Byla I-7877-463/2015

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jolanta Malijauskienė rašytinio proceso tvarka išsprendė Krka tovarna zdravil, d. d. skundo priėmimo klausimą,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2015-03-19 gautas Krka tovarna zdravil, d. d. skundas, pasirašytas advokatės, patentinės patikėtinės Vilijos Viešūnaitės ir seniūno Lino Sabaliausko, kuriame pareiškėjas prašo: 1) iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro (toliau – ir Biuras) 2005-01-10 sprendimą dėl liudijimo išdavimo paraiškai papildomos apsaugos liudijimui gauti Nr. PA 2004 009, nurodant, kad papildomos apsaugos galiojimo terminas – 2015 m. kovo mėn. 10 d.; 2) panaikinti Biuro 2014-02-19 sprendimą Nr. 2R-222 ir įpareigoti atsakovą Biurą ištaisyti patentų registre nurodytą papildomos apsaugos liudijimo Nr. PA 2004 009 galiojimo termino pasibaigimo datą į 1992 m. birželio 18 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1768/92 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo sukūrimo Nr. 1768/92 13 str. 1 d. nuostatas atitinkančią datą, t. y. 2015 m. kovo mėn. 10 d.; 3) priteisti iš atsakovo pareiškėjo Krka tovarna zdravil, d. d. patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad teismas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą, jeigu jis nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka, o 7 punkte nustatyta, kad skundą atsisakoma priimti, jei skundą suinteresuoto asmens vardu paduoda neįgaliotas vesti bylą asmuo .

5Pagal ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą, administracinių teismų kompetencijai yra priskirta nagrinėti bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalis taip pat nustato, kad skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Atsižvelgiant į tai, administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų (administracinių aktų), taip pat veiksmų (neveikimo), kurie įtakoja konkrečių asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus, teisėtumo.

6Pareiškėjas pirmame reikalavime prašo pakeisti Biuro 2005-01-10 sprendimą dėl liudijimo išdavimo paraiškai papildomos apsaugos liudijimui gauti Nr. PA 2004 009, nurodant, kad papildomos apsaugos galiojimo terminas – 2015 m. kovo mėn. 10 d.

7Iš pareiškėjo prie skundo pridėto Biuro 2005-01-10 sprendimo „Dėl liudijimo išdavimo paraiškai papildomos apsaugos liudijimui gauti Nr. 2004 009“ matyti, kad Biuras nusprendė patentui Nr. 3287 (pareiškėjas AstraZeneca AB, 151 85 Sodertalje, SE) išradimo pavadinimas „Optiškai gryni junginiai, jų gavimo būdas ir panaudojimas“ išduoti papildomos apsaugos liudijimą Nr. C 3287 (toliau – ir PAL), kuriame nurodė, kad PAL galiojimo terminas 2016 m. gegužės 17 d. Be to, šiame sprendime nurodyta, jog pareiškėjas ar jo atstovas nesutinkantis su nustatytu papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminu, turi teisę, sumokėjęs mokestį, paduoti apeliaciją Biuro apeliaciniams skyriui per 3 mėnesius nuo sprendimo išsiuntimo dienos.

8Įvertinus pareiškėjo Krka tovarna zdravil, d. d. ginčijamą Biuro 2005-01-10 sprendimą, matyti, kad pareiškėjas neturi teisės tokio sprendimo ginčyti, nes patento liudijimas yra išduotas „AstrZeneca AB, o ne pareiškėjui. Be to, pareiškėjas teismui nepateikė duomenų, kad jį PAL liudijimo savininkas įgaliojo kreiptis į teismą dėl PAL galiojimo termino pakeitimo.

9Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad šį pareiškėjo reikalavimą atsisakytina priimti kaip suinteresuoto asmens vardu paduotą neįgalioto vesti bylą asmens. Atsisakius priimti pagrindinį reikalavimą, tuo pačiu pagrindu atsisakytinas priimti ir išvestinis reikalavimas įpareigoti atsakovą Biurą ištaisyti patentų registre nurodytą papildomos apsaugos liudijimo Nr. PA 2004 009 galiojimo termino pasibaigimo datą.

10Pareiškėjas antruoju reikalavimu prašo panaikinti Biuro 2014-02-19 sprendimą Nr. 2R-222. Šis sprendimas priimtas išnagrinėjus pareiškėjo prašymą dėl PAL duomenų ištaisymo, kuriame pareiškėjas, remdamasis 1992 m. birželio 18 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1768/92 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo sukūrimo Nr. 1768/92 13 str. 1 d., prašė PAL pasibaigimo terminą ištaisyti ir nurodyti 2015 m. kovo mėn.

11Biuras pareiškėjo ginčijamu 2014-02-19 sprendimu Nr. 2R-222 netenkino pareiškėjo prašymo ir nurodė, kad PAL galiojimas galėtų būti peržiūrėtas, jeigu papildomos apsaugos liudijimo savininkas atsisakytų papildomos apsaugos liudijimo arba jis būtų panaikintas nesumokėjus papildomos apsaugos liudijimo metų mokesčio, pakeitimas Patentų registre gali būti atliekamas tik išreiškus PAL savininko valią.

12ABTĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos patvirtina, kad kreiptis į administracinį teismą galima dėl neteisėto viešojo administravimo subjekto veiksmo, dėl įpareigojimo atlikti veiksmą, dėl sprendimo panaikinimo arba dėl įpareigojimo priimti administracinį sprendimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnis, 22 straipsnis, 88 straipsnis). ABTĮ 16 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama nagrinėti bylų priskirtų bendrosios kompetencijos teismams. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 28 straipsnio 1 dalį, tik Vilniaus apygardos teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, nagrinėja civilines bylas dėl ginčų, numatytų Lietuvos Respublikos patentų įstatyme. Nagrinėjamu atveju ginčo teisnius santykius reglamentuoja Patentų įstatymas, Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Biuro direktoriaus 2001-12-27 įsakymu Nr. 118, taigi, toks ginčas teismingas Vilniaus apygardos teismui ir negali būti laikytinas ginču dėl teisės viešojo administravimo srityje. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo reikalavimą panaikinti biuro 2014-02-19 sprendimą Nr. 2R-222, atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka.

13Pareiškėjas prie skundo pridėjo žyminio mokesčio kvitą, patvirtinantį, kad už skundą sumokėjo 29 Eur žyminio mokesčio. Atsisakius priimti skundą, grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis.

14Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1, 7 punktais, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 105–106 ir 149 straipsniais,

Nutarė

15Atsisakyti priimti Krka tovarna zdravil, d. d. skundą.

16Įsiteisėjus nutarčiai, skundą ir sumokėtą žyminį mokestį 29 Eur pagal 2015-03-17 vietinio mokėjimo nurodymą Nr. 2015/22, grąžinti pareiškėjui Krka tovarna zdravil, d. d (advokatų profesinei bendrijai „TRINITI LT“).

17Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai