Byla A-2809-1062/2018
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas), Ramutės Ruškytės (pranešėja) ir Skirgailės Žalimienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos A. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 6 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos A. P. skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui (trečiasis suinteresuotas asmuo byloje – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėja A. P. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydama: 1) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – ir VSDFV, Valdyba) 2016 m. spalio 18 d. sprendimą Nr. (6.5)I-5949 ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus (toliau – ir VSDFV Alytaus skyrius) 2016 m. rugpjūčio 30 d. raštą Nr. (4.8)R1-20611 (skunde klaidingai nurodomas Nr. (4.8)R1-2016); 2) įpareigoti VSDFV Alytaus skyrių išmokėti pareiškėjai palikėjo (sutuoktinio) A. P. negautą senatvės pensijos dalį – 3 392,45 Eur; 3) priteisti procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; 4) už skolininko VSDFV Alytaus skyriaus piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą priteisti 5 proc. palūkanas, termino pradžią skaičiuojant nuo 2012 m. gruodžio 31 d.; 5) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Pareiškėja paaiškino, kad 2016 m. rugpjūčio 20 d. kreipėsi į VSDFV Alytaus skyrių su prašymu, prašydama nurodyti, kada bus išmokėta po sutuoktinio A. P. mirties (( - )) paveldėta negautos valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos dalis. Teigė, kad 2016 m. rugpjūčio 30 d. iš VSDFV Alytaus skyriaus gavo atsakymą, su kuriuo nesutiko ir jį apskundė VSDFV. Valdyba 2016 m. spalio 18 d. priėmė sprendimą, kuriame nurodė, jog tenkinti pareiškėjos skundo reikalavimus ir panaikinti VSDFV Alytaus skyriaus sprendimą nėra teisinio pagrindo. Pareiškėja su minėtais sprendimai nesutiko.

93.

10Pareiškėja nurodė, kad su prašymu dėl pažymos notarui parengimo ir dėl neišmokėtos pensijos dalies – 3 392, 45 Eur išmokėjimo 2012 m. gegužės 21 d. (skunde klaidingai nurodoma 2014 m. gegužės 21 d.) kreipėsi į VSDFV Alytaus skyrių. Pažymėjo, kad aptarnavimo salėje ją aptarnavusiai darbuotojai žodžiu suformulavo prašymų turinį, užpildė darbuotojos pateiktą nustatytos formos prašymą, jį patvirtino savo parašu. Akcentavo, jog ją aptarnavo darbuotoja D. J., buvusi ilgalaikė kolegė, su kuria ją siejo draugiški tarnybiniai santykiai. Pabrėžė, kad skyrius, priėmęs jos prašymą, privalėjo išduoti teisiškai reikšmingą dokumentą, patvirtinantį, jog šioje institucijoje yra priimtas prašymas, tačiau to nepadarė. Mano, kad ji teisės aktų nustatyta tvarka VSDFV Alytaus skyriuje išreiškė savo valią dėl sutuoktiniui neišmokėtos senatvės pensijos dalies išmokėjimo.

114.

12Pareiškėja nesutiko su Valdybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. (6.5)I-5949 teiginiais, jog ji 2012 m. gegužės 21 d. lankydamasi VSDFV Alytaus skyriuje pateikė tik du prašymus, t. y. prašymą išmokėti išmoką mirus pensijos gavėjui A. P. ir prašymą dėl valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos skyrimo. Pažymėjo, kad 2012 m. gegužės 21 d. VSDFV Alytaus skyriuje pirmą kartą padavė prašymą išmokėti išmoką mirus pensijos gavėjui, prašymą dėl valstybinės našlių pensijos skyrimo ir prašymą dėl pažymos notarui parengimo bei neišmokėtos pensijos dalies išmokėjimo. Teigė, kad notarui 2012 m. rugsėjo 4 d. išdavus paveldėjimą patvirtinančius dokumentus, tą pačią dieną atvyko į VSDFV Alytaus skyrių ir vėl užpildė prie klientų aptarnavimo vietos skyriaus darbuotojos pateiktą nustatytos formos prašymą dėl neišmokėtos pensijos išmokėjimo ir kartu su juo pateikė paveldėjimo teisinius dokumentus. Pareiškėja atkreipė dėmesį, kad skyriaus darbuotoja informavo ją apie tai, jog neišmokėta pensijos dalis bus pravesta į jos asmeninę sąskaitą, į kurią pervedama ir našlystės pensija, konkretaus momento ar laikotarpio nenurodė, tik paaiškino, kad reikia laukti ir patikino, jog tai ilgas procesas.

135.

14Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius atsiliepime prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

156.

16Atsakovas nurodė, kad VSDFV Alytaus skyriaus 2008 m. spalio 30 d. sprendimu A. P. apskaičiuota 12 543,48 Lt dydžio negautos senatvės pensijos dalies suma. Pažymėjo, kad A. P. apie tai informuotas 2008 m. birželio 4 d. raštu Nr. (5.2) Rl-6408, o 2009 m. birželio mėnesį į A. P. banko sąskaitą pervesta 830 Lt suma. Teigė, kad kitos apskaičiuotos sumos dalies išmokėjimas nukeltas į 2012 m. birželio mėnesį. Kadangi A. P. mirė ( - ), senatvės pensijos mokėjimas nutrauktas, o apskaičiuota sumos dalis liko neišmokėta.

177.

18Atsakovo teigimu, pareiškėja VSDFV Alytaus skyriui 2012 m. gegužės 21 d. pateikė prašymą dėl išmokos skyrimo mirus išmokos gavėjui A. P., taip pat prašymą dėl valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos skyrimo. Pabrėžė, kad kitokių minėtu laikotarpiu pareiškėjos pateiktų rašytinių prašymų ir / ar papildomai pateiktų dokumentų VSDFV Alytaus skyriuje negauta. Nurodė, kad VSDFV Alytaus skyrius po pareiškėjos 2012 m. gegužės 21 d. apsilankymo dėl išmokų skyrimo 2012 m. gegužės 23 d. parengė pažymą Nr. (l0.l) Rl-10213 „Apie negautas A. P. išmokas ir / ar įsiskolinimą“, kurį išsiuntė registruota pašto siunta pareiškėjos nurodytu adresu.

198.

20Atsakovas nesutiko su pareiškėjos teiginiu, kad 2012 m. gegužės 21 d. ji pateikė tris prašymus, tarp kurių ir prašymą dėl sutuoktiniui neišmokėtos pensijos dalies išmokėjimo. Atkreipė dėmesį, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-115 patvirtinto Pensijų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo (toliau – ir Pensijų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas) 36, 45.7 punktuose nurodyta pažyma buvo parengta ir išsiųsta nesant pareiškėjos atskiro prašymo dėl šios pažymos išdavimo, o vykdant Pensijų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo nuostatas, kurios įpareigojo teritorinį skyrių pateikti minėtą pažymą. Akcentavo, kad iš Pensijų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 36, 45.7 punktų nuostatų matyti, jog teritorinis skyrius savo iniciatyva informuodavo asmenis, kuriems išmokama laidojimo išmoka, apie mirusiajam iki mirties mėnesio neišmokėtas pensijų sumas, kas, atsakovo vertinimu, paneigia pareiškėjos teiginį, kad tai buvo atlikta jai išreiškus valią. Pažymėjo, kad 2012 m. gegužės 21 d. pareiškėja negalėjo pateikti prašymo dėl neišmokėtos pensijos dalies išmokėjimo dar ir dėl to, nes nuosavybės teisės liudijimą, kuriame nurodyta, jog jai nuosavybės teise priklauso dalis bendro turto, t. y. pusė 11 713,48 Lt sumos, notaras išdavė tik 2012 m. rugsėjo 4 d.

219.

22Atsakovas nesutiko su pareiškėjos teiginiu, kad paveldėjimo dokumentų VSDFV Alytaus skyriui ji pateikti neprivalėjo. Akcentavo, kad paveldėjimo dokumentai yra esminiai, suteikiantys teisę asmeniui gauti juose nurodytą turtą ar pajamas. Atkreipė dėmesį, kad nors pareiškėja teigė, jog ją 2015 m. gegužės 21 d. aptarnavo priimamojo specialistė D. J., tačiau pareiškėja netiksliai atsimena faktines aplinkybes, kadangi ją aptarnavo ir prašymus priėmė Pensijų skyriaus vyresnioji specialistė A. G., tuo metu dirbusi priimamajame. Atsakovas taip pat nesutiko su pareiškėjos argumentu, kad į VSDFV Alytaus skyrių ji buvo atėjusi 2012 m. rugsėjo 4 d. su notaro išduotais paveldėjimo teisės dokumentais.

2310.

24Atsakovas nurodė, kad VSDF Alytaus skyriaus dokumentų registrai 2012 m. buvo elektroniniai, o dokumentai registruojami VSDFV Alytaus skyriaus elektroninėje Dokumentų valdymo sistemoje. Prašymai dėl negautos pensijos išmokėjimo 2012 m. buvo registruojami į Prašymų dėl neišmokėtos senatvės ir invalidumo pensijų dalies sumos apskaičiavimo registrą P32. Pažymėjo, kad 2012 m. laikotarpiu minėtame registre nebuvo užfiksuotas pareiškėjos prašymas dėl sutuoktinio A. P. negautos senatvės pensijos dalies išmokėjimo. Akcentavo, kad pareiškėja tik 2016 m. rugpjūčio 20 d. prašymu kreipėsi į VSDFV Alytaus skyrių, prašydama nurodyti, kada jai bus išmokėta paveldėta suma, tačiau ir prie šio prašymo nepateikė jokių paveldėjimą įrodančių dokumentų. VSDFV Alytaus skyrius 2016 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. (4.8) Rl-20611 „Dėl negautos pensijos dalies išmokėjimo“ netenkino pareiškėjos prašymo, todėl pareiškėja minėtą raštą 2016 m. rugsėjo 11 d. apskundė Valdybai ir tik tada pateikė nuosavybės teisės liudijimo išrašą.

25II.

2611.

27Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 6 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą.

2812.

29Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų dalies išmokėjimo įstatymo (toliau – ir Pensijų dalies išmokėjimo įstatymas) 5 straipsnio 1 dalimi, 3 straipsnio 1–2 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 144 patvirtinto Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų dalies sumų išmokėjimo tvarkos aprašo (2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1780 redakcija, galiojanti nuo 2010 m. sausio 1 d., toliau – ir Tvarkos aprašas) 6.1–6.4 punktais, 7 punktu, sprendė, jog paveldėtojas, siekdamas gauti mirusio asmens negautą pensijos dalį, turi pateikti prašymą ir kitus Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus, o tai padaryti turi ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d.

3013.

31Teismas, įvertinęs atsakovo pateikto Prašymų dėl neišmokėtos senatvės ir invalidumo pensijų dalies sumos apskaičiavimo registro P32 duomenis, padarė išvadą, kad pareiškėjos minimu laikotarpiu (2012 m. gegužės 21 d. ir 2012 m. rugsėjo 4 d.) registre nėra duomenų apie prašymo išmokėti sutuoktinio negautą senatvės pensijos dalį įregistravimą. Teismas akcentavo, kad tokių duomenų nėra ir kituose minėto laikotarpio registruose: Gyventojų pasiūlymų, prašymų, pareiškimų, skundų registre R7, Prašymų skirti socialinio draudimo pensiją registre P1. Teismas nustatė, kad P1 registre 2012 m. gegužės 21 d. registruotas tik pareiškėjos prašymas dėl valstybinės socialinio draudimo pensijos skyrimo, o Prašymų dėl laidojimo pašalpų skyrimo registre P5 – prašymas dėl laidojimo pašalpos išmokėjimo. Pažymėjo, kad duomenų apie kitų prašymų pateikimą byloje nėra.

3214.

33Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į teismo posėdžio metu liudytoja apklaustos D. J. paaiškinimus, sprendė, kad 2012 m. gegužės 21 d. pareiškėjos negalėjo aptarnauti D. J., nes kaip matyti iš pareiškėjos pateiktų prašymų ir registro duomenų ją aptarnavo A. G.. Tuo tarpu liudytoja D. J. patvirtino, jog pareiškėja lankėsi skyriuje, tačiau tai buvo vėlesniu laiku, pareiškėjai jau gavus 2012 m. gegužės 23 d. atsakovo parengtą Pažymą apie negautas A. P. išmokas ir / ar įsiskolinimą Nr. (10.1)-R1-10213. Liudytoja taip pat patvirtino, jog lankantis pareiškėjai jokie prašymai nebuvo pildomi, pareiškėjai paaiškinta, kur ji turi kreiptis ir kokius dokumentus pateikti. Įvertinęs minėtas aplinkybes teismas padarė išvadą, jog tiek rašytiniai, tiek kiti byloje esantys įrodymai nepatvirtina pareiškėjos teiginių, jog 2012 m. gegužės 21 d. ir 2012 m. rugsėjo 4 d. ji būtų pateikusi atsakovui prašymą išmokėti sutuoktinio A. P. negautą senatvės pensijos dalį ir kitus Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus.

3415.

35Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes pirmosios instancijos teismas vertino, kad nagrinėjamoje byloje nepateikti įrodymai, patvirtinantys, jog pareiškėja su rašytiniu prašymu dėl mirusio sutuoktinio negautos pensijos dalies išmokėjimo į VSDFV Alytaus skyrių kreipėsi iki 2012 m. gruodžio 31 d., dėl ko atsakovas pagrįstai atsisakė išmokėti pareiškėjos sutuoktiniui neišmokėtos pensijos dalį, nors pareiškėja ją ir buvo paveldėjusi.

3616.

37Teismas pažymėjo, kad nei Pensijų dalies išmokėjimo įstatyme, nei Tvarkos apraše nėra numatyta galimybė atnaujinti terminą prašymui dėl neišmokėtos pensijos dalies paduoti, todėl konstatavo, jog VSDFV ginčijamame 2016 m. spalio 18 d. sprendime pagrįstai nurodė, kad nėra teisinio pagrindo panaikinti VSDFV Alytaus skyriaus sprendimą ir įpareigoti išmokėti pareiškėjai negautą senatvės pensijos dalį.

3817.

39Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes pirmosios instancijos teismas sprendė, kad, VSDFV Alytaus skyrius, nepažeisdamas teisės aktų nuostatų, teisėtai ir pagrįstai netenkino pareiškėjo prašymo išmokėti jai A. P. negautą valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dalį, kadangi buvo praleistas įstatymo numatytas terminas prašymui paduoti. Dėl nurodytų priežasčių teismas atmetė pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą.

40III.

4118.

42Pareiškėja A. P. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos skundą tenkinti visiškai bei priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas tiek bylą nagrinėjant pirmosios instancijos, tiek apeliacinės instancijos teismuose.

4319.

44Pareiškėja nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 2012 m. gegužės 21 d. ir 2012 m. rugsėjo 4 d. atsakovo pateiktame registre nėra duomenų apie jos prašymą dėl sutuoktiniui neišmokėtos pensijos dalies išmokėjimo. Mano, kad teismas tokią išvadą padarė objektyviai neištyręs byloje esančių įrodymų ir jų tarpusavio ryšio. Pareiškėjos nuomone, teismas taip pat nepašalino prieštaravimų tarp byloje pateiktų duomenų ir liudytojos parodymų.

4520.

46Pareiškėja pažymi, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, jog ji 2012 m. gegužės 21 d. atvykusi į VSDFV Alytaus skyrių pateikė ranka rašytą prašymą dėl išmokos skyrimo mirus pareiškėjos sutuoktiniui, dėl našlystės pensijos skyrimo, dėl pažymos apie neišmokėtos senatvės pensijos dalies pateikimo ir dėl neišmokėtos senatvės pensijos dalies išmokėjimo. Nurodo, kad VSDFV Alytaus skyriaus darbuotoja išklausiusi ir perskaičiusi pareiškėjos pateiktą prašymą, kuris buvo išskaidytas į dalis, minėtą prašymą grąžino pareiškėjai, nurodžiusi, jog jo registruoti nereikia, bei pateikė nustatytos formos prašymus. Akcentuoja, kad pareiškėją aptarnavusi darbuotoja neužregistravo prašymo išmokėti jos sutuoktiniui neišmokėtą senatvės pensijos dalį – 3 392,45 Eur.

4721.

48Pareiškėja atkreipia dėmesį, kad teismas, spręsdamas, jog atsakovo pateiktame registre nėra jos pateikto prašymo, įvertino tik tai, kad dokumentai registruojami elektroninėje sistemoje pagal pateiktus prašymus, tačiau registrų turinio neanalizavo, nesiaiškino, kiek ir kokie registrai yra, todėl padarė nepagrįstą išvadą, jog minėto prašymo registre nėra. Pažymi, kad teismas nepagrįstai sprendė, jog Valdyba savo iniciatyva suformuoja pažymą apie neišmokėtą pensijos dalį, kadangi registro P32 duomenys patvirtinta, jog tokios pažymos išduodamos asmenų iniciatyva. Teigia, kad iš atsakovo pateikto registro duomenų taip pat matyti, jog prašymai dėl neišmokėtos pensijos dalies išmokėjimo registruojami bet kaip ir bet kur, nesant sisteminiam loginiam paaiškinimui ir nustatytai konkrečiai tvarkai. Pareiškėjos nuomone, atsakovo registre pateikti duomenys turėtų būti vertintini kritiškai.

4922.

50Pareiškėjos teigimu, pirmosios instancijos teismas nesiaiškino pareiškėjos nurodytos aplinkybės, kad 2012 m. rugsėjo 4 d. VSDFV Alytaus skyriaus darbuotoja jai ir jos atstovei pateikė klaidingą informaciją, nurodžiusi, jog pareiškėja turi laukti, o neišmokėta pensijos dalis bus išmokėta apie tai nepranešus, neišmokėtą pensijos dalį pravedant į tą pačią sąskaitą, į kurią pervedama ir našlystės pensija. Pažymi, kad teismas neįvertino valstybės institucijos darbuotojos neteisėtų veiksmų, nepagrįstai nurodęs, jog byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad pareiškėja pateikė prašymą dėl neišmokėtos pensijos dalies išmokėjimo.

5123.

52Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius atsiliepime prašo pareiškėjos apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

5324.

54Atsakovas sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu. Pažymi, kad visi VSDFV Alytaus skyriuje gauti / siunčiami dokumentai, neatsižvelgiant į tai, kaip jie parašyti (ranka rašyti, spausdinti, ant paprasto popieriaus lapo ar užpildytoje blanko formoje) ar kokia forma pateikti (elektroniniais ryšiais, raštu: tiesiogiai pareiškėjui atvykus į skyrių, paštu, per pasiuntinį), yra registruojami VSDFV Alytaus skyriaus elektroninėje Dokumentų valdymo sistemoje. Akcentuoja, kad specialistė, priėmusi iš pareiškėjos prašymus dėl valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos skyrimo ir dėl išmokos skyrimo mirus išmokos gavėjui A. P., negalėjo duoti ir nedavė jai pildyti prašymo blanko dėl neišmokėtos pensijos dalies išmokėjimo, nes 2012 m. gegužės 21 d. pareiškėja dar neturėjo dokumento, įrodančio teisę gauti mirusio sutuoktinio negautą senatvės pensijos dalį. Atkreipia dėmesį, kad pareiškėjos nurodytos aplinkybės yra prieštaringos ir nenuoseklios.

5525.

56Atsakovas paaiškina, kad nors kai kurie prašymai dėl negautų pensijos dalių išmokėjimo buvo užregistruoti ne į registrą P5, o į registrą P32, tačiau jie vis tiek buvo užregistruoti ir juos visus galima surasti paieškos sistemoje įvedus pareiškėjo vardą bei pavardę. Pažymi, kad nagrinėjamoje byloje pateikė visus registrus, susijusius su pensijų skyrimu, mokėjimu, prašymų pateikimu, kuriuose galėjo būti registruojami dokumentai, aktualūs šiai bylai.

5726.

58Atsakovas nesutinka su pareiškėjos apeliacinio skundu argumentu, kad pirmosios instancijos teismas netyrė ir nesiaiškino 2012 m. rugsėjo 4 d. ją aptarnavusios darbuotojos veiksmų, kadangi teismas kaip liudytoją apklausė VSDFV Alytaus skyriaus Pensijų skyriaus vyriausiąją specialistę D. J., kuri teismui davė paaiškinimus. Pažymi, kad pareiškėjos teiginiai, jog pažymos apie neišmokėtą pensijos dalį parengimui buvo reikalingas jos prašymas, neatitinka tikrovės, kadangi nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojus Pensijų dalies išmokėjimo įstatymui visiems gyviems senatvės ar invalidumo pensijų gavėjams, kurie 1995–2002 m. buvo dirbantys pensininkai ir gavo draudžiamųjų pajamų, teritoriniai Valdybos skyriai apskaičiavo kompensuojamas pensijų sumas. Pabrėžia, kad nagrinėjamu atveju tiek A. P., tiek VSDFV Alytaus skyrius apie jo negautą senatvės pensijos dalies sumą, kurios jis negavo dėl to, jog dirbdamas turėjo didesnių, nei kad buvo nustatyta, draudžiamųjų pajamų, jau žinojo, dėl ko iš karto buvo parengta pažymą, kai tik artimieji kreipėsi dėl laidojimo išmokos.

5927.

60Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba atsiliepime prašo pareiškėjos apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

6128.

62Trečiasis suinteresuotas asmuo sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu ir teigia, kad teismo sprendimas priimtas tinkamai pritaikius ir išaiškinus materialiosios ir procesinės teisės normas, objektyviai ir išsamiai išnagrinėjus administracinės bylos faktines aplinkybes, rašytinius įrodymus ir proceso šalių bei liudytojos paaiškinimus. Pažymi, kad teismas, remdamasis bylos medžiaga ir liudytojos D. J. parodymais, padarė pagrįstą išvadą, jog tiek rašytiniai, tiek kiti byloje esantys įrodymai nepatvirtina pareiškėjos teiginių, kad 2012 m. gegužės 21 d. ir 2012 m. rugsėjo 4 d. ji buvo pateikusi atsakovui prašymą išmokėti jai sutuoktinio negautą senatvės pensijos dalį ir kitus Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus.

6329.

64Trečiasis suinteresuotas asmuo teigia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog pareiškėja VSDFV Alytaus skyriui 2012 m. gegužės 21 d. pateikė du prašymus, t. y. prašymą dėl išmokos mirus pensijos / kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas gavėjui ir prašymą dėl socialinio draudimo našlių pensijos skyrimo. Pažymi, kad pareiškėja 2012 m. gegužės 21 d. pateikdama minėtus prašymus nuosavybės teisės liudijimo, patvirtinančio, jog jai nuosavybės teise priklauso ½ dalis bendro turto, t. y. pusė 11 713,48 Lt neišmokėtos pensijos sumos, dar neturėjo. Akcentuoja, kad pareiškėja su prašymu nurodyti, kada jai bus išmokėta paveldėta suma, į VSDFV Alytaus skyrių kreipėsi 2016 m. rugpjūčio 20 d., o paveldėjimo teisę patvirtinantį dokumentą pateikė tik 2016 m. rugsėjo 11 d.

6530.

66Trečiasis suinteresuotas asmuo sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamoje byloje nepateikti įrodymai, patvirtinantys, jog pareiškėja su rašytiniu prašymu dėl mirusio sutuoktinio negautos pensijos dalies išmokėjimo į VSDFV Alytaus skyrių kreipėsi iki 2012 m. gruodžio 31 d., dėl ko teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovas turėjo pagrindą atsisakyti išmokėti pareiškėjai jos sutuoktiniui neišmokėtos pensijos dalį.

67Teisėjų kolegija

konstatuoja:

68IV.

6931.

70Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Valdybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. (6.5)I-5949 ir VSDFV Alytaus skyriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. rašto Nr. (4.8)R1-20611 teisėtumo bei pagrįstumo, taip pat įpareigojimo VSDFV Alytaus skyrių išmokėti pareiškėjai palikėjo A. P. negautą senatvės pensijos dalį (3 392,45 Eur) ir procesinių bei kompensacinių palūkanų priteisimo.

7132.

72Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 140 straipsnio 1 dalimi, teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos pareiškėjos apeliacinio skundo ribos, bei nenustatyti sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti ABTĮ 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas pareiškėjos apeliacinio skundo ribų.

7333.

74Nagrinėjamam ginčui aktualų teisinį reglamentavimą nustato Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų dalies išmokėjimo įstatymas (redakcija, įsigaliojusi nuo 2010 m. sausio 1 d.) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 144 patvirtintas Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų dalies sumų išmokėjimo tvarkos aprašas (redakcija, įsigaliojusi nuo 2010 m. sausio 1 d.).

7534.

76Pagal Pensijų dalies išmokėjimo įstatymo 1 straipsnį šis įstatymas nustato valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų dalies išmokėjimo sąlygas ir tvarką tiems šių pensijų gavėjams, kurie po pensijos paskyrimo laikotarpiu nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 2002 m. gruodžio 31 d. turėjo draudžiamųjų pajamų, dėl kurių dydžio pagal tuo metu galiojusias Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatas jiems buvo mokama ne visa paskirta valstybinė socialinio draudimo senatvės ar invalidumo pensija. Nurodyto Pensijų dalies išmokėjimo įstatymo 3 straipsnis nustato asmenis, kurie pagal šio įstatymo nuostatas turi teisę gauti neišmokėtą senatvės ar invalidumo pensijos dalį. Tokia teisė – gauti senatvės ar invalidumo pensijos dalį, priklausančią mirusiam asmeniui, kuris atitiko šio straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, nustatyta ir asmenims, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusiojo asmens turtas (Pensijų dalies išmokėjimo įstatymo 3 str. 2 d.).

7735.

78Pažymėtina, kad Pensijų dalies išmokėjimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalis nustato, jog apskaičiuota senatvės ar invalidumo pensijos dalies suma asmeniui išmokama 2008–2012 m. Vyriausybės nustatyta tvarka. Tokią tvarką nustatė jau minėtas Tvarkos aprašas, kurio 6 punkte numatyta, jog senatvės ir invalidumo pensijų dalies sumos išmokamos šia eilės tvarka: už mirusius iki 2008 m. sausio 1 d. senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjus – 2012 m. birželio mėnesį (Tvarkos aprašo 6.5 p.). Šią nuostatą tiksliną Tvarkos aprašo 7 punktas, pagal kurį senatvės ar invalidumo pensijų dalies sumos už mirusius pensijų gavėjus išmokamos asmenims, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusio asmens turtas, teritoriniam skyriui, mokėjusiam valstybinę socialinio draudimo senatvės ar invalidumo pensiją mirusiajam, pateikus rašytinį prašymą, asmens tapatybės dokumentą, sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke rekvizitus ir atitinkamai paveldėjimo teisės liudijimą ar nuosavybės teisės į bendrą sutuoktinių turtą liudijimą.

7936.

80Tvarkos aprašo 12 punkte nustatyta, jog jeigu šio aprašo 7 punkte nurodyti asmenys rašytinius prašymus ir aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus pateikia praėjus Tvarkos aprašo 6.1–6.6 punktuose nustatytam išmokėjimo eilės tvarkos terminui, senatvės ar invalidumo pensijų dalies sumos šiems asmenims išmokamos per 30 kalendorinių dienų nuo prašymų kartu su reikiamais dokumentais pateikimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d.

8137.

82Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytą teisinį reglamentavimą, daro išvadą, jog pareiškėja, siekdama gauti mirusio sutuoktinio negautą pensijos dalį, turėjo įgyvendinti dvi teisės aktuose nustatytas sąlygas, t. y. pateikti rašytinį prašymą ir Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d. Pažymėtina, kad Tvarkos aprašo 7 punkte aiškiai nurodyta, jog į Valdybos teritorinį skyrių, mokėjusį valstybinę socialinio draudimo senatvės ar invalidumo pensiją mirusiajam asmeniui, šio asmens įpėdinis turi kreiptis su prašymu (kartu pateikti nurodytus dokumentus).

8338.

84Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjos sutuoktiniui priklausiusios neišmokėtos pensijos dalies išmokėjimo. Pareiškėja tiek skunde pirmosios instancijos teismui, tiek ir apeliaciniame skunde tvirtina, jog su prašymu dėl mirusio sutuoktinio negautos pensijos dalies išmokėjimo į VSDFV Alytaus skyrių kreipėsi 2012 m. gegužės 21 d. ir 2012 m. rugsėjo 4 d., tačiau minėtas prašymas nebuvo užregistruotas dėl atsakovo darbuotojos veiksmų, t. y. suteiktos klaidingos informacijos ir minėto prašymo neužregistravimo. Pareiškėjos teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog 2012 m. gegužės 21 d. ir 2012 m. rugsėjo 4 d. atsakovo pateiktuose registruose nėra duomenų apie jos prašymą. Pareiškėjos nuomone, teismas tokią išvadą padarė neanalizavęs registrų turinio, neišsiaiškinęs, kiek ir kokie registrai yra, taip pat nepašalinęs prieštaravimų tarp byloje pateiktų duomenų ir liudytojos parodymų.

8539.

86Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą ABTĮ 140 straipsnyje nustatyta tvarka, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje surinkti įrodymai nepatvirtina pareiškėjos nurodytos aplinkybės, jog ji į VSDFV Alytaus skyrių su prašymu dėl mirusio sutuoktinio negautos pensijos dalies išmokėjimo kreipėsi 2012 m. gegužės 21 d. ir 2012 m. rugsėjo 4 d.

8740.

88Pažymėtina, kad pagal bendrąją įrodinėjimo taisyklę įrodyti turi tas, kuris teigia, o ne tas, kuris neigia (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A1-835/2007). Aplinkybę, jog pareiškėja 2012 m. gegužės 21 d. atvykusi į VSDFV Alytaus skyrių pateikė tik du prašymus, t. y. prašymą dėl išmokos skyrimo mirus išmokos gavėjui bei prašymą dėl valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos skyrimo, patvirtina atsakovo byloje pateikti registrų duomenys. Byloje įrodymų, patvirtinančių, kad pareiškėja 2012 m. rugsėjo 4 d. atvykusi į VSDFV Alytaus skyrių būtų pateikusi kokius nors prašymus ar dokumentus, nėra. Teisėjų kolegija nesutinka su pareiškėjos apeliacinio skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas netyrė ir nesiaiškino atsakovo pateiktų registrų duomenų. Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio matyti, jog teismas detaliai išanalizavo ne tik Prašymų dėl neišmokėtos senatvės ir invalidumo pensijų dalies sumos apskaičiavimo registrą P32, tačiau ir kitus 2012 m. gegužės 21 d. ir 2012 m. rugsėjo 4 d. registrus: Gyventojų pasiūlymų, prašymų, pareiškimų, skundų registrą R7, Prašymų skirti socialinio draudimo pensiją registrą P1, Prašymų dėl laidojimo pašalpų skyrimo registrą P5. Byloje taip pat nėra jokių duomenų (įrodymų), patvirtinančių pareiškėjos apeliacinio skundo teiginį, kad VSDFV Alytaus skyriaus darbuotoja suteikė jai klaidinančią informaciją neišmokėtos pensijos dalies išmokėjimo klausimu.

8941.

90Pareiškėja aplinkybę, jog minėtomis dienomis (2012 m. gegužės 21 d. ir 2012 m. rugsėjo 4 d.) kreipėsi į atsakovą su prašymais dėl mirusio sutuoktinio negautos pensijos dalies išmokėjimo iš esmės grindžia vien savo paaiškinimais, kurie, teisėjų kolegijos vertinimu, yra nenuoseklūs ir prieštaringi. Pareiškėja teigia, kad ją 2012 m. gegužės 21 d. apsilankymo VSDFV Alytaus skyriuje metu aptarnavo D. J., tačiau bylos duomenys ir pačios liudytoja apklaustos D. J. paaiškinimai patvirtina, jog pareiškėją aptarnavo kita darbuotoja A. G.. D. J. paliudijo, kad pareiškėja lankėsi VSDFV Alytaus skyriuje jau turėdama 2012 m. gegužės 23 d. atsakovo parengtą pažymą apie negautas A. P. išmokas ir / ar įsiskolinimą Nr.(10.1)-R1-10213, t. y. ne 2012 m. gegužės 21 d., o vėliau, galimai rudenį, pokalbio metu liudytoja pareiškėjai paaiškino, kad reikia nueiti pas notarą dėl paveldėjimo teisinių dokumentų išdavimo ir tik tada kreiptis į VSDFV Alytaus skyrių, tačiau jokių prašymų / dokumentų pokalbio metu nepildė. Tuo tarpu pareiškėja skunde nurodė, kad notarui 2012 m. rugsėjo 4 d. išdavus paveldėjimą patvirtinančius dokumentus ji tą pačią dieną atvyko į VSDFV Alytaus skyrių ir užpildė prie klientų aptarnavimo vietos skyriaus darbuotojos pateiktą nustatytos formos prašymą dėl neišmokėtos pensijos išmokėjimo ir kartu su juo pateikė nurodytus paveldėjimo teisinius dokumentus. Teisėjų kolegija neturi pagrindo netikėti liudytojos D. J. paaiškinimais, byloje nėra duomenų apie liudytojos galimą suinteresuotumą bylos baigtimi, priešingai, pati pareiškėja skunde nurodė, jog su D. J. jas sieja draugiški santykiai. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju pareiškėjos paaiškinimai kelia pagrįstų abejonių dėl jų objektyvumo, todėl jais remtis kaip patikimais įrodymais, nėra pagrindo (ABTĮ 56 str.).

9142.

92Šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad pagal ABTĮ 56 straipsnio 6 dalį teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Taigi konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes, turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinamas kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma. Taigi nei vienos proceso šalies pateikta įrodymų interpretacija teismui nėra privaloma (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-2564/2012, 2018 m. balandžio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-3730-261/2018).

9343.

94Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio matyti, kad teismas išnagrinėjo ir įvertino visus byloje surinktus įrodymus bei šių įrodymų visumą, buvo atsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, todėl nėra pagrindo teigti, kad byla išnagrinėta formaliai, o priimtas sprendimas yra nemotyvuotas ar neatitinkantis ABTĮ 86 bei 87 straipsnių reikalavimų. Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle prieš Suomiją; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011 ir kt.). Taigi aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas nevertino bylos aplinkybių taip, kaip tai palankiau pareiškėjai, nesuteikia pagrindo daryti išvadą, kad teismas netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus ir dėl to priėmė nepagrįstą sprendimą.

9544.

96Atsižvelgdama į byloje nustatytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėja į VSDFV Alytaus skyrių kreipėsi tik 2016 m. rugpjūčio 20 d., o paveldėjimo teisę patvirtinantį dokumentą pateikė 2016 m. rugsėjo 11 d., t. y. daugiau nei trejus metus praleidusi Tvarkos aprašo 12 punkte nustatytą terminą. Pareiškėja nei skunde pirmosios instancijos teismui, nei apeliaciniame skunde nepaaiškino, kodėl tokį ilgą laikotarpį ji nesidomėjo dėl mirusiam sutuoktiniam priklausiusios neišmokėtos pensijos dalies išmokėjimo. Pareiškėjos nurodyta aplinkybė, jog ją neva suklaidino VSDFV Alytaus skyriaus darbuotoja, nurodžiusi, kad neišmokėta pensijos dalis bus pravesta į jos asmeninę sąskaitą, reikia laukti, nes tai ilgas procesas, nėra įrodyta. Be to, teisėjų kolegijos nuomone, net ir tuo atveju, jeigu pareiškėja būtų klaidingai supratusi atsakovo darbuotojos pateiktą informaciją, būtent pareiškėjos veiksmai, t. y. nerūpestingumas ir neapdairumas, įtakojo teisės aktuose įtvirtinto termino praleidimą. Kita vertus, Tvarkos aprašo 12 punkte įtvirtintas terminas (2012 m. gruodžio 31 d.) pagal savo prigimtį yra naikinamasis, todėl jis bet kokiu atveju negali būti teismo atnaujintas (CK 1.117 str. 6 d.).

9745.

98Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nustatė visas bylai reikšmingas aplinkybes, materialinės ir procesinės teisės normas taikė iš esmės tinkamai, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Pareiškėjos apeliacinio skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo ir teisėtumo, skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas bylos faktais ir teisės aktų normomis, todėl jis paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

9946.

100Vadovaujantis ABTĮ 40 straipsnio 1 dalies nuostatomis, atmetus pareiškėjos apeliacinį skundą, jos patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

101Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

102Pareiškėjos A. P. apeliacinį skundą atmesti.

103Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

104Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėja A. P. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su... 7. 2.... 8. Pareiškėja paaiškino, kad 2016 m. rugpjūčio 20 d. kreipėsi į VSDFV... 9. 3.... 10. Pareiškėja nurodė, kad su prašymu dėl pažymos notarui parengimo ir dėl... 11. 4.... 12. Pareiškėja nesutiko su Valdybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimo Nr.... 13. 5.... 14. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius... 15. 6.... 16. Atsakovas nurodė, kad VSDFV Alytaus skyriaus 2008 m. spalio 30 d. sprendimu A.... 17. 7.... 18. Atsakovo teigimu, pareiškėja VSDFV Alytaus skyriui 2012 m. gegužės 21 d.... 19. 8.... 20. Atsakovas nesutiko su pareiškėjos teiginiu, kad 2012 m. gegužės 21 d. ji... 21. 9.... 22. Atsakovas nesutiko su pareiškėjos teiginiu, kad paveldėjimo dokumentų VSDFV... 23. 10.... 24. Atsakovas nurodė, kad VSDF Alytaus skyriaus dokumentų registrai 2012 m. buvo... 25. II.... 26. 11.... 27. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 6 d. sprendimu... 28. 12.... 29. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinių... 30. 13.... 31. Teismas, įvertinęs atsakovo pateikto Prašymų dėl neišmokėtos senatvės... 32. 14.... 33. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į teismo posėdžio metu... 34. 15.... 35. Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes pirmosios instancijos teismas... 36. 16.... 37. Teismas pažymėjo, kad nei Pensijų dalies išmokėjimo įstatyme, nei Tvarkos... 38. 17.... 39. Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes pirmosios instancijos teismas... 40. III.... 41. 18.... 42. Pareiškėja A. P. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 43. 19.... 44. Pareiškėja nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 2012 m.... 45. 20.... 46. Pareiškėja pažymi, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino... 47. 21.... 48. Pareiškėja atkreipia dėmesį, kad teismas, spręsdamas, jog atsakovo... 49. 22.... 50. Pareiškėjos teigimu, pirmosios instancijos teismas nesiaiškino pareiškėjos... 51. 23.... 52. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius... 53. 24.... 54. Atsakovas sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu. Pažymi, kad visi... 55. 25.... 56. Atsakovas paaiškina, kad nors kai kurie prašymai dėl negautų pensijos... 57. 26.... 58. Atsakovas nesutinka su pareiškėjos apeliacinio skundu argumentu, kad... 59. 27.... 60. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba... 61. 28.... 62. Trečiasis suinteresuotas asmuo sutinka su pirmosios instancijos teismo... 63. 29.... 64. Trečiasis suinteresuotas asmuo teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 65. 30.... 66. Trečiasis suinteresuotas asmuo sutinka su pirmosios instancijos teismo... 67. Teisėjų kolegija... 68. IV.... 69. 31.... 70. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Valdybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimo... 71. 32.... 72. Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 73. 33.... 74. Nagrinėjamam ginčui aktualų teisinį reglamentavimą nustato Lietuvos... 75. 34.... 76. Pagal Pensijų dalies išmokėjimo įstatymo 1 straipsnį šis įstatymas... 77. 35.... 78. Pažymėtina, kad Pensijų dalies išmokėjimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalis... 79. 36.... 80. Tvarkos aprašo 12 punkte nustatyta, jog jeigu šio aprašo 7 punkte nurodyti... 81. 37.... 82. Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytą teisinį reglamentavimą, daro... 83. 38.... 84. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjos sutuoktiniui... 85. 39.... 86. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą ABTĮ 140 straipsnyje nustatyta tvarka,... 87. 40.... 88. Pažymėtina, kad pagal bendrąją įrodinėjimo taisyklę įrodyti turi tas,... 89. 41.... 90. Pareiškėja aplinkybę, jog minėtomis dienomis (2012 m. gegužės 21 d. ir... 91. 42.... 92. Šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad pagal ABTĮ 56 straipsnio 6 dalį... 93. 43.... 94. Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio matyti, kad teismas... 95. 44.... 96. Atsižvelgdama į byloje nustatytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia,... 97. 45.... 98. Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad... 99. 46.... 100. Vadovaujantis ABTĮ 40 straipsnio 1 dalies nuostatomis, atmetus pareiškėjos... 101. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 102. Pareiškėjos A. P. apeliacinį skundą atmesti.... 103. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 6 d. sprendimą... 104. Nutartis neskundžiama....