Byla Ik-1207-95/2011
Dėl potvarkio dalies panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Liudos Arlauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Violetos Balčytienės ir Broniaus Januškos, sekretoriaujant Tatjanai Baškir, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui V. B. (V. B.), atsakovės atstovei Jolantai Oleškevič, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. Š. (V. Š.) skundą atsakovei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl potvarkio dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas V. B. (toliau – ir pareiškėjas) su patikslintu skundu ( t. I, b. l. 37-46) (toliau – ir skundas) kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti atsakovės Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovė, Ministerija, ŽŪM) kanclerio 2010-10-08 potvarkio Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – ir Potvarkis) dalį, kuria pareiškėjo Projektas patvirtintas kaip toks, kuriam neskiriama parama.

4Skunde nurodė, kad 2009-12-09 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-954 buvo patvirtintas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones surinkimo 2010 m. grafikas. Pareiškėjas 2010-03-29 Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra, NMA, tretysis suinteresuotas asmuo), pateikė paraišką (toliau – ir Paraiška) projektui „Vėjo jėgainių statyba“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisykles (toliau – ir Taisyklės, Įgyvendinimo taisyklės), patvirtintas Žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr. 3D-144. Teigė, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos administravimo taisyklių (toliau – ir Administravimo taisyklės) 34 p., projekto tinkamumas gauti paramą yra vertinamas dviem vertinimo etapais. Pirmasis etapas, pagal Įgyvendinimo taisyklių 5 p., prasideda nuo pareiškėjo paramos paraiškos pateikimo ir registravimo Agentūroje dienos ir trunka iki projektų atrankos komiteto rekomendacinio sprendimo dėl projekto tinkamumo būti vertinamu antrajame projekto vertinimo etape priėmimo. Kadangi pareiškėjo Paraiška buvo įregistruota NMA, todėl laiko, kad ji atitiko formalius Įgyvendinimo taisyklėse nustatytus administracinės atitikties reikalavimus. Paraiškas pripažinus tinkamomis administracinės atitikties tikrinimo metu, jos dalyvauja pirmame paraiškų vertinimo etape – tinkamumo gauti paramą įvertinime. Tinkamumo gauti paramą vertinimo kriterijai yra nustatyti Įgyvendinimo taisyklių VII skyriuje. Vienas iš tinkamumo gauti paramą kriterijų yra pareiškėjo įrodymas, kad naujas įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodyklių reikšmes. Pažymėjo, kad Potvarkyje vienas iš motyvų neskirti paramos pareiškėjo Projektui yra tas, kad Projektas nėra gyvybingas, t. y. pagal Priemonę pateiktuose projektuose <...> neįmanoma prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyva“. Pareiškėjas su tokia išvada nesutiko. Akcentavo, kad Viešojo administravimo įstatymo 6 str. numatyta, kad privalomus reikalavimus asmenims gali nustatyti tik įstatymai ar jų pagrindu priimti teisės aktai, todėl tiek ŽŪM, tiek NMA, vertindamos Projekto atitikimą Įgyvendinimo taisyklių reikalavimams bei spręsdamos dėl Projekto gyvybingumo, privalėjo vadovautis tik galiojančių įstatymų ar poįstatyminių teisės aktų nuostatomis, o ne „spekuliacijomis“ ar įvairių politinių grupių diskusijomis. Atsakovė nepateikė jokių objektyvių argumentų, patvirtinančių Projekto neatitikimą ekonominio gyvybingumo kriterijui. Potvarkyje tik bendrai nurodė, esą pareiškėjas Projekto verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektai atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, tačiau kuriam konkrečiai iš ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių reikalavimų neatitiko Projektas, nenurodė. Be kita ko, nurodė, kad pagal šiuo metu galiojantį Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarkos aprašo (toliau – ir Tvarkos aprašas) 7 p., valstybė skatina elektros energijos gamybą ir supirkimą vėjo, biomasės, saulės elektrinėse ir ne didesnės negu 10 MW galios hidroelektrinėse, t. y. būtent iš tų šaltinių, kurių sukūrimui teikė Paraišką pareiškėjas – jo Projekte numatyta vėjo jėgainės statyba. Pagal Tvarkos aprašo 9 p., elektros energija, pagaminta vėjo elektrinėse ir ne didesnės negu 10 MW galios hidroelektrinėse iš gamintojų yra perkama pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir VKEKK) nustatytus tarifus. Remiantis šiuo metu galiojančio VKEKK 2002-02-11 nutarimo Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“ 4 p., vidutinė hidroelektrinėse pagamintos elektros energijos kaina yra 26 ct/kWh, o vidutinė vėjo jėgainės pagamintos elektros energijos kaina yra 30 ct/kWh (šios kainos įsigaliojo ir yra taikomos nuo 2009-01-01). Būtent šiais galiojančiais poįstatyminiais teisės aktais pareiškėjas ir vadovavosi rengdamas Projektą ir teikdamas Paraišką paramai gauti. Atkreipė dėmesį, kad Tvarkos apraše yra nustatyta, kad kompensaciniai mechanizmai iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintai elektros energijai skatinti bus išlaikyti iki 2020-12-31. Taigi, pareiškėjas turėjo pagrįstą pagrindą Projekto prognozinėje finansinėje ataskaitoje nurodyti elektros energijos supirkimo tarifą, kuris yra garantuojamas valstybės pagal Tvarkos aprašą. Elektros energetikos įstatymo 9 str. reglamentuojamas valstybės įsipareigojimas skatinti gamintojus gaminti elektros energiją panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius. Elektros energetikos įstatyme nėra nustatyta, kad šis valstybės įsipareigojimas galios tam tikrą laiką, todėl Potvarkyje pateikiami argumentai, esą energijos išteklių rėmimo principai ar skaičiavimo prielaidos gali keistis ir tuo pagrindu pareiškėjas negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodyklių reikšmes, yra nepagrįsti ir prieštarauja Elektros energetikos įstatymui. Pabrėžė, kad Potvarkiu buvo pažeisti pareiškėjo ir teisėti lūkesčiai, kurie kilo iš Administravimo taisyklių, pagal kurias pareiškėjas pateikęs Administravimo taisyklėse įtvirtintiems reikalavimams atitinkančią Paraišką pagrįstai tikėjosi, kad jam bus suteikta kvietime teikti paraiškas numatyta parama, t. y. tiek Paraiškos vertinimo procesas, tiek paramos administravimo procedūra nebus fiktyvi. Iš visų, pagal priemonę pateiktų paraiškų, nė viena – nei pareiškėjo, nei kitų paraiškas teikusių asmenų paraiškos pirmajame vertinimo etape nebuvo paskelbtos tinkamomis būti vertinamos antrajame etape. Pareiškėjo nuomone, tai kelia abejones viso paramos teikimo proceso objektyvumu ir paraiškų vertinimo etape padarytų išvadų pagrįstumu, taip pat kelia pagrįstų abejonių dėl ES paramos administravimo skaidrumo bei pareigūnų, atlikusių Paraiškos vertinimo procedūrą, objektyvumo ir nešališkumo. Tvirtino ir tai, kad buvo praleistas paraiškos nagrinėjimo terminas. Įgyvendinimo taisyklių 34 p. yra imperatyviai įtvirtinta, kad pirmajam projekto vertinimo etapui pateiktų paramos paraiškų vertinimas negali trukti ilgiau kaip vieną mėnesį nuo jos įregistravimo NMA dienos. Pareiškėjo Paraiška NMA įregistruota 2010-03-31, todėl pirmasis Paraiškos vertinimo etapas turėjo būti baigtas 2010-04-30. Pareiškėjas atsakymą iš NMA gavo tik 2010-10-16. Laiko, kad tuo pagrindu atsakovė šiurkščiai pažeidė Įgyvendinimo taisyklėse imperatyviai nustatytą vieno mėnesio terminą. Be to, NMA, vertindama Projekto tinkamumą gauti paramą, kreipėsi į Energetikos ministeriją, o ne į nepriklausomą ekspertą, taip pažeisdama ir šioje dalyje Administravimo taisyklėse įtvirtintą procedūrą. Atsakovė, vertindama Paraišką, apskritai nepasisakė dėl Projekto tinkamumo kriterijų. Vienintelis Potvarkyje nurodytas Projekto trūkumas – negyvybingumas. Tačiau ir šis nėra objektyviai ir pagrįstai argumentuotas. Mano, kad pateiktame verslo plane įrodė savo prognozių realumą tiek, kiek prognozių patikimumas iš viso gali būti įrodytas, todėl Potvarkis atsisakyti skirti paramą yra nepagrįstas ir naikintinas.

5Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas patvirtino skunde išdėstytus motyvus, skundą palaikė ir prašė jį tenkinti visiškai (žr. teismo posėdžio protokolą).

6Atsakovė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija su pateiktu skundu nesutiko ir prašė pareiškėjo V. Š. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsiliepime į skundą (t. I, b. l. 66-71) nurodė, kad pareiškėjo Agentūrai pateikta Paraiška buvo įvertinta ir pripažinta, kad pareiškėjo projektas netinkamas gauti paramą pagal Programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, nes neatitinka Įgyvendinimo taisyklių 22.13 p. nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus. Taisyklių 21.13 p. nustatyta, kad pareiškėjas verslo plane privalo įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ir ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Žemės ūkio ministro 2009-05-15 įsakymu Nr. 3D-350. Pažymėjo, kad pareiškėjo pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energija, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra paremta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002-02-11 nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“. Agentūra, siekdama įsitikinti, kad pareiškėjo pateiktos prognozinės finansinės ataskaitos yra pagrįstos, kreipėsi į Energetikos ministeriją, prašydama pateikti atsakymą, ar vertinant penkerių prognozuojamų metų pardavimo pajamas, gaunamas iš elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, gamybos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002-02-11 nutarime Nr. 7 nurodytas elektros energijos supirkimo kainas galima laikyti pagrįstomis. Energetikos ministerija informavo, kad rengiant šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimus, elektros energijos supirkimo kaina negali būti prognozuojama penkeriems metams. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad projekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos yra nepagrįstos, pateikta informacija negali būti laikoma pakankamais duomenimis ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti. Dėl šios priežasties pareiškėjas verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodyklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. Mano, kad reikalavimas, kad pareiškėjai pagal Programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ verslo plane turi įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijus yra įtvirtintas Programoje. Nepagrįstu laikė pareiškėjo teiginį, kad buvo pažeisti jo teisėti lūkesčiai. Pareiškėjui nebuvo suteikta jokių garantijų, todėl šioje byloje neatsiranda jokio svaraus pagrindo, pagrindžiančio teisėtų lūkesčių pažeidimą. Taip pat akcentavo, kad Agentūra vadovavosi Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 5 p. įtvirtintu vienu iš viešojo administravimo subjektų veiklos principų – tarnybinio bendradarbiavimo. Pareiškėjui buvo nurodytos visos aplinkybės, dėl kurių buvo priimtas sprendimas jo paraišką pripažinti netinkama paramai gauti.

8Teismo posėdyje atsakovės atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytus argumentus, su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (žr. teismo posėdžio protokolą).

9Tretysis suinteresuotas asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos su pateiktu skundu nesutiko ir prašė pareiškėjo V. Š. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

10Atsiliepime į skundą (t. I, b.l. 87-89) nurodė, kad pareiškėjo pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra nustatyta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002-02-11 nutarimu Nr. 7. „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energijos sektoriuje kainų“, t. y. hidroelektrinėms – 26 ct/kWh, vėjo jėgainėms – 30 ct/kWh. Šias kainas pareiškėjas numatė ir 5 finansinių metų prognozinėse finansinėse ataskaitose. Agentūra, siekdama įsitikinti, ar prognozinės finansinės atskaitos yra pagrįstos, kreipėsi į Energetikos ministeriją, prašydama pateikti atsakymą, ar minėtas kainas galima laikyti pagrįstomis vertinant subjekto penkerių prognozinių metų pardavimo pajamas gaunamas iš ankščiau paminėtos veiklos. Atsakydama Energetikos ministerija informavo, kad hidroelektrinėse, vėjo bei saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina, dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų negali būti prognozuojama penkeriems metams. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes dėl fakto, kad neįmanoma prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyvai, pareiškėjas verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka, arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, kurios nurodytos Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. Atkreipė dėmesį, kad atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje liberalizuojant elektros rinką, artimiausiu metu elektros energijos pardavimo į rinką kainos neturėtų būti paliktos statiškos, t. y. valstybiniu lygiu nustatytos ilgam laikui, todėl dėl minėtų priežasčių pareiškėjas laikytinas netinkamu finansinei paramai gauti, kaip neatitinkantį ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus. Tai pat pažymėjo, kad nors pareiškėjas vadovaujasi įvairiais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, cituoja teisės normas, kuriose numatyti bendrieji Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos tikslai, tačiau pabrėžė, kad Agentūra nepažeidė nė vieno teisės akto, priešingai, tinkamai administravo paramos lėšas.

11Į teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, todėl byla išnagrinėta atstovui nedalyvaujant (t. II, b. l. 7).

12Skundas tenkintinas.

13Byloje ginčas kilo dėl 2010-10-08 Ministerijos kanclerio Potvarkio dalies, kuria buvo patvirtintas Projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ sąrašas Nr. 87, kuriuo atsisakyta skirti paramą pareiškėjui pagal Paraišką (t. I, b. l. 53-56).

14Taigi, nagrinėjamos bylos ginčo dalykas yra paminėtos Potvarkio dalies teisėtumas ir pagrįstumas, o ginčo objektas – paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ skyrimo tvarka ir sąlygos.

15ABTĮ 3 str. 2 d. reglamentuojama, kad teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus.

16Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr. 3D-153 patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. administravimo taisyklės (šiuo atveju redakcija galiojusi nuo 2010-01-29 iki 2010-12-30, toliau – ir Administravimo taisyklės), Žemės ūkio ministro 2009-03-15 įsakymu Nr. 3D-144 patvirtintos programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – ir Įgyvendinimo taisyklės, Taisyklės), Žemės ūkio ministro 2009-05-15 įsakymu Nr. 3D-350 patvirtintos Priemonės ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (toliau – ir Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės), Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002-02-11 nutarimas Nr. 7, Vyriausybės 2001-12-05 nutarimas Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“, šiuo nutarimu patvirtintas Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarkos aprašas (toliau – ir Aprašas).

17Paraiškos vertinimo procedūros atliekamos vadovaujantis Administravimo taisyklėmis, kurios atitinkamais klausimais nukreipia į Įgyvendinimo taisykles. Administravimo taisyklėse nustatyta, kad paramos paraiškas priima ir registruoja Agentūra, o galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo, dėl paramos neskyrimo priima Žemės ūkio ministerija (Administravimo taisyklių 33, 80 p.).

18Taisyklės reglamentuoja paramos paraiškų vertinimo dalis, kurios yra trys (34 p.), taip pat kitus vertinimo etapus.

19Administravimo taisyklės nustato, kad pateiktos paraiškos turi būti vertinamos pagal Įgyvendinimo taisyklėse nustatytus tinkamumo ir pirmumo kriterijus paramai gauti, šie kriterijai vertinimo metu negali būti keičiami.

20Atsisakymas tenkinti paraišką grindžiamas Įgyvendinimo taisyklių 22.13 p.

21Byloje esantys rašytiniai įrodymai tvirtina, kad pareiškėjas 2010-03-29 NMA pateikė paramos Paraišką pagal Įgyvendinimo taisykles (labai mažos įmonės steigimas), kurioje nurodė, kad prašo suteikti 1 726 400 Lt paramą projekto „Vėjo jėgainių statyba “ įgyvendinimui (t. I, b. l. 152-184).

22Pareiškėjas gavo NMA 2010-05-20 ir 2010-06-30 raštus atitinkamai Nr. PPD-(SD)-490 ir Nr. PPD-(SD)-627 „Dėl reikiamų dokumentų pateikimo/duomenų tikslinimo“ (t. I, b. l. 132-135) ir į šiuos raštus atsakė patikslindamas duomenis 2010-07-13 raštu su priedais (t. I, b. l. 126-131).

23Paramos teikimo tvarka ir sąlygos, galimi ir netinkami pareiškėjai bei paramos gavėjai nustatyti Įgyvendinimo taisyklėse. Šių taisyklių VII skyriuje nustatyti tinkamumo gauti paramą vertinimo kriterijai.

24NMA Kaimo plėtros programų departamento Projektų vertinimo skyrius 2010-08-19 (t. I, b. l. 104-112) konstatavo, kad projektas netinkamas Antrajam projekto vertinimo etapui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“.

25Agentūros Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros programos, Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto, Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos investicinių priemonių bei Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. veiksmų programos priemonių administravimo problemų sprendimo komisijos posėdžio 2010-06-19 protokolo Nr. 25 protokoliniu nutarimu buvo nutarta, kad pateiktuose projektuose pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ bei „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ paramai gauti, kuriose numatyta energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, negalima prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyvai ir dėl šios priežasties pareiškėjai, pateikę projektus pagal ankščiau minėtas priemones verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodyklių reikšmes, nurodytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse nustatytus kriterijus, šiuos projektus traktuoti kaip neatitinkančius ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijus (t I, b.l. 114-116).

26Skundžiamu Potvarkiu Nr. 4D-132 (t I, b.l. 98-103), jame nurodytais teisės aktų pagrindais, patvirtintas projektų sąrašas, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“. Pareiškėjo sąraše Nr. 87, paramos neskyrimo priežastimi nurodoma, kad Projektas „Vėjo jėgainių statyba“, skirtas elektros energijos gamybai plėtoti, netinkamas vertinti antrajame projektų atrankos etape pagal Priemonės pirmąją veiklos sritį, nes neatitinka Taisyklių 21.13 p. nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus.

27Taisyklių 22.13 p. nustatyta, kad pareiškėjas, ketinantis steigti labai mažą įmonę kaimo vietovėje, verslo plane privalo įrodyti, jog naujas įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. Pareiškėjo pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra paremta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002-02-11 nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetiko sektoriuje kainų“, t. y. vėjo jėgainėms-30 ct/kWh. Šias kainas pareiškėjas numato ir penkerių finansinių metų prognozinėse finansinėse ataskaitose. Siekdama įsitikinti, kad pareiškėjo pateiktos prognozinės finansinės ataskaitos yra pagrįstos, Agentūra 2010-05-19 raštu Nr. BRK-(10.11)-1095 ir 2010-05-27 raštu Nr. BRK-(10.U)-1188 kreipėsi į Energetikos ministeriją, prašydama pateikti atsakymą, ar vertinant subjekto penkerių prognozinių metų pardavimo pajamas, gaunamas iš ankščiau minėtos veiklos, minėtas elektros energijos supirkimo kainas galima laikyti pagrįstomis.

28Atsakydama į paminėtus raštus, Energetikos ministerija 2010-05-26 raštu Nr. (8.2-10)-3-1527 2010-06-02 raštu Nr. (8.3-10)-3-1597 informavo, kad hidroelektrinėse, vėjo bei saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina, dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų, negali būti prognozuojama penkeriems metams. Taip pat šios supirkimo kainos gali būti tikslinamos, atsižvelgiant į elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, rėmimo principų ar skaičiavimo prielaidų pasikeitimą. Pagal Aprašo 9 p., elektros energija, pagaminta šio Aprašo 7 p. nurodytose elektrinėse, iki energetikos ministro nustatomos valandinės elektros energijos prekybos su tiekėjais pradžios iš gamintojų perkama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002-02-11 nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“ patvirtintais tarifais, diferencijuotais pagal naudojamų atsinaujinančių energijos išteklių rūšį, neviršijant šio Aprašo 2 priede nurodytos kiekvienos rūšies energijos išteklių metinės apimties. Perėjus prie valandinės elektros energijos prekybos su tiekėjais, iki 2020-12-31 elektros energija, pagaminta šio Aprašo 7 p. nurodytose elektrinėse, superkama sutartinėmis kainomis, kompensuojant gamintojams skirtumą tarp pajamų lygio, apskaičiuoto pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos tos rūšies ištekliams nustatytą tarifą, ir faktiškai gaunamų parduodant elektros energiją sutartinėmis kainomis pajamų, neviršijant šio Aprašo 2 priede nurodytos kiekvienos rūšies energijos išteklių metinės apimties“. Atsižvelgiant į Energetikos ministerijos raštuose nurodytas aplinkybes, daroma išvada, kad liberalizuojant elektros rinką Lietuvoje, artimiausiu metu elektros energijos pardavimo rinkos kainos neturėtų būti statiškos, t. y. artimiausiu metu kainos turėtų kisti, todėl pagal Priemonę pateiktuose projektuose, kuriuose numatyta energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, neįmanoma prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyvai. Dėl šios priežasties pareiškėjai, pateikę projektus pagal Priemonę atsinaujinančios elektros energijos gamybai skatinti, verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. Atsižvelgiant į tai, kad projekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos yra nepagrįstos, pateikta informacija negali būti laikoma duomenimis, pakankamais ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti, taigi, pateiktas projektas pripažintas netinkamu finansinei paramai gauti kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, kaip tai nurodyta Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 p.

29Kaip matyti iš skundžiamo Potvarkio dalies, kuria pareiškėjo pateiktas Projektas pripažintas netinkamu vertinti antrajame projektų atrankos etape ne dėl to, kad pareiškėjas verslo plane neįrodė, kad 5 metus kainos išliks tokios, kaip apskaičiuota verslo plane, kad projektas bus ekonomiškai nenuostolingas, bet dėl to, kad neatitinka ekonominio gyvybingumo kriterijaus ir remiamasi Įgyvendinimo taisyklių 22.13 p.

30Įgyvendinimo taisyklių (labai mažos įmonės steigimas) 22.13 p. reikalavimo pagrindu pareiškėjas verslo plane įrodė, kad naujas įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama, tačiau tik Taisyklių 22.11 p. nustatytu laikotarpiu ir tvarka. Atsakovė Potvarkyje nurodė, kad ji vadovavosi Įgyvendinimo taisyklių 21.13 p.

31Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 p. akcentuota, jog ūkio subjektai laikomi netinkamais finansinei paramai gauti, kaip neatitinkantys ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, jei: 13.1. ataskaitiniais ir (arba) praėjusiais ataskaitiniais metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta; 13.2. po gauto atsakymo į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos paklausimą: 13.2.1. planuojamojo laikotarpio metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta; 13.2.2. ūkio subjekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos planuojamuoju laikotarpiu žymiai skiriasi nuo Lietuvos statistinių ar Ūkių apskaitos duomenų tinklo duomenų arba praėjusio ir/ar ataskaitinio laikotarpio duomenų ir nepateikti jas pagrindžiantys dokumentai, paaiškinimai ar skaičiavimai; 13.2.3. nepagrįstas projekto finansavimas iki paramos gavimo (atsižvelgiant į taikomą paramos mokėjimo būdą); 13.2.4. jeigu nepateikti duomenys, būtini ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti.

32Ginčo atveju, paramos neskyrimo priežastimi nurodyti tik šių taisyklių 13 p. nekonkretizuojant jo turinio, nėra adekvati nuostata įrodymams, ginčą reguliuojantiems teisės aktams ir teigimui, kad aptariamo projekto verslo plane pateiktos finansinės prognozės yra nepagrįstos ir kad tokia informacija negali būti laikoma duomenimis, pakankamais ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti (konkrečiu atveju nenustatyta priežastis dėl kurių asmuo buvo pripažintas netinkamu finansinei paramai gauti, kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus).

33Skundžiamo akto išvadoms pagrįsti vadovaujamasi Energetikos ministerijos viceministro 2010-05-26 raštu Nr. (8.2-10)-3-1527 (t. I, b. l. 93) atsakant į Agentūros paklausimą dėl elektros energijos, gaunamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kainų, kuriame konstatuojama, kad saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina, nustatyta pagal pikinę elektros galią, dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų negali būti prognozuojama penkeriems metams. Darytina išvada, kad Agentūra, ŽŪM tik po to, kai Energetikos ministerija pateikė informaciją, kad keisis teisės aktai, kuriais galimai bus reglamentuojamos ir kainos, padarė išvadą, kad pareiškėjo ekonominio gyvybingumo prognozės yra nepatikimos. Gi pareiškėjas vadovavosi vieninteliu jam prieinamu oficialiu šaltiniu, t. y norminiu aktu paskelbtomis kainomis bei Vyriausybės nutarimais.

34Aptariant ekonominio gyvybingumo kriterijų atitikimo ar neatitikimo aspektus bei paminėtą Energetikos ministerijos viceministro raštą, atsižvelgtina į Administravimo taisyklių 36, 41, 91 p. nuostatas: būtent, pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros užklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis (41 p.).

35Atlikdama projektų tinkamumo skirti paramą ir pirmumo vertinimą, jei Programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip, Agentūra gali pasitelkti nepriklausomus ekspertus. Nepriklausomų ekspertų paslaugos perkamos teisės aktų nustatyta tvarka. Prieš teikdami paslaugas, nepriklausomi ekspertai pasirašo konfidencialumo ir nešališkumo deklaraciją (36 p.).

36Siekdamas užtikrinti tinkamą ir kokybišką paramos paraiškų atranką, projektų atrankos komitetas gali pateikti rekomendacijas Agentūrai dėl nepriklausomų ekspertų paramos paraiškų vertinimui samdymo bei dėl reikalavimų šiems ekspertams (techninės užduoties). Be kita ko, Energetikos ministerija 2010-06 raštu Nr. (8.3-10)-3-1597 (t. I, b. l. 113) dėl detalesnės informacijos siūlo kreiptis į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, tačiau šiuo pasiūlymu NMA nepasinaudojo.

37Pažymėtina, kad į kainų reguliavimą yra įsijungusi ir Vyriausybė, kuri 2001-12-05 nutarime Nr. 1474 nustatė, kad elektra iš aptariamų elektrinių iki 2020-12-31 bus superkama sutartinėmis kainomis, kompensuojant gamintojams skirtumą tarp pajamų lygio, apskaičiuoto pagal Komisijos nustatytą tarifą, ir faktiškai gaunamų parduodant elektros energiją sutartinėmis kainomis pajamų, neviršijant nutarimu patvirtinto Aprašo 2 priede nurodytos kiekvienos rūšies energijos išteklių metinės apimties. Taigi, Vyriausybė iki 2020 m. įsipareigojo remti elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių šaltinių ir iki šiol nurodytas Vyriausybės nutarimas nėra pakeistas.

38Įgyvendinimo taisyklės nustato kaip turi būti vertinama paraiška, įskaitant atitikimą tinkamumo paramai gauti kriterijams. Atitikimas tinkamumo kriterijams pirmiausiai turi būti vertinamas pagal pareiškėjo ir viešuosius registruose esančius duomenis. Tuo atveju, kai pagal šiuos duomenis atlikti vertinimą yra sudėtinga ar neįmanoma, tuomet gali būti prašoma pareiškėjo pateikti papildomus duomenis, informaciją ar kreiptis į ekspertus.

39Energetikos viceministro aptariamas rašto turinys nepagrįstas teisės aktais, objektyviais duomenimis ir neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. nuostatų, todėl nelaikytinas tinkamu skundžiamo akto pagrindimu.

40Viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 3 str. nustatyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės, t. y. kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 2) objektyvumo, t. y. kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; 3) proporcingumo, t. y. kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus; 4) nepiktnaudžiavimo valdžia, t. y. kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų. Šio Įstatymo 8 str. 1 d. reglamentuojama, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.

41Paminėto Įstatymo nuostatos taikytinos Agentūros Kaimo plėtros programų departamento Projektų vertinimo skyriaus, Energetikos ministerijos viceministro, Ministerijos kanclerio sprendimams, t. y. viešojo administravimo subjektų priimamiems sprendimams.

42Iš bylos medžiagos, darytina išvada, kad ginčo atveju, aptartieji sprendimai ir juose išdėstyti motyvai nebuvo pakankami šio įstatymo prasme.

43Dėl paminėtų aplinkybių daroma išvada, kad skundžiama Potvarkio dalis, kuria patvirtintas V. Š. pateikto projekto įtraukimas į sąrašą projektų, kuriems parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, neskiriama, neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. nuostatų, nes nepagrįstas faktinėmis aplinkybėmis ir teisės aktų nuostatomis, t. y. sprendimas grindžiamas abejonėmis dėl pareiškėjo nurodytų kainų stabilumo, bet šios abejonės nei patvirtintos, nei paneigtos, nenurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių punktas, nurodytas Aprašas, kurio nuostatos turėjo būti žinomos įtraukiant į remiamų veikų sąrašą. Sprendimas priimtas pažeidžiant pagrindines procedūras, ypač taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą.

44Pareiškėjas pagrįstai teigia, kad, atliekant paraiškos vertinimą,. nebuvo laikomasi teisės aktuose nustatytų terminų. Administravimo taisyklių 33 p. nustatyta, kad paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 3 mėn. nuo jos užregistravimo, į 3 mėn. terminą neįskaičiuojamas paklausimų pareiškėjui bei patikros vietoje atlikimo terminas, nurodyta, kad Įgyvendinimo taisyklėse gali būti nustatyti ir kiti terminai. Įgyvendinimo taisyklių 34 p. nustatyta, kad pirmajam projekto vertinimo etapui pateiktos paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip vieną mėnesį nuo jos užregistravimo Agentūroje dienos. Tik antrajame projekto vertinimo etape taikomi Administravimo taisyklėse nustatyti terminai. Taigi, iš viso pirmasis etapas gali tęstis vieną mėnesį ir šis terminas akivaizdžiai pažeistas. Tačiau negalima teigti, kad šis pažeidimas turėjo esminę reikšmę priimant nepagrįstą sprendimą.

45Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo skundas tenkintinas, skundžiama Potvarkio dalis naikintina, nes yra neteisėta, ją priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.).

46Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 2 p., 127 str. ir 129 str.,

Nutarė

47V. Š. (V. Š.) skundą patenkinti.

48Panaikinti 2010-10-08 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkio Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“ dalį, kuria pareiškėjui V. Š. pagal 2010-03-29 Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateiktą Paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, kurios registracijos Nr. ( - ), pareiškėjo Projektas patvirtintas kaip toks, kuriam neskiriama parama.

49Šis sprendimas per 14 nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas V. B. (toliau – ir pareiškėjas) su... 4. Skunde nurodė, kad 2009-12-09 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro... 5. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas patvirtino skunde išdėstytus motyvus,... 6. Atsakovė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija su pateiktu skundu... 7. Atsiliepime į skundą (t. I, b. l. 66-71) nurodė, kad pareiškėjo Agentūrai... 8. Teismo posėdyje atsakovės atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytus... 9. Tretysis suinteresuotas asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės... 10. Atsiliepime į skundą (t. I, b.l. 87-89) nurodė, kad pareiškėjo pateiktose... 11. Į teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas neatvyko, apie... 12. Skundas tenkintinas.... 13. Byloje ginčas kilo dėl 2010-10-08 Ministerijos kanclerio Potvarkio dalies,... 14. Taigi, nagrinėjamos bylos ginčo dalykas yra paminėtos Potvarkio dalies... 15. ABTĮ 3 str. 2 d. reglamentuojama, kad teismas nevertina ginčijamo... 16. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Žemės ūkio ministro 2007-04-06... 17. Paraiškos vertinimo procedūros atliekamos vadovaujantis Administravimo... 18. Taisyklės reglamentuoja paramos paraiškų vertinimo dalis, kurios yra trys... 19. Administravimo taisyklės nustato, kad pateiktos paraiškos turi būti... 20. Atsisakymas tenkinti paraišką grindžiamas Įgyvendinimo taisyklių 22.13 p.... 21. Byloje esantys rašytiniai įrodymai tvirtina, kad pareiškėjas 2010-03-29 NMA... 22. Pareiškėjas gavo NMA 2010-05-20 ir 2010-06-30 raštus atitinkamai Nr.... 23. Paramos teikimo tvarka ir sąlygos, galimi ir netinkami pareiškėjai bei... 24. NMA Kaimo plėtros programų departamento Projektų vertinimo skyrius... 25. Agentūros Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros programos, Lietuvos... 26. Skundžiamu Potvarkiu Nr. 4D-132 (t I, b.l. 98-103), jame nurodytais teisės... 27. Taisyklių 22.13 p. nustatyta, kad pareiškėjas, ketinantis steigti labai... 28. Atsakydama į paminėtus raštus, Energetikos ministerija 2010-05-26 raštu Nr.... 29. Kaip matyti iš skundžiamo Potvarkio dalies, kuria pareiškėjo pateiktas... 30. Įgyvendinimo taisyklių (labai mažos įmonės steigimas) 22.13 p. reikalavimo... 31. Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 p. akcentuota, jog ūkio... 32. Ginčo atveju, paramos neskyrimo priežastimi nurodyti tik šių taisyklių 13... 33. Skundžiamo akto išvadoms pagrįsti vadovaujamasi Energetikos ministerijos... 34. Aptariant ekonominio gyvybingumo kriterijų atitikimo ar neatitikimo aspektus... 35. Atlikdama projektų tinkamumo skirti paramą ir pirmumo vertinimą, jei... 36. Siekdamas užtikrinti tinkamą ir kokybišką paramos paraiškų atranką,... 37. Pažymėtina, kad į kainų reguliavimą yra įsijungusi ir Vyriausybė, kuri... 38. Įgyvendinimo taisyklės nustato kaip turi būti vertinama paraiška,... 39. Energetikos viceministro aptariamas rašto turinys nepagrįstas teisės aktais,... 40. Viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 3 str. nustatyta,... 41. Paminėto Įstatymo nuostatos taikytinos Agentūros Kaimo plėtros programų... 42. Iš bylos medžiagos, darytina išvada, kad ginčo atveju, aptartieji... 43. Dėl paminėtų aplinkybių daroma išvada, kad skundžiama Potvarkio dalis,... 44. Pareiškėjas pagrįstai teigia, kad, atliekant paraiškos vertinimą,. nebuvo... 45. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo skundas tenkintinas,... 46. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 2... 47. V. Š. (V. Š.) skundą patenkinti.... 48. Panaikinti 2010-10-08 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio... 49. Šis sprendimas per 14 nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...