Byla I-7272-63/2007
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė, pranešėja), Nijolės Šidagienės, Petro Viščinio, sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant atsakovo atstovei Tatjanai Kočegarovai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims T. Z., trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovei advokatei Ramunei Dulevičienei, trečiojo suinteresuoto asmens T. Z. atstovui Česlav Zacharevič viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB ,,Gabijos investicijos” skundą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims T. C., Te. Z., T. Z. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Pareiškėja UAB ,,Gabijos investicijos” skunde prašo įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją nustatyti žemės servitutus pagal 2006-09-26 prašymą dėl servituto nustatymo; priteisti bylinėjimosi išlaidas (I t., b. l. 3-7).

4Paaiškino, kad UAB ,,Gabijos investicijos” yra gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Pavilionių k., Vilniuje statytojas. Pagal Detaliajame plane nurodytus sprendinius privalo įrengti magistralinius inžinierinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas. Pagal patvirtintą Detalųjį planą, dalis inžinierinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų turi būti įrengta p. T. C., p. Te. Z. ir p. T. Z. (toliau - Savininkai), nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose.

5Magistralinės inžinierinės sistemos ir susisiekimo komunikacijos pagal Detalųjį planą yra suprojektuotos žemės sklypų grupei, į kurią įeina tiek Savininkams priklausantys žemės sklypai, tiek UAB ,,Gabijos investicijos” nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai. Nenustačius žemės servituto, leidžiančio bendrovei tiesti inžinierinius tinklus Savininkams priklausančiose žemės sklypų dalyse, nėra galimybės įrengti visas būtinas inžinierines sistemas ir susisiekimo komunikacijas bendrovei nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose.

62006-09-26 kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamentą (toliau - Departamentas) su prašymu nustatyti servitutą, suteikiantį teisę UAB „Gabijos investicijos” tiesti centralizuotus (bendro naudojimo) inžinierinės infrastruktūros tinklus (požemines ir antžemines komunikacijas), kelius ir takus, jais naudotis ir juos prižiūrėti pagal Detaliajame plane numatytus sprendinius Savininkams nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų dalyse. Departamentas 2007-01-15 raštu Nr. S 18-39 atsisakė tenkinti prašymą dėl servituto nustatymo ir pasiūlė kreiptis į žemės sklypų savininkus, o nesutarus - įstatymo nustatyta tvarka į teismą. Šį sprendimą apskundė Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijai (toliau – Komisija), kuri skundą atmetė kaip nepagristą.

7Komisija, priimdama šį sprendimą, neužtikrino objektyvaus visų aplinkybių įvertinimo ir priėmė nepagrįstą bei klaidinantį sprendimą. Bendrovė neprašė nustatyti kelio servituto, o prašė nustatyti servitutą, suteikiantį teisę UAB „Gabijos investicijos” tiesti centralizuotus (bendro naudojimo) inžinierinės infrastruktūros tinklus (požemines ir antžemines komunikacijas), kelius ir takus, jais naudotis ir juos prižiūrėti pagal Detaliajame plane numatytus sprendinius. Sklypai, kurių dalyse prašomas nustatyti servitutas priklauso Savininkams, o ne bendrovei, todėl Žemės sklypų planų rengimas su nustatytomis servitutų vietomis ir plotais vadovaujantis detaliuoju planu, žemės sklypų paskirties keitimas, taip pat žemės sklypų Savininkų sutikimų gavimas (kuriuo šiuo atveju net ir nereikėtų, nes Savininkai pasirašė ant pagrindinio detaliojo plano brėžinio, tokiu būdu sutikdami su detaliojo plano sprendiniais) nėra bendrovės pareiga ir apskritai nepriklauso nuo jos valios.

8Tiek Departamentas, tiek Komisija atitinkamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 „Dėl žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo” (toliau – Taisyklės) nuostatas turėjo aiškinti ir taikyti tokiu būdu: jeigu teisės akte numatyta atitinkamos institucijos atitinkama pareiga, tai būtent toji institucija turi atlikti visus veiksmus, kurie būtini tam, kad ji galėtų atlikti savo pareigas. Šiuo atveju Departamentas kaip struktūrinis Atsakovo padalinys turėjo atlikti visus reikiamus veiksmus, kad būtų nustatyti minėti servitutai: kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją dėl servitutinių sklypų suformavimo, žemės paskirties pakeitimo ir pan. Tuo tarpu tiek Departamentas, tiek Komisija visiškai ignoravo konstitucinį principą, jog valdžios institucijos tarnauja žmonėms ir laikėsi nepagrįstos bei neteisėtos pozicijos, jog bendrovė turi atlikti eilę veiksmų, kad Atsakovas galėtų įvykdyti savo pareigą dėl servitutų nustatyto.

9Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti (I t., b. l. 236-238).

10Paaiškino, kad Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.124 str. 1 d., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 19 str. 1 d. 1 p., Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 23 str. 2 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-29 nutarimu Nr. 1073 patvirtintomis Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašomų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemė naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-10-14 nutarimu Nr. 1279 patvirtintų Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklėmis Vilniaus apskrities viršininkas savo sprendimu kelio servitutą šiuo atveju gali nustatyti, kai vadovaujantis šios teritorijos patvirtintu detaliuoju planu bus parengti sklypų planai su nustatytomis servitutų vietomis ir plotais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės direktoriau įsakymu, ir pakeista žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis iš „žemės ūkio” į „kitos paskirties” bei sutikimą dėl servituto nustatymo pareikš sklypų savininkai. Tokiu būdu, prašomo servituto nustatymas administraciniu aktu negalimas.

11Tretieji suinteresuoti asmenys atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti (II t., b. l. 3-5).

12Paaiškino, kad patvirtintame detaliajame plane yra pažymėti visi suprojektuoti ir reikalingi ginčo teritorijoje servitutai. Minėtą teritorijų planavimo dokumentą tretieji asmenys yra pasirašę, su jo sprendiniais sutikę ir jo niekuomet neginčijo. Jo taip pat neginčijo ir pats pareiškėjas, kuris taip pat žinojo, kuriuose sklypuose jis turės atlikti darbus ir kur plane yra suprojektuoti atitinkami servitutai. Todėl pareiškėjo reikalavimai nustatyti servitutus nėra susiję su jiems reikalingais atlikti komunikacijų bei infrastruktūros tiesimo darbais, o su kažkokiais kitais pareiškėjo tikslais, kurie tretiesiems asmenims nėra žinomi.

13Pareiškėjas jau nuo praėjusių metų sėkmingai vykdo visus jam reikalingus darbus net ir nenustačius servitutų. Tą įrodo 2006-11-28 ir 2007-04-02 antstolio V. Č. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai. Infrastruktūros bei susisiekimo komunikacijų trasos tik ribojasi su trečiųjų suinteresuotųjų asmenų sklypais, kurių atžvilgiu pareiškėjas reikalauja nustatyti servitutus. Nesuprantama dėl kokių tikslų pareiškėjas reikalauja servituto, nes dirbant reikalingus darbus pareiškėjui net nėra reikalo patekti į trečiųjų suinteresuotųjų asmenų sklypus.

14Pareiškėjo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta, iki teismo posėdžio gautas prašymas sustabdyti šią bylą iki to laiko, kol Vilniaus m. 1-os apylinkės teisme bus išnagrinėtas civilinis ieškinys dėl servituto nustatymo, kurioje atsakovais patraukti šios bylos tretieji suinteresuoti asmenys, atmestas kaip nepagrįstas. Byla išnagrinėta pareiškėjo atstovui be svarbių priežasčių neatvykus į teismo posėdį (ABTĮ 78 str. 3 p.).

15Teismo posėdžio metu atsakovo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovai skundą prašė atmesti kaip nepagrįstą.

16Skundas netenkinamas.

17Pareiškėja prašo įpareigoti atsakovą atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus, t.y. nustatyti žemės servitutus pagal 2006 m. rugsėjo 26 d. pareiškėjo prašymą dėl servituto nustatymo.

18Nurodo, kad atsakovas 2007 m. sausio 11 d. raštu nepagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą. Pareiškėja, kaip pati nurodo teismui pateiktame skunde, tokį atsisakymą apskundė išankstinei ginčų nagrinėjimo institucijai - Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijai. Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisija 2007 m. vasario 23 d. sprendimu skundą atmetė. Paeiškėja nurodė, kad šį sprendimą gavo 2007 m. kovo 20 d., o su skundu į teismą kreipėsi 2007 m. balandžio 5 d. Iš šių skundo argumentų matyti, kad pareiškėja terminą kreiptis į teismą skaičiuoja nuo apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimo gavimo dienos, ir šio termino pareiškėja nėra praleidusi. Tačiau pareiškėja apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimo panaikinti neprašo ir tokio prašymo nėra pateikusi, todėl kolegija negali išeiti už skundo nagrinėjimo ribų ir Komisijos sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo klausimo nenagrinėja.

19Išnagrinėjęs bylą, teismas nustatė, kad įpareigoti atsakovą nustatyti prašomą servitutą nėra teisinio pagrindo.

20Pareiškėja skunde nurodo, kad servitutas trečiųjų suinteresuotų asmenų sklypuose yra numatytas detaliajame plane, su kurio sprendiniais tretieji suinteresuoti asmenys sutiko. Tačiau iš pateikto į bylą detaliojo plano matyti, kad jame yra numatyti servitutai, tačiau ne trečiųjų suinteresuotų asmenų sklypuose. Šiuose sklypuose tokie servitutai nenumatyti, todėl pareiškėjo argumentas, kad šiuo atveju atsakovas nepagrįstai netaikė Žemės įstatymo 23 str. 2 dalies 4 p. yra nepagrįstas (Komisijos byla Nr. A(G)-22 b.l. 23, II tomas). Dėl paminėtų motyvų pagrįstai netaikytas pareiškėjui ir Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių 2.4 p. (patvirtintos Vyriausybės 2004-10-14 nutarimu Nr. 1289).

21Atsisakymas nustatyti prašomą servitą yra pagrįstas įstatymo normomis. Pareiškėjai buvo išaiškinta kokiu būdu ji gali siekti nustatyti servitutą ir šia galimybe pareiškėja pasinaudojo, užvesdama bendrosios kompetencijos teisme civilinę bylą, kurioje atsakovais patraukti sklypų savininkai, šios administracinės bylos tretieji suinteresuoti asmenys. Šie pareiškėjos veiksmai patvirtina, kad ji pati sutinka iš esmės su atsakovo atsisakymu nustatyti prašomą servitutą administraciniu aktu.

22Pažymėtina, kad Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimas, kuriuo atmestas pareiškėjo skundas, taip pat grindžiamas paminėtais argumentais.

23Esant minėtiems įrodymams, pareiškėjos skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

24Pareiškėja prašo priteisti teismo išlaidas.

25Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą.

26Sprendimas priimtas ne pareiškėjos naudai, todėl prašymas dėl išlaidų priteisimo atmestinas.

27Kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

28Skundą atmesti kaip nepagrįstą.

29Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Pareiškėja UAB ,,Gabijos investicijos” skunde prašo įpareigoti Vilniaus... 4. Paaiškino, kad UAB ,,Gabijos investicijos” yra gyvenamųjų namų kvartalo,... 5. Magistralinės inžinierinės sistemos ir susisiekimo komunikacijos pagal... 6. 2006-09-26 kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininko administracijos žemės... 7. Komisija, priimdama šį sprendimą, neužtikrino objektyvaus visų aplinkybių... 8. Tiek Departamentas, tiek Komisija atitinkamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 9. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepimu į skundą... 10. Paaiškino, kad Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.124 str.... 11. Tretieji suinteresuoti asmenys atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti (II... 12. Paaiškino, kad patvirtintame detaliajame plane yra pažymėti visi... 13. Pareiškėjas jau nuo praėjusių metų sėkmingai vykdo visus jam reikalingus... 14. Pareiškėjo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir... 15. Teismo posėdžio metu atsakovo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovai... 16. Skundas netenkinamas.... 17. Pareiškėja prašo įpareigoti atsakovą atlikti jo kompetencijai priskirtus... 18. Nurodo, kad atsakovas 2007 m. sausio 11 d. raštu nepagrįstai atsisakė... 19. Išnagrinėjęs bylą, teismas nustatė, kad įpareigoti atsakovą nustatyti... 20. Pareiškėja skunde nurodo, kad servitutas trečiųjų suinteresuotų asmenų... 21. Atsisakymas nustatyti prašomą servitą yra pagrįstas įstatymo normomis.... 22. Pažymėtina, kad Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos... 23. Esant minėtiems įrodymams, pareiškėjos skundas atmetamas kaip nepagrįstas.... 24. Pareiškėja prašo priteisti teismo išlaidas.... 25. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 26. Sprendimas priimtas ne pareiškėjos naudai, todėl prašymas dėl išlaidų... 27. Kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 28. Skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 29. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...