Byla 1A-21-107-2010

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Stasio Valužio, teisėjų Arvydo Daugėlos, Valentino Janonio, sekretoriaujant Jūratei Dužinskienei, dalyvaujant prokurorui Juozui Sykui, gynėjams Mariui Venckui, Rimantui Tumėnui, išteisintiesiems L. M., A. Č., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo skyriaus prokuroro Juozo Syko apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 2 d. nuosprendžio, kuriuo išteisinti L. M., gim. ( - ), pagal Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1 d., 300 str. 1 d. ir A. Č., gim. ( - ) , pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d. ir 228 str. 1 d., 24 str. 5 d. ir 300 str. 1 d. bei BK 300 str. 1 d.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3A. Č. buvo kaltinamas pagal BK 24 str. 5 d., 228 str. 1 d., dėl kito asmens sukurstymo piktnaudžiauti tarnyba, pagal BK 24 str. 5 d., 300 str. 1 d. dėl kito asmens sukurstymo suklastoti tikrą dokumentą ir suklastoto dokumento gabenimo, laikymo ir panaudojimo, bet išteisintas nenustačius jog dalyvavo šių veikų padaryme dėl to, kad 2007 metų rudenį Klaipėdos mieste, tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, dėl savanaudiškų paskatų, neturėdamas projektavimo sąlygų sąvado, žinodamas, kad pastato, adresu ( - ), statybai ar rekonstrukcijai joks leidimas nėra išduotas, žinodamas, kad atlikta rekonstrukcija ( - ), yra pripažinta savavališka statyba ir negalima jos registruoti viešajame registre, siekdamas savavališką statybą (rekonstrukciją) įteisinti, susitikimų su valstybės tarnautoju – ( - ) vyresniuoju specialistu L. M. metu, prašymais ir įtikinėjimais suformavo L. M. nusikalstamą nuostatą piktnaudžiauti tarnybine padėtimi ir suklastoti žinomai tikrą dokumentą – pažymą apie nebaigtą statybą (rekonstrukciją), suprasdamas, kad taip palenkia L. M. piktnaudžiauti tarnybine padėtimi ir suklastoti dokumentą, padarant didelės žalos valstybei, dėl to L. M., palenktas A. Č. prašymų, įtikinėjimų, laikino nedarbingumo metu tyčia, pažeisdamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 1 d. (Lietuvos Respublikos valstybės tarnyba grindžiama įstatymų viršenybės, lygiateisiškumo, lojalumo, politinio neutralumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus, karjeros ir tarnybinio bendradarbiavimo principais), 3 str. 2 d. 1–8 p. numatytus pagarbos žmogui ir visuomenei, teisingumo, nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, pavyzdingumo principus, 15 str. 1 d. 1 p. (laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų), 4 p. (tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas), 5 p. (nepiktnaudžiauti tarnyba), reikalavimus, pareiginės instrukcijos, patvirtintos Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu 2006-12-29 Nr. K–469, III skyriaus 1 p. (būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos įsakymais, valstybinės teritorijų planavimo ir statybos priežiūros nuostatais, kitais normatyviniais aktais, reglamentuojančiais statybą bei viešąjį administravimą), IV skyriaus 1 p. (vadovaujantis leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo reglamentu pagal savo kompetenciją išduoti statybos leidimus, išskyrus tuos, kurių išdavimas įstatymų pavestas savivaldybės merui ar mero įgaliotam savivaldybės administracijos darbuotojui), 3 p. (kontroliuoti, ar statiniai nėra statomi ar griaunami be leidimų, nenukrypstant nuo projektinės dokumentacijos, neturint nustatyta tvarka įteisinto žemės sklypo, imtis priemonių savavališkų statybų padariniams pašalinti), 4 p. (statybos aikštelėse tikrinti statinių vietos, gabaritų, stiprumo, standumo, „aitvarų“ šilumos laidumo bei garso izoliacijos, konstrukcijų apsaugos nuo korozijos, vibracijos, drėgmės, biologinių kenkėjų bei ugnies, fasadų architektūrinės išvaizdos ir aplinkos sutvarkymo atitiktų detaliesiems planams, projektams bei normatyvinių statybos dokumentų reikalavimams, statybos vykdymo dokumentų įforminimą, ar statybos metu daromi projekto pakeitimai nustatyta tvarka suderinami bei ekspertuojami, ar į statybvietes atgabentos medžiagos ir gaminiai atitinka projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus ir yra jų kokybę liudijantys dokumentai, ar statybos aikštelės yra tvarkingos, nedarko aplinkos ir nekelia pavojaus žmonėms, ar laikomasi technologijos projekto principinių sprendimų, ar statinių statytojai organizuoja statybos techninę priežiūrą ir ar ji vykdoma laikantis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, ar laikomasi projekto vykdymo priežiūros reglamento reikalavimų, ar laikomasi statinių griovimo projektų ir nėra savaiminės konstrukcijų griūties pavojaus), 7 p. (statytojui perleidžiant nebaigtą statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti statinį kitam fiziniam arba juridiniam asmeniui patikrinti nebaigtą statyti statinį ir išduoti statytojui pažymą), 9 p. (vykdyti statinių projektavimo valstybinę priežiūrą), su instrukcija pasirašytinai supažindintas 2007 metų sausio mėnesį, reikalavimus, 2007 m. spalio 30 d. ( - ) patalpose, ( - ), laikino nedarbingumo metu, žinodamas, kad adresu ( - ), pastatui statybos projektavimo sąlygų sąvadas neišduotas, taip pat nėra išduoti jokie leidimai vykdyti statybos arba rekonstrukcijos darbus, suprasdamas, kad pažymos apie nebaigtą statybą (rekonstrukciją) išduoti neturi teisės, surašė pažymą apie nebaigtą statybą (rekonstrukciją), suteikė jai išgalvotą numerį NS-10, šioje pažymoje įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis bei pažymos nustatyta tvarka neužregistravo Neringos pažymų registracijos žurnale, užtvirtino šią pažymą netinkamu, t. y. ne tuo metu galiojusiu nustatyto dydžio, formos ir turinio antspaudu, taip tyčia suklastojo tikrą dokumentą, kurį laikotarpiu nuo 2007-10-30 iki 2007-11-08 perdavė A. Č. bei piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi akivaizdžiai demonstravo savo nuostatą nesilaikyti norminių aktų nustatytos tarnybos valstybės tarnyboje tvarkos, sumenkino valstybinės institucijos – ( - ) skyriaus prestižą, diskreditavo ( - ) skyriaus vyresniojo specialisto, kaip valstybės tarnautojo, vardą, tuo padarė didelės neturtinio pobūdžio žalos valstybei ir jos interesams, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami įstatymų viršenybės, teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, iškraipytos valstybės institucijos – ( - ) skyriaus funkcijos ir veiklos principai.

4A. Č. išteisintas dėl to, kad laikė, gabeno ir panaudojo žinomai suklastotą dokumentą, kad laikotarpiu nuo 2007-10-30 iki 2007-11-08, gavęs iš ( - ) vyresniojo specialisto L. M. žinomai suklastotą dokumentą, t. y. ( - ) pažymą apie nebaigtą statyti (rekonstruoti, kapitališkai remontuoti) statinį, tariamai išduotą 2007-10-30 Nr. NS-10, ją su savimi laikė, gabeno bei 2007 metų lapkričio 8 dieną, tiksliau tyrimo metu nenustatytu laiku, panaudojo – pateikė VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo, esančio Minijos/Baltijos pr. 123/123, Klaipėdoje, registratorei – asistentei I. B., kuri apie suklastotą pažymą neįtarė, kartu su prašymu įregistruoti nekilnojamąjį turtą ir teises į jį Nr. ( - ).

5A. Č. išteisintas dėl to, kad 2007 m. lapkričio 14 d. iš VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo, esančio Minijos/Baltijos pr. 123/123, Klaipėdoje, atsiėmė žinomai suklastotą pažymą apie nebaigtą statyti (rekonstruoti, kapitališkai remontuoti) statinį, tariamai išduotą 2007-10-30 Nr. NS-10, ją laikė, gabeno iki 2007-11-28 ir, 2007-11-28, apie 14.30 val., tiksliau tyrimo metu nenustatyta, panaudojo, t. y. pateikė Klaipėdos miesto ( - ) biuro, esančio ( - ), notarei J. P., siekdamas sudaryti pastato, adresu ( - ), dalies pardavimo–pirkimo sandorį.

6L. M. buvo kaltinamas, bet išteisintas pagal BK 228 str. 1 d. dėl piktnaudžiavimo tarnyba, pagal BK 300 str. 1 d. dėl tikro dokumento suklastojimo, nenustačius, kad dalyvavo veikos padaryme, dėl to, kad būdamas valstybės tarnautoju, dirbdamas ( - ) skyriaus vyresniuoju specialistu, 2007 m. spalio 30 d. savo darbovietėje, ( - ) skyriaus patalpose, ( - ), laikino nedarbingumo metu, tyčia, pažeisdamas 2005-07-19 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymu Nr. 19 „Dėl Statinio statybos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su 2006-12-01 įsakymu dėl minėtos tvarkos aprašu papildymo Nr. 30, IV skyriuje nustatytą „Pažymos apie statinio statybą (rekonstravimą, kapitalinį remontą) be esminių nukrypimų nuo projekto išdavimas“ tvarką, nesant rašytinio statytojo A. Č. prašymo išduoti pažymą apie nebaigtą statyti (rekonstruoti, kapitališkai remontuoti) statinį bei statytojui A. Č. nepateikus visų privalomų pateikti dokumentų, reikalingų tokios pažymos išdavimui, tyčia neatlikęs teisės aktų nustatyta tvarka jam pavestos betarpiškos statinių statybos kontrolės ir priežiūros, kad statiniai būtų statomi be nukrypimų nuo statinio projektų, žinodamas, kad adresu ( - ), pastatui statybos projektavimo sąlygų sąvadas neišduotas, taip pat nėra išduoti jokie leidimai vykdyti statybos arba rekonstrukcijos darbus, suprasdamas, kad pažymos apie nebaigtą statybą (rekonstrukciją) išduoti neturi teisės, surašė pažymą apie nebaigtą statybą (rekonstrukciją), suteikė jai išgalvotą numerį NS-10 bei šioje pažymoje įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, nurodė, kad yra vykdomi nebaigto statinio, adresu ( - ) vidaus apdailos ir lauko gerbūvio darbai, kad nebaigtas statyti statinys – poilsio namai (unikalus Nr. ( - )) – yra statomas be esminių nukrypimų nuo projekto, kad statinio statybos būklė pažymos išdavimo metu atitinka kadastrinius matavimus, įrašytus kadastrinių matavimų byloje Nr. ( - ), nors ir žinojo, kad Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų byloje Nr. ( - ) fiksuoti pastato ( - ), rekonstrukcijos darbai, kurių baigtumas 2007 m. vasario 28 d. buvo 100 procentų, o naujai rekonstrukcijai ar statybai leidimas neišduotas. Įrašęs į pažymos blanką tikrovės neatitinkančius duomenis, L. M. šios pažymos nustatyta tvarka neužregistravo Neringos pažymų registracijos žurnale, užtvirtino šią pažymą netinkamu, t. y. ne tuo metu galiojusiu nustatyto dydžio, formos ir turinio antspaudu ir taip tyčia suklastojo tikrą dokumentą.

7L. M. išteisintas dėl to, kad piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi akivaizdžiai demonstravo savo nuostatą nesilaikyti norminių aktų nustatytos tarnybos valstybės tarnyboje tvarkos, sumenkino valstybinės institucijos – ( - ) skyriaus – prestižą, diskreditavo ( - ) skyriaus vyresniojo specialisto, kaip valstybės tarnautojo, vardą, tuo padarė didelės neturtinio pobūdžio žalos valstybei ir jos interesams, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami įstatymų viršenybės, teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, iškraipytos valstybės institucijos – ( - ) skyriaus – funkcijos ir veiklos principai, kad būdamas valstybės tarnautoju, dirbdamas ( - ) skyriaus vyresniuoju specialistu, 2007 metų rudenį Klaipėdos mieste, tiksliau tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, susitikimų metu su A. Č., palenktas pastarojo prašymų, įtikinėjimų, laikino nedarbingumo metu tyčia, pažeisdamas Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 1 d. (Lietuvos Respublikos valstybės tarnyba grindžiama įstatymų viršenybės, lygiateisiškumo, lojalumo, politinio neutralumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus, karjeros ir tarnybinio bendradarbiavimo principais), 3 str. 2 d. 1–8 p. numatytus pagarbos žmogui ir visuomenei, teisingumo, nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, pavyzdingumo principus, 15 str. 1 d. 1 p. (laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų), 4 p. (tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas), 5 p. (nepiktnaudžiauti tarnyba), reikalavimus, pareiginės instrukcijos, patvirtintos Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu 2006-12-29 Nr. K-469, III skyriaus 1 p. (būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos įsakymais, valstybinės teritorijų planavimo ir statybos priežiūros nuostatais, kitais normatyviniais aktais, reglamentuojančiais statybą bei viešąjį administravimą, IV skyriaus 1 p. (vadovaujantis leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo reglamentu pagal savo kompetenciją išduoti statybos leidimus, išskyrus tuos, kurių išdavimas įstatymų pavestas savivaldybės merui ar mero įgaliotam savivaldybės administracijos darbuotojui), 3 p. (kontroliuoti, ar statiniai nėra statomi ar griaunami be leidimų, nenukrypstant nuo projektinės dokumentacijos, neturint nustatyta tvarka įteisinto žemės sklypo, imtis priemonių savavališkų statybų padariniams pašalinti), 4 p. (statybos aikštelėse tikrinti statinių vietos, gabaritų. stiprumo, standumo, „aitvarų“ šilumos laidumo bei garso izoliacijos, konstrukcijų apsaugos nuo korozijos, vibracijos, drėgmės, biologinių kenkėjų bei ugnies, fasadų architektūrinės išvaizdos ir aplinkos sutvarkymo atitiktį detaliesiems planams, projektams bei normatyvinių statybos dokumentų reikalavimams, statybos vykdymo dokumentų įforminimą, ar statybos metu daromi projekto pakeitimai nustatyta tvarka suderinami bei ekspertuojami, ar į statybvietes atgabentos medžiagos ir gaminiai atitinka projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus ir yra jų kokybę liudijantys dokumentai, ar statybos aikštelės yra tvarkingos, nedarko aplinkos ir nekelia pavojaus žmonėms, ar laikomasi technologijos projekto principinių sprendimų, ar statinių statytojai organizuoja statybos techninę priežiūrą ir ar ji vykdoma laikantis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, ar laikomasi projekto vykdymo priežiūros reglamento reikalavimų, ar laikomasi statinių griovimo projektų ir nėra savaiminės konstrukcijų griūties pavojaus), 7 p. (statytojui perleidžiant nebaigtą statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti statinį kitam fiziniam arba juridiniam asmeniui patikrinti nebaigtą statyti statinį ir išduoda statytojui pažymą), 9 p. (vykdyti statinių projektavimo valstybinę priežiūrą), su kuria pasirašytinai supažindintas 2007 m. sausio mėnesį, reikalavimus. 2007 m. spalio 30 d. ( - ) skyriaus patalpose, ( - ), laikino nedarbingumo metu, žinodamas, kad adresu ( - ), pastatui statybos projektavimo sąlygų sąvadas neišduotas, taip pat nėra išduoti jokie leidimai vykdyti statybos arba rekonstrukcijos darbus, suprasdamas, kad pažymos apie nebaigtą statybą (rekonstrukciją) išduoti neturi teisės, surašė pažymą apie nebaigtą statybą (rekonstrukciją), suteikė jai išgalvotą numerį NS-10 bei šioje pažymoje įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis bei pažymos nustatyta tvarka neužregistravo Neringos pažymų registracijos žurnale, užtvirtino šią pažymą netinkamu, t. y. ne tuo metu galiojusiu nustatyto dydžio, formos ir turinio antspaudu ir taip tyčia suklastojo tikrą dokumentą. Šį dokumentą – 2007-10-30 pažymą Nr. NS-10 – laikotarpiu nuo 2007-10-30 iki 2007-1l-08 perdavė A. Č.. A. Č. 2008-11-08 šią pažymą kartu su prašymu įregistruoti nekilnojamąjį turtą, adresu ( - ), pateikė Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo registratorei–asistentei I. B., kuri neįtardama apie klastotę, dokumentus priėmė. Šios pažymos pagrindu 2007-11-14 Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo duomenų bazėje buvo padarytas informacijos koregavimas ir įregistruotos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą, adresu ( - ), A. Č. vardu, bei išduotas įregistravimo pažymėjimas.

8Apeliaciniame skunde Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo skyriaus prokuroras J. Sykas rašo, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-10-02 nuosprendis yra neteisėtas, nepagrįstas ir naikintinas, kadangi neatitinka nustatytų faktinių bylos aplinkybių.

9Prokuroro nuomone, apylinkės teismo nuosprendis iš esmės grindžiamas tik vieninteliu motyvu – tuo, kad nebuvo surasta pažymos Nr. NS – 10 originali versija, dėl to nebuvo galima atlikti rašysenos ekspertizės – parašo autentiškumui nustatyti. Apeliantas nurodo, kad L. M. neigė pasirašinėjęs šią pažymą ir teismas pripažino, jog nepakanka duomenų L. M. kaltei įrodyti. Teismo nuomone, neįrodžius L. M. kaltės suklastojus pažymą Nr. NS – 10, kartu neįrodyta ir A. Č. kaltė pagal visus jam pareikštus kaltinimus.

10Prokuroras nurodo, kad A. Č. ikiteisminio tyrimo metu atsisakė duoti parodymus. Teisminio bylos nagrinėjimo metu pripažino, kad už savavališkus statybos darbus, adresu ( - ), buvo baustas administracine tvarka. Administracinės nuobaudos neskundė. Apelianto įsitikinimu, A. Č. žinojo, kad teisėtais būdais gauti pažymos apie nebaigtą statyti (rekonstruoti, kapitališkai rekonstruoti) statinį negali gauti ir ji jam negali būti išduota. Prokuroras nurodo, kad A. Č. parodė, kad dėl pažymos gavimo kreipėsi į ankstesnius pastato savininkus ir šie po kiek laiko jam perdavė pažymą Nr. NS-10. Į ką konkrečiai kreipėsi, A. Č. nurodyti negalėjo. A. Č. neneigė šią pažymą panaudojęs VĮ Registrų centro Klaipėdos filiale bei pas notarą. Teigė, kad nežinojo, jog pažymoje įrašyti duomenys neatitinka tikrovės. Prokuroras A. Č. parodymus, kad jis žinojo, jog statybos darbai vykdomi neteisėtai, ir nežinojo, jog pažymoje įrašyti duomenys yra neteisingi, vertina kaip prieštaringus.

11Prokuroro teigimu, tai, kad pažymos Nr. NS-10 originalas egzistavo, įrodo liudytojų I. B., R. B., J. P. duoti parodymai. Prokuroro tvirtinimu, apylinkės teismas taip pat neturėjo abejonių, jog pažymos Nr. NS-10 originali versija egzistavo ir ji buvo panaudota VĮ Registrų centre bei pas notarę.

12Apeliantas tvirtina, kad pažymoje Nr. NS-10 yra įrašai, kad statinys, esantis ( - ), rekonstruojamas, kapitališkai remontuojamas be esminių nukrypimų nuo projekto. Tačiau, prokuroro teigimu, jokio projekto atliekamiems darbams iš viso nebuvo, ir A. Č. tai žinojo, nes, kaip prokuroras minėjo, A. Č. buvo baustas administracine tvarka už savavališkas statybas. Prokuroro įsitikinimu, A. Č. suprato, jog pažyma neatitinka tikrovės, bet ją laikė, gabeno ir panaudojo VĮ Registrų centre bei pas notarę. Todėl, prokuroro tvirtinimu, šios pažymos panaudojimas, atsižvelgiant į tyčios susiformavimą, vertintinas kaip dvi nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 str. l d.

13Prokuroras apeliaciniame skunde nurodo, kad L. M. teigimu, 2007-10-30 pažymos Nr. NS–10 rankraštinį tekstą į blanką įrašė savo ranka, tačiau pažymos nepasirašinėjo ir neantspaudavo, už jį pasirašė nenustatytas asmuo, antspaudą uždėjo taip pat nenustatytas pažymos juodraštį nuo jo darbo stalo pavogęs asmuo. Prokuroras tokius L. M. parodymus vertina kritiškai. Apeliantas nurodo, kad L. M. negalėjo paaiškinti, kodėl suteikė pažymai išgalvotą datą ir numerį, kodėl į juodraštį įrašė tikrovės neatitinkančią informaciją. Be to, 2008-02-15 pasiaiškinime L. M. pripažino, kad pažymą surašė remdamasis žodiniu statytojo prašymu. L. M. pripažino ir tai, jog objekto nepatikrino. Apklausiamas teisme, L. M. parodė, jog šį pasiaiškinimą rašė būdamas šoko būsenos. Prokuroras L. M. parodymus, kad jis buvo šoko būsenos, vertina kaip pasirinktą gynybos būdą. Be to, prokuroro įsitikinimu, pasiaiškinime nurodytos aplinkybės kaip tik atitinka byloje nustatytas faktines aplinkybes.

14Prokuroras nurodo, kad liudytoja L. M. parodė, jog L. M. jai prisipažino, kad pažymą suklastojo namuose, tam turėjo tuščių pažymų blankų.

15Prokuroras nurodo, kad liudytoja D. B. parodė, jog L. M. apie neteisėtus statybos darbus ( - ), žinojo.

16Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių, liudytojų parodymų prokurorui akivaizdu, jog L. M. apie neteisėtus statybos darbus ( - ), žinojo. Prokuroro nuomone, tokiu atveju nevertėjo rašyti net juodraštinio pažymos varianto.

17Prokuroro teigimu, ar minėtą pažymą L. M. surašė darbo metu ar laikino nedarbingumo metu, veikos kvalifikacijai reikšmės neturi. Apeliantas nurodo, kad L. M. veikė kaip valstybės tarnautojas. L. M. suklastodamas pažymą padarė didelės neturtinio pobūdžio žalos valstybės interesams, nes į VĮ Registrų centro duomenų bazę buvo įvesta tikrovės neatitinkanti informacija. Šios klaidingos informacijos pagrindu notarė patvirtino sandorius, kurie iš esmės negalėjo būti patvirtinti. Prokuroro įsitikinimu, L. M. pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų poįstatyminių teisės aktų, nurodytų kaltinime, reikalavimus ir padarė tyčinę nusikalstamą veiką. Dėl tokių neigiamų padarinių valstybei, ( - ) prestižui padaryta didelė žala, todėl L. M. veiksmus, pažymos suklastojimą prokuroras vertina kaip dokumento suklastojimą, už kurį numatyta baudžiamoji atsakomybė pagal BK 300 str. l d., ir piktnaudžiavimą tarnyba, už kurį numatyta baudžiamoji atsakomybė pagal BK 228 str. l d.

18Prokuroras nurodo, kad A. Č. taip pat buvo kaltinamas sukurstęs L. M. suklastoti pažymą ir kartu piktnaudžiauti tarnyba. Apelianto teigimu, L. M. 2008-02-15 pasiaiškinime nurodė, kad pažymą išdavė pagal rašytinį statytojo prašymą. Prokuroras nurodo, kad pažymoje Nr. NS–10 parašyta, jog statytojas – A. Č., asmens kodas ( - ) Prokuroro nuomone, L. M. pasiaiškinime išdėstytos aplinkybės atitinka kitas byloje nustatytas aplinkybes, todėl analogiškai ir informacija apie pažymos užsakovą yra teisinga. Be to, prokuroro įsitikinimu, niekas kitas negalėjo būti suinteresuotas pažymos gavimu, išskyrus A. Č.. Apeliantas nurodo, kad L. M. ir A. Č. neneigė, jog buvo susitikę ir kalbėjo apie galimybes gauti pažymą. Iš išdėstytų aplinkybių visumos, prokuroras daro išvadą, kad suklastoti pažymą, piktnaudžiauti tarnyba L. M. sukurstė A. Č..

19Prokuroro nuomone, apylinkės teismas neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, neteisingai jas įvertino ir nepagrįstai priėmė išteisinamąjį nuosprendį.

20Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo skyriaus prokuroras J. Sykas prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-10-02 nuosprendį dėl A. Č. ir L. M. išteisinimo panaikinti ir priimti apkaltinamąjį nuosprendį. Pripažinti A. Č. kaltu ir nuteisti: pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d. ir 228 str. l d. – 70 MGL dydžio bauda, pagal LR BK 24 str. 5 d. ir 300 str. l d. – 60 MGL dydžio bauda, pagal LR BK 300 str. l d. (dėl suklastotos pažymos laikymo, gabenimo ir panaudojimo VĮ Registrų centre) – 60 MGL dydžio bauda, pagal LR BK 300 str. l d. (dėl suklastotos pažymos laikymo, gabenimo ir panaudojimo notariate) – 60 MGL dydžio bauda.

21Vadovaujantis BK 63 str. 5 d. l p., bausmes dėl sukurstymo piktnaudžiauti tarnyba ir sukurstymo suklastoti dokumentą subendrinti apėmimo būdu, paskirti 70 MGL dydžio baudą. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 dalimis, prie šios bausmės pridėti po dalį bausmių už 2 veikas pagal BK 300 str. l d. ir galutinę bausmę paskirti 100 MGL dydžio baudą.

22Pripažinti L. M. kaltu ir nuteisti: pagal Lietuvos Respublikos BK 228 str. 1 d. – 70 MGL dydžio bauda, pagal BK 300 str. 1 d. – 60 MGL dydžio bauda.

23Vadovaujantis LR BK 63 str. 5 d. l p., šias bausmes subendrinti apėmimo būdu ir paskirti galutinę bausmę – 70 MGL dydžio baudą.

24Atsikirtime į Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokuroro J. Syko apeliacinį skundą išteisintasis L. M. teigia, kad prokuroro skundas yra atmestinas, nes iš esmės skundo motyvai ir pagrindai paremti tik nepagrįstomis prielaidomis ir spėjimais, o ne pagrįstais ir neginčijamais jo kaltę patvirtinančiais įrodymais. Išteisintasis L. M. nurodo, kad jo parodymai, duoti tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu, skunde vertinami kritiškai. L. M. nuomone, jo veiksmai skunde interpretuojami neobjektyviai ir nesiremiant faktinėmis bylos aplinkybėmis. Išteisintasis L. M. nurodo, kad jis niekada neteigė, jog nepasirašytas ir neantspauduotas pažymos juodraštis buvo pavogtas nuo jo stalo ir kad visus šiuos veiksmus atliko jam nežinomas asmuo. Išteisintojo L. M. teigimu, juodraštinis pažymos variantas buvo paliktas ant stalo su kitais dokumentais ir pažymos pasirašymo bei antspaudavimo aplinkybės jam nežinomos. Išteisintasis L. M. nurodo, kad jis paaiškino, jog į juodraštį įrašė, jo nuomone, turėjusį būti pažymos numerį. Kadangi tai buvo juodraštis, registracijos numerio tikrinti nebuvo būtinybės. Išteisintasis pažymi, kad netinkamo numerio įrašymas į juodraštinį variantą savaime nusikaltimo sudėties, numatytos BK 300 str., nesudaro. L. M. aiškinimu, kad raštas įgautų rašytinio akto, įtvirtinančio juridinę reikšmę turinčią informaciją, požymius, turi būti suteikti atitinkami rekvizitai, t. y. parašas ar antspaudas. Be šių rekvizitų bet koks raštas nelaikomas dokumentu. Išteisintojo L. M. tvirtinimu, išgalvoto numerio įrašymas į juodraštinį variantą, jo veiksmų kvalifikavimui jokios įtakos neturi. L. M. teigia, kad jam buvo inkriminuotas tikro dokumento suklastojimas. Tačiau, L. M. įsitikinimu, byloje nėra nė vieno liudytojo, kuris patvirtintų, kad jis atliko klastojimo veiksmus. Išteisintasis teigia, kad šių jo veiksmų neįrodo ir kiti bylos duomenys.

25Išteisintasis L. M. nurodo, kad liudytojos L. M., D. B., V. M. tiek ikiteisminiame tyrime, tiek teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad L. M. rašančio, pasirašančio ar antspauduojančio šią pažymą nematė. Liudytojos taip pat nematė, kad jis būtų turėjęs antspaudą, kuriuo pažyma buvo antspauduota. Išteisintojo L. M. teigimu, teisme liudytojos L. M. ir D. B. parodė, kad šis antspaudas negaliojo jau nuo 2007-02-14 ir kad antspaudas buvo pas buvusį darbuotoją A. N.. L. M. skundo teiginius, kad, pasak liudytojos D. B., jis jai pasakė, jog namuose turėjo iš anksto paruoštų tuščių pažymos blankų, vertina kritiškai. Išteisintasis L. M. tvirtina, kad iš jo jokių blankų nepaėmė ir jis jų neturėjo.

26Išteisintasis L. M. nurodo, kad teisminio nagrinėjimo metu liudytoja D. B. parodė, jog pas L. M. asmeniškai jokių blankų nematė. Išteisintajam L. M. neaišku, apie kokius blankus kalbama. L. M. nuomone, jo kaltė grindžiama ne objektyviais įrodymais, o prielaida, kad neva, jei jis surašė pažymą, tai turėjo ją pasirašyti bei užantspauduoti. L. M. įsitikinimu, šie jo veiksmai objektyviais bylos duomenimis nepatvirtinti. Išteisintasis L. M. teigia, kad skunde remiamasi tik jo pasiaiškinimu, tačiau minėtame jo pasiaiškinime nėra nė vieno teiginio, jog jis pasirašė ir antspaudavo minėtos pažymos juodraštį. L. M. tvirtina, kad pasiaiškinimas nėra procesinis dokumentas. Išteisintasis pažymi, kad šių blankų forma yra internetinėje erdvėje ir patvirtinta Aplinkos ministro įsakymu. Išteisintasis nurodo, kad savo darbe naudojosi blankais, paimtais iš kompiuterio. L. M. atsikirtime atkreipiamas dėmesys į tai, kad įrašai apie statinio statymą be esminių nukrypimų nuo projektų, kad statinio būklė atitinka kadastrinius matavimus, yra padaryti kompiuterinėje patvirtintoje pažymos formoje, ir tų įrašų L. M. ranka nedarė, nors tuo buvo kaltinamas. Išteisintojo teigimu, jis ranka įrašė tik tai, ką matė tikrindamas statinį, t. y., kad vykdomi vidaus apdailos darbai ir lauko gerbūvio darbai. L. M. mano, kad šie jo įrašyti duomenys yra tikri ir nei ikiteisminio tyrimo, nei teisminio nagrinėjimo metu nepaneigti. Išteisintasis L. M. teigia, kad niekas net netikrino, kokie darbai tuo metu buvo atliekami statinio objekte. L. M. tvirtina, kad jis nežinojo, jog šiame objekte vyksta neteisėti statybos darbai. Išteisintasis L. M. nurodo, kad nei liudytoja L. M., nei liudytojai D. B. bei A. V. nepatvirtino, jog jis buvo supažindintas su neteisėtais statybos darbais ( - ). L. M. nuomone, apie tai, kad jis turėjo žinoti apie neteisėtą statybą, liudytojai padarė prielaidą. Išteisintasis L. M. teigia, kad jis apie anksčiau vykusias procedūras, susijusias su minima statyba, nežinojo ir nebuvo su jomis supažindintas. L. M. aiškina, kad pažymos yra išduodamos įvairiais atvejais, įstatymas nedraudžia išduoti ir perteklinės ar papildomos pažymos, todėl L. M. mano, kad jis turėjo teisę surašyti tokios pažymos juodraštį, juolab, kad VĮ Registrų centre 2007-02-28 rekonstrukcijos darbų baigtumas buvo registruotas 100 proc. Todėl L. M. akivaizdu, kad jokie kiti darbai atliekami nebuvo. Registruojant statinio baigtumą jokių pažeidimų nebuvo nustatyta.

27Išteisintasis nurodo, kad liudytoja L. M. patvirtino, jog dėl pažymos galima kreiptis bet kada. L. M. tvirtina, kad jokių objektyvių ir neginčijamų įrodymų, jog A. Č. jį kurstė suklastoti pažymą, nėra. Ir teigia, kad nei jis, nei A. Č., nei liudytojai tokių aplinkybių nepatvirtino. Išteisintasis L. M. apeliacinio skundo teiginius, kad jo rašytame pasiaiškinime nurodytos aplinkybės atitinka faktines bylos aplinkybes, vertina kritiškai.

28Išteisintojo L. M. įsitikinimu, byloje jokių aplinkybių, patvirtinančių, kad jis klastojo pažymą, netikrino objekto ir visa tai atliko sukurstytas A. Č., nenustatyta. L. M. nuomone, visos šios išvados grindžiamos tik prielaida ir spėjimais. Išteisintasis teigia, kad jo parodymai nepaneigti, o apkaltinamojo nuosprendžio grįsti prielaidomis negalima. L. M. teigia, kad jo parodymai dėl susitikimo su A. Č. interpretuojami subjektyviai. Išvada, kad A. Č. susitikimo metu jį kurstė, niekuo neparemta. L. M. įsitikinęs, kad jis išteisintas pagrįstai. L. M. tvirtina, kad nenustačius, jog jis suklastojo dokumentą, negalima teigti, kad jis suklastodamas dokumentą piktnaudžiavo tarnyba.

29Išteisintasis L. M. prašo Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros skundą atmesti ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo išteisinamąjį nuosprendį.

30Apeliaciniame teismo posėdyje prokuroras prašė apeliacinį skundą patenkinti, išteisintieji ir jų gynėjai prašė prokuroro apeliacinį skundą atmesti.

31Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, apylinkės teismo nuosprendžio dalis dėl L. M. ir A. Č. išteisinimo pagal BK 300 straipsnio 1 dalį naikinama ir dėl tos nuosprendžio dalies priimamas apkaltinamasis nuosprendis (BPK 329 str. 2 p.).

32Kaltinamasis L. M. patvirtino, kad 2007 m. spalio 30 d. pažymoje NS–10 (t. 1, b. l. 5) apie nebaigtą statyti (rekonstruoti, kapitaliai remontuoti) statinį ( - ), rankraštinius įrašus, išskyrus parašą, padarė jis pats. Iš pažymos turinio matyti, kad duomenis šiai pažymai surašyti L. M. turėjo, tuos duomenis nebūtinai jam pateikė kaltinamasis A. Č.. Neginčytinų įrodymų, kad pats A. Č. L. M. pateikė pažymai surašyti reikalingus duomenis (savo asmens kodą, duomenis apie pastatą, žemės sklypą, projekto parengimą, jo suderinimą su architektu, 2007 m. vasario 28 d. kadastrinių matavimų bylos Nr. ( - ) duomenis, byloje nėra.

33Nors apeliaciniame teismo posėdyje L. M. tvirtino, kad kompiuteriu pažymas, forma NS (nebaigta statyba), pradėjo spausdinti tik po 2007-10-30, iš prokuroro teismui pateiktų pažymų matyti, kad pažymos buvo spausdinamos ir iki 2007-10-30. Pavyzdžiui, 2007 m. spalio 19 d. Klaipėdos rajono statytojams E. A., A. R. išrašytų pažymų numeriai buvo 602 ir 603, o 2007-10-23 R. M. išrašyta pažyma turėjo Nr. NS–604 (t. 4, b. l. 63–69).

34Suklastotoje 2007 m. spalio 30 d. pažymoje NS numeris 10 buvo įrašytas dubliuojant Neringos prašymų registracijos knygoje numeriu 10 registruotą pažymą NS, kurią dar 2007 m. balandžio 18 d. UAB ( - ) prašymu kitam objektui išdavė vyr. specialistas A. V. (t. 1, b. l. 2, 43, 52). L. M. tokiu pat numeriu, bet kita data išduota pažyma niekur nebuvo registruota, nes toks pat, bet vėlesnės datos numeris būtų sukėlęs įtarimų.

35Valstybinės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo duomenimis, UAB ( - ), parduodamą pastatą ( - ) (buvęs adresas – ( - ) ), unikalus Nr. ( - ), A. Č., pažymos apie nebaigtą statybą (forma NS) VĮ Registrų centrui nepateikė. Tokios pažymos VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas iš pastato savininko UAB ( - ) reikalauti neturėjo pagrindo, nes nebuvo duomenų, kad tas pastatas yra rekonstruojamas ar kapitaliai remontuojamas. Paskutiniai duomenys apie vykdomą pastato rekonstrukciją buvo gauti 2007-02-28, atlikus naujus pastato ( - ) mieste, kadastrinius matavimus (t. 4, b. l. 72).

36Pastato ( - ) mieste, 2007-02-28 kadastrinių matavimų duomenys teigia, kad poilsio namų, kurių unikalus Nr. ( - ), statyba pradėta ir baigta 1976 metais, o rekonstrukcija pradėta ir baigta 2007 metais. Viso pastato bendras plotas – 285,50 kv. metrų, rekonstrukcijos baigtumas 100 procentų (t. 1, b. l. 6). Nekilnojamojo turto Registro centrinio duomenų banko 2007-01-30 išrašas tvirtina, kad poilsio namų rekonstrukcija 2007 m. buvo baigta 100 procentų. Šiame įraše šalia duomenų apie A. Č. nuosavybės teisę paminėta ir suklastota 2007-10-30 pažyma NS–10. 2007-11-13 įrašu patvirtinta, kad po pastato rekonstrukcijos pastato plotas padidėjo 36,77 kv. m. Pažymėta ir tai, kad A. Č. sandoriui Nr. ( - ) išduota pažyma galiojo iki 2008-03-14 (t. 1, b. l. 13–20, 19).

37Iš Nekilnojamojo turto Registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad po rekonstrukcijos pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), plotas padidėjo 36,77 kv. m, paskutinius duomenis apie šio pastato rekonstrukciją valstybinės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas gavo 2007-02-28, o kadangi A. Č. pageidavo savo nuosavybę šiame pastate parduoti, iš jo buvo reikalaujama Statybos inspekcijos tarnybos pažymos, patvirtinančios šio pastato rekonstrukcijos baigtumą, jos darbų atitiktį projektui. Pateikus tokią kad ir suklastotą pažymą valstybinės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, A. Č. įgijo galimybę norimam pirkimo–pardavimo sandoriui sudaryti. Tokios pažymos pateikimą notarui, sudarant statinio perleidimo sutartį, numatė Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (1996-03-19 redakcija Nr. I-1240) 34 straipsnio 1 punktas: „Nebaigto statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti statinio perleidimo kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui sutartis gali būti notaro patvirtinta tik pateikus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pažymą, kad statinys statomas, rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas be esminių nukrypimų nuo statinio projekto (statinių, kuriems privalomas projekto tvirtinimas, – patvirtinto projekto), o kai perleidžiami kultūros paveldo statiniai, – taip pat už nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą atsakingos institucijos tokio pat turinio pažymą.”

382008 m. vasario 15 d. pasiaiškinime ( - ) skyriaus vedėjai D. B. L. M. prisipažino, kad pažymą dėl ( - ), parašė remdamasis žodiniu statytojo prašymu, kad statytojas tvirtino, jog name vykdomi tik paprastojo remonto–apdailos darbai ir lauke baigiami gerbūvio darbai. Šiems darbams statybos leidimas nereikalingas. Dėl didelio darbo krūvio objekto patikrinti negalėjo (t. 1, b. l. 21, 22).

392006-10-12 A. Č. buvo surašytas savavališkos statybos aktas už tai, kad A. Č. pastato rekonstrukciją darė be patvirtinto projekto ir statybos leidimo (t. 1, b. l. 38). Dėl to 2006-10-13 buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas (t. 1, b. l. 39), A. Č. buvo nubaustas 1000 litų bauda (t. 1, b. l. 40).

402008-06-10 ( - ) informacija patvirtina, kad L. M. šiame padalinyje vyriausiuoju specialistu dirbo nuo 2005-01-11 iki 2008-02-22 (t. 1, b. l. 45).

41Pažymos apie statinio statybą (rekonstravimą, kapitalinį remontą) be esminių nukrypimų nuo projekto išduodamos ir tada, kai statytojas nori perleisti statomą statinį kitam asmeniui, todėl tuo pagrindu prieš parduodant statinį kitiems asmenims notarė turėjo teisę ir pagrindą iš A. Č. reikalauti duomenų apie A. Č. priklausiusio statinio rekonstrukcijos atitiktį projektui (t. 1, b. l. 46).

42( - ) specialisto pareigybės aprašyme L. M. numatyta teisė ir pareiga statytojui perleidžiant nebaigtą statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti statinį kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui patikrinti nebaigtą statyti statinį ir išduoti statytojui pažymą, dėl kurios suklastojimo L. M. yra kaltinamas (t. 1, b. l. 50–51).

43( - ) skyriaus 2006-10-04 rašto Nr. (4.16) V15-2010 turinio matyti, kad L. M. į 2007-10-30 pažymą Nr. NS-10 (t. 1, b. l. 5) įrašė duomenis apie projektą (detalųjį planą), kuris buvo išduotas pastato ( - ) rekonstrukcijai, bet ne ( - ) rekonstrukcijai. Tame rašte paminėta, kad buvo užfiksuoti savavaliniai teritorijos už sklypo (( - )) ribų tvarkymo darbai. Statytojas UAB ( - ) buvo įspėta ir paprašyta suderinti reikiamą dokumentaciją, tačiau to neatliko (t. 1, b. l. 55). Statybos leidimas statybos darbams sklype ( - ), išduotas nebuvo (t. 1, b. l. 56).

44( - ) skyriaus vedėjo 2006-10-16 raštu patvirtinta, kad ( - ), pastato rekonstrukcijos darbai buvo savavališki (t. 1, b. l. 57).

45( - ) skyriaus 2006-10-12 savavališkos statybos akto turinio matyti, kad A. Č. pastato ( - ) remontą atliko savavališkai (t. 1, b. l. 61–62, 65–66, 69–70).

46( - ) skyriaus 2007-07-13 raštu patvirtinta, kad ( - ) administracija nėra išdavusi statybos leidimo pastato ( - ), rekonstrukcijai (t. 1, b. l. 89).

472008-10-14 kratos metu pas L. M. panašių į jo 2007-10-30 išrašytą pažymą NS-10 pažymų rasta nebuvo (t. 1, b. l. 113–114), tačiau tai nėra pagrindas neigti liudytojos L. M. parodymus, kad L. M. jai prisipažino, jog tokių seno pavyzdžio antspauduotų pažymų turėjo ir tokiu blanku pasinaudojo surašydamas pažymą dėl ( - ) pastato A. Č., pažymą surašė nenuvykęs į objektą (t. 3, b. l. 50).

48A. Č. prašymai valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui patvirtina, kad nekilnojamo turto, esančio ( - ), atlikti kadastrinių matavimų patikslinimus ir Nekilnojamo turto registre įregistruoti dėl šio objekto gautą Klaipėdos apskrities statybos inspekcijos pažymą prašė jis, bet ne kiti buvę šio turto savininkai (t. 1, b. l. 121, 122, 123).

49Liudytojai ( - ) R. B. A. Č. pateiktos pažymos NS–10 originalas jokių įtarimų nesukėlė.

50Liudytoja D. B. parodė, kad L. M. apie savavališką statybą tame objekte, dėl kurio išrašė pažymą NS–10, žinojo, kadangi prokuratūroje dėl šio objekto vyko tyrimas, L. M. kabinete buvo savavališkos statybos aktai ir savavališkos statybos žurnalai, jis pats prižiūrėjo būtent tą teritoriją (t. 1, b. l. 130–131).

51Liudytoja ( - ) notarė J. P. parodė, kad 2007 metų vasarą ir lapkričio mėnesį į ją kreipėsi A. Č., kuris norėjo parduoti jam nuosavybės teise priklausiusį namą ( - ). Liudytoja jam paaiškino, kokie dokumentai reikalingi, ir jis iki rudens tuos dokumentus tvarkėsi. Parduodamas dalį nuosavybės G. K., A. Č. pateikė originalią nebaigtos statybos pažymą, o notarė pasidarė tos pažymos kopiją. Kai kitą nuosavybės dalį pardavė kitiems pirkėjams, liudytoja pakartotinai tos pačios pažymos nebereikalavo, duomenų apie savavališką statybą neaptiko (t. 1, b. l. 134–135, t. 3, 97–98).

52Iš dokumentų pateikimo protokolo turinio matyti, kad notarei J. P. A. Č. pateikė tą pačią pažymą kaip ir valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui (t. 1, b. l. 136, 137).

53Kaip matyti iš byloje esančių pirkimo–pardavimo sutarčių turinio Statybos inspekcijos tarnybos 2007-10-30 pažyma NS–10 A. Č. buvo reikalinga nuosavybei ( - ), parduoti (t. 1, b. l. 138–162).

54Kaltinamasis L. M. 2008-07-04 ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad su A. Č. apie pažymos NS išdavimo reikalus kalbėjo, bet jam asmeniškai tokios pažymos neperdavė, kad pažymos juodraštį, kurio nepasirašė, paliko darbo kabinete ant savo stalo, kad surašytos pažymos NS blanko forma naudojimui buvo tinkama, ir to blanko forma nuo vėliau naudotų niekuo nesiskyrė. Pažymos blankų turėjo savo darbo stalčiuje (t. 2, b. l. 10–11). Iš L. M. parodymų, duotų 2008-12-17, turinio matyti, kad jis pažymą NS surašė nepatikrinęs, ar tame objekte vyko savavališka statyba, ar ne (t. 2, b. l. 16). Teisiamajame posėdyje L. M. patvirtino, kad pažymą NS–10 užpildė savo ranka, tačiau jos nepasirašė (t. 3, b. l. 57, 115). L. M. parodė, kad pažymą A. Č. paruošė gavęs rašytinį nurodymą, bet kas tokį nurodymą davė, neparodė. Surašė juodraštį, kurio nepasirašė ir antspaudu nepatvirtino (t. 3, b. l. 116–117).

55Kaltinamasis A. Č. ikiteisminio tyrimo ir bylos nagrinėjimo apeliaciniame teismo posėdyje metu parodymų nedavė. Teisiamajame posėdyje parodė, kad pažymos NS–10 originalo neturi, jis yra kažkur dingęs, kad VĮ Registrų centrui pateikė pažymos NS–10 originalą (t. 3, b. l. 54, 97). Teisiamajame posėdyje A. Č. parodė, kad 2006 metais buvo baustas už nelegalias statybas ( - ). Kreipėsi į L. M. ir klausė jo, kokių dokumentų reikia statybų įregistravimui VĮ Registrų centre. L. M. matė tik tą vieną kartą. Kreipėsi ir į UAB ( - ), iš kurios buvo pirkęs namą ( - ). Inspektoriui nurodė surinkti visus dokumentus, kad VĮ Registrų centre galėtų įregistruoti savo turtą. Agentūros agentas perdavė visus reikiamus dokumentus, su jais perdavė ir 2007-10-30 pažymą. Tuos dokumentus A. Č. perdavė Nekilnojamojo turto kadastro ir registro centrui. L. M. klastoti pažymą NS–10 nekurstė (t. 3, b. l. 115–116).

56Teisiamajame posėdyje liudytoja L. M. parodė, kad L. M. išrašyta pažyma NS–10 patvirtino svarbų faktą, kad pastatas statomas be esminių nukrypimų nuo projekto. Bylos duomenys patvirtino, kad toks patvirtinimas neatitiko realybės (t. 1, b. l. 61–62, 65–66, 69–70, t. 1, b. l. 89). Liudytoja parodė, kad L. M. apie savavališką statybą tame objekte žinojo, nes pats apie ( - ), objektą ruošė raštus prokuratūrai, be to, apie tai, kad surašė tik juodraštį, L. M. nekalbėjo (t. 3, b. l. 50–52).

57Liudytoja D. B. teisiamajame posėdyje parodė, kad pažyma NS–10 buvo įteisintos savavališkos statybos, pažyma patvirtino, kad A. Č. stato, rekonstruoja be esminių nukrypimų nuo projekto, A. Č. suklastota pažyma VĮ Registrų centre įteisino nelegalias savavališkas statybas. L. M. apie savavališką statybą ( - ), žinojo, nes tai buvo jo kontroliuojamas objektas (t. 3, b. l. 52–53).

58Liudytoja R. B. parodė, kad VĮ Registrų centrui buvo pateiktas pažymos NS–10 originalas, bet jis pasidarius kopiją, buvo grąžintas pareiškėjui, pažymos duomenys abejonių nekėlė, ja buvo patvirtinta, kad rekonstrukcija atlikta pagal parengtą projektą (t. 3, b. l. 53–54). Kad A. Č. pateikė pažymos originalą, patvirtino ir liudytoja I. B. (t. 3, b. l. 54).

592009-03-13 ekspertizės aktu Nr. 11 K-78 (09) kaltinamojo L. M. parodymai, kad 2007-10-30 pažymoje NS–10 rankraštinius įrašus padarė pats patvirtinti, parašų kopijos netirtos (t. 3, b. l. 84–86). Remiantis L. M. parodymais ir ekspertizės išvadomis yra pagrindas tvirtinti, kad pažymoje NS–10 šalia apvalaus spaudo ir ant jo savo pareigybę, vardo pirmąją raidę ir pavardę įskaitomai įrašė pats L. M.. Nors parašų kopijos ekspertai netyrė, galima abejoti, ar parašo vietoje pasirašė L. M., dokumento suklastojimo faktas yra akivaizdus. Jame L. M. įrašyti duomenys apie pastato rekonstrukciją be esminių nukrypimų nuo projekto yra klastotė, kuria pasinaudojo kaltinamasis A. Č., net jeigu L. M. parašą suklastojo nenustatytas asmuo. Vieną ir tą patį dokumentą gali suklastoti ir keletas asmenų. Nėra pagrindo netikėti, kad pažymą su seno pavyzdžio antspaudu L. M. turėjo iš anksčiau ir tokią pažymą, kurią vadina juodraščiu, surašė.

60Liudytoja E. K. parodė, kad pažymos NS forma nėra griežtai reglamentuota, o daugiau rekomendacinio pobūdžio, ji gali būti rašoma ranka ar kompiuteriu. Pateikta VĮ Registrų centrui pažyma NS–10 atitiko visus reikalavimus (t. 3, b. l. 96–97).

61Iš Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-10-23 nutarties turinio matyti, kad problemos dėl pastatų statybų teisėtumo ( - ) prokuratūros iniciatyva iškilo žymiai anksčiau negu suklastotos pažymos išdavimo laikas (t. 1, b. l. 82–83).

62Iš Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008-12-22 sprendimo turinio matyti, kad dar 2006 m. rugsėjo 20 d. prokuratūra iš ( - ) 2006-09-13 raštu Nr. V3-2.8-1627 buvo informuota apie teisės aktų pažeidimus, susijusius su teritorijos ( - ), detaliojo plano patvirtinimu. Vyko teisminiai ginčai dėl Neringos savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-292 „Dėl žemės sklypo, ( - ), detaliojo plano patvirtinimo“ dalių, liečiančių detaliajame plane sutartiniais ženklais pažymėtus žemės sklypus Nr. 1 (( - )), Nr. 2 (( - )), Nr. 3 (( - )), sprendinių panaikinimo. Į bylinėjimąsi buvo įtraukti ir A. bei A. Č.. A. Č., kuris 2006-10-24 už savavališkus rekonstrukcijos darbus buvo baustas administracine tvarka (t. 3, b. l. 122–130, 147–149), įsitikino, kad iš UAB ( - ) įsigijo (t. 3, b. l. 151–155) nenumatytų problemų keliantį turtą, todėl suprato, kad pažymai NS, kurios paskirtis patvirtinti, kad rekonstrukcija vyksta be esminių nukrypimų nuo projekto, gauti iškilo rimtų kliūčių. Kaltinamasis L. M. apie keblumus dėl 2004-12-27 sprendimo Nr. T1-292, kurį nurodė ir 2007-10-30 A. Č. pažymoje NS–10, nežinoti negalėjo, nes liudytojų L. M., D. B. parodymais, pats buvo su šiuo objektu susijęs, ruošė prokuratūrai reikalingus duomenis.

63Liudytojas A. V. parodė, kad savavališka pastato ( - ) rekonstrukcija domėjosi prokuratūra. Pastatas buvo rekonstruotas neturint patvirtinto projekto ir statybos leidimo. Statybos sąlygos buvo suderintos, bet pati procedūra iki galo atlikta nebuvo, visų savo pareigų neatliko architektai. Savavališkos statybos aktai buvo surašyti A. ir A. Č. (t. 1, b. l. 61–72), tai buvo pažymėta griežtos atskaitomybės žurnale, bet akto savavališkai statybai sustabdyti nesurašė, nes tuo metu statybos nevyko (t. 4, b. l. 14–16).

64Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad L. M. suklastojo tikrą dokumentą, kad būdamas valstybės tarnautoju, dirbdamas ( - ) skyriaus vyresniuoju specialistu, 2007 m. spalio 30 d. savo darbovietėje, ( - ) skyriaus patalpose, ( - ), tyčia, pažeisdamas 2005-07-19 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymu Nr. 19 „Dėl Statinio statybos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, su 2006-12-01 įsakymu dėl minėtos tvarkos aprašu papildymo Nr. 30, IV skyriuje nustatytą „Pažymos apie statinio statybą (rekonstravimą, kapitalinį remontą) be esminių nukrypimų nuo projekto išdavimas“ tvarką, nesant rašytinio statytojo A. Č. prašymo išduoti pažymą apie nebaigtą statyti (rekonstruoti, kapitališkai remontuoti) statinį bei statytojui A. Č. nepateikus visų privalomų pateikti dokumentų, reikalingų tokios pažymos išdavimui, tyčia neatlikęs teisės aktų nustatyta tvarka jam pavestos betarpiškos statinių statybos kontrolės ir priežiūros, kad statiniai būtų statomi be nukrypimų nuo statinio projektų, žinodamas, kad adresu ( - ), pastatui statybos projektavimo sąlygų sąvadas neišduotas, nėra išduoti leidimai vykdyti statybos arba rekonstrukcijos darbus, suprasdamas, kad pažymos apie nebaigtą statybą (rekonstrukciją) išduoti neturi teisės, surašė pažymą apie nebaigtą statybą (rekonstrukciją), suteikė jai išgalvotą numerį NS-10, šioje pažymoje įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis: nurodė, kad yra vykdomi nebaigto statinio, adresu ( - ), vidaus apdailos ir lauko gerbūvio darbai, kad nebaigtas statyti statinys – poilsio namai (unikalus Nr. ( - ) ) – yra statomas be esminių nukrypimų nuo projekto, kad statinio statybos būklė pažymos išdavimo metu atitinka kadastrinius matavimus, įrašytus kadastrinių matavimų byloje Nr. ( - ) 2007-02-28, nors ir žinojo, kad Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų byloje Nr. ( - ) fiksuoti pastato ( - ), rekonstrukcijos darbai, kurių baigtumas 2007 m. vasario 28 d. buvo 100 procentų, o naujai rekonstrukcijai ar statybai leidimas neišduotas. Įrašęs į pažymos blanką, patvirtintą netinkamu, t. y. ne tuo metu galiojusiu nustatyto dydžio, formos ir turinio antspaudu, tikrovės neatitinkančius duomenis, L. M. šios pažymos nustatyta tvarka neužregistravo Neringos pažymų registracijos žurnale, taip tyčia suklastojo tikrą dokumentą.

65Tokia tiesiogine tyčia L. M. padaryta veika kvalifikuotina pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį.

66Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad A. Č. laikė, gabeno ir panaudojo žinomai suklastotą dokumentą, kad laikotarpiu nuo 2007-10-30 iki 2007-11-08, gavęs iš ( - ) departamento žinomai suklastotą dokumentą, t. y. ( - ) departamento pažymą apie nebaigtą statyti (rekonstruoti, kapitališkai remontuoti) statinį, tariamai išduotą 2007-10-30 Nr. NS-10, ją su savimi laikė, gabeno bei 2007 metų lapkričio 8 dieną, tiksliau tyrimo metu nenustatytu laiku panaudojo – pateikė VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo, esančio Minijos/Baltijos pr. 123/123, Klaipėdoje, registratorei – asistentei I. B. kartu su prašymu įregistruoti nekilnojamąjį turtą ir teises į jį Nr. ( - ).

672007 m. lapkričio 14 d. A. Č. iš VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo, esančio Minijos/Baltijos pr. 123/123, Klaipėdoje, atsiėmė žinomai suklastotą pažymą apie nebaigtą statyti (rekonstruoti, kapitališkai remontuoti) statinį, tariamai išduotą 2007-10-30 Nr. NS-10, ją laikė, gabeno iki 2007-11-28 ir 2007-11-28, apie 14.30 val., tiksliau tyrimo metu nenustatyta, panaudojo, t. y. pateikė ( - ) notarų biuro, esančio ( - ), notarei J. P., siekdamas sudaryti pastato ( - ), dalies pardavimo–pirkimo sandorį.

68Tai, kad A. Č. žinomai suklastotą pažymą laikė, gabeno, panaudojo VĮ Registrų centro Klaipėdos filiale, o vėliau ( - ) notarų biure, pagal BK 300 str. 1 d. kvalifikuotinos kaip atskiros nusikalstamos veikos, nors suklastotos pažymos NS–10 laikymas šioje byloje laikytinas tęstiniu procesu, o antrinis pakartotinis pažymos panaudojimas nebuvo įmanomas be besitęsiančio suklastotos pažymos laikymo. A. Č. suklastotą pažymą NS–10 įsigijo siekdamas galutinio tikslo – įgyti galimybę perparduoti iš UAB ( - ) nusipirktą pastatą kitiems asmenims. Pažymos NS–10 duomenys buvo reikalingi ( - ) notarų biurui, kad būtų galima sudaryti nuosavybės ( - ), perleidimo sutartis. Tačiau ta pati pažyma buvo reikalinga ir valstybinės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, kad būtų patvirtinta, jog rekonstrukcijos darbai atlikti pagal projektą. Be suklastotos pažymos, joje įrašytų, kad ir suklastotų, duomenų įteisinimo, nuosavybės perleidimo sutarčių sudarymas notarinėje kontoroje būtų buvęs neįmanomas. Vertinant galutinį tikslą ir pasiektą rezultatą – A. Č. pastatą ( - ), atskiromis patalpomis pardavė – suklastota 2007-10-30 pažyma NS–10 savo vaidmenį atliko.

69A. Č. veiksmai dėl suklastotos 2007-10-30 pažymos NS–10 laikymo, gabenimo ir panaudojimo valstybinės įmonės Registrų centro Klaipėdos filiale, ( - ) notarų biure, padaryti tiesiogine tyčia, kvalifikuotini kaip atskiri nusikaltimai pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį.

70Duomenų, kad suklastotą pažymą SN–10 A. Č. perdavė L. M. asmeniškai, nenustatyta, todėl ši kaltinimo dalis iš kaltinimų visumos šalintina.

71Kaltinimai A. Č. pagal BK 24 str. 5 d., 228 str. 1 d., dėl kito asmens sukurstymo piktnaudžiauti tarnyba, pagal BK 24 str. 5 d., 300 str. 1 d. dėl kito asmens sukurstymo suklastoti tikrą dokumentą neginčytinais įrodymais nepatvirtinti. Remiantis kaltinamojo A. Č. parodymais, jis L. M. matė vieną kartą, kad jo asmeniškai prašė suklastoti pažymą, tokių parodymų nėra. Dėl reikalingų dokumentų, A. Č. parodymais, jis kreipėsi ir į UAB ( - ), iš kurios buvo pirkęs pastatą ( - ). L. M. parodė, kad raštišką nurodymą paruošti reikalingą pažymą rado savo darbo kabinete ant stalo, duomenų, kad asmeniškai susitarė su A. Č. susitikimo metu, nėra, todėl kaltinimai A. Č. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 5 d., 228 str. 1 d., pagal BK 24 str. 5 d., 300 str. 1 d. laikytini neįrodytais, ir apylinkės teismo sprendimas A. Č. dėl to išteisinti iš esmės yra teisingas.

72Apylinkės teismas L. M. dėl kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 228 straipsnio 1 dalį išteisino pagrįstai, nes didelės žalos padarymas valstybės interesams byloje neįrodytas. Tos pačios pažymos NS išdavimo būtinumą, jos svarbą byloje kaip liudytojai apklausti ( - ) specialistai vertino įvairiai ir nevienareikšmiškai. Tokios pažymos suklastojimą šioje konkrečioje situacijoje susieti, kas suformuluota kaltinimuose, su Lietuvos Respublikos valstybės tarnyboje grindžiama įstatymų viršenybe, lygiateisiškumo, lojalumo, politinio neutralumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus, karjeros ir tarnybinio bendravimo principais ir daugybe kitų kaltinamajame akte išvardytų principų, tvirtinti, kad nuo to sumenko valstybinės institucijos – ( - ) skyriaus prestižas, tuo buvo padaryta didelė neturtinio pobūdžio žala valstybei ir jos interesams, reikštų tų pačių kaltinimuose paminėtų principų, valstybės, valstybinių institucijų padėties, jų pagrindų, atliekamo vaidmens sumenkinimą. L. M. diskreditavo savo, kaip vyresniojo specialisto, kaip valstybės tarnautojo vardą, pažeidė valstybės įstatymų viršenybės, teisėtumo, teisingumo, skaidrumo principus, iškraipė valstybės institucijos – ( - ) skyriaus – funkcijas ir veiklos principus, bet tuo šiuo konkrečiu atveju didelės neturtinio pobūdžio žalos valstybei ar jos institucijoms nepadarė, todėl nepadarė ir nusikalstamos veikos, numatytos BK 228 straipsnio 1 dalyje.

73Skiriant bausmę L. M. atsižvelgiama į tai, kad padaryta veika priskiriama prie tyčinių nesunkių nusikaltimų, kad nusikalto dėl savanaudiškų ar kitokių žemų paskatų, nenustatyta, neteistas, charakterizuojamas gerai (t. 3, b. l. 29), vedęs, augina nepilnametę dukrą (t. 3, b. l. 31), senatvės pensininkas, neįgalus, bet dirbantis (t. 3, b. l. 32, 42). Jo atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

74Skiriant bausmę A. Č. atsižvelgiama į tai, kad jo padarytos veikos priskiriamos prie tyčinių nesunkių nusikaltimų, neteistas, vedęs, dirbantis, pastatą ( - ) įgijo, kai savavališka rekonstrukcija jau buvo atlikta (t. 1, b. l. 59), nors už savavališką statybą ir buvo nubaustas 1000 litų bauda (t. 1, b. l. 69–70). Jo atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

75Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 4 d., 329 str. 2 p., kolegija

Nutarė

76Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 2 d. nuosprendžio dalį dėl L. M. ir A. Č. išteisinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį panaikinti ir dėl tos nuosprendžio dalies priimti naują nuosprendį (BPK 329 str. 2 p.).

77L. M. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., ir paskirti jam 50 MGL (6500 Lt ) dydžio baudą.

78A. Č. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. dėl suklastotos 2007-10-30 pažymos NS–10 laikymo, gabenimo ir panaudojimo valstybinės įmonės Registrų centro Klaipėdos filiale ir paskirti jam 50 MGL (6500 Lt ) dydžio baudą,

79A. Č. pripažinti kaltu pagal BK 300 str. 1 d. dėl suklastotos 2007-10-30 pažymos NS–10 laikymo, gabenimo ir panaudojimo ( - ) notarų biure ir paskirti jam 50 MGL (6500 Lt ) dydžio baudą.

80Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis paskirtas bausmes iš dalies sudėjus, paskirti galutinę subendrintą 70 MGL (9100 Lt) dydžio baudą.

81Kitos nuosprendžio dalies nenaikinti.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. A. Č. buvo kaltinamas pagal BK 24 str. 5 d., 228 str. 1... 4. A. Č. išteisintas dėl to, kad laikė, gabeno ir... 5. A. Č. išteisintas dėl to, kad 2007 m. lapkričio 14 d.... 6. L. M. buvo kaltinamas, bet išteisintas pagal BK 228 str.... 7. L. M. išteisintas dėl to, kad piktnaudžiaudamas... 8. Apeliaciniame skunde Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo... 9. Prokuroro nuomone, apylinkės teismo nuosprendis iš esmės grindžiamas tik... 10. Prokuroras nurodo, kad A. Č. ikiteisminio tyrimo metu... 11. Prokuroro teigimu, tai, kad pažymos Nr. NS-10 originalas egzistavo, įrodo... 12. Apeliantas tvirtina, kad pažymoje Nr. NS-10 yra įrašai, kad statinys,... 13. Prokuroras apeliaciniame skunde nurodo, kad L. M.... 14. Prokuroras nurodo, kad liudytoja L. M. parodė, jog 15. Prokuroras nurodo, kad liudytoja D. B. parodė, jog 16. Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių, liudytojų parodymų prokurorui... 17. Prokuroro teigimu, ar minėtą pažymą L. M. surašė... 18. Prokuroras nurodo, kad A. Č. taip pat buvo kaltinamas... 19. Prokuroro nuomone, apylinkės teismas neteisingai įvertino faktines bylos... 20. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo skyriaus prokuroras J. Sykas... 21. Vadovaujantis BK 63 str. 5 d. l p., bausmes dėl sukurstymo piktnaudžiauti... 22. Pripažinti L. M. kaltu ir nuteisti: pagal Lietuvos... 23. Vadovaujantis LR BK 63 str. 5 d. l p., šias bausmes subendrinti apėmimo būdu... 24. Atsikirtime į Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokuroro J. Syko... 25. Išteisintasis L. M. nurodo, kad liudytojos 26. Išteisintasis L. M. nurodo, kad teisminio nagrinėjimo... 27. Išteisintasis nurodo, kad liudytoja L. M. patvirtino,... 28. Išteisintojo L. M. įsitikinimu, byloje jokių... 29. Išteisintasis L. M. prašo Klaipėdos miesto apylinkės... 30. Apeliaciniame teismo posėdyje prokuroras prašė apeliacinį skundą... 31. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, apylinkės teismo nuosprendžio... 32. Kaltinamasis L. M. patvirtino, kad 2007 m. spalio 30 d.... 33. Nors apeliaciniame teismo posėdyje L. M. tvirtino, kad... 34. Suklastotoje 2007 m. spalio 30 d. pažymoje NS numeris 10 buvo įrašytas... 35. Valstybinės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo duomenimis, UAB 36. Pastato ( - ) mieste, 2007-02-28... 37. Iš Nekilnojamojo turto Registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad... 38. 2008 m. vasario 15 d. pasiaiškinime ( -... 39. 2006-10-12 A. Č. buvo surašytas savavališkos statybos... 40. 2008-06-10 ( - ) informacija... 41. Pažymos apie statinio statybą (rekonstravimą, kapitalinį remontą) be... 42. ( - ) specialisto pareigybės... 43.( - ) skyriaus 2006-10-04 rašto... 44. ( - ) skyriaus vedėjo 2006-10-16... 45.( - ) skyriaus 2006-10-12... 46. ( - ) skyriaus 2007-07-13 raštu... 47. 2008-10-14 kratos metu pas L. M. panašių į jo... 48. A. Č. prašymai valstybės įmonės Registrų centro... 49. Liudytojai ( - ) 50. Liudytoja D. B. parodė, kad L. M.... 51. Liudytoja ( - ) notarė 52. Iš dokumentų pateikimo protokolo turinio matyti, kad notarei 53. Kaip matyti iš byloje esančių pirkimo–pardavimo sutarčių turinio... 54. Kaltinamasis L. M. 2008-07-04 ikiteisminio tyrimo metu... 55. Kaltinamasis A. Č. ikiteisminio tyrimo ir bylos... 56. Teisiamajame posėdyje liudytoja L. M. parodė, kad 57. Liudytoja D. B. teisiamajame posėdyje parodė, kad... 58. Liudytoja R. B. parodė, kad VĮ Registrų centrui buvo... 59. 2009-03-13 ekspertizės aktu Nr. 11 K-78 (09) kaltinamojo L.... 60. Liudytoja E. K. parodė, kad pažymos NS forma nėra... 61. Iš Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-10-23 nutarties turinio matyti,... 62. Iš Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008-12-22 sprendimo turinio... 63. Liudytojas A. V. parodė, kad savavališka pastato 64. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad L. M.... 65. Tokia tiesiogine tyčia L. M. padaryta veika... 66. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad A. Č. laikė,... 67. 2007 m. lapkričio 14 d. A. Č. iš VĮ Registrų centro... 68. Tai, kad A. Č. žinomai suklastotą pažymą laikė,... 69. A. Č. veiksmai dėl suklastotos 2007-10-30 pažymos... 70. Duomenų, kad suklastotą pažymą SN–10 A. Č. perdavė... 71. Kaltinimai A. Č. pagal BK 24 str. 5 d., 228 str. 1 d.,... 72. Apylinkės teismas L. M. dėl kaltinimo pagal Lietuvos... 73. Skiriant bausmę L. M. atsižvelgiama į tai, kad... 74. Skiriant bausmę A. Č. atsižvelgiama į tai, kad jo... 75. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 4 d., 329 str. 2 p., kolegija... 76. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 2 d. nuosprendžio dalį... 77. L. M. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą... 78. A. Č. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300... 79. A. Č. pripažinti kaltu pagal BK 300 str. 1 d. dėl... 80. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis paskirtas bausmes iš dalies... 81. Kitos nuosprendžio dalies nenaikinti....