Byla eAS-686-1062/2018
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Ramutės Ruškytės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų L. O. B., E. O. B. (E. O. B.), B. O. B. ir A. L. O. B. (A. L. O. B.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugpjūčio 16 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų L. O. B., E. O. B., B. O. B. ir A. L. O. B. skundą atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentui, savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“ dėl sprendimo panaikinimo

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjai L. O. B., E. O. B. (E. O. B.), B. O. B. ir A. L. O. B. (A. L. O. B.) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydami panaikinti skundžiamus atsakovų sprendimus bei Lietuvos administracinių ginčų komisijos 2018 m. birželio 26 d. sprendimą Nr. 3R-277(AG-220/06-2018) ir įpareigoti savivaldybės įmonę (toliau – ir SĮ) „Vilniaus miesto būstas“ pateikti pareiškėjams procesinius sprendimus, kurių pagrindu surašytas ieškinys Vilniaus miesto apylinkės teismui, ir juos panaikinti, t. y. įpareigoti SĮ „Vilniaus miesto būstas“ išaiškinti 2018 m. sausio 19 d. rašto Nr. 1.35-18/274 apskundimo tvarką ir terminus. Pareiškėjai taip pat prašė atleisti juos nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

72.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. liepos 31 d. nutartimi nustatė pareiškėjams terminą iki 2018 m. rugpjūčio 14 d. nutartyje nurodytiems skundo trūkumams pašalinti, t. y. pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius, kad jie negali žyminio mokesčio sumokėti arba sumokėti 22,50 Eur žyminį mokestį ir pridėti žyminio mokesčio kvitą; tinkamai suformuluoti skundo reikalavimus; pateikti teismui atstovavimo dokumentus.

93.

102018 m. rugpjūčio 13 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjų per Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO Viešųjų elektroninių paslaugų posistemį (toliau – ir LITEKO VEP posistemis) pateiktas prašymas pratęsti terminą skundo trūkumams pašalinti iki 2018 m. rugsėjo 1 d. Pareiškėjai nurodė, kad teismo nutartį dėl trūkumų šalinimo gavo 2018 m. rugpjūčio 8 d., todėl tik tada pradėjo rinkti įrodymus dėl sunkios materialinės padėties. Be to, 2018 m. rugpjūčio 10 d. kreipėsi dėl antrinės teisinės pagalbos su prašymu paskirti valstybės atstovą ir atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, tačiau iki šiol negavo atsakymo.

11II.

124.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi netenkino pareiškėjų prašymo pratęsti terminą skundo trūkumams pašalinti ir nutarė pareiškėjų skundą laikyti nepaduotu.

145.

15Teismas pažymėjo, kad 2018 m. liepos 31 d. nutartimi pareiškėjai buvo įpareigoti ne tik pateikti įrodymus, patvirtinančius, jog jie negali sumokėti žyminio mokesčio (arba sumokėti 22,50 Eur žyminį mokestį ir pridėti žyminio mokesčio kvitą), bei atstovavimo dokumentus, bet ir tinkamai suformuluoti skundo reikalavimus. Tačiau pareiškėjai pateikė tik jų atstovo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus (išrašą iš juridinių asmenų registro, įstatus, steigėjų protokolą), o tai nereiškia, kad skundo trūkumai buvo pašalinti. Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų, jog jie kreipėsi į atitinkamas institucijas (įstaigas) dėl pažymų, patvirtinančių jų sunkią materialinę padėtį, taip pat, kad pareiškėjai kreipėsi dėl antrinės teisinės pagalbos. Be to, nors pareiškėjai nurodė, kad teismo 2018 m. liepos 31 d. nutartį gavo 2018 m. rugpjūčio 8 d., iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad minėta nutartis pareiškėjams pristatyta 2018 m. rugpjūčio 3 d. Juo labiau, kad pareiškėjų pageidavimu užvesta byla yra elektroninė ir visi procesiniai dokumentai siunčiami per EPP sistemą, todėl laikoma, kad jie yra įteikti sekančią dieną po jų išsiuntimo. Atsižvelgęs į tai, teismas sprendė, kad pareiškėjai turėjo pakankamai laiko skundo trūkumams pašalinti, todėl padarė išvadą, kad šiuo atveju nėra pagrindo pratęsti terminą skundo trūkumams pašalinti.

166.

17Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, teismas konstatavo, kad pareiškėjai nustatytu terminu skundo trūkumų nepašalino, todėl jų skundas laikomas nepaduotu.

18III.

197.

20Nesutikdami su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi, pareiškėjai L. O. B., E. O. B., B. O. B. ir A. L. O. B. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti minėtą nutartį, atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir pratęsti terminą skundo trūkumams pašalinti iki 2018 m. rugsėjo 15 d., kad valstybės paskirtas teisininkas galėtų patikslinti skundą.

218.

22Pareiškėjai pažymi, kad teismo nutartį dėl skundo trūkumų pašalinimo iš dalies įvykdė, kadangi pateikė įrodymus dėl atstovo, ir prašė pratęsti terminą skundo trūkumams pašalinti, kadangi jiems reikalinga kvalifikuota teisinė pagalba. Šiuo aspektu paaiškina, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl socialinio būsto, kuris pareiškėjams suteiktas dėl to, jog jie yra socialiai remtini. Tuo tarpu teismas, laikydamas pareiškėjų skundą nepaduotu, nesurinko kitokių įrodymų, negu byloje pateikti duomenys, įrodantys pareiškėjų sunkią socialinę padėtį, ir visiškai nevertino pateiktos metinės pajamų mokesčio deklaracijos. Atsižvelgę į tai, pareiškėjai mano, kad teismas negina socialiai remtinų asmenų, kuriems nemokamą ginčo sprendimą garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, o vadovaujasi principu, kad skurdžiui nieko nereikia.

23Teisėjų kolegija konstatuoja:

24IV.

259.

26Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugpjūčio 16 d. nutarties, kuria teismas netenkino pareiškėjų prašymo pratęsti terminą skundo trūkumams pašalinti ir pareiškėjų skundą laikė nepaduotu, teisėtumas ir pagrįstumas.

2710.

28Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjų skundą dėl to, kad pareiškėjai per teismo nustatytą terminą tinkamai nesuformulavo skundo reikalavimų. Pareiškėjai su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija nesutinka, jų teigimu, teismo nutartį dėl skundo trūkumų pašalinimo jie iš dalies įvykdė, kadangi pateikė įrodymus dėl atstovo, ir prašė pratęsti terminą skundo trūkumams pašalinti. Pareiškėjai taip pat mano, kad teismas, laikydamas pareiškėjų skundą nepaduotu, nesurinko kitokių įrodymų, negu byloje pateikti duomenys, kurie įrodytų pareiškėjų sunkią socialinę padėtį, ir visiškai nevertino pateiktos metinės pajamų mokesčio deklaracijos.

2911.

30Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d., Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 4 str. 1 d., Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 str. 1 d.), tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 str. 3 d., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., 13 str.). Tačiau Konstitucijoje yra įtvirtintos ne tik asmens teisės, bet yra įtvirtintos ir pareigos, t. y. nurodyta, jog žmogus, įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, privalo laikytis Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių (Konstitucijos 28 str.). Taigi teisė kreiptis į teismą gali būti įgyvendinta tik įstatymų nustatyta tvarka, t. y. laikantis įstatymuose (šiuo atveju – ABTĮ) nurodytų kreipimosi į teismą sąlygų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kiekvieno suinteresuoto subjekto teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, jog būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas visais atvejais turi būti įgyvendinama, laikantis ABTĮ nustatytų reikalavimų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-224/2012).

3112.

32Teisėjų kolegija akcentuoja, jog skundo priėmimo stadijoje vertinama tik formali skundo atitiktis reikalavimams, kuriuos tokiems procesiniams dokumentams nustato ABTĮ, ir nėra sprendžiama dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo ir teisėtumo; teismas, sprendžiantis skundo priėmimo klausimą, visų pirma, patikrina, ar nėra neigiamų procesinių prielaidų, kurioms esant ginčo nagrinėjimas teisme apskritai yra negalimas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-862-525/2016).

3313.

34Administraciniam teismui paduodamas skundas turi atitikti ABTĮ 24 ir 25 straipsnių reikalavimus. ABTĮ 24 straipsnyje nustatyta, kad pareiškėjo teismui pateikiamas skundas turi atitikti minėtame straipsnyje numatytus skundo formos ir turinio reikalavimus. Pagal ABTĮ 24 straipsnio 2 dalies 7 ir 8 punktus, pareiškėjas skunde privalo nurodyti reikalavimą (skundo dalyką), aplinkybes, kuriomis jis grindžia savo reikalavimą, bei tai patvirtinančius įrodymus. Pažymėtina, kad skundo dalykas turi būti suformuluotas taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant administracinę bylą, o iš skundo turinio turi būti suprantama, kokių byloje įrodinėjamų faktų pagrindu to reikalaujama. Reikalavimas skundo dalyką formuluoti aiškiai, o skundo pagrindą sudarančias aplinkybes išdėstyti nuosekliai, skirtas tam, kad šie skundo elementai būtų suprantami byloje dalyvaujantiems asmenims ir teismui. Paminėtos teisės normos užtikrina, kad administracinės bylos iškėlimo stadijoje teismui bus pateikta minimaliai būtina informacija ir įrodymai, leidžiantys preliminariai nustatyti ginčo dalyką ir pagrindą bei kitas aplinkybes, kurios yra reikšmingos sprendžiant skundo priėmimo klausimą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-111/2012). Pagal pareikštus konkrečius ir aiškius reikalavimus apibrėžiamos administracinės bylos nagrinėjimo ribos. Tik tiksli jų formuluotė gali atskleisti siekiamas apginti teises ar teisėtus interesus bei padėti visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylą, taikant teisės aktus, reguliuojančius atitinkamus visuomeninius santykius (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 1 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A17-217/2007).

3514.

36ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu teismui paduotas skundas neatitinka šio įstatymo 24, 25 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti; jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui. Taigi, vadovaujantis ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi, teismo nutartyje nurodytų skundo trūkumų nepašalinimas (netinkamas pašalinimas arba ne visų teismo nurodytų trūkumų pašalinimas) per teismo nustatytą terminą yra pagrindas laikyti skundą nepaduotu ir grąžinti jį pareiškėjui (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1125-502/2015).

3715.

38Sprendžiant dėl teismo nutarties laikyti skundą nepaduotu ir grąžinti jį pareiškėjui teisėtumo ir pagrįstumo, kartu turi būti tikrinamas ir nutarties dėl skundo trūkumų šalinimo teisėtumas ir pagrįstumas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS552-1070/2014). Pažymėtina, kad termino pašalinti skundo trūkumus nustatymas yra skundą pateikusiam asmeniui palanki aplinkybė, kadangi teismas, nurodydamas skundo trūkumus, suteikia asmeniui galimybę per nustatytą laiką pašalinti kliūtis, kurios teismui užkerta kelią priimti pateiktą skundą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-550/2010).

3916.

40Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo 2018 m. liepos 31 d. nutartyje nurodytu vertinimu, kad pareiškėjų skunde pateiktas reikalavimas įpareigoti SĮ „Vilniaus miesto būstas“ pateikti procesinius sprendimus, kurių pagrindu surašytas ieškinys Vilniaus miesto apylinkės teismui, ir juos panaikinti, nėra aiškus ir pakankamai konkretizuotas, nėra aišku, kokius konkrečiai sprendimus pareiškėjai siekia panaikinti (išskyrus Lietuvos administracinių ginčų komisijos 2018 m. birželio 26 d. sprendimą), kokių konkrečių pareiškėjų prašomų veiksmų atsakovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė bei kokių konkrečių teisinių pasekmių pareiškėjai kreipdamiesi į teismą siekia. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pasiūlė pareiškėjams skunde nurodyti įpareigotiną įvykdyti konkretų veiksmą ar skundžiamą aktą; formuluojant skundo reikalavimą dėl skundžiamų aktų panaikinimo, konkrečiai nurodyti skundžiamus administracinius aktus, priėmusio subjekto pavadinimą, šių aktų datas bei numerius.

4117.

42Teisėjų kolegija pritaria skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje išdėstytiems motyvams, kad pareiškėjai teismo 2018 m. liepos 31 d. nutartyje nustatytų trūkumų nepašalino. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamas skundo reikalavimas išdėstytas neaiškiai, nerišliai, nėra aišku, kokius konkrečius veiksmus pagal kompetenciją prašomas įpareigoti atlikti atsakovas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjų skunde suformuluotas reikalavimas dėl įpareigojimo atsakovui atlikti veiksmus tinkamai neapibrėžė ginčo ribų, yra abstraktaus pobūdžio ir nesudarė pirmosios instancijos teismui galimybės nustatyti šio skundo ginčo esmės. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai pareiškėjams išaiškino, kokie jų pateikto skundo trūkumai trukdo teismui pradėti administracinę teiseną dėl minėtų skundo reikalavimų, tačiau pareiškėjai skundo trūkumų tinkamai nepašalino.

4318.

44Pirmosios instancijos teismas 2018 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi netenkino pareiškėjų prašymo pratęsti terminą trūkumams pašalinti, nes iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų buvo matyti, kad minėta 2018 m. liepos 31 d nutartis pareiškėjams pristatyta 2018 m. rugpjūčio 3 d., o ne 2018 m. rugpjūčio 8 d., kaip teigė pareiškėjai, t. y. pareiškėjai turėjo pakankamai laiko skundo trūkumams pašalinti, todėl sprendė, kad šiuo atveju nėra pagrindo pratęsti terminą skundo trūkumams pašalinti. Tokiai pirmosios instancijos teismo išvadai teisėjų kolegija pritaria, nes pareiškėjai atskirajame skunde nepaneigė, kad būtent nurodytą dieną, t. y. 2018 m. rugpjūčio 3 d., jie gavo minėtą nutartį, todėl darytina išvada, kad pareiškėjai iki 2018 m. rugpjūčio 14 d. turėjo pakankamai laiko skundo trūkumams pašalinti.

4519.

46Minėta, kad skundo priėmimo stadijoje vertinama tik formali skundo atitiktis reikalavimams, kuriuos tokiems procesiniams dokumentams nustato ABTĮ, ir nėra sprendžiama dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo ir teisėtumo. Todėl atmetami pareiškėjų argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nesurinko kitokių įrodymų, negu byloje pateikti duomenys, įrodantys pareiškėjų sunkią socialinę padėtį, ir visiškai nevertino pateiktos metinės pajamų mokesčio deklaracijos. Ypač atsižvelgtina į tai, kad iš bylos medžiagos matyti, jog pateikta deklaracija už 2016 m., priešingai, nei anksčiau teiktos, nebuvo registruota Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (b. l. 40).

4720.

48Atsižvelgusi į šios Nutarties 17–19 punktuose nurodytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog pareiškėjų skundas negali būti priimtas, pagrįstai sprendė skundą laikyti nepaduotu, o pareiškėjų atskirajame skunde nurodyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamos nutarties.

49Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

50Pareiškėjų L. O. B., E. O. B. (E. O. B.), B. O. B. ir A. L. O. B. (A. L. O. B.) atskirąjį skundą atmesti.

51Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugpjūčio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

52Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjai L. O. B., E.... 7. 2.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. liepos 31 d. nutartimi... 9. 3.... 10. 2018 m. rugpjūčio 13 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautas... 11. II.... 12. 4.... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi... 14. 5.... 15. Teismas pažymėjo, kad 2018 m. liepos 31 d. nutartimi pareiškėjai buvo... 16. 6.... 17. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, teismas konstatavo, kad pareiškėjai... 18. III.... 19. 7.... 20. Nesutikdami su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugpjūčio 16... 21. 8.... 22. Pareiškėjai pažymi, kad teismo nutartį dėl skundo trūkumų pašalinimo... 23. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 24. IV.... 25. 9.... 26. Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Vilniaus apygardos administracinio... 27. 10.... 28. Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjų skundą dėl to,... 29. 11.... 30. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė,... 31. 12.... 32. Teisėjų kolegija akcentuoja, jog skundo priėmimo stadijoje vertinama tik... 33. 13.... 34. Administraciniam teismui paduodamas skundas turi atitikti ABTĮ 35. 14.... 36. ABTĮ 37. 15.... 38. Sprendžiant dėl teismo nutarties laikyti skundą nepaduotu ir grąžinti jį... 39. 16.... 40. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo 2018 m. liepos 31 d.... 41. 17.... 42. Teisėjų kolegija pritaria skundžiamoje pirmosios instancijos teismo... 43. 18.... 44. Pirmosios instancijos teismas 2018 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi netenkino... 45. 19.... 46. Minėta, kad skundo priėmimo stadijoje vertinama tik formali skundo atitiktis... 47. 20.... 48. Atsižvelgusi į šios Nutarties 17–19 punktuose nurodytus argumentus,... 49. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 50. Pareiškėjų L. O. B., E.... 51. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugpjūčio 16 d. nutartį... 52. Nutartis neskundžiama....