Byla I-1544-257/2012
Dėl 743,37 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2008 m. birželio 01 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d. priteisimo

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėja Laisvutė Kartanaitė, sekretoriaujant Vilmai Šarauskienei, nedalyvaujant pareiškėjo viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro atstovui, nedalyvaujant atsakovui J. K., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro prašymą atsakovui J. K. dėl 743,37 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2008 m. birželio 01 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d. priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau tekste – ir pareiškėjas, VĮ ŠRATC) su prašymu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą prašydama priteisti iš atsakovo J. K. 743,37 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2008 m. birželio 01 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d.

4Pareiškėjo atstovė į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, teismo šaukimu (b. l. 12). Teismui pateiktame prašyme (b.l. 2-4) nurodė, kad viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras yra Šiaulių miesto, Kelmės, Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonų savivaldybių įsteigta įstaiga, kuri yra viešojo administravimo subjektas, kuriam yra pavestas vietinės rinkliavos iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas.

5Joniškio rajone iki 2007-09-30 mokestis už komunalinių atliekų tvarkymą buvo mokamas kaip sutartinė prievolė už paslaugą ir buvo mokamas po paslaugos suteikimo, o jo dydis priklausė nuo suteiktos paslaugos apimties. Nemaža dalis šių atliekų turėtojų, piktnaudžiaudami šia sistema, nesudarė sutarties dėl komunalinių atliekų išvežimo, nemokėjo už jų tvarkymą, o šias atliekas dėjo į kolektyvinio naudojimo konteinerius arba išmesdavo jas draudžiamose vietose. Nuo 2007-10-01 Joniškio rajone pradėjo veikti iš esmės kita komunalinių atliekų sistema, kurioje minėtas mokestis nebepriklauso nuo teršėjo perduotų atliekų kiekio ir net paties perdavimo fakto, tokiu būdu atliekų turėtojui nebenaudinga slėpti savo atliekų, t.y. teršti aplinką, kuri priklauso visiems. Mokestis buvo pakeistas vietine rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau tekste – ir rinkliava), kuri yra įskaitoma į savivaldybės biudžetą ir yra privaloma įmoka. Įvedant rinkliavą preziumuota, kad visi gyventojai ir veikiantys juridiniai asmenys turi komunalinių atliekų, kurias jie deda į vieną ar kitą konteinerį, todėl apmokestinant juos rinkliava šios aplinkybės nebenustatinėjamos, tačiau siekiama užtikrinti, kad rinkliavą mokėtų jie visi. Rinkliava turi būti mokama ne vėliau kaip iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, o rinkliavos lėšomis tvarkomos komunalinės atliekos, kur ir kiek jų bebūtų. Rinkliavos dydis apskaičiuojamas, remiantis savivaldybės nustatytu rinkliavos dydžiu vienam gyventojui, dauginamu iš rinkliavos mokėtojui nuosavybės ar savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos teise priklausančio būsto gyventojų skaičiaus.

6Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. nustato, kad vietinė rinkliava – tai savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, o 11 str. l d. 8 p. – kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą; 3 str. – kad vietinės rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, o rinkliavos mokėjimo visuotinumo principo reikalavimas jiems nustatytas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 32 str. 1 d. „teršėjas moka“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-12 nutarimu Nr. 519 patvirtinto plano 79 p. Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnį savivaldybių institucijos organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, o įstatymo 31 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog tai, kaip vykdomi savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyti reikalavimai, kontroliuoja savivaldybių institucijos. Pagal Rinkliavų įstatymo bei Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas savivaldybių institucijų kompetencijai yra priskirta funkcija atitinkamos savivaldybės teritorijoje organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą bei suteikta teisė nustatyti vietinę rinkliavą už naudojimąsi šios sistemos paslaugomis (Specialiosios teisėjų kolegijos 2009-11-30 nutartis, esanti administracinėje byloje Nr. 1-78-355/2010, išnagrinėtoje Šiaulių apygardos administraciniame teisme 2010-03-20).

7Remdamasi tuo, Joniškio rajono savivaldybės taryba 2007-09-20 sprendimu Nr. T-188 nuo 2007 m. spalio 1 d. įvedė privalomą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. 2007-01-25 sprendimu Nr. T-1 pavedė pareiškėjai rinkliavos administravimą. Rinkliava skaičiuojama, vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-14 sprendimu Nr. T-157 patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais (su pakeitimais ir papildymais, padarytais 2008-05-22 sprendimu Nr. T-96; 2008-08-28 sprendimu Nr. T-169; 2009-01-08 sprendimu Nr. T-1; 2009-02-19 sprendimu Nr. T-16; 2009-11-19 sprendimu Nr. T-263; 2009-12-17 sprendimu Nr. T-286) (toliau tekste – ir Nuostatai). Šie sprendimai yra viešai paskelbti www.joniskis.lt.

8Pagal Rinkliavų įstatymo 16 straipsnio 2 dalį ir Nuostatų 1 p. rinkliavos lėšos iš pareiškėjo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro, kaip rinkliavos administratoriaus, sąskaitos pervedamos į savivaldybės biudžetą.

9Nuostatų 9 ir 10 p. bei Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007-01-25 sprendimo Nr. T-1 1.1. p. nustato, kad pareiškėjas Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras administruoja šią vietinę rinkliavą bei, be kitų, vykdo šias vietinės rinkliavos administravimo procedūras: apskaičiuoja vietinę rinkliavą ir siunčia pranešimą mokėtojui, kontroliuoja jos mokėjimą. Pagal Nuostatų 11 p., Atliekų tvarkymo įstatymo 31 str. 1 d., Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 1 d., 4 d., 18 d., 19 d., 20 d., 4 str. 6 d., 5 str. 1 p., 4 p. pareiškėjos veiksmai, vykdant šias funkcijas, yra „laikytini viešojo administravimo įgalinimus turinčio subjekto veiksmais viešojo administravimo srityje“ (Specialiosios teisėjų kolegijos 2010-04-14 nutartis, esanti administracinėje byloje Nr. I-322-621/2010).

10P. A. bylų teisenos įstatymo 2 str. 4 d. „Viešojo administravimo subjektas – valstybės institucija ar įstaiga, savivaldybės institucija ar įstaiga, pareigūnas, valstybės tarnautojas ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą. Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras dalininkės yra Šiaulių regiono savivaldybės.

11Rinkliava atsakovei skaičiuojama Nuostatų 4.1.1. p.; 5.1. p. ir 15 p. bei Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-14 sprendimo Nr. T-157 3.1 p. ir 2009-01-08 sprendimo Nr. T-1 1.1. p. nustatyta tvarka pagal atsakovo turimo būsto gyventojų skaičių. Nuostatų 23 p. nustato, kad nesumokėtą rinkliavą Administratorius (pareiškėjas) išieško Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Tokiu būdu, rinkliavos mokėjimas yra atsakovo prievolė (LR CK 6.1 str.), kuri turi būti vykdoma tinkamai (LR CK 6.38 str.) ir kurią vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (LR CK 6.59 str.).

12Atsakovas J. K. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai, teismo šaukimu (b. l. 13).

13Pareiškėjo viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro prašymas tenkintinas.

14Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

15Joniškio rajono savivaldybės taryba 2007-09-20 sprendimu Nr. T-188 nuo 2007 m. spalio 1 d. įvedė privalomą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Rinkliava skaičiuojama, vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-14 sprendimu Nr. T-157 patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais (su pakeitimais ir papildymais, padarytais 2008-05-22 sprendimu Nr. T-96; 2008-08-28 sprendimu Nr. T-169; 2009-01-08 sprendimu Nr. T-1; 2009-02-19 sprendimu Nr. T-16; 2009-11-19 sprendimu Nr. T-263; 2009-12-17 sprendimu Nr. T-286).

16Atsakovas gyvena Joniškio rajono savivaldybėje ir pagal nuostatus yra vietinės rinkliavos mokėtojas. Iš pažymos (b. l. 5) matyti, kad atsakovo įsiskolinimas už vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuo 2008 m. birželio 01 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d. yra 743,37 Lt. Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovui vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti atsakovui draudžiama (LR CK 6.59 str.). Atsakovas netinkamai vykdė savo prievolę mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, todėl iš jo priteistina įsiskolinimo suma pareiškėjai (LR CK 6.38 str.).

17Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

18Pareiškėjo viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro prašymą patenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovo J. K. Viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui 743,37 Lt (septynis šimtus keturiasdešimt tris litus trisdešimt septynis centus) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2008 m. birželio 01 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d.

19Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėja Laisvutė... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau tekste... 4. Pareiškėjo atstovė į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo... 5. Joniškio rajone iki 2007-09-30 mokestis už komunalinių atliekų tvarkymą... 6. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. nustato, kad vietinė... 7. Remdamasi tuo, Joniškio rajono savivaldybės taryba 2007-09-20 sprendimu Nr.... 8. Pagal Rinkliavų įstatymo 16 straipsnio 2 dalį ir Nuostatų 1 p. rinkliavos... 9. Nuostatų 9 ir 10 p. bei Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007-01-25... 10. P. A. bylų teisenos įstatymo 2 str. 4 d. „Viešojo administravimo subjektas... 11. Rinkliava atsakovei skaičiuojama Nuostatų 4.1.1. p.; 5.1. p. ir 15 p. bei... 12. Atsakovas J. K. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir... 13. Pareiškėjo viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro... 14. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. numatyta, kad... 15. Joniškio rajono savivaldybės taryba 2007-09-20 sprendimu Nr. T-188 nuo 2007... 16. Atsakovas gyvena Joniškio rajono savivaldybėje ir pagal nuostatus yra... 17. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 18. Pareiškėjo viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro... 19. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine...