2 straipsnio 9 dalies nuostatų prasme, nes ne tik teikia informacijos prieglobos paslaugą, bet kartu savo tarnybinėje stotyje saugo interneto tinklalapio www.skundai.lt lankytojų (informacinės visuomenės paslaugų gavėjų) prašymu, jų pačių talpinamą informaciją, šiuo atveju, pareiškėjo veiklą prižiūri Informacinės visuomenės plėtros komitetas. Taip pat, pareiškėjas yra informacinės visuomenės informavimo priemonės įkūrėjas, valdytojas, šį interneto portalą patalpinęs jam priklausančioje tarnybinėje stotyje (interneto serveryje) ir viešosios informacijos skleidėjas.

24Daro išvadą, kad tokiu būdu pareiškėjas naudojasi jo paties teikiamomis informacijos prieglobos teikėjo ir informacinės visuomenės paslaugos teikėjo paslaugomis. Remiantis Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 17 dalimi, informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas – asmuo, faktiškai valdantis informacinės visuomenės informavimo priemonę, kurioje rengiama ir (ar) skleidžiama viešoji informacija, arba rengiantis ir (ar) skleidžiantis tokios priemonės turinį; vadovaujantis šio straipsnio 76 dalies nuostatomis, viešosios informacijos skleidėjas - visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjas, retransliuotojas, radijo programų transliuotojas, informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas ar kitas asmuo, skleidžiantis viešąją informaciją visuomenei ir atsakantis už tos informacijos teisėtumą, todėl pagrįstai laikytinas viešosios informacijos skleidėju. Taigi. pareiškėjo, kaip viešosios informacijos skleidėjo, veiklos atžvilgiu turi būti taikomos Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos.

25Pakartoja pirmosios instancijos teismui nurodytą argumentą, kad Kauno apygardos teismas nagrinėdamas civilines bylas yra konstatavęs, kad pareiškėjas yra visuomenės informavimo paslaugų teikėjas pagal Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 2 straipsnio 9 dalį ir informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas pagal Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 17 ir 76 dalis.

26Nesutinka su teismo vertinimu, kad pareiškėjo, kaip interneto portalo valdytojo atsakomybė, yra ribojama Visuomenės informavimo įstatymo 51 straipsnio 3 dalimi, Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 14 straipsnio ir kitų šio įstatymo straipsnių nuostatomis, taip pat Tvarkos ir Aprašo nuostatomis.

27Atkreipia dėmesį į Visuomenės informavimo įstatymo 50 straipsnio 1 dalies nuostatą ir teigia, kad atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo valdomas tinklalapis yra visuomenės informavimo priemonė, o pareiškėjas yra viešosios informacijos skleidėjas, Inspektorius pagrįstai nagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens skundą dėl Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų pažeidimo ir pagrįstai gynė pažeistas trečiojo suinteresuoto asmens neturtines teises.

28Pažymi ir tai, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba yra ikiteisminė institucija, nagrinėjanti pareiškėjų skundus dėl pažeistų neturtinių asmens teisių visuomenės informavimo priemonėse, todėl atsakovas iš esmės yra vienintelė ikiteisminė institucija, nagrinėjanti skundus dėl asmenų garbės ir orumo (dalykinės reputacijos), privatumo bei asmens duomenų tvarkymo visuomenės informavimo priemonėse pažeidimo. Tvarkos 5 punktas nurodo, jog viešo naudojimo kompiuterių tinkluose draudžiama paviešinti ir (ar) platinti neskelbtiną informaciją, nustatytą Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme ir kituose įstatymuose. Taigi šis Tvarkos punktas yra blanketinė norma, nukreipianti į Visuomenės informavimo įstatymą, kurio priežiūrą atlieka būtent atsakovas.

29Daro išvadą, jog teismas nepagrįstai apriboja žurnalistų etikos inspektoriui nustatytos kompetencijos ribas. Be to, toks teismo sprendimas iš esmės paneigia žurnalistų etikos inspektoriaus kompetenciją vertinti viešai skelbiamą informaciją internete ir taikyti atsakomybę už neteisėtai paskleistą informaciją.

30Pabrėžia, kad Inspektorius sprendė pareiškėjo, kaip viešosios informacijos skleidėjo, bet ne informacinės visuomenės paslaugos teikėjo, atsakomybę, todėl vadovavosi ne Aprašo, bet Visuomenės informavimo įstatymo nuostatomis, ir taikant analogijos principą vadovavosi minėto įstatymo 44 straipsnio nuostatomis, reglamentuojančiomis informacijos paneigimą. Be to, Inspektorius atsižvelgė į pareiškėjo, kaip viešosios informacijos skleidėjo veiklos specifiką - jis pats nerengia skleidžiamos informacijos, kurios apimtys yra didelės. Todėl pareiškėjo atžvilgiu Inspektorius atsakomybę taikė po to, kai tretysis suinteresuotas asmuo per atstovą kreipėsi į pareiškėją su prašymu pašalinti trečiojo suinteresuoto asmens dalykinę reputaciją pažeidžiančią informaciją, o pareiškėjas tokią informaciją pašalinti atsisakė, t. y. atsakomybė taikyta nuo to momento, kada pareiškėjui tapo žinoma, jog jo valdomame tinklalapyje patalpinta informacija neatitinka Visuomenės informavimo įstatyme nustatytų reikalavimų, o jis nesiėmė veiksmų dėl informacijos pašalinimo.

31Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Headex“ pateikė apeliacinį skundą (b. l. 89–92), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 18 d. sprendimą ir pareiškėjo S. G. skundą atmesti.

32Trečiasis suinteresuotas asmuo teigia, kad teismas sprendime nepagrįstai nurodė, jog paslaugų teikėjo atsakomybę už pateiktos informacijos turinį turėjo teisę vertinti ir atitinkamai sprendimus priimti ne atsakovas – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, o Informacinės visuomenės plėtros komitetas.

33Kaip ir atsakovas nurodo, jog pareiškėjas, būdamas internetinės svetainės www.skundai.lt valdytoju, atitinka Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatyme nurodytą informacinės visuomenės paslaugų teikėjo sąvoką (pagal 2 straipsnio 9 dalį). Tai pat, kad pagal Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 76 bei 17 dalį pareiškėjas atitinka ir viešosios informacijos skleidėjo sąvoką.

34Teigia, kad net pareiškėjo veiklą vertinant tik kaip prieglobos paslaugų teikėjo, teisės aktai numato tokio subjekto atsakomybę pagal Tvarkos 12 punkto nuostatas ir turi pareigą nutraukti prieigą prie tarnybinėje stotyje esančios informacijos 14.2 punkte nurodytu atveju.

35Nesutinka su teismo išaiškinimu, jog pareiškėjo teikiamos paslaugos yra apibrėžiamos kaip informacinės visuomenės paslaugos, o tiksliau - informacijos prieglobos paslaugos, kadangi prieglobos paslaugos esmė yra ta, kad įmonė ar asmuo iš esmės suteikia kitam subjektui savo serveryje vietą, kurioje pastarasis talpina tinklapį ir jį administruoja. Kitaip tariant, prieglobos paslauga apsiriboja vietos suteikimu (bei administravimu pagal atskirus sutarimus). Pažymi, jog prieglobos paslaugas galima suvokti kaip tam tikrų informacinių technologijų išteklių (vietos ir/ar resursų paslaugos teikėjo serveryje ar serverio dalyje) suteikimą už tam tikrą užmokestį, bei kitas su tuo glaudžiai susijusias paslaugas. Atsižvelgiant į tai, teigia, kad tinklapio www.skundai.lt valdytojas atitinka ir viešosios informacijos skleidėjo apibrėžimą, kadangi tinklapis yra talpinamas ir administruojamas ne kito subjekto prašymu ir už atlygį, o savo interesais. Tuo labiau, kad pats pareiškėjas save mini kaip tinklapio valdytoją. Dėl to, pareiškėjo, kaip viešosios informacijos skleidėjo atžvilgiu taip pat taikomos ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo nuostatos.

36Pažymi, kad pagal Visuomenės informavimo įstatymo 51 straipsnio 2 dalį už informacinės visuomenės informavimo priemonės turinį įstatymų nustatyta tvarka atsako jos valdytojas. Pareiškėjas apie talpinamą dalykinę reputaciją menkinančią informaciją trečiojo asmens elektroniniu paštu buvo informuotas dar 2011 m. gruodžio 22 d., tačiau atsisakė panaikinti dalykinę reputaciją menkinančią informaciją iš savo valdomo tinklalapio. Atsisakyme pareiškėjas pažymėjo, jog įvertinti ar informacija yra dalykinę reputaciją menkinanti turi kompetentinga institucija. Tokį įvertinimą pateikė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.

37erdu PAT

38(teisė

39i.

40mėn. mėn enų

41mėn

42Į

43Atsižvelgdamas į teisės aktuose numatytas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos bei Inspektoriaus funkcijas, norodo, jog Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba teikia išvadą dėl viešai skleidžiamos informacijos atitikimo teisės aktams bei priima atitinkamus sprendimus. Todėl, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba buvo tinkama institucija vertinti pareiškėjo valdomame tinklapyje esančios informacijos turinį bei pareiškėjo atsakomybės kilimo aplinkybes.

44Atkreipia dėmesį, į Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-852-324/2012, kurioje konstatuota, jog atsakovas įkūręs ir administruojantis internetinį tinklalapį www.skundai.lt yra informacinės visuomenės paslaugų teikėjas pagal Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 2 straipsnio 9 dalį ir informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas pagal Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 17 ir 76 dalis. S. G. administruojamas internetinis tinklalapis taip pat atitinka ir pastarojo įstatymo 2 straipsnio 82 dalyje apibrėžtą visuomenės informavimo priemonės sąvoką.

45Pareiškėjas S. G. atsiliepime į atsakovo Žurnalisto etikos inspektoriaus tarnybos apeliacinį skundą (b. l. 118–120) nurodo, kad su juo nesutinka ir prašo jo netenkinti.

46Pareiškėjas nurodo, kad atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos apeliacinis skundas iš esmės yra paremtas dviem esminiais argumentais: atsakovas mano, kad pareiškėjas

47S. G. yra laikytinas viešosios informacijos skleidėju, todėl atsakovas turėjo teisę vertinti pareiškėjo veiklą, konstatuoti visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir reikalauti pašalinti publikacijas iš interneto tinklalapio www.skundai.lt; be to, atsakovas mano, kad atsakovo kompetencijos ribose yra informacinės visuomenės paslaugų teikėjo galimų teisės pažeidimų nagrinėjimas ir konstatavimas. du ( b. 1. 1 arba Atsak Jt paskelbt atirtas bylir itas, todėl būdamas in

48Nurodo, kad kiekvienos tinklalapyje www.skundai.lt matomos publikacijos autorius yra tinklalapio lankytojas (interneto naudotojas) – viešosios informacijos rengėjas ir skleidėjas viename asmenyje. Tinklalapio lankytojui prie savo asmeninio kompiuterio parengus publikaciją ji netaptų viešai matoma, jei pats publikacijos autorius (viešosios informacijos rengėjas) jos savarankiškai nepaskleistų, t.y. kai autorius paspaudžia mygtuką „Skelbti", autoriaus publikacija automatiškai išsaugoma tinklalapyje www.skundai.lt ir akimirksniu tampa matoma 1/3 kitų tinklalapio www.skundai.lt lankytojų. Šiuose publikacijos autoriaus veiksmuose pareiškėjas jokiais veiksmais nedalyvauja – visi veiksmai atliekami paties autoriaus savarankiškai ir individualiai, pvz. autoriaus namuose, prie autoriaus asmeninio kompiuterio. Pareiškėjo teigimu, atsakovas klaidina teismą, teikdamas, kad „<...>pareiškėjas naudojasi jo paties teikiamomis informacijos prieglobos teikėjo ir informacinės visuomenės paslaugos teikėjo paslaugomis“. Visos publikacijos tinklalapyje www.skundai.lt, tame tarpe ir apie trečiąjį asmenį, – tai tinklalapio www.skundai.lt lankytojų publikacijos, kurias savarankiškai parengė ir paskleidė tinklalapio lankytojai pasinaudodami tinklalapiu www.skundai.lt kaip priemone. Faktinių duomenų, kad pareiškėjas būtų pats arba parengęs, arba paskleidęs bent vieną publikaciją naudodamasis jo paties teikiamomis paslaugomis, nėra. Nurodo į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. rugsėjo 19 d. nutarimą, kuriame konstatuota, kad „<...> Tvarkos 12 punkte nustatytas teisinis reguliavimas nereiškia, kad informacijos prieglobos paslaugų teikėjas ir (arba) tinklo paslaugų teikėjas gali būti traukiamas teisinėn atsakomybėn remiantis vien Tvarkos 12 punktu – už šiame punkte nurodytą informacijos saugojimą informacijos prieglobos paslaugų teikėjas atsako tik pagal įstatymus, nustatančius teisinę atsakomybę už pagal įstatymus neskelbtinos informacijos laikymą, platinimą ir t. t.“ bei kad „<...> Tvarkos nuostatose nurodyti subjektai – informacijos prieglobos paslaugu teikėjas ir (arba) tinklo paslaugu teikėjas – negali būti tapatinami su Visuomenės informavimo įstatymo 53 straipsnio 1 dalyje <...> nurodytais subjektais – viešosios informacijos rengėju ir (arba) platintoju.“ Teigia, kad todėl pareiškėjas, interneto tinklalapio www.skundai.lt valdytojas, nėra ir negali būti laikomas nei viešosios informacijos rengėju nei skleidėju, nei atsakingu už saugomų duomenų (publikacijų) atitikimą tikrovės, etiškumą ir pan.

49Pažymi, kad atsakovas savo apeliaciniame skunde akivaizdžiai ignoruoja faktą, kad publikacijas interneto tinklalapyje www.skundai.lt, tinklalapiu www.skundai.lt pasinaudojant kaip priemone, parašė ir paskelbė kiti asmenys, kurių IP adresai ir publikacijų tikslūs laikai yra užfiksuoti, ir kurie gali būti patraukti teisinėn atsakomybėn, jei kyla būtinybė išspręsti klausimą dėl galimo teisės pažeidimo. Akcentuoja, kad pareiškėjas tik saugo tinklalapio www.skundai.lt lankytojų parašytus ir paskelbtus teksto duomenis, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjo atžvilgiu turėjo būti taikytinos ne Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos, o Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo nuostatos. EISMAS iiti iš teis Halinos padėjėjui rič, l pareiškė interesuot 3u ( b. 1. arba Ats lt paskel itirtas by] tas, todė būdamas

50Nurodo, kad atsakovas Sprendimą priėmė konstatavęs pareiškėjo veiklos pažeidimus pagal Visuomenės informavimo įstatymą ir būtent tuo pagrindu nurodė pašalinti tam tikras publikacijų dalis, – taigi Inspektorius vertino ne publikacijų atitikimą teisės aktams, kaip nurodo atsakovas savo apeliaciniame skunde, o vertino pareiškėjo vykdomą veiklą ir konstatavo pareiškėjo veiklos pažeidimus. Pažymi, kad pagal Visuomenės informavimo įstatymo 51 straipnsio 3 dalį, informacinės visuomenės tarpinių paslaugų teikėjai už informacinės visuomenės informavimo priemonių turinį atsako Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka.” Pareiškėjas yra informacinės visuomenės tarpinių paslaugų teikėjas, nes interneto naudotojai interneto tinklalapiu www.skundai.lt naudojasi kaip įrankiu/priemone savo vertinimams/nuomonėms/komentarams apie vieną ar kitą ūkio subjektą išreikšti. Atsakovas faktiškai vykdo viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos priežiūrą, o atsižvelgiant į minėtą Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktiką, pareiškėjas negalėjo būti tapatinamas su viešosios informacijos rengėjų ir skleidėju (platintoju). Iš to darytina išvada, kad pareiškėjo veiklos priežiūrą atlieka Informacinės visuomenės plėtros komitetas, o atsakovo vykdyti veiksmai, vertinant pareiškėjo kaip informacinės visuomenės tarpinių paslaugų teikėjo veiklą, buvo atlikti peržengiant atsakovo kompetencijos ribas.

51Pažymi, kad Visuomenės informavimo įstatymo 50 straipsnio nuostatos nenumato atsakovui teisės reikalauti pašalinti tam tikrus duomenis iš interneto tinklalapio tarnybinės stoties. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad egzistuoja teisinio reguliavimo spraga ir dėl to atsakovas taikė analogijos principą vadovaudamasis Visuomenės informavimo įstatymo 44 straipsnio nuostatomis. Teisinio reguliavimo spragos nėra, jeigu vadovaujamasi Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo nuostatomis. Teisinis reguliavimas, kada informacinės visuomenės paslaugų teikėjas laikomas sužinojęs apie saugomą neteisėtą informaciją ir tinkamo informacinės visuomenės paslaugų teikėjo elgesio modelis, kada ir kaip privalu panaikinti galimybę pasiekti saugomus duomenis, yra numatytas Informacinės visuomenės paslaugų įstatyme.

52Teigia, kad teismas padarė teisingą ir pagrįstą išvadą, jog Sprendimas naikintinas, kaip priimtas nekompetentingo administravimo subjekto.

53Pareiškėjas S. G. atsiliepime į trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Headex“ apeliacinį skundą (b. l. 114–117), be iš esmės tokių pačių argumentų, pateiktų atsiliepime į atsakovo Žurnalisto etikos inspektoriaus tarnybos apeliacinį skundą, nurodo, kad byloje nebuvo ginčo, kas parašė ir patalpino saugojimui publikacijas tinklalapyje www.skundai.lt. Jei publikacijų autoriai nebūtų rašę ir talpinę saugojimui publikacijų, tai ir ginčo tarp šalių nebūtų kilę. Pasakytina, kad duomenų patalpinimo būdų į tarnybinę stotį yra bent keletas, duomenų tipų, kurie gali būti patalpinti į tarnybinę stotį taip pat yra ne vienas. Prieglobos paslaugų apimtis iš tiesų gali būti labai individuali. Šios bylos atveju, publikacijų autoriai parašė ir patalpino publikacijas ne savo asmeniniuose kompiuteriuose, o pareiškėjo S. G. tarnybinėje stotyje, tam, kad saugoti parašytas publikacijas, buvo naudojami tam tikri resursai (vietos tarnybinėje stotyje (serveryje) resursai). Neatlygintinas prieglobos paslaugų teikimas neužkerta kelio šią paslaugą pripažinti prieglobos paslauga, nes tokios paslaugos tik paprastai, t. y. ne visada, yra atlygintino pobūdžio. Teigia, jog tai, kad trečiasis asmuo argumentuoja pasitelkdamas Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 14 straipsnio nuostatas, patvirtina, kad būtent Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo nuostatos yra taikytinos pareiškėjui.

54Pakartoja skunde nurodytą teiginį, kad trečiojo suinteresuoto asmens jam siųstas pranešimas neatitiko Aprašo 4 punkto reikalavimų, todėl pareiškėjas pagal Aprašo 17 punktą nepanaikino galimybės pasiekti saugomas publikacijas. Trečiasis asmuo, pagal Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 18 – 22 straipsnių nuostatas, turėjo teisę dėl minėtų pareiškėjo veiksmų kreiptis į prižiūrinčią instituciją – Informacinės visuomenės plėtros komitetą.

55Teisėjų kolegija konstatuoja:

56IV.

57Atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ir trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Headex“ apeliaciniai skundai atmestini.

58Vilniaus apygardos administracinis teismas skundžiamu sprendimu panaikino atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus 2012 m. birželio 12 d. priimtą sprendimą Nr. SPR-57 „Dėl interneto tinklalapyje www.skundai.lt paskelbtos informacijos“ kaip priimtą nekompetentingo administravimo subjekto.

59Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, iš principo apskųstas teisės aktas yra teisingas, tačiau tik kitu faktiniu pagrindu, kuris buvo visiškai pakankamas panaikinti 2012-06-12 sprendimą. Ar pastarasis teisės aktas buvo priimtas kompetentingo viešojo administravimo subjekto, vertinti nebetikslinga, todėl šiuo aspektu nebus pasisakoma.

60Akcentuotina, kad 2012 m. birželio 12 d. Žurnalistų etikos inspektorius sprendimu Nr. SPR-57 „Dėl interneto tinklalapyje www.skundai.lt paskelbtos informacijos“ nuspręsta įspėti viešosios informacijos skleidėją – interneto tinklapio www.skundai.lt valdytoją S. G. dėl Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies pažeidimo ir pareikalauta pašalinti atitinkamuose komentaruose paskelbtą informaciją, kuri Sprendime laikytina žiniomis, formuojančiomis neigiamą visuomenės nuomonę apie uždarąją akcinę bendrovę „Headex“, joje esančias darbo sutarties sudarymo, darbo sąlygas, mokamą atlyginimą. Taigi Sprendimu siekta apginti juridinio asmens interesus, t.y. jo dalykinę reputaciją.

61Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad draudžiama platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą. Šis pažeidimas ir buvo inkriminuotas pareiškėjui S. G.

62Iš ką tik pacituotos teisės normos matyti, jog pastaroji yra nukreipta į žmogaus garbės bei orumo gynimą, o ne į juridinio asmens dalykinės reputacijos gynimą.

63Visuomenės informavimo įstatymo (redakcija nuo 2012-01-01 iki 2013-01-01) 50 straipsnio 1 dalyje 1 punkte buvo numatyta, jog Žurnalistų etikos inspektorius tarp kitų funkcijų inter alia nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus (pareiškimus) dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistos jų garbės ir orumo. To paties įstatymo 50 straipsnio 6 dalyje pasisakyta, jog, VIĮ 50 straipsnio 1 dalies 1-3 (Žurnalistų etikos inspektorius nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus (pareiškimus) dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistos jų garbės ir orumo – 1 punktas) punktuose nustatytais atvejais inspektorius nagrinėja tik tų asmenų, kurių teisės visuomenės informavimo priemonėse yra pažeistos, arba jų atstovų pagal įstatymą, taip pat šių asmenų atstovų pagal pavedimą skundus (pareiškimus), o anoniminiai skundai apskritai netiriami. Taigi Žurnalistų etikos inspektoriui suteikti įgalinimai nagrinėti asmenų (taip kaip jie suprantami pagal Visuomenės informavimo įstatymą), kurių teisės visuomenės informavimo priemonėse yra pažeistos, skundus, tačiau atkreipiant dėmesį į aplinkybes, kas kreipėsi bei kokias vertybes siekiama apginti.

64Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A556-169/2013 yra pažymėjęs, kad:

65„VIĮ 44 straipsnio 1 dalis taip pat nurodo vertybes priklausančias fiziniam asmeniui bei juridiniam asmeniui: „Visuomenės informavimo priemonių pareigą paneigti paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją, kuri žemina fizinio asmens garbę ir orumą ar pažeidžia juridinio asmens dalykinę reputaciją, tokios informacijos paneigimo, taip pat viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų civilinės atsakomybės sąlygas ir tvarką nustato Civilinio kodekso normos“.

66Toje pačioje byloje fiksuota: „< ... >, tiek garbė, tiek orumas yra neatsiejami nuo privataus fizinio asmens, jo personalijos, nepriklausomai nuo to kokią socialinį padėtį jis beužimtų visuomenėje. Bet kokiu atveju šios aptariamos socialinės vertybės galėtų ir turėtų būti ginamos ne tik institucijose, kurios turi teisę nagrinėti tokio pobūdžio ginčus, bet ir teisme (Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 1 d.). Aišku tam reikalinga konkretaus fizinio asmens valia. Be valinės išraiškos tokia procedūra negalėtų būti pradėta, o pradėta turėtų pasibaigti teisės aktais nustatyta tvarka. Už fizinį asmenį tokio pobūdžio ginčuose gali veikti kitas asmuo tik turėdamas atitinkamus teisės aktais numatytus įgalinimus.“

67Vadinasi, yra pagrindas teiginiui, jog Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies pažeidimas gali būti inkriminuotas tik tada, kai yra keletas faktinių aplinkybių. Visų pirma, turi būti nustatytas pažeistas draudimas platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą. Antra, tokio pobūdžio dezinformacija ir informacija turi būti nukreipta ne į ką kitą, o į fizinį asmenį, nes garbė ir orumas, kaip socialinės vertybės, betarpiškai susietos su fiziniu asmeniu, o ne su juridiniu asmeniu.

68Kadangi į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą kreipėsi juridinis asmuo, siekdamas apginti savo dalykinę reputaciją, bei turint omenyje taikytinų teisės normų aiškinimą, tvirtintina 2012-06-12 Sprendimą buvus neteisėtą.

69Atsakomybę nustatančios taisyklės turi būti itin aiškios, o jų plečiamoji interpretacija paneigtina, nes priešingu atveju atsirastų terpė teisiniam neapibrėžtumui, būtų pasikėsinta į teisinės valstybės principą.

70Konstitucinis Teismas 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarime yra pažymėjęs, kad „Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas, be kitų reikalavimų, suponuoja ir tai, kad turi būti užtikrintos žmogaus teisės ir laisvės, kad visos valstybės valdžią įgyvendinančios bei kitos valstybės institucijos turi veikti remdamosi teise ir paklusdamos teisei, <...>.“

71Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartyje administracinėje byloje Nr. A502-1700/2012 buvo aiškiai konstatuota: „<...> atsakomybę nustatančios normos negali būti aiškinamos plečiamai – jose įtvirtinti reikalavimai taikytini tik įstatyme tiesiogiai numatytiems subjektams. <...> Tokia teismų praktikos raida, išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, yra konstituciškai pateisinama ir objektyviai būtina, siekiant užtikrinti asmenų apsaugą nuo patraukimo atsakomybėn nesant tam aiškaus įstatyminio pagrindo“.

72Šiame baigiamajame teisės akte nurodytais pagrindais pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės paliktinas nepakeistu ir pripažintinas teisingu, o apeliaciniai skundai atmestini.

73Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

74Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą, o Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ir uždarosios akcinės bendrovės „Headex“ apeliacinius skundus atmesti.

75Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas S. G. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 5. Nurodė, kad Inspektoriaus priimtas Sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas,... 6. Atsakovas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba atsiliepimu į skundą (b.... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Headex“... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 18 d. sprendimu (b.... 10. Teismas iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatė, kad 2011 m. spalio... 11. 2012 m. birželio 12 d. Žurnalistų etikos inspektorius sprendimu Nr. SPR-57... 12. Teismas nurodė, kad byloje spręstinas ginčas dėl 2012 m. birželio 12 d.... 13. Teismas pažymėjo, kad S. G. kaip interneto tinklapio www.skundai.lt... 14. Atsižvelgdamas į tai, teismas nurodė, jog pareiškėjo, kaip interneto... 15. Teismas išanalizavęs Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo... 16. III.... 17. Atsakovas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba padavė apeliacinį skundą... 18. Atsakovas teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai atskyrė... 19. Pažymi, kad pagal Visuomenės informavimo įstatymo 49 straipsnio 1 dalį,... 20. Atsakovas teigia, kad pareiškėjo valdomas interneto portalas www.skundai.lt... 21. Pabrėžia, kad jei asmuo siekia tik teisės aktų neatitinkančios... 22. Nagrinėjamu atveju tretysis suinteresuotas asmuo kreipėsi į Inspektorių... 23. Teigia, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad pareiškėjo, kaip fizinio... 24. Daro išvadą, kad tokiu būdu pareiškėjas naudojasi jo paties teikiamomis... 25. Pakartoja pirmosios instancijos teismui nurodytą argumentą, kad Kauno... 26. Nesutinka su teismo vertinimu, kad pareiškėjo, kaip interneto portalo... 27. Atkreipia dėmesį į Visuomenės informavimo įstatymo 50 straipsnio 1 dalies... 28. Pažymi ir tai, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba yra ikiteisminė... 29. Daro išvadą, jog teismas nepagrįstai apriboja žurnalistų etikos... 30. Pabrėžia, kad Inspektorius sprendė pareiškėjo, kaip viešosios... 31. Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Headex“... 32. Trečiasis suinteresuotas asmuo teigia, kad teismas sprendime nepagrįstai... 33. Kaip ir atsakovas nurodo, jog pareiškėjas, būdamas internetinės svetainės... 34. Teigia, kad net pareiškėjo veiklą vertinant tik kaip prieglobos paslaugų... 35. Nesutinka su teismo išaiškinimu, jog pareiškėjo teikiamos paslaugos yra... 36. Pažymi, kad pagal Visuomenės informavimo įstatymo 51 straipsnio 2 dalį už... 37. erdu PAT... 38. (teisė... 39. i.... 40. mėn. mėn enų... 41. mėn... 42. Į... 43. Atsižvelgdamas į teisės aktuose numatytas Žurnalistų etikos inspektoriaus... 44. Atkreipia dėmesį, į Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 24 d. nutartį... 45. Pareiškėjas S. G. atsiliepime į atsakovo Žurnalisto etikos inspektoriaus... 46. Pareiškėjas nurodo, kad atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos... 47. S. G. yra laikytinas viešosios informacijos skleidėju, todėl atsakovas... 48. Nurodo, kad kiekvienos tinklalapyje www.skundai.lt matomos publikacijos... 49. Pažymi, kad atsakovas savo apeliaciniame skunde akivaizdžiai ignoruoja... 50. Nurodo, kad atsakovas Sprendimą priėmė konstatavęs pareiškėjo veiklos... 51. Pažymi, kad Visuomenės informavimo įstatymo 50 straipsnio nuostatos nenumato... 52. Teigia, kad teismas padarė teisingą ir pagrįstą išvadą, jog Sprendimas... 53. Pareiškėjas S. G. atsiliepime į trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios... 54. Pakartoja skunde nurodytą teiginį, kad trečiojo suinteresuoto asmens jam... 55. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 56. IV.... 57. Atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ir trečiojo suinteresuoto... 58. Vilniaus apygardos administracinis teismas skundžiamu sprendimu panaikino... 59. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, iš principo... 60. Akcentuotina, kad 2012 m. birželio 12 d. Žurnalistų etikos inspektorius... 61. Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad... 62. Iš ką tik pacituotos teisės normos matyti, jog pastaroji yra nukreipta į... 63. Visuomenės informavimo įstatymo (redakcija nuo 2012-01-01 iki 2013-01-01) 50... 64. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr.... 65. „VIĮ 44 straipsnio 1 dalis taip pat nurodo vertybes priklausančias fiziniam... 66. Toje pačioje byloje fiksuota: „< ... >, tiek garbė, tiek orumas yra... 67. Vadinasi, yra pagrindas teiginiui, jog Visuomenės informavimo įstatymo 19... 68. Kadangi į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą kreipėsi juridinis... 69. Atsakomybę nustatančios taisyklės turi būti itin aiškios, o jų... 70. Konstitucinis Teismas 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarime yra pažymėjęs, kad... 71. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 24 d.... 72. Šiame baigiamajame teisės akte nurodytais pagrindais pirmosios instancijos... 73. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 74. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 18 d. sprendimą... 75. Nutartis neskundžiama....