Byla T-XX-105-08

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Ričardo Piličiausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Anatolijaus Baranovo,

2išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro prašymą atsakovams Neringos savivaldybės tarybai, Neringos savivaldybės administracijai, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritoriniam padaliniui, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „Giedra“, akcinei bendrovei „Vilniaus bankas“, uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos projektas“, K. N., J. N., E. Č., M. B., A. M., uždarajai akcinei bendrovei „Karmeda“, L. M., S. R., V. S., uždarajai akcinei bendrovei „Dinopis“, J. R., R. P., S. P., L. S., M. J., R. G., O. D., J. Š., uždarajai akcinei bendrovei „MKDS“, P. N., uždarajai akcinei bendrovei SKF „Arkada“, dėl sprendimo dėl detaliojo plano patvirtinimo, projektavimo sąlygų sąvado ir statybos leidimų panaikinimo rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Klaipėdos apygardos administraciniame teisme buvo priimtas nagrinėti prašymas, kuriuo pareiškėjas Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras prašė: 1) panaikinti Neringos savivaldybės tarybos 2000 m. lapkričio 10 d. sprendimą Nr.110 „Dėl žemės sklypo, adresu Pervalkos g.44, Pervalkos gyv., Neringa, detaliojo plano patvirtinimo“; 2) panaikinti Neringos savivaldybės administracijos 2000 m. gruodžio 14 d. išduotą projektavimo sąlygų sąvadą rekreacinės paskirties pastatų grupei Pervalkos g.44, Pervalkos gyv., Neringoje; 3) panaikinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio 2002 m. balandžio 23 d. išduotus statybos leidimus Nr.02/51 ir Nr.02/51A.

4Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamo sprendimo dėl detaliojo plano patvirtinimo sprendiniais buvo numatyta galimybė sprendime paminėtame sklype griauti esamą autobusų stotelės statinį ir statyti prie Pervalkos gatvės atskirai stovintį poilsinės pastatą, sklypo šiaurės rytų dalyje statyti blokuotų vasarnamių grupę; taip pat buvo numatytos vietos automobilių stovėjimo aikštelei, vietos keleivių išlaipinimui, sklypo vakariniame kampe numatyta vieta pavėsinės statybai; buvo numatytas žemės sklypo naudojimo būdas - rekreacinė teritorija, žemės naudojimo pobūdis - teritorija poilsio namams statyti, įrengti ir eksploatuoti. Tačiau tokie detaliojo plano sprendiniai prieštarauja Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr.1269 patvirtintai Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemai (generaliniam planui), kurioje ginčo žemės sklypas yra įvardintas kaip gyvenamoji teritorija, kurioje turi būti statomi sodybiniai namai - žvejų namų kopijos bei tradicinės išvaizdos pagalbiniai pastatai prie jų. Detaliojo plano sprendiniai taip pat prieštarauja Saugomų teritorijų įstatymui, teritorijų planavimą reglamentuojantiems teisės aktams, Vyriausybės 1999 m. kovo 19 d. nutarimu Nr.308 patvirtintiems Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatams, kitiems teisės aktams, todėl ginčijamas sprendimas dėl detaliojo plano patvirtinimo turi būti panaikintas. Panaikinus sprendimą dėl detaliojo plano patvirtinimo, turi būti panaikinti jo pagrindu bendrovei „Giedra“ išduoti ginčijami projektavimo sąlygų sąvadas bei statybos leidimai.

5Pagal bylos duomenis, Klaipėdos apygardos teisme taip pat yra priimtas nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro ieškinys atsakovams Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Neringos savivaldybei ir uždarajai akcinei bendrovei „Giedra“, kuriuo prašoma: 1) iš dalies pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės valdybos 1999 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr.103, kuriuo bendrovei „Giedra“ buvo patvirtintas žemės sklypo, esančio Pervalkos g.44, Neringoje, plotas ir ribos; 2) pripažinti negaliojančiais Neringos savivaldybės tarybos 1999 m. liepos 15 d. sprendimą Nr.105 ir 1999 m. liepos 22 d. priėmimo - perdavimo aktą, kuriais bendrovei „Giedra“ buvo perduota susidėvėjusi Pervalkos autobusų stotelė ir iki nuomos sutarties sudarymo buvo leista sklype Pervalkos g.44 pasistatyti žvejo tipo sodybą; 3) pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 1999 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr.1929, kuriuo bendrovei „Giedra“ buvo leista nuomoti rekreacinei veiklai valstybinės žemės sklypą, esantį Pervalkos g.44, Neringoje; 4) pripažinti negaliojančia 1999 m. lapkričio 23 d. valstybinės žemės sklypo, esančio Pervalkos g.44, Neringoje, nuomos sutartį Nr.319, sudarytą tarp Klaipėdos apskrities viršininko ir UAB „Giedra“. Ieškinys grindžiamas tuo, kad valstybinės žemės sklypas Pervalkos g.44, Neringoje buvo neteisėtai išnuomotas bendrovei „Giedra“, nes sklypas buvo išnuomotas rekreacinei veiklai, kai tuo tarpu tiesioginė sklypo paskirtis buvo kitokia (sklype buvo autobusų stotelė) ir, pagal Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr.1269 patvirtintą Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemą (generalinį planą), sklypas yra priskirtas gyvenamajai teritorijai. Be to, dalį sklypo užima valstybinės reikšmės miškų plotas, kuris, pagal Miškų įstatymo

66 straipsnį, negali būti nuomojamas. Ieškinys taip pat grindžiamas tuo, kad žemės sklypas Pervalkos g.44, Neringoje bendrovei „Giedra“ neteisėtai buvo išnuomotas be aukciono, nes bendrovė „Giedra“ šiame sklype neturėjo pagal paskirtį eksploatuojamų statinių (Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr.260 patvirtintos Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarkos 2.5 punktas). Neringos savivaldybės bendrovei „Giedra“ perduota Pervalkos autobusų stotelė negalėjo būti laikoma eksploatuojamu statiniu, nes ji buvo sunykusi ir nebenaudojama pagal paskirtį.

7Klaipėdos apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Klaipėdos apygardos administracinis teismas nurodo, kad šioje administracinėje byloje pareikšti reikalavimai yra susiję su minėtoje civilinėje byloje pareikštais reikalavimais. Tiek civilinėje byloje, tiek administracinėje byloje yra remiamasi Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr.1269 patvirtinta Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schema (generaliniu planu). Be to, administracinėje byloje pareikšti reikalavimai yra išvestiniai iš civilinėje byloje pareikštų civilinio pobūdžio reikalavimų dėl žemės nuomos, nes administracinėje byloje pareikšti reikalavimai yra susiję su jau išnuomotos teritorijos detaliuoju planavimu. Dėl šių aplinkybių administracinėje byloje pareikšti reikalavimai turėtų būti nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme, kurio kompetencija yra platesnė.

8Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

9Byla teisminga administraciniam teismui.

10Aptariamoje administracinėje byloje prokuroro pareikšti reikalavimai dėl sprendimo dėl detaliojo plano patvirtinimo, projektavimo sąlygų sąvado ir statybos leidimų panaikinimo yra susiję su teritorijų planavimo, saugomų teritorijų apsaugos ir statybos teisiniais santykiais. Šiuos santykius reglamentuoja atitinkamos viešosios teisės normos, o ginčai, kylantys iš tokių santykių, turi būti nagrinėjami administraciniame teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta byloje Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras v. Neringos savivaldybė, E. P. ir kt.; 2008 m. kovo 12 d. nutartis, priimta byloje Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras v. Neringos savivaldybė, R. K.; 2008 m. kovo 6 d. nutartis, priimta byloje Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras v. Neringos savivaldybė, G. Š. ir kt.; 2008 m. vasario 27 d. nutartis, priimta byloje Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras v. Neringos savivaldybė2007 m. liepos 2 d. nutartis, priimta byloje A. V. v. Šiaulių rajono savivaldybės administracija; 2007 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta byloje Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje v. Vilniaus rajono savivaldybės administracija; 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartis, priimta byloje Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras v. Neringos savivaldybės taryba, Neringos savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos).

11Aptariamoje administracinėje byloje yra keliamas vien tik administracinio pobūdžio ginčas, todėl ši byla turi būti nagrinėjama administraciniame teisme, kurio kompetencijai įstatymu ir yra priskirtas tokių ginčų nagrinėjimas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai). Aptariamoje administracinėje byloje ir minėtoje civilinėje byloje keliami reikalavimai nėra taip susiję, kad jų nebūtų galima išnagrinėti atskirai. Be to, atskiras minėtų reikalavimų nagrinėjimas būtų teisingesnis, atsižvelgiant į keliamų ginčų sudėtingumą.

12Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio

132-4 dalimis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 2, 3 dalimis,

Nutarė

14Byla teisminga administraciniam teismui.

15Bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro prašymą atsakovams Neringos savivaldybės tarybai, Neringos savivaldybės administracijai, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritoriniam padaliniui, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „Giedra“, akcinei bendrovei „Vilniaus bankas“, uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos projektas“, K. N., J. N., E. Č., M. B., A. M., uždarajai akcinei bendrovei „Karmeda“, L. M., S. R., V. S., uždarajai akcinei bendrovei „Dinopis“, J. R., R. P., S. P., L. S., M. J., R. G., O. D., J. Š., uždarajai akcinei bendrovei „MKDS“, P. N., uždarajai akcinei bendrovei SKF „Arkada“, dėl sprendimo dėl detaliojo plano patvirtinimo, projektavimo sąlygų sąvado ir statybos leidimų panaikinimo grąžinti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

16Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai