Byla I-2630-121/2008
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas), Nijolės Šidagienės (pranešėja) ir Liudmilos Zaborovskos, sekretoriaujant Aistei Juchnevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui atsakovo atstovei Valentinai Lemežienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Arvirida“ skundą atsakovui TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komitetui, tretieji suinteresuoti asmenys – Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ ir Muitinės kriminalinė tarnyba, dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas teismo prašė panaikinti TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komiteto 2007 m. lapkričio 23 d sprendimą Nr.1L-17.16-47. Paaiškino, jog skundžiamas sprendimas, kuriuo pareiškėjui dviems mėnesiams sustabdytas TIR procedūros vykdytojo leidimo galiojimas, yra neteisėtas ir pažeidžia jo teises, nes įmonė priversta sustabdyti savo veiklą dviems mėnesiams ir patiria neigiamo pobūdžio turtinius padarinius. Atsakovas, sustabdydamas TIR procedūros vykdytojo leidimo galiojimą, pažeidė Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolo Nr. 7 4 str. 1 dalyje ir Konstitucijos 31 str. 5 dalyje įtvirtintą non bis in idem principą, nes pareiškėjas buvo antrą kartą nubaustas už tą patį pažeidimą, už kurį jam buvo paskirta administracinė nuobauda. Be to, skundžiamas sprendimas priimtas pažeidžiant ATPK 35 str. numatytus nuobaudos skyrimo terminus, apie tai neinformavus pareiškėjo ir jam nesuteikus galimybės pateikti paaiškinimus (b.l.3-5).

4Atsakovas, atsikirsdamas į skundą, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, jog TIR Konvencijos 38 str. 1 dalis nustato susitariančios šalies teisę iš asmens, kuris pažeidė įstatymus arba kitas muitinės taisykles, susijusias su tarptautiniu krovinių gabenimu, laikinai arba visam laikui atimti teisę naudotis šia konvencija nustatytomis teisėmis. Kadangi pareiškėjas, nesilaikydamas muitų teisės aktų reikalavimų dėl prekių deklaravimo, pažeidė TIR konvenciją, atsakovas skundžiamu sprendimu jam pagrįstai sustabdė TIR procedūros vykdytojo leidimo galiojimą. Skundžiamu sprendimu už muitų teisės pažeidimus pareiškėjui nei buvo paskirta administracinė nuobauda, nei pritaikyta baudžiamoji atsakomybė, skundžiamas sprendimas taip pat nėra susietas su pareiškėjui Rusijoje skirta administracine nuobauda, todėl pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad šiuo sprendimu jis yra antrą kartą baudžiamas už tą patį pažeidimą (b.l.11-13).

5Trečiasis suinteresuotas asmuo Muitinės kriminalinė tarnyba, reikšdama nuomonę į skundą, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog dėl skundžiamo sprendimo įmonė priversta sustabdyti savo veiklą dviem mėnesiams, nes pareiškėjas gali ir toliau verstis įprasta veikla, tarp jų ir krovinių gabenimu, nes jam sustabdytas tik TIR procedūros vykdytojo leidimo galiojimas. Vadovaujantis TIR konvencijos 6 str. 4 dalimi, teisė taikyti TIR procedūrą suteikiama tik tiems asmenims, kurie laikosi konvencijos 9 priedo II dalyje nurodytų minimalių sąlygų ir reikalavimų, o jų nevykdant, ši teisė atimama. Pareiškėjo įvykdytas pažeidimas yra muitinės teisės aktų, susijusių su tarptautiniu krovinių gabenimu, pažeidimas, klastojant pagal TIR konvenciją išduotus dokumentus, todėl jam pagrįstai sustabdytas TIR procedūros vykdytojo leidimo galiojimas. Teisės aktai nenumato privalomo reikalavimo kviesti asmenis į TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komiteto posėdį, taip pat juos informuoti apie būsimus šio komiteto posėdžius, o TIR procedūros vykdytojo leidimo galiojimo sustabdymas nėra administracinė nuobauda (b.l.34-36).

6Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“, reikšdama nuomonę į skundą, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad skundžiamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Pareiškėjas, pasirašydamas Transporto įmonės įsipareigojimų deklaraciją dėl priėmimo į TIR muitinės sistemą ir įgaliojimo naudoti paprastąsias TIR knygeles suteikimo 14 punktu įsipareigojo pasirūpinti, kad būtų imtasi visų įmanomų priemonių, kad TIR knygelės manifeste įrašyta informacija atitiktų faktiškai autotransporto priemone vežamus krovinius ir 32 punktu pripažino asociacijos teisę jos nuožiūra, iš anksto nepranešus turėtojui, laikinai ar visam laikui atimti iš turėtojo naudojimosi TIR knygelėmis teises, ypač, jei turėtojas padarė rimtą pažeidimą ar dažnai nusižengia muitinės norminiams aktams ar asociacijos nuostatoms bei instrukcijoms. Taigi, pareiškėjas žino, kokiomis sąlygomis jis dalyvauja TIR sistemoje ir naudojasi asociacijos „Linava“ teikiamomis garantijomis (TIR knygelėmis) ir jis pats pripažįsta, kad Rusijos Federacijoje pažeidė muitų teisės aktus, t.y. pateikė neteisingus duomenis apie gabenamą krovinį. TIR procedūros vykdytojo leidimo galiojimo sustabdymas nėra administracinė nuobauda, todėl sprendimo priėmimui ATPK nuostatos netaikytinos (b.l.37-39).

7Pareiškėjas 2008-02-20 pateikė teismui prašymą, kuriuo jis atsisako nuo savo skundo ir prašo administracinę bylą nutraukti, atsisakymo nuo skundo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės jam žinomos (b.l.50).

8Atsakovo atstovė bylos nutraukimui neprieštaravo.

9Atsisakymas nuo skundo priimtinas, administracinė byla nutrauktina.

10Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 52 straipsnis suteikia teisę pareiškėjui atsisakyti skundo bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį, ir tai yra pagrindas teismui nutraukti bylos nagrinėjimą (101 str. 3 punktas). Taigi, pareiškėjas UAB „Arvirida“ pasinaudojo įstatymo suteikta galimybe ir, kaip matyti iš prašymo, atsisakymo nuo skundo teisinės pasekmės jam žinomos. Atsisakymas nuo skundo yra besąlyginis ir galutinis, o administracinės bylos nutraukimas šiuo atveju nepažeidžia kitų asmenų interesų, neprieštarauja įstatymui (ABTĮ 56 str. 2 dalis).

11Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog atsisakymas nuo skundo priimtinas, o administracinė byla Nr. I-2630-121/2008 - nutrauktina.

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 p., 102 str.,

Nutarė

13priimti pareiškėjo UAB „Arvirida“ atsisakymą nuo skundo ir administracinę bylą Nr. I-2630-121/2008 nutraukti.

14Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai