Byla I-3057-561/2008

1

2Vilnius

3Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Aruno Kaminsko, teiseju Irenos Paulauskienes ir Ernesto Spruogio, sekretoriaujant D. Švilpienei, dalyvaujant pareiškejo UAB „Vilpra“ atstovui G. Praneviciui, atsakovo Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos atstovei E. Navickaitei, treciojo suinteresuotojo asmens UAB „Sauda“ atstovui G. Janiliauskui, viešame teismo posedyje išnagrinejusi administracine byla pagal pareiškejo UAB „Vilpra“ skunda atsakovui Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybai del nutarimo panaikinimo bei ipareigojimo atlikti veiksmus,

4 n u s t a t e :

5pareiškejas UAB „Vilpra“ su skundu kreipesi i teisma, prašydamas panaikinti 2008-02-14 Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos (toliau-Taryba) nutarima Nr. 1S-21 „Del atsisakymo pradeti tyrima del reklaminio teiginio „visi židiniai“ atitikties Lietuvos Respublikos reklamos istatymo reikalavimams“ bei prašydamas ipareigoti Taryba pradeti tyrima del UAB „Sauda“ skelbiamos reklamos „visi židiniai“ atitikimo Lietuvos Respublikos teises aktu nuostatoms.

6Savo reikalavimus UAB „Vilpra“ pagrinde tuo, kad 2008-01-14 kreipesi i Taryba, prašydamas atlikti tyrima del UAB „Sauda“ skelbiamos reklamos „visi židiniai“ atitikties Lietuvos Respublikos reklamos istatymo (toliau-Reklamos istatymas) reikalavimams bei pripažinti UAB „Sauda“ reklama neteiseta bei klaidinancia reklama ir ipareigoti UAB „Sauda“ nedelsiant nutraukti neteisetos reklamos skleidima. Taryba 2008-02-14 prieme nutarima Nr. 1S-21, kuriuo nepagristai atsisake pradeti tyrima del UAB „Sauda“ veiksmu atitikties Reklamos istatymo reikalavimams.

7UAB „Vilpra“ nurode, kad Taryba padare nepagrista išvada, jog „... manytina, kad susipažines su reklaminiu teiginiu „visi židiniai“ vidutinis vartotojas negali tiketis rasti absoliuciai visu židiniu gamintoju prekiu. Susipažines su reklaminiu teiginiu, reklamos vartotojas galetu tiketis tik didelio šios rušies prekiu pasirinkimo ir asortimento, todel konstatuotina, kad toks reklaminis teiginys nepaveiks reklamos vartotoju ekonominio elgesio, t.y. sprendimu ar veiksmu, susijusiu su židiniu isigijimu“. Be to, Taryba, priimdama skundžiama Nutarima, iš esmes neanalizavo UAB „Vilpra“ pateiktu argumentu ir nemotyvavo, kodel šiems argumentams nepritaria. Pareiškime del klaidinancios reklamos naudojimo UAB „Vilpra“ akcentavo, jog skelbiama reklama „visi židiniai“ vidutiniam vartotojui formuoja nuomone apie placiausia, didesni nei kitu tiekeju siuloma, židiniu asortimenta. Faktiškai tinkle „visi židiniai“ siulomas asortimentas nera placiausias, todel egzistuoja reali vartotoju suklaidinimo galimybe. Del skelbiamos reklamos vartotoju srautas yra nukreipiamas pirmiausiai i treciojo asmens valdoma tinkla, todel itakojamas (gali buti itakojamas) vartotoju ekonominis elgesys. Vartotoju suklaidinimo galimybe bei poveikis vartotojo ekonominiam elgesiui yra vertinamieji kriterijai, todel sprendimas del ju buvimo/nebuvimo galimas tiktai detalios analizes pagrindu. UAB „Vilpra“ Tarybai pateike tinkamai iforminta ir faktiniais duomenimis pagrista prašyma, suteikianti pakankamai informacijos itarimui del Reklamos istatymo pažeidimo. Konkurencijos istatymas neipareigoja pareiškejo pateikti visu tyrimui reikalingu dokumentu ir duomenu, o Taryba neturi pareigos ir negali vertinti, ar pareiškime nurodytos aplinkybes yra pakankamos konstatuoti istatymo pažeidima. Nepagristas yra ir Tarybos teiginys, kad kalbininko išvada nelaikytina pakankamu irodymu, jog reklama gali suklaidinti reklamos vartotojus.

8UAB „Vilpra“ paaiškino, kad tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Sauda“ Tarybai pateiktame paaiškinime niekaip nepagrinde reklaminio teiginio „visi židiniai“ teisingumo, nurodydamas, kad yra registruoto prekiu ženklo „visi židiniai“ savininkas, taip pat remesi Lietuvos Respublikos valstybinio patentu biuro apeliacinio skyriaus sprendimu, konstatuojanciu, kad nera pagrindo daryti išvada, jog minetas prekiu ženklas gali suklaidinti visuomene, taciau minetas sprendimas negali buti vertinamas kaip irodymas šioje byloje. Reklaminio teiginio „visi židiniai“ savoka yra platesne nei prekiu ženklo „visi židiniai“ savoka. Reklama yra informacija, kuria vartotojas skatinamas isigyti atitinkamu prekiu ir paslaugu. Reklama gali buti pateikiama ivairiomis priemonemis, tokio pateikimo metu atitinkamas žodžiu junginys („visi židiniai“) vartotoju yra suprantamas ne kaip prekiu ženklas, bet kaip konkretus reklaminis teiginys.

9Teisminio nagrinejimo metu pareiškejo UAB „Vilpra“ atstovas skunda palaike ir praše ji tenkinti.

10Atsakovas Taryba atsiliepime i pareiškejo UAB „Vilpra“ skunda su skundu nesutiko ir praše ji atmesti kaip nepagrista, paaiškindama, kad Konkurencijos istatymo 25 str. 1 dalyje nurodyta, kad prašymas atlikti tyrima turi buti pateiktas raštišku pareiškimu, kuriame nurodomos pareiškejui žinomos konkurencija ribojanciu veiksmu faktines aplinkybes. Prie pareiškimo pridedami tai patvirtinantys dokumentai. To paties straipsnio 4 dalyje nurodyti pagrindai, kada galima atsisakyti pradeti tyrima. Gavus pareiškejo skunda, Taryba privalo ivertinti nurodytus faktus, skunda pagrindžiancius pateiktus irodymus ir nuspresti, ar pagal pateiktus duomenis galima pagristai itarti esant Reklamos istatymo pažeidima. Gavusi pareiškejo skunda, Taryba pagal savo kompetencija privalo ivertinti konkretu skundžiamo veiksmo fakta, o ne pareiškejo, kuris nera kompetentingas taikyti Konkurencijos ar Reklamos istatyma, pateiktus argumentus. Nors priimdama skundžiama nutarima, Taryba vertino ir UAB „Vilpra“ pateiktus argumentus, tai jokiu budu nereiškia, kad turejo buti ivertinti absoliuciai visi pareiškejo pateikti motyvai.

11Taryba paaiškino, kad ištyrusi UAB „Vilpra“ pateiktus irodymus ir atsižvelgusi i Reklamos istatymo 2 str. 4 dalyje itvirtinta klaidinancios reklamos apibrežima, Taryba pagristai konstatavo, kad susipažines su reklaminiu teiginiu „visi židiniai“ vidutinis vartotojas negali tiketis rasti absoliuciai visu židiniu gamintoju prekiu. Be to, buvo konstatuota, kad susipažines su reklaminiu teiginiu, reklamos vartotojas galetu tiketis tik didelio šios rušies prekiu pasirinkimo ir asortimento, todel akivaizdu, kad toks reklaminis teiginys nepaveiks reklamos vartotoju ekonominio elgesio, t.y. sprendimu ar veiksmu, susijusiu su židiniu isigijimu. Tarybos nutarime buvo nurodyta, kodel nebuvo atsižvelgta i UAB „Vilpra“ pateikta kalbininku išvada - kaip konkrecia reklama suvokia vidutinis vartotojas ir ar tokia reklama gali paveikti vartotoju ekonomini elgesi ir ar gali ji suklaidinti. Taryba neteige ir neturejo pagrindo teigti, kad vartotojas, susipažines su reklaminiu teiginiu „visi židiniai“, kaip prašyme Tarybai nepagristai nurode UAB „Vilpra“, galetu tiketis didžiausio židiniu pasirinkimo. Ivertinus pateiktus irodymus, Taryba atsisake pradeti tyrima tuo pagrindu, kad nera duomenu, kurie leistu pagristai itarti istatymo pažeidima, kadangi UAB „Vilpra“ pateiktuose irodymuose nebuvo požymiu, kurie leistu itarti Reklamos istatymo pažeidima.

12Taryba paaiškino, kad Tarybai sprendžiant galimybe pradeti ar atsisakyti pradeti tyrima Konkurencijos istatymo 25 str. nustatytais pagrindais, butina preliminariai ivertinti skundžiamus veiksmus. Priešingu atveju Taryba negaletu jokiais atvejais atsisakyti pradeti tyrimo, kai toks atvejis yra, pavyzdžiui, mažareikšmis ar nera duomenu, kurie leistu pagristai itarti istatymo pažeidima. Reglamento 25 punkte nurodyta, kad pateikiant Tarybai pareiškima, turi buti pridedami pareiškejui žinomu skundžiamu veiksmu faktiniu aplinkybiu, kuriomis jis grindžia savo reikalavima, patvirtinantys irodymai, kitu irodymu buvimo vieta. Reglamento 27 punkte nurodyta, kad prie pareiškimo turi buti pridedami dokumentai, patvirtinantys skundžiamu veiksmu faktines aplinkybes. UAB „Vilpra“ kartu su skundu pateike irodymus, su, jos manymu, klaidinancia reklama bei kitus dokumentus, kuriuos Taryba ivertino, nustatydama, kad iš pateiktu irodymu negalima itarti esant Reklamos istatymo pažeidima. Kadangi Tarybai buvo akivaizdu, kad pažeidimo nera ir teiginys „visi židiniai“ negali paveikti reklamos vartotoju ekonominio elgesio del savo klaidinancio pobudžio, nebuvo pagrindo ir tikslo reikalauti pareiškejo pateikti papildomu irodymu.

13Teismo posedžio metu atsakovo Tarybos atstove su UAB „Vilpra“ skundu nesutiko ir praše skunda atmesti kaip nepagrista.

14Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Sauda“ atsiliepime i UAB „Vilpra“ skunda su pareiškejo UAB „Vilpra“ skundu nesutiko ir praše ji atmesti kaip nepagrista, paaiškindamas, kad Taryba skundžiamame nutarime aiškiai ir pagristai, remdamasi Reklamos istatymo nuostatomis, Europos teisingumo teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, paneige itarima, kad UAB „Sauda“ priklausantis registruotas prekiu ženklas „visi židiniai“ pažeidžia daugelio ukio subjektu ar vartotoju interesus. UAB „Vilpra“ 2008-01-14 pareiškime Tarybai nepateike nei vieno irodymo, galincio pagristi tai, kad UAB „Sauda“ priklausantis registruotas prekiu ženklas, kaip nors pažeidžia daugelio ukio subjektu arba vartotoju interesus.

15UAB „Sauda“ paaiškino, kad 2007-11-16 sprendimu LR Valstybinio patentu biuro apeliacinis skyrius motyvuotai išaiškino, kad UAB „Sauda“ prekiu ženkle „visi židiniai“ naudojami žodžiai „visi židiniai“ visuomenes neklaidina, o pats prekiu ženklas atitinka LR Prekiu ženklu istatymo reikalavimus.

16UAB „Sauda“ paaiškino, kad tiek LR Valstybinio patentu biuro apeliacinis skyrius minetame 2007-11-16 sprendime, tiek Europos Teisingumo Teismas, nagrinedamas bylas, susijusias su vartotoju teisiu apsauga ir konkurencija, apibreže vidutinio vartotojo samprata ir išaiškino, kad vidutinis vartotojas yra protingas, gerai informuotas, protingai atidus ir apdairus asmuo, o Taryba visiškai pagristai nusprende, kad vidutinis vartotojas, protingai informuotas, atidus ir apdairus, kad vertindamas UAB „Sauda“ prekiu ženkla „visi židiniai“ gali pagristai tiketis pakankamai didelio židiniu pasirinkimo ir asortimento, taip pat plataus diapazono teikiamu paslaugu, taciau jis negali tiketis kažko neapibrežto, besalygiško, t.y., kad UAB „Sauda“ pardavineja absoliuciai visus pasaulio židinius.

17UAB „Sauda“ pabreže, kad UAB „Vilpra“ Tarybai nepateike jokios objektyvios informacijos, pagrindžiancios UAB „Sauda“ padaryta Reklamos istatymo reikalavimu pažeidima. Naturalu, kad UAB „Sauda“ reklaminiuose skelbimuose spaudoje, be kitos informacijos, naudoja ir bendroves registruota prekiu ženkla. Yra nepagrista ir pareiškejo Tarybai pateikta kalbininko išvada, kurioje neaiškinama antroji Lietuviu kalbos žodyne žodžio „visi“ reikšme su daugiskaitiniais daiktavardžiais - neskirstomas dalimis, nurodant objekta kaip visuma. Butent šia reikšme žodis „visi“ ir yra vartojamas UAB „Sauda“ registruotame prekiu ženkle - židinius suprantant kaip visuma, t.y. ju projektavima, montavima, židiniu statyma, apdaila bei konsultacijas šiais klausimais, kadangi židinys negali buti suprantamas tik kaip tam tikro gamintojo ugniakuras ar krosnele. Butent tokias ir kitas paslaugas, t.y. židiniu projektavima, ivairiu gamintoju ir ivairiu tipu kieto kuro, skysto kuro, dujinius, elektrinius ugniakurus ir krosneles, ju montavima, statyma, apdaila bei konsultacijas šiais klausimais ir siulo UAB „Sauda“.

18UAB „Sauda“ paaiškino, kad bloje nera duomenu apie tai, kad UAB „Sauda“ kaip nors naudotu reklamini teigini „visi židiniai“ - UAB „Sauda“ savo veikloje naudoja bendroves registruota originalu grafini prekiu ženkla, taciau ne kažkokius reklaminius teiginius.

19Teismo posedžio metu treciojo suinteresuoto asmens UAB „Sauda“ atstovas su UAB „Vilpra“ skundu nesutiko ir praše skunda atmesti kaip nepagrista.

202008-02-14 Taryba prieme nutarima Nr. 1S-21 „Del atsisakymo pradeti tyrima del reklaminio teiginio „visi židiniai“ atitikties Lietuvos Respublikos reklamos istatymo reikalavimams“, kuriuo atsisake pradeti tyrima del UAB „Sauda“ veiksmu“ atitikties Reklamos istatymo reikalavimams (b.l.10-11).

21Konkurencijos istatymo 25 str. 1 dalyje numatyta, kad prašymas atlikti tyrima turi buti pateiktas raštišku pareiškimu, kuriame nurodomos pareiškejui žinomos konkurencija ribojanciu veiksmu faktines aplinkybes. Prie pareiškimo pridedami tai patvirtinantys dokumentai. Mineto straipsnio 4 dalyje nurodyti pagrindai, kada galima atsisakyti pradeti tyrima: 1) pareiškime nurodyti faktai yra mažareikšmiai, nedarantys esmines žalos šio istatymo saugomiems interesams; 2) tirti pareiškime nurodytus faktus Konkurencijos tarybai nepriklauso; 3) pareiškime nurodyti faktai jau buvo tirti ir del ju yra priimtas nutarimas; 4) pareiškejas per Konkurencijos tarybos nustatyta laika nepateike tyrimui pradeti reikalingu duomenu ir dokumentu. Konkurencijos tarybos darbo reglamento 25 punkte numatyta, kad pareiškejai, kreipdamiesi i Konkurencijos taryba su prašymu pradeti tyrima, turi nurodyti konkrecius skundžiamus veiksmus bei pareiškejams žinomas skundžiamu veiksmu faktines aplinkybes, kuriomis jie grindžia savo reikalavima, bei pateikti tas aplinkybes patvirtinancius irodymus.

22Ištyrus byloje esancius irodymus, teismas daro išvada, kad gavus UAB „Vilpra“ skunda, Taryba privalejo ivertinti nurodytus faktus, skunda pagrindžiancius pateiktus irodymus ir nuspresti, ar pagal pateiktus duomenis galima pagristai itarti esant Reklamos istatymo pažeidima. Taryba savo kompetencijos ribose privalo ivertinti konkretu skundžiamo veiksmo fakta, o ne pareiškejo, kuris nera kompetentingas taikyti Konkurencijos ar Reklamos istatyma, pateiktus argumentus. Priimdama skundžiama nutarima, Taryba neprivalejo ivertinti absoliuciai visu UAB „Vilpra“ pateiktu motyvu, taciau vertino ir UAB „Vilpra“ pateiktus argumentus. Teismas daro išvada, kad ipareigojimas motyvuoti sprendima (nutarima) nereiškia ipareigojimo atsakyti i kiekviena ginco dalyviu argumenta ar iškelta klausima, todel UAB „Vilpra“ teiginys, kad Taryba privalo atsakyti i visus UAB „Vilpra“ pateiktus argumentus yra nepagristas.

23Teismas daro išvada, kad ištyrus byloje esancius irodymus ir ivertinus Reklamos istatymo 2 str. 4 dalyje itvirtinta klaidinancios reklamos apibrežima, kuriame nurodyta, kad klaidinancia reklama laikoma reklama, kuri bet kokiu budu, iskaitant ir jos pateikimo buda, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri del savo klaidinancio pobudžio gali paveikti ju ekonomini elgesi arba kuri del šiu priežasciu pakenkia arba gali pakenkti kito asmens galimybems konkuruoti, Taryba pagristai konstatavo, kad susipažines su reklaminiu teiginiu „visi židiniai“, vidutinis vartotojas negali tiketis rasti absoliuciai visu židiniu gamintoju prekiu, kad susipažines su reklaminiu teiginiu, reklamos vartotojas galetu tiketis tik didelio šios rušies prekiu pasirinkimo ir asortimento, todel akivaizdu, kad toks reklaminis teiginys nepaveiks reklamos vartotoju ekonominio elgesio, t.y. sprendimu ar veiksmu, susijusiu su židiniu isigijimu. Tarybos nutarime pagristai ir tinkamai buvo ivertinta ir UAB „Vilpra“ pateikta Kauno technologijos universiteto Humanitariniu mokslu fakulteto Kalbotyros katedros išvada, kurioje ivardinta, kad ivardis „visi“ vartojamas ivardijant kokia nors grupe asmenu, gyviu, daiktu, reiškiniu ir kt. neišskiriant ne vieno iš jos. Taryba, remdamasi Reklamos istatymo 5 str. 7 dalimi, pagristai konstatavo, kad Taryba vertina reklamos teigini „visi židiniai“ vidutinio vartotojo suvokimo požiuriu, o ne tik lingvistine ar semantine prasme.

24Teismas daro išvada, kad Tarybai pateiktoje kalbininko išvadoje neaiškinama antroji Lietuviu kalbos žodyne žodžio „visi“ reikšme su daugiskaitiniais daiktavardžiais - neskirstomas dalimis, nurodant objekta kaip visuma. Butent šia reikšme žodis „visi“ ir yra vartojamas UAB „Sauda“ registruotame prekiu ženkle - židinius suprantant kaip visuma, t.y. ju projektavima, montavima, židiniu statyma, apdaila bei konsultacijas šiais klausimais, kadangi židinys negali buti suprantamas tik kaip tam tikro gamintojo ugniakuras ar krosnele. Butent tokias ir kitas paslaugas, t.y. židiniu projektavima, ivairiu gamintoju ir ivairiu tipu kieto kuro, skysto kuro, dujinius, elektrinius ugniakurus ir krosneles, ju montavima, statyma, apdaila bei konsultacijas šiais klausimais ir siulo UAB „Sauda“.

25Sistemiškai vertindamas minetas teises normas, teismas daro išvada, kad vidutinis vartotojas yra protingas, gerai informuotas, protingai atidus ir apdairus asmuo, kad toks vidutinis vartotojas, vertindamas UAB „Sauda“ prekiu ženkla „visi židiniai“ gali pagristai tiketis pakankamai didelio židiniu pasirinkimo ir asortimento, taip pat plataus diapazono teikiamu paslaugu, taciau jis negali tiketis kažko neapibrežto, besalygiško, t.y. negali tiketis, kad UAB „Sauda“ pardavineja absoliuciai visus pasaulio židinius, todel negalima daryti išvados, kad UAB „Sauda“ prekiu ženklas „visi židiniai“ gali suklaidinti visuomene.

26Teismas daro išvada, kad Taryba pagristai atsisake pradeti tyrima tuo pagrindu, jog nera duomenu, kurie leistu pagristai itarti istatymo pažeidima, remiantis Konkurencijos istatymo 25 str. 4 d. 5 punktu, kadangi UAB „Vilpra“ pateiktuose irodymuose nebuvo požymiu, kurie leistu itarti Reklamos istatymo pažeidima.

27Teismas atmeta UAB „Vilpra“ argumentus, kad Taryba pateike galutine išvada del poveikio vartotoju ekonominiam elgesiui, kuria galejo padaryti tik atlikus išsamu konkreciu aplinkybiu bei pagristu tikimybiu tyrima, kadangi, Tarybai sprendžiant galimybe pradeti ar atsisakyti pradeti tyrima Konkurencijos istatymo 25 str. nustatytais pagrindais, butina preliminariai ivertinti skundžiamus veiksmus. Priešingu atveju, Tarybai butu užkirstas kelias atsisakyti pradeti bet kuri tyrima, vadovaujantis istatymu (kai toks atvejis yra mažareikšmis ar nera duomenu, kurie leistu pagristai itarti istatymo pažeidima).

28Tarybos darbo reglamento 25 punkte nurodyta, kad pateikiant Tarybai pareiškima, turi buti pridedami pareiškejui žinomu skundžiamu veiksmu faktiniu aplinkybiu, kuriomis jis grindžia savo reikalavima, patvirtinantys irodymai, kitu irodymu buvimo vieta. Reglamento 27 punkte nurodyta, kad prie pareiškimo turi buti pridedami dokumentai, patvirtinantys skundžiamu veiksmu faktines aplinkybes. Taigi, kiekvienas ukio subjektas, kreipdamasis i Taryba del tyrimo pradejimo, privalo pateikti turimus irodymus. UAB „Vilpra“ kartu su skundu pateike irodymus, su, jos teigimu, klaidinancia reklama bei kitus dokumentus, kuriuos Taryba ivertino bei pagristai nustate, kad iš pateiktu irodymu negalima itarti esant Reklamos istatymo pažeidima. Teismas daro išvada, kad Tarybai buvo akivaizdu, jog pažeidimo UAB „Sauda“ veikoje nera ir teiginys „visi židiniai“ negali paveikti reklamos vartotoju ekonominio elgesio del savo klaidinancio pobudžio, todel nebuvo pagrindo ir tikslo reikalauti UAB „Vilpra“ pateikti papildomu irodymu.

29Teismas daro išvada, kad Taryba tyrimo del mineto teiginio „visi židiniai“ atitikties Reklamos istatymo reikalavimams nepradejo, o pareiga, remiantis Reklamos istatymo 5 str. 2 d. 1 punktu, pagristi savo naudojamos reklamos teisinguma itariamas istatymo pažeidimu ukio subjektas igyja tik Tarybai nustatyta tvarka pradejus tyrima, todel nera pagrindo tvirtinti, kad UAB „Sauda“ nepagrinde savo naudojamo teiginio„visi židiniai“ teisingumo.

30Remiantis išdestytu, teismas daro išvada, kad Taryba, priimdama 2008-02-14 nutarima Nr. 1S-21, tinkamai vertino ginco aplinkybes bei surinktus irodymus, pagristai vadovavosi galiojanciomis teises normomis, reglamentuojanciomis Tarybos veikla, todel UAB „Vilpra“ skundas yra atmestinas kaip nepagristas.

31Teismas, vadovaudamasis LR ABTI 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str.,

Nutarė

32pareiškejo UAB „Vilpra“ skunda atmesti kaip nepagrista.

33Sprendimas per 14 dienu nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali buti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. ... 2. Vilnius... 3. Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 4. n u s t a t e :... 5. pareiškejas UAB „Vilpra“ su skundu kreipesi i teisma, prašydamas... 6. Savo reikalavimus UAB „Vilpra“ pagrinde tuo, kad 2008-01-14 kreipesi i... 7. UAB „Vilpra“ nurode, kad Taryba padare nepagrista išvada, jog „...... 8. UAB „Vilpra“ paaiškino, kad tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Sauda“... 9. Teisminio nagrinejimo metu pareiškejo UAB „Vilpra“ atstovas skunda palaike... 10. Atsakovas Taryba atsiliepime i pareiškejo UAB „Vilpra“ skunda su skundu... 11. Taryba paaiškino, kad ištyrusi UAB „Vilpra“ pateiktus irodymus ir... 12. Taryba paaiškino, kad Tarybai sprendžiant galimybe pradeti ar atsisakyti... 13. Teismo posedžio metu atsakovo Tarybos atstove su UAB „Vilpra“ skundu... 14. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Sauda“ atsiliepime i UAB „Vilpra“... 15. UAB „Sauda“ paaiškino, kad 2007-11-16 sprendimu LR Valstybinio patentu... 16. UAB „Sauda“ paaiškino, kad tiek LR Valstybinio patentu biuro apeliacinis... 17. UAB „Sauda“ pabreže, kad UAB „Vilpra“ Tarybai nepateike jokios... 18. UAB „Sauda“ paaiškino, kad bloje nera duomenu apie tai, kad UAB... 19. Teismo posedžio metu treciojo suinteresuoto asmens UAB „Sauda“ atstovas su... 20. 2008-02-14 Taryba prieme nutarima Nr. 1S-21 „Del atsisakymo pradeti tyrima... 21. Konkurencijos istatymo 25 str. 1 dalyje numatyta, kad prašymas atlikti tyrima... 22. Ištyrus byloje esancius irodymus, teismas daro išvada, kad gavus UAB... 23. Teismas daro išvada, kad ištyrus byloje esancius irodymus ir ivertinus... 24. Teismas daro išvada, kad Tarybai pateiktoje kalbininko išvadoje neaiškinama... 25. Sistemiškai vertindamas minetas teises normas, teismas daro išvada, kad... 26. Teismas daro išvada, kad Taryba pagristai atsisake pradeti tyrima tuo... 27. Teismas atmeta UAB „Vilpra“ argumentus, kad Taryba pateike galutine išvada... 28. Tarybos darbo reglamento 25 punkte nurodyta, kad pateikiant Tarybai... 29. Teismas daro išvada, kad Taryba tyrimo del mineto teiginio „visi... 30. Remiantis išdestytu, teismas daro išvada, kad Taryba, priimdama 2008-02-14... 31. Teismas, vadovaudamasis LR ABTI 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str.,... 32. pareiškejo UAB „Vilpra“ skunda atmesti kaip nepagrista.... 33. Sprendimas per 14 dienu nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali buti...