Byla I-4289-596/2015
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Inos Kirkutienės, Ernesto Spruogio ir Jolitos Rasiukevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjos L. R. atstovui advokatui Vyteniui Gubavičiui, atsakovės Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos atstovams Ramūnui Šeškui, Leandrui Deltuvai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos L. R. skundą atsakovei Valstybinei miškų tarnybai prie Aplinkos ministerijos dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėja L. R. skunde prašo teismo panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir VAGK, Komisija) 2014-06-23 sprendimą Nr. 2R-1464R-415 ir grąžinti pareiškėjos skundo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad su skundu dėl Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos surašyto 2014-03-27 Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų patikrinimo vietoje akto Nr. 794 (toliau – ir Aktas) panaikinimo kreipėsi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją, kuri 2014-06-23 sprendimu Nr. 2R-1464R-415 atsisakė priimti nagrinėti skundą dėl to, kad pareiškėja praleido Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 30 str. 1 d. nustatytą vieno mėnesio apskundimo terminą. Mano, kad ginčijamas VAGK sprendimas yra neteisėtas. Skunde VAGK pareiškėja nurodė, kad skundžiamą aktą iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kartu su 2014-05-23 raštu gavo toje byloje pareiškėją atstovaujantis advokatas Vytenis Gubavičius. Šiai aplinkybei patvirtinti pareiškėja prie skundo pridėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014-05-23 raštą, iš kurio surašymo datos akivaizdu, kad anksčiau nei 2014-05-23 šis raštas su skundžiamu aktu negalėjo būti įteiktas jos advokatui, todėl pareiškėja iš advokato taip pat jų negalėjo gauti anksčiau nei 2014-05-23. Skundą VAGK pareiškėja padavė 2014-06-20 (išsiuntė registruotu laišku). Kadangi iki 2014-05-23 pareiškėja skundžiamo akto nebuvo gavusi ir apie jo surašymą 2014-03-27 nežinojo, terminas skundui paduoti, kuris turi būti skaičiuojamas nuo 2014-05-23, nėra praleistas (b. l. 1-2).

3Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė skundą ir prašė jį tenkinti remdamasis jame išdėstytais argumentais.

4Pateiktame atsiliepime atsakovė Valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad pareiškėja su skundu kreipėsi į VAGK dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų patikrinimo vietoje 2014-03-27 akto Nr. 794 panaikinimo, kurį VAGK 2014-06-23 sprendimu Nr. 2R-1464R-415 atsakė priimti nagrinėti. Nesutinka su pareiškėjos skundo teiginiais, kad skundžiamą aktą iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kartu su 2014-05-23 raštu gavo toje byloje pareiškėją atstovaujantis advokatas Vytenis Gubavičius. Pažymėjo, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (Konstitucijos 30 str.). Tačiau specialus įstatymas numato, kad teisė kreiptis gynybos į teismą turi būti vykdoma įstatymų nustatyta tvarka (ABTĮ 5 str. 1 d.). Pagal ABTĮ 33 str. 1 d., jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per 2 mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Valstybinė miškų tarnyba 2014-04-29 gavo L. R. paklausimą dėl 2014-03-27 patikrinimo Kauno miesto ( - ), tarp taksacinio miško sklypo ir žemės sklypo Nr. ( - ) (( - )) įsiterpusioje 0,08 ha ploto teritorijoje. Pareiškėjai 2014-04-30 buvo išsiųstas raštas Nr. R2-1304 „Dėl informacijos pateikimo“ bei Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų patikrinimo vietoje akto Nr. 794 kopija. Taigi, pareiškėja praleido įstatymo nustatytą terminą skundui paduoti (b. l. 17-18).

5Teismo posėdyje atsakovės atstovai su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti remdamiesi atsiliepime į skundą nurodytais argumentais.

6Skundas tenkintinas.

7Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014-06-23 sprendimo Nr. 2R-1464R-415, kuriuo buvo atsisakyta priimti pareiškėjos skundą, nes praleistas terminas kreiptis į Komisiją su skundu, teisėtumo ir pagrįstumo.

8Pareiškėjos ir atsakovės atstovų paaiškinimais, byloje surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėja L. R. Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai 2014-06-20 paštu išsiuntė skundą, prašydama panaikinti 2014-03-27 Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. 794 (toliau – ir Aktas), kuris Komisijoje buvo gautas 2014-06-23 (VAGK byla, b. l. 1-4). Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014-06-23 sprendimu Nr. 2R-1464R-415 pareiškėjos skundą buvo atsisakyta priimti, konstatavus, jog pareiškėja į Komisiją dėl 2014-03-27 priimto akto panaikinimo kreipėsi tik 2014-06-23, todėl praleido Administracinių bylų teisenos įstatymo 30 str. 1 d. numatytą vieno mėnesio skundo padavimo terminą (b. l. 8).

9Sutinkamai su Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 28 str., Komisijai žinybingi skundai dėl individualių administracinių aktų ar veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo srityje, kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis valstybinio administravimo subjektas. Administracinių ginčų komisijų veiklą reglamentuoja Administracinių ginčų komisijų įstatymas, kuriame nėra nustatytas terminas skundui paduoti, tačiau toks terminas apibrėžtas ABTĮ 30 str. 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-12 nutarimu Nr. 1519 patvirtintų Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 16 ir 18 punktuose, be kita ko, įtvirtinta Komisijos pirmininko pareiga, be kitų šiame punkte išvardintų klausimų, išnagrinėti ir išspręsti klausimą, ar gautas skundas (prašymas) paduotas nepraleidus nustatyto skundo (prašymo) padavimo termino. Šių teisės normų esmė yra ta, kad padavęs skundą asmuo įgyja teisę į skundo nagrinėjimą Komisijoje tik tuo atveju, kai jis paduotas per nustatytą terminą, o pažeidus šį terminą – konstatuojamas absoliutus skundo nagrinėjimo Komisijoje negalimumo pagrindas.

10Administracinių bylų teisenos įstatymo 30 str. 1 d. nustato, jog skundas (prašymas) administracinių ginčų komisijai turi būti paduotas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo skundžiamo administracinio akto paskelbimo arba individualaus akto įteikimo ar pranešimo apie administracijos (tarnautojo) veiksmus (neveikimą) suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigėsi reikalavimo įvykdymo terminas.

11Kaip matyti iš pareiškėjos Komisijai pateikto skundo, jame, be kita ko, pareiškėja nurodė, kad skundžiamą 2014-03-27 Aktą jos atstovas Vytenis Gubavičius gavo kartu su 2014-05-23 raštu iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo. Ginčijamame sprendime ši aplinkybė nebuvo vertinta, jame nėra aptarta ir motyvuota, nuo kada turi būti skaičiuojamas skundo padavimo terminas, o tik nurodyta, jog skundžiamas Aktas priimtas 2014-03-27, nevertinant aplinkybės, ar jis buvo paskelbtas, ar įteiktas pareiškėjai. Sprendime taip pat nepagrįstai nurodoma, jog skundas Komisijai paduotas 2014-06-23, kadangi iš VAGK bylos matyti, jog pareiškėja skundą išsiuntė paštu 2014-06-20. Kadangi Komisija savo sprendime nenurodė, nuo kada turi būti skaičiuojamas terminas skundui dėl 2014-03-27 Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų patikrinimo vietoje akto Nr. 794 panaikinimo paduoti, nevertino ir nepasisakė dėl pareiškėjos nurodytų aplinkybių apie Akto įteikimą, todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad Komisijos sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, dėl to turi būti panaikintas, o pareiškėjos skundo dėl Akto panaikinimo priėmimo klausimas turi būti perduotas Komisijai nagrinėti iš naujo.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 2 p., 127 str. 1 d., 129 str., teismas

Nutarė

13Pareiškėjos L. R. skundą tenkinti.

14Panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014-06-23 sprendimą Nr. 2R-1464R-415 ir perduoti pareiškėjos L. R. skundo dėl 2014-03-27 Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų patikrinimo vietoje akto Nr. 794 panaikinimo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai