Byla 2-8463-641/2020
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus priėmimo klausimą

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo V. R. K. ieškinio atsakovui UAB Mano būstas Šiauliai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus priėmimo klausimą,

Nustatė

2Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose gautas ieškovo V. R. K. ieškinys atsakovui UAB Mano būstas Šiauliai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus. Ieškovas pateikė reikalavimus atsakovui UAB Mano būstas Šiauliai dėl atsakovo 2020 m. sausio 27 d. patvirtino Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo (toliau – aprašas). Ieškovas nurodė, jog 2020 m. sausio 8 d. sudarytas daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektų aprašas neatitinka bendrojo naudojimo objektų aprašo pavyzdinės formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymu. Teigia, jog apraše netinkamai nurodyti pastato, nekilnojamojo turto objektų adresai, unikalūs numeriai, techniniai rodikliai, charakteristikos, duomenys, priklausinių priskyrimai naudotojams arba priklausinių paskirtys, žemės sklypo unikalūs numeriai, plotas, priklausymas naudotojui. Taip pat apraše nėra nurodyti visi nekilnojamojo turto objektai, kurie turėtų būti priskirti, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus.

3Ieškinį atsisakytina priimti.

4Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 gegužės 3 d. nutarimas Nr. 603 dėl daugiaubučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus nuostatų patvirtinimo su vėlesniais pakeitimais (TAR, 2015, Nr. 2015-12236, toliau - nuostatai) numato, jog Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja bendrojo naudojimo objektų administratoriaus (toliau – administratorius), paskirto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka, veiklą administruojant bendrojo naudojimo objektus, nustato informacijos apie savo veiklą skelbimo tvarką ir apimtį (nuostatų 1. punktas). Pagrindinis administratoriaus uždavinys – administruoti namo bendrojo naudojimo objektus – užtikrinti jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus (toliau – privalomieji reikalavimai), įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų (toliau ? patalpų savininkai) su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus CK 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, jiems atstovaujant (Nuostatų 3. punktas).

5Nuostatų 4.2 punktas numato, jog vykdydamas pagrindinį uždavinį, administratorius sudaro ir tvarko namo bendrojo naudojimo objektų aprašą (toliau ? objektų aprašas). Jeigu priimant administravimą objektų aprašas neperduodamas, sudaro ir tvirtina jį per 2 mėnesius nuo sprendimo dėl administratoriaus skyrimo įsigaliojimo dienos. Objektų aprašas tvirtinamas 2 egzemplioriais. Vieną egzempliorių per 5 darbo dienas nuo jo sudarymo nuostatų 14.5 papunktyje nurodytu būdu teikia savivaldybės vykdomajai institucijai, kitą – saugo teisės aktų nustatyta tvarka. Objektų aprašą skelbia nuostatų 14.1 papunktyje nurodytu būdu, jo kopijas nuostatų 14.4 papunktyje nurodytu būdu per 5 darbo dienas nuo jo patvirtinimo teikia patalpų savininkams. Objektų aprašas 1/4 patalpų savininkų rašytiniu prašymu svarstomas patalpų savininkų susirinkime ir tikslinamas jų sprendimu. Taigi, iš aptarto matyti, jog objektų aprašo patvirtinimui teisės aktai numato detalią procedūrą, kuria daugiabučio namo administratorius, nagrinėjamu atveju UAB Mano būstas Šiauliai, privalo vadovautis.

6Atkreiptinas ieškovo dėmesys, jog nuostatų 18. punktas numato, kad administratoriaus veiklos, susijusios su Nuostatuose nurodytų funkcijų ir pareigų atlikimu, priežiūrą ir kontrolę atlieka savivaldybė.

7Iš pateikto ieškovo ieškinio ir jo priedų matyti, jog ieškovas 2020 m. vasario 20 d. skundu dėl daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) , objektų aprašo kreipėsi į Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyrių, kuris atsisakė priimti ieškovo skundą. Akcentuotina, jog įvertinus ieškovo ieškinį ir pateiktus rašytinius duomenis matyti, jog ieškovas į Šiaulių miesto savivaldybę dėl daugiabučio namo administratoriaus funkcijų ir pareigų tinkamo atlikimo sudarant objektų aprašą, nesikreipė.

8Asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos realizuojama įstatymų nustatyta tvarka (CPK 5 straipsnis). Pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktą teismas atsisako priimti ieškinį, jei suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Įvertinus nurodytą teisinį reglamentavimą ir atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamu atveju įstatymas numato detalią objektų aprašo sudarymo ir tvirtinimo procedūrą už kurią yra atsakingas daugiabučio gyvenamojo namo administratorius, o administratoriaus veiklą, susijusią su objektų aprašo sudarymu ir tvirtinimu, pirmiausia prižiūri ir kontroliuoja Šiaulių miesto savivaldybė, darytina išvada, jog ieškovas dėl objektų aprašo tikslinimo ir su tuo susijusiais reikalavimais pirmiausia privalėjo kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybę. Nustatyto pasekoje teismas sprendžia, jog ieškovas nesilaikė įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, todėl ieškovo ieškinį dėl įpareigojimų vykdymo atsisako priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

9Išaiškintina ieškovui, jog jis dėl atsakovo, t. y. daugiabučio namo administratoriaus, funkcijų ir pareigų tinkamo atlikimo bei 2020 m. sausio 27 d. patvirtino Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo pirmiausia privalo kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybę (nuostatų 18. punktas).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 290-292 straipsniais, teismas

Nutarė

11atsisakyti priimti ieškovo V. R. K., asmens kodas ( - ) ieškinį dėl įpareigojimų vykdymo atsakovui UAB Mano būstas Šiauliai, juridinio asmens kodas 144619514, ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

12Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams.

Proceso dalyviai