Byla e2-1026-1021/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Abraitis, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovui M. K. dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

2Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius prašo priteisti iš atsakovo M. K. 78,75 Eur žalos atlyginimo (b.l.4-6).

3Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 15 dienų terminas atsiliepimams į ieškinį pareikšti, įteikti atsakovui asmeniškai (16 b. l.) (CPK 123 str. 1 d.). Per teismo nustatytą terminą atsakovas be pateisinamų priežasčių atsiliepimo į ieškinį nepareiškė, todėl tokiu atveju esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių rašytinio proceso tvarka šalims nepranešus (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d.).

4Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį.

5Teisme atsakovės atsiliepimas negautas, todėl tenkintinas ieškovo prašymas ir priimtinas sprendimas už akių.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Ieškovo ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais nustatyta, kad atsakovas 2012-10-09 kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrių su prašymu mokėti valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją už 1996-07-23 mirusią mamą L. K.. Kartu su prašymu pateikė Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro 2012-10-09 išduotą pažymą Nr. PM-275 apie M. K. mokymąsi šioje įstaigoje, I gimnazijos klasėje. 2012-10-12 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus sprendimu Nr.53-5172 atsakovui buvo paskirta 255,35 Lt našlaičių pensija per mėnesį nuo 2012-09-01 iki sukaks 24 metai, jeigu mokysis nustatyta tvarka įregistruotų mokyklų dieniniame skyriuje. Atsakovas buvo supažindintas su informacija dėl našlaičių (maitintojo netekimo) pensijų mokėjimo ir pasirašytinai įsipareigojo per 10 dienų informuoti ieškovą apie tai, kad nebesimoko. Atsakovas 2014-09-02 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui pateikė Kalvarijos suaugusiųjų vidurinės mokyklos 2014-09-02 išduotą pažymą Nr.D3-109 apie jo mokymąsi minėtoje įstaigoje, 9 klasėje.

9Patikrinus duomenis apie asmenų studijas ar mokymąsi pagal bendrojo ugdymo, formaliojo profesinio mokymo programas, gautus iš mokinių ir studentų registrų, ieškovas nustatė, kad atsakovas nuo 2016-01-27 studijas nutraukė, bet jam buvo mokama našlaičių pensija. Atsakovas laiku nepranešė ieškovui apie tai, kad jis nesimoko, nors raštu buvo įsipareigojęs tai padaryti.

10Ieškovas 2016-02-25 išsiuntė atsakovui raštą, kuriame siūloma geranoriškai atlyginti našlaičių pensijos permoką 78,75 Eur, tačiau atsakovas žalos neatlygino.

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.245 str. numato, kad civilinė atsakomybė - tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246 str. 1 d. numato, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. numato, kad fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. LR valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 38 str. 1d. numatyta, kad teisę gauti našlaičių pensiją turi mirusiojo vaikai ir įvaikiai iki 18 metų, tačiau ne vėliau kaip iki dienos, kurią jiems sukako 24 metai, o to paties straipsnio 2 d. numato, kad nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio ugdymo programų mokiniai ir dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai, sukakę 18 metų, turi teisę gauti našlaičių pensiją iki mokymosi arba studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, kurie turi teisę gauti našlaičių pensiją iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 24 metai, o to paties įstatymo 44 str. 2d. numatyta, kad pensijos gavėjas privalo pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuris moka jam pensiją, apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos dydžiui ar mokėjimui, per 10 dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. Jei apie tokias aplinkybes laiku nepranešus pensija yra permokama, permokėtas dydis iš gavėjo išieškomas pensiją mokančios įstaigos vadovo sprendimu.

12Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovo M. K. ieškovui priteistinas 78,75 Eur žalos atlyginimas.

13Ieškinį tenkinus, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas žyminis mokestis – 15,00 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 10 p., 96 str. 1 d.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 285 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo M. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ) Vilkaviškis, ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, juridinio asmens kodas 188677622, Marijampolė, A. Valaičio g. 2-1, a. s. Nr. ( - ), AB DNB bankas, 78,75 Eur (septyniasdešimt aštuonis eurus 75 ct) žalos atlyginimo.

17Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo M. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ) Vilkaviškis, 15,00 Eur (penkiolikos eurų, 00 ct) žyminio mokesčio. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660.

18Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą Vilkaviškio rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai