Byla e2-1067-585/2020
Dėl bankrutuojančios individualios įmonės „Kompiutera“ 2020 m. vasario 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Zelianka,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo M. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. balandžio 30 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo skundas dėl bankrutuojančios individualios įmonės „Kompiutera“ 2020 m. vasario 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėjas bankrutuojančios individualios įmonės (toliau – BIĮ) „Kompiutera“ savininkas M. M. kreipėsi su skundu į teismą, prašydamas panaikinti 2020 m. vasario 13 d. BIĮ „Kompiutera“ kreditorių susirinkimo nutarimą; pripažinti, kad BIĮ „Kompiutera“ savininkas M. M. ir BIĮ „Kompiutera“ kreditoriai, kurių nepatenkintų reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 2/3 iki taikos sutarties pasirašymo dienos visų likusių nepatenkintų reikalavimų sumos vertinės išraiškos, turi teisę be administratoriaus M. K. sudaryti taikos sutartį bankroto byloje Nr. eB2-443-896/2020 pagal BIĮ „Kompiutera“ savininko M. M. pateikto taikos sutarties projekto sąlygas.

62.

7Nurodė, kad administratorius privalėjo pasiūlyti sudaryti taikos sutartį neribotos civilinės atsakomybės įmonės savininkui ir įmonės kreditoriams, kaip tai numato Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 28 straipsnio 2 dalis. Pareiškėjas 2019 m. lapkričio 26 d. administratoriui nusiuntė taikos sutarties projektą, tačiau administratorius taikos sutarties kreditorių susirinkimui tvirtinti neteikė, vilkino taikos sutarties sudarymo procedūras bei darė ir daro ekonominį spaudimą pareiškėjui. Administratorius, organizuodamas kreditorių susirinkimą ir surašydamas protokolą, pažeidė imperatyvias teisės aktų nuostatas, o atsisakymas pritarti taikos sutarčiai ir ją pasirašyti, neturi tam teisinio pagrindo. Kreditorius AB SEB bankas, kurio patvirtintas finansinis reikalavimas yra 55 118,36 Eur ir tai sudaro 2/3 nepatenkintų reikalavimų sumos, sutinka pasirašyti taikos sutartį, todėl nutarimas, kad ne visi kreditoriai sutinka pasirašyti taikos sutartį, prieštarauja ĮBĮ 28 straipsnio 3 daliai. Nutarimu patvirtinta IĮ „Kompiutera“ administravimo išlaidų sąmata (25 MMA) neatitinka teisės aktų nuostatų.

83.

9Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Kauno skyrius pateikė atsiliepimą į pareiškėjo skundą, kuriuo prašė sprendžiant klausimą dėl taikos sutarties sudarymo taikyti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) nuostatas, o nutarimo panaikinimo klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos spręsti teismo nuožiūra.

104.

11Nurodė, kad svarstant dėl taikos sutarties, VSDFV atstovas nebalsavo, kadangi pagal VSDFV direktoriaus 2015 m. spalio 29 d. įsakymu Nr.V-534 patvirtintų draudėjo bankroto bylos iškėlimo ir dalyvavimo draudėjo bankroto procesuose darbo procedūrų aprašyme numatyta, kad atstovas turi gauti VSDFV sprendimą dėl pritarimo/nepritarimo taikos sutarčiai. 2020 m. vasario 13 d. šis sprendimas nebuvo gautas. 2020 m. vasario 17 d. VSDFV Kauno ir Alytaus skyriai gavo VSDFV sprendimą Nr. ĮAS-4-1, kuriuo nuspręsta pritarti taikos sutarties sudarymui. Kreditoriaus AB SEB banko atstovė nurodė, kad su pasiūlytu taikos projektu sutiktų, tačiau ši pozicija nėra aiški. Kreditoriai Š. B., A. S., UAB „Legal balance“ nurodė, kad nepritaria taikos sutarties projektui. Šiuo atveju turi būti taikoma JANĮ 80 straipsnio 3 dalis, kurioje nurodyta, kad taikos sutartis laikoma sudaryta, jeigu ją pasirašo visi kreditoriai ir nemokumo administratorius, gavęs juridinio asmens dalyvių pritarimą. Balsuojant dėl BIĮ „Kompiutera“ administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, VSDFV atstovas pritarė nemokumo administratoriaus pateiktam nutarimo projektui.

125.

13BIĮ „Kompiutera“ nemokumo administratorius pateikė atsiliepimą į pareiškėjo skundą, kuriuo prašė skundą atmesti.

146.

15Nurodė, kad pareiškėjas nėra BIĮ „Kompiutera“ kreditorius, taip pat nėra subjektas, kuris pagal JANĮ 55 straipsnio 2 dalį turi teisę teikti skundą. Kreditorių susirinkimas sušauktas ir protokolas surašytas nepažeidžiant įstatymo nuostatų. Kreditoriai Š. B., A. S., UAB „Legal balance“ nurodė, kad nepritaria taikos sutarties projektui, o JANĮ 80 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad taikos sutartis laikoma sudaryta, jeigu ją pasirašo visi kreditoriai ir nemokumo administratorius, gavęs juridinio asmens dalyvių pritarimą. BIĮ „Kompiutera“ pagal atrankinį dydį yra maža įmonė. Mažai įmonei numatytas 25 bankroto administravimo išlaidų rekomendacinis dydis, taip pat priemokos už įplaukas.

167.

17Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad sutiktų pasirašyti tiek taikos sutartį tokiomis sąlygomis, kurios projektas buvo pateiktas 2020 m. vasario 13 d. kreditorių susirinkime, tiek 2020 m. vasario 20 d. taikos sutarties projektą.

18II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

198.

20Kauno apygardos teismo 2020 m. balandžio 30 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė.

219.

22Teismas nurodė, kad IĮ „Kompiutera“ nemokumo procesas pradėtas galiojant ĮBĮ, tačiau ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas galiojant JANĮ nuostatoms, todėl, nagrinėjant skundą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų teisėtumo ir pagrįstumo, teismas vadovavosi JANĮ nuostatomis.

2310.

24Teismas nenustatė, kad priimant ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą, nebuvo laikytasi kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. JANĮ 52 straipsnio 5 dalis numato, kad kreditorių susirinkimui pirmininkavęs asmuo kreditorių susirinkimo protokolą pasirašo ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo jo gavimo dienos. Jeigu kreditorių susirinkimui pirmininkavęs asmuo per JANĮ 52 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą kreditorių susirinkimo protokolo nepasirašo, jį pasirašo nemokumo administratorius. Juridinių asmenų sprendimai įforminami protokolu, protokolo turinio, surašymo ir pasirašymo reikalavimus numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.90–2.91 straipsniai, kurie taikytini ir kreditorių susirinkimo priimamiems nutarimams įforminti. Todėl, vadovaujantis CK 2.91 straipsnio nuostatomis, protokolą surašo posėdžio (susirinkimo) sekretorius, protokolą pasirašo jį surašęs asmuo ir posėdžio (susirinkimo) pirmininkas. Taigi, protokolui taikoma paprasta rašytinė forma. Jeigu nesilaikoma sandorio paprastos rašytinės formos, tai sandoris negalioja, jeigu tokia pasekmė yra įsakmiai nurodyta įstatyme (CK 1.93 straipsnio 2 dalis). Nei JANĮ, nei CK normos, reglamentuojančios protokolo įforminimą (turinį, surašymą ir pasirašymą) nenustato, kad protokolo nesurašymas ar nepasirašymas daro negaliojantį susirinkimo nutarimą. Tad teismas darė išvadą, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas negali būti vertinamas negaliojančiu dėl to, kad jo nepasirašė kreditorių susirinkimo pirmininkas, kadangi pagal JANĮ nuostatas, kreditorių susirinkimo protokolą turi teisę pasirašyti ir nemokumo administratorius.

2511.

26JANĮ 80 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad taikos sutartis laikoma sudaryta, jeigu ją pasirašo visi kreditoriai ir nemokumo administratorius, gavęs juridinio asmens dalyvių pritarimą; nutartį patvirtinti taikos sutartį ir nutraukti bankroto bylą priima teismas. Taigi pagal JANĮ nuostatas teismui turėtų būti pateikta taikos sutartis, pasirašyta visų kreditorių ir nemokumo administratoriaus. Tai imperatyvi įstatymo nuostata. 2020 m. vasario 13 d. BIĮ „Kompiutera“ kreditorių susirinkimui buvo pateiktas 2020 m. sausio 30 d. taikos sutarties projektas. 2020 m. vasario 13 d. BIĮ „Kompiutera“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 duomenimis ir kreditorių balsavimo biuleteniais nustatyta, kad su taikos sutarties projektu sutiko ne visi kreditoriai, taip pat nesutiko ir nemokumo administratorius. Kreditoriai Š. B., A. S., UAB „Legal balance“ nepritarė pateiktam taikos sutarties projektui. VSDFV Kauno ir Alytaus skyrių atstovas šiuo klausimu nebalsavo, kadangi neturėjo VSDFV sprendimo dėl (ne)pritarimo taikos sutarčiai. Teismas nurodė, kad nutarimas dėl pasiūlymo sudaryti taikos sutartį IĮ „Kompiutera“ bankroto byloje teisines pasekmes sukurtų tik tuo atveju, jei visi kreditoriai būtų pritarę siūlytam projektui. Tik taikos sutartį pasirašius visiems kreditoriams ir nemokumo administratoriui ir pritarus pareiškėjui, taikos sutartis pagal JANĮ 80 straipsnio 1 dalį galėtų būti teikiama tvirtinti teismui, o tai būtų pagrindas nutraukti bankroto bylą. Teismas atkreipė dėmesį, kad po įvykusio kreditorių susirinkimo 2020 m. balandžio 16 d. nutartimi į kreditorių sąrašą IĮ „Kompiutera“ buvo įtrauktas naujas kreditorius UAB „Mineraliniai vandenys“, taigi, vadovaujantis JANĮ 80 straipsnio 3 dalies nuostatomis, bei siekiant nutraukti bankroto bylą, naujas kreditorius taip pat turėtų būti įtrauktas taikos sutarties šalimi.

2712.

28Teismo vertinimu, pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad jam, kaip neribotos civilinės atsakomybės savininkui ir įmonės kreditoriams nebuvo pasiūlyta sudaryti taikos sutartį. Administratorius pateikė duomenis, patvirtinančius, kad pareiškėjui ir kreditoriams dar 2019 m. rugsėjo 20 d. elektroniniu paštu išsiuntė raštą dėl taikos sutarties sudarymo IĮ „Kompiutera“ bankroto byloje. Iš pareiškėjo ir administratoriaus susirašinėjimo, vykusios nuo 2019 m. rugsėjo 23 d. iki 2019 m. spalio 24 d., matyti, kad administratorius pareiškėjui išaiškino, kad administratorius tik privalo pasiūlyti sudaryti taikos sutartį neribotos civilinės atsakomybės įmonės savininkui ir įmonės kreditoriams, tačiau taikos sutarties sąlygas teikia įmonės savininkas (savininkai) ir kreditoriai, kad administratorius teikė pareiškėjui duomenis apie patvirtintus kreditorių finansinius reikalavimus, kad taikos sutarties projektus ruošė pareiškėjas, derino sutarties sąlygas su kreditoriumi SEB banku. Teismas pažymėjo, kad iki 2020 m. sausio 1 d. galiojusio ĮBĮ 28 straipsnio 3 dalis numatė, kad taikos sutartį pasirašo neribotos civilinės atsakomybės įmonės savininkas (savininkai), įmonės kreditoriai arba jų atstovas ir administratorius. Pagal JANĮ 80 straipsnio 3 dalį, taikos sutartis laikoma sudaryta, jeigu ją pasirašo visi kreditoriai ir nemokumo administratorius, gavęs juridinio asmens dalyvių pritarimą. Pareiškėjui suderinus su kreditoriais taikos sutarties sąlygas bei pateikus taikos sutartį svarstyti kreditorių susirinkime iki 2020 m. sausio 1 d., taikos sutarties sudarymui būtų taikomos ĮBĮ nuostatos, pagal kurias taikos sutartis laikoma sudaryta, jeigu ją pasirašo kreditoriai, kurių nepatenkintų reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 2/3 iki taikos sutarties pasirašymo dienos visų likusių nepatenkintų reikalavimų sumos vertinės išraiškos, arba jų įgaliotas atstovas ir administratorius, gavęs įmonės savininko (savininkų) sutikimą (ĮBĮ 28 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamu atveju, 2020 m. sausio 30 d. taikos sutarties projektas BIĮ „Kompiutera“ kreditorių susirinkimui buvo pateiktas įsigaliojus JANĮ nuostatoms bei svarstytas BIĮ „Kompiutera“ kreditorių susirinkimo 2020 m. vasario 13 d.

2913.

30Nustatyta, kad antruoju darbotvarkės klausimu 97,60 procentų kreditorių balsų, kurie sudaro nuo visų patvirtintų kreditorių reikalavimo sumos, nutarta patvirtinti BIĮ „Kompiutera“ administravimo išlaidų sąmatą visam bankroto procesui nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro ir (arba) bankroto bylos nutraukimo: 25 MMA (įskaitant bankroto administratoriaus atlyginimą – 6 MMA) bankroto administravimo išlaidas. Teismas nurodė, kad ginčui dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo taikytinos ĮBĮ nuostatos, kadangi IĮ „Kompiutera“ nemokumo procesas pradėtas galiojant ĮBĮ, o teisinės pasekmės patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą kreditorių susirinkime kilo dar galiojant ĮBĮ, be to, JANĮ 155 straipsnio 1 dalies 1 punkte taip pat numatyta išimtis dėl atlyginimo nemokumo administratoriui nustatymo taikant ĮBĮ.

3114.

32Bankroto administravimo išlaidos ir minimalus administratoriaus atlyginimas nustatomas pagal iki 2020 m. sausio 1 d. galiojusį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimą Nr. 415 „Dėl Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės). Nėra ginčo, kad IĮ „Kompiutera“ yra maža įmonė. Remiantis Taisyklių nuostatomis, mažos įmonės, neturinčios įmonės veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų, administravimo išlaidų rekomendacinis dydis yra 25 MMA, iš jo, minimalus administratoriaus atlyginimo dydis – 6 MMA. Įvertinęs šias aplinkybes, tai, jog IĮ „Kompiureta“ kreditorių susirinkimas 2020 m. vasario 13 d. nutarimu (antru darbotvarkės klausimu) patvirtino administravimo išlaidų sąmatą, kuri neviršija Taisyklėse nustatytų bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių, pareiškėjo skundą panaikinti nutarimą dėl administravimo sąmatos patvirtinimo, teismas atmetė. Ši nutarties dalis galutinė ir neskundžiama.

33III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3415.

35Pareiškėjas M. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2020 m. balandžio 30 d. nutartį ir pareiškėjo skundą tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3615.1.

37Teismas suklydo vertindamas protokolo netinkamo surašymo pasekmes bei neatsižvelgė į tai, kad protokolas apskritai nepasirašytas ne tik kreditorių susirinkimo pirmininkaujančio asmens, bet ir nemokumo administratoriaus, kai JANĮ 52 straipsnis imperatyviai numato, kad kreditorių susirinkimo protokolas turi būti pasirašytas. Todėl ir 2020 m. vasario 13 d. BIĮ „Kompiutera“ kreditorių susirinkime priimti nutarimai niekiniai ir negaliojantys.

3815.2.

39Teismas, spręsdamas dėl taikos sutarties sudarymo klausimų, nepagrįstai vadovavosi JANĮ nuostatomis.

4015.2.1.

41Teismas nurodė, kad administratorius pateikė teismui duomenis, patvirtinančius, kad administratorius dar 2019 m. rugsėjo 20 d. elektroniniu paštu išsiuntė raštą dėl taikos sutarties sudarymo. Vadinasi, teisės ir pareigos, susijusios su taikos sutarties sudarymu bankroto byloje atsirado ir buvo pradėtos įgyvendinti, iki įsigaliojant JANĮ.

4215.2.2.

43Pareiškėjas 2019 m. lapkričio 26 d. administratoriui nusiuntė taikos sutarties projektą, kas vertintina kaip oferta (CK 6.167 straipsnio 1 dalis), kuri įsigalioja, kai ją gauna akceptantas (CK 6.168 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu administratorius, gavęs taikos sutarties projektą dar iki 2019 m. gruodžio 31 d., jos kreditorių susirinkimui tvirtinti neteikė (ĮBĮ 23 straipsnio 12 punktas), piktnaudžiaudamas teise, vilkino taikos sutarties sudarymo procedūras.

4415.3.

45Kreditorius AB SEB bankas su pasiūlytu taikos sutarties projektu sutiktų, jo reikalavimas yra 55 118,36 Eur. VSDFV nurodė, kad gavo pritarimą dėl taikos sutarties sudarymo. Tai sudaro daugiau kaip 2/3 nepatenkintų reikalavimų sumos vertinės išraiškos. Todėl protokole įrašytas sprendimas, kad dėl to, jog ne visi kreditoriai sutinka pasirašyti taikos sutartį, taikos sutarties sudarymas negalimas, prieštarauja ĮBĮ 28 straipsnio 3 daliai.

4615.4.

47Teismas nevertino administratoriaus atsisakymo sudaryti taikos sutartį pagrįstumo. Administratorius jokių pagrįstų argumentų, kodėl prieštarauja taikos sutarties sudarymo nepateikia. Tuo labiau, kad administravimo išlaidas kreditoriai nustatė tokias, kokių prašė pats administratorius. Ankstesni administratoriaus veiksmai bei argumentai rodo tik tai, kad administratorius piktnaudžiaudamas teise bei jam suteiktais įgaliojimais vilkino taikos sutarties sudarymo procedūras bei darė ekonominį spaudimą pareiškėjui.

4815.5.

49Teismas nepagrįstai pritaria administratoriaus pozicijai, kad administratorius tik privalėjo pasiūlyti sudaryti taikos sutartį neribotos civilinės atsakomybės įmonės savininkui ir įmonės kreditoriams, tačiau taikos sutarties sąlygas teikia įmonės savininkas (savininkai) ir kreditoriai. Toks formalus aiškinimas neatitinka ĮBĮ 28 straipsnio 2 dalies tikrojo turinio.

5016.

51Nemokumo administratorius M. K. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo jį atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

5216.1.

53Nei JANĮ, nei CK normos, reglamentuojančios protokolo įforminimą nenustato, kad protokolo nesurašymas ar nepasirašymas daro negaliojantį susirinkimo nutarimą. Nemokumo administratorius, siekdamas išsklaidyti galimas, nors ir nepagrįstas abejones dėl galimo formalaus kreditorių susirinkimo protokolo negaliojimo, teikia teismui 2020 m. vasario 13 d. kreditorių susirinkimo protokolą bei dalyvių sąrašą su parašais.

5416.2.

55Į JANĮ 155 straipsnio išlygas nepatenka nuostata dėl taikos sutarties sudarymo nemokumo byloje, todėl taikos sutarties sudarymui, nepaisant to, kad bankroto byla IĮ „Kompiutera“ iškelta iki JANĮ įsigaliojimo, turi būti taikoma JANĮ 80 straipsnio 3 dalis.

5616.3.

57Nutarimas dėl pasiūlymo sudaryti taikos sutartį teisines pasekmes sukurtų tik tuo atveju, jei visi kreditoriai būtų pritarę siūlytam projektui.

5816.4.

592019 m. rugsėjo 19 d. įmonės kreditoriams ir savininkui administratorius pateikė pasiūlymą sudaryti taikos sutartį. Taigi administratorius įvykdė savo pareigą ir tiek įmonės savininką, tiek kreditorius tinkamai informavo apie teisę sudaryti taikos sutartį.

6016.5.

61Administratorius nedarė jokio spaudimo pareiškėjui dėl taikos sutarties, priešingai, iš byloje esančių susirašinėjimų dėl taikos sutarties matyti, kad administratorius teikė savininkui prašomą informaciją dėl taikos sutarties sudarymo ir apie kreditorių reikalavimus. Teismas

konstatuoja:

62IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6317.

64Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

65Dėl naujų įrodymų priėmimo

6618.

67Administratorius pateikė naujus įrodymus – BIĮ „Kompiutera“ 2020 m. vasario 13 d. kreditorių susirinkimo protokolo bei dalyvių sąrašo kopijas. CPK 314 straipsnyje įtvirtinta taisyklė, kad apeliacinės instancijos teismui nauji įrodymai, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, negali būti pateikti, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti, arba kai naujų įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su administratoriaus pateiktais naujais įrodymais, pažymi, kad nors šie įrodymai galėjo būti pateikti, bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, tačiau jie yra reikšmingi apeliacinės instancijos teismo nagrinėjamų klausimų teisingam ir pagrįstam išsprendimui. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog yra pagrindas administratoriaus pateiktus naujus įrodymus priimti.

68Dėl atskirojo skundo argumentų

6919.

702020 m. sausio 1 d. įsigaliojus JANĮ, neteko galios ĮBĮ su visais pakeitimais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnyje, reglamentuojančiame pereinamąsias nuostatas dėl nemokumo procesų, nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo (JANĮ) nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus tam tikras išvardytas šio įstatymo nuostatas. Nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimas, kurio nutarimą prašoma panaikinti, įvyko 2020 m. vasario 13 d., t. y. įsigaliojus JANĮ, todėl sprendžiant klausimus dėl kreditorių dalyvavimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos kreditorių susirinkimo, taikytinos JANĮ nuostatos. Apeliacinės instancijos teismas papildomai pažymi, jog šio įstatymo nuostatos taikomos ir sprendžiant klausimą dėl taikos sutarties pagal šį projektą sudarymo, kadangi minėtas susirinkimas įvyko jau įsigaliojus JANĮ, o jo 155 straipsnis išimčių dėl taikos sutarties sudarymo procedūros nenumato. Remdamasis šiais motyvais apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė JANĮ normas ir su tinkamo įstatymo taikymu susijusius apelianto argumentus atmeta.

7120.

72Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad ginčo kreditorių susirinkimo protokolas nepasirašytas ne tik kreditorių susirinkimo pirmininkaujančio asmens, bet ir nemokumo administratoriaus. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo apelianto argumentu nesutinka bei nurodo, jog iš nemokumo administratoriaus su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateiktos BIĮ „Kompiutera“ 2020 m. vasario 13 d. kreditorių susirinkimo protokolo kopijos matyti, kad šis protokolas yra pasirašytas nemokumo administratoriaus.

7321.

74Pagal bendrą JANĮ 52 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą tvarką, kreditorių susirinkimo protokolą pasirašo kreditorių susirinkimui pirmininkavęs asmuo. JANĮ 52 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad nemokumo administratorius parengia kreditorių susirinkimo protokolą ir jį su pridedamais dokumentais ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kreditorių susirinkimo dienos turi pateikti kreditorių susirinkimui pirmininkavusiam asmeniui pasirašyti. Pagal JANĮ 52 straipsnio 5 dalį kreditorių susirinkimo protokolą ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo jo gavimo dienos pasirašo susirinkimo pirmininkas. Vadinasi, įstatymas įpareigoja bankroto administratorių parengti kreditorių susirinkimo protokolą ir perduoti jį susirinkimui pirmininkavusiam asmeniui, o susirinkimui pirmininkavęs asmuo įstatymu įpareigotas pasirašyti kreditorių susirinkimo protokolą ne vėliau, kaip per keturias darbo dienas nuo kreditorių susirinkimo dienos. Tačiau, jeigu kreditorių susirinkimo pirmininkas per įstatymu nustatytą terminą protokolo nepasirašo, jį pasirašo nemokumo administratorius (JANĮ 52 straipsnio 6 dalis). Svarbu ir tai, kad įstatymas, nustatydamas bankroto administratoriui pareigą pasirašyti susirinkimo protokolą, kai tokios savo pareigos per maksimalų 4 darbo dienų terminą neįvykdo susirinkimui pirmininkavęs asmuo, nenustato termino, per kurį bankroto administratorius privalo pasirašyti susirinkimo protokolą. Todėl, bankroto administratoriui pateikus įrodymą, kad kreditorių susirinkimo protokolas yra jo pasirašytas, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo pripažinti, kad nustatytas procedūrinis susirinkimo (susirinkimo sprendimų priėmimo) tvarkos pažeidimas, dėl kurio ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas turėtų pripažintas negaliojančiu.

7522.

76Atskirajame skunde nurodoma, kad ginčijamo kreditorių susirinkimo protokole įrašytas sprendimas, kad taikos sutarties sudarymas negalimas, nes ne visi kreditoriai sutinka pasirašyti taikos sutartį, prieštarauja ĮBĮ 28 straipsnio 3 daliai. Apeliacinės instancijos teismas su apeliantu nesutinka. Visų pirma, kaip minėta, kreditorių sprendimo dėl taikos sutarties sudarymo priėmimo metu ĮBĮ buvo netekęs galios, todėl taikos sutarčiai sudaryti reikalingo kreditorių balsų skaičiaus nustatymui nagrinėjamu atveju taikytinos JANĮ, o ne ĮBĮ nuostatos. Dėl to ginčijamo kreditorių susirinkimo sprendimas dėl taikos sutarties sudarymo negalimumo negali būti vertinamas atitikimo ĮBĮ nuostatoms (taip pat ir ĮBĮ 28 straipsnio 3 daliai) požiūriu. Antra, kaip teisingai sprendė pirmosios instancijos teismas, taikos sutarties sudarymo klausimui taikytina JANĮ 80 straipsnio 3 dalis, kurioje nustatyta, kad taikos sutartis laikoma sudaryta, jeigu ją pasirašo visi kreditoriai ir nemokumo administratorius, gavęs juridinio asmens dalyvių pritarimą. Nustačius, kad dalis kreditorių ir administratorius nepritarė 2020 m. vasario 13 d. kreditorių susirinkimo metu pateiktam svarstyti taikos sutarties projektui, ginčijamu kreditorių susirinkimo sprendimu buvo pagrįstai konstatuota, kad taikos sutartis negali būti sudaryta. Šiame kontekste apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo ir nustatė visas teisiškai reikšmingas aplinkybes teisingo ir pagrįsto procesinio sprendimo byloje priėmimui. Nemokumo administratoriaus motyvai, dėl kurių jis nepritarė taikos sutarties sudarymui pagal ginčo kreditorių susirinkime pateiktą taikos sutarties projektą, nustačius, kad ne visi kreditoriai pritarė taikos sutarties projektui, teisinės reikšmės nagrinėjamu atveju neturi, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai jų netyrė ir nevertino. Nors pareiškėjas teigia, kad administratorius vilkino taikos sutarties sudarymo procesą, taikė pareiškėjui ekonominį spaudimą, šios aplinkybės nagrinėjant ginčą kuriuo teisės aktu įtvirtintomis procedūromis turėjo būti vadovautasi priimant ginčijamą susirinkimo sprendimą, yra teisiškai nereikšmingos, todėl teismo neturi būti tiriamos.

7723.

78Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pritarė administratoriaus pozicijai, kad administratorius privalėjo tik pasiūlyti sudaryti taikos sutartį įmonės savininkui ir kreditoriams, tačiau taikos sutarties sąlygas teikia įmonės savininkas ir kreditoriai. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu nurodomi argumentai yra nereikšmingi sprendžiant skundu dėl kreditorių susirinkimo sprendimo teisėtumo iškeltą ginčą – nepriklausomai nuo nemokumo proceso dalyvių veiksmų iki kreditorių susirinkimo, kreditorių susirinkimas, kuriame atsisakyta patvirtinti taikos sutartį, įvyko galiojant JANĮ normoms, todėl taikos sutarties, kurios sąlygos kreditorių susirinkimui buvo pateiktos, patvirtinimui buvo būtinas visų kreditorių pritarimas, o nemokumo administratoriaus veiksmai siūlant arba nesiūlant taikos sutarties sąlygas, neginčijant, kad kreditoriams taikos sutarties projekto sąlygos buvo žinomos ir suprantamos, neturi reikšmės sprendžiant dėl apelianto ginčijamo kreditorių susirinkimo sprendimo teisėtumo.

7924.

80Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą procesinį sprendimą, kurio naikinti atskirojo skundo motyvais pagrindo nėra.

81Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

82Kauno apygardos teismo 2020 m. balandžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėjas bankrutuojančios individualios įmonės (toliau – BIĮ)... 6. 2.... 7. Nurodė, kad administratorius privalėjo pasiūlyti sudaryti taikos sutartį... 8. 3.... 9. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau –... 10. 4.... 11. Nurodė, kad svarstant dėl taikos sutarties, VSDFV atstovas nebalsavo, kadangi... 12. 5.... 13. BIĮ „Kompiutera“ nemokumo administratorius pateikė atsiliepimą į... 14. 6.... 15. Nurodė, kad pareiškėjas nėra BIĮ „Kompiutera“ kreditorius, taip pat... 16. 7.... 17. Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose... 18. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 19. 8.... 20. Kauno apygardos teismo 2020 m. balandžio 30 d. nutartimi pareiškėjo skundą... 21. 9.... 22. Teismas nurodė, kad IĮ „Kompiutera“ nemokumo procesas pradėtas galiojant... 23. 10.... 24. Teismas nenustatė, kad priimant ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą,... 25. 11.... 26. JANĮ 80 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad taikos sutartis laikoma sudaryta,... 27. 12.... 28. Teismo vertinimu, pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad jam, kaip neribotos... 29. 13.... 30. Nustatyta, kad antruoju darbotvarkės klausimu 97,60 procentų kreditorių... 31. 14.... 32. Bankroto administravimo išlaidos ir minimalus administratoriaus atlyginimas... 33. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 34. 15.... 35. Pareiškėjas M. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 36. 15.1.... 37. Teismas suklydo vertindamas protokolo netinkamo surašymo pasekmes bei... 38. 15.2.... 39. Teismas, spręsdamas dėl taikos sutarties sudarymo klausimų, nepagrįstai... 40. 15.2.1.... 41. Teismas nurodė, kad administratorius pateikė teismui duomenis,... 42. 15.2.2.... 43. Pareiškėjas 2019 m. lapkričio 26 d. administratoriui nusiuntė taikos... 44. 15.3.... 45. Kreditorius AB SEB bankas su pasiūlytu taikos sutarties projektu sutiktų, jo... 46. 15.4.... 47. Teismas nevertino administratoriaus atsisakymo sudaryti taikos sutartį... 48. 15.5.... 49. Teismas nepagrįstai pritaria administratoriaus pozicijai, kad administratorius... 50. 16.... 51. Nemokumo administratorius M. K. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 52. 16.1.... 53. Nei JANĮ, nei CK normos, reglamentuojančios protokolo įforminimą nenustato,... 54. 16.2.... 55. Į JANĮ 155 straipsnio išlygas nepatenka nuostata dėl taikos sutarties... 56. 16.3.... 57. Nutarimas dėl pasiūlymo sudaryti taikos sutartį teisines pasekmes sukurtų... 58. 16.4.... 59. 2019 m. rugsėjo 19 d. įmonės kreditoriams ir savininkui administratorius... 60. 16.5.... 61. Administratorius nedarė jokio spaudimo pareiškėjui dėl taikos sutarties,... 62. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 63. 17.... 64. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 65. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 66. 18.... 67. Administratorius pateikė naujus įrodymus – BIĮ „Kompiutera“ 2020 m.... 68. Dėl atskirojo skundo argumentų... 69. 19.... 70. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus JANĮ, neteko galios ĮBĮ su visais... 71. 20.... 72. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į... 73. 21.... 74. Pagal bendrą JANĮ 52 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą tvarką, kreditorių... 75. 22.... 76. Atskirajame skunde nurodoma, kad ginčijamo kreditorių susirinkimo protokole... 77. 23.... 78. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pritarė... 79. 24.... 80. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos... 81. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 82. Kauno apygardos teismo 2020 m. balandžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą....