Byla I-6417-629/2014
Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2006/LT/16/C/PE/001 „Ventos-Lielupės upės baseino investicinės programos I etapo, I fazės projektas“ išlaidų garantijoms sutartyje Nr. SRZ-1016(8.76) grąžinimo“

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Milda Vainienė, susipažinusi su UAB „Kuršėnų vandenys“ skundu,

Nustatė

2UAB „Kuršėnų vandenys“ (toliau – ir pareiškėja) 2014 m. vasario 13 d. padavė teismui skundą, kuriame prašo atnaujinti praleistą skundo padavimo teismui terminą ir panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra) direktoriaus 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. T1-196 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2006/LT/16/C/PE/001 „Ventos-Lielupės upės baseino investicinės programos I etapo, I fazės projektas“ išlaidų garantijoms sutartyje Nr. SRZ-1016(8.76) grąžinimo“.

3Prašymas dėl termino skundui paduoti atnaujinimo atmestinas.

4Skundą atsisakytina priimti.

5Teismas pažymi, kad savo teisėmis kiekvienas asmuo turi naudotis protingai, nepiktnaudžiauti jomis, laikytis įstatymuose įtvirtintos tvarkos, kuri užtikrina teisinių santykių stabilumą ir teisinio saugumo principo įgyvendinimą. Apriboti skundų padavimo terminai inter alia susiję su teisinio saugumo principo įgyvendinimu, jais siekiama užtikrinti, kad asmenys, manantys, jog jų teisės buvo pažeistos, turėtų ne tik teisę jas ginti, bet ir pareigą tai daryti per protingą ir pagrįstą laiko tarpą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-61/2012). Pažymėtina, jog teisės nuostatų, reguliuojančių procesinius terminus, taikymas teisės į veiksmingą teisminę apsaugą nepažeidžia. Priešingai, procesinių terminų laikymasis užtikrina lygiateisiškumo bei teisinio saugumo reikalavimus, vykdant teisingumą.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 str. 1 d., skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą įteikimo suinteresuotai šaliai dienos, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip. Pažymėtina, kad vieno mėnesio apskundimo terminas buvo nurodytas ir ginčijamame įsakyme.

7Nustatyta, kad UAB „Kuršėnų vandenys“ skundžiamą Agentūros įsakymą gavo 2013 m. gruodžio 6 d., taigi paskutinė diena skundui paduoti buvo 2014 m. sausio 6 d., tačiau UAB „Kuršėnų vandenys“ skundą teismui padavė tik 2014 m. vasario 13 d., t. y. praleidusi nustatytą vieno mėnesio terminą. Pareiškėja šios aplinkybės neginčija.

8Remiantis ABTĮ 34 str. 1 d., pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo.

9Pareiškėja, prašydama atnaujinti terminą skundui paduoti, nurodė, kad UAB „Kuršėnų vandenys“ yra nedidelė įmonė, turinti tik kelis vadovaujančius darbuotojus: direktorių, direktoriaus pavaduotoją, energetiką-mechaniką, vyriausiąją buhalterę ir personalo specialistę. Nė vienas šių darbuotojų neturi teisinio išsilavinimo ir patirties įmonei atstovauti teisme. Be to, UAB „Kuršėnų vandenys“ anksčiau nebuvo susidūrusi su panašaus pobūdžio teisiniais klausimais. Paaiškino, kad į teismą buvo nuspręsta kreiptis tik po to, kai pareiškėjos atžvilgiu dėl lėšų gražinimo buvo priimti dar du Agentūros direktoriaus įsakymai. Pažymėjo, kad UAB „Kuršėnų vandenys“ yra Šiaulių rajono savivaldybės kontroliuojama įmonė. Susipažinusi su minėtais įsakymais, Šiaulių rajono savivaldybės administracija nurodė pareiškėjai ginčyti priimtus įsakymus įstatymų nustatyta tvarka.

10Be to, anot pareiškėjos, jos finansinė padėtis yra sudėtinga, bendrovės veikla iš pagrindinės veiklos 2010–2012 m. buvo nuostolinga, o 2011 ir 2012 m. gautas pelnas skirtas praėjusių laikotarpių nuostoliams padengti. Pabrėžė, kad nepanaikinus skundžiamo Agentūros direktoriaus įsakymo dėl Agentūros kaltės pareiškėjai reikėtų sumokėti reikšmingą sumą, kurios jis neturi, kas reikš bendrovės veiklos sutrikimus. Atkreipė dėmesį, jog nepanaikinus neteisėtų Agentūros įsakymų bus pažeistas pirmiausiai viešasis interesas, nes UAB „Kuršėnų vandenys“ paslaugas teikia Kuršėnų mieste ir Šiaulių rajono gyvenvietėse, bendrovė tiekia geriamąjį vandenį ir surenka bei išvalo nuotekas, todėl sutrikus bendrovės veiklai, vartotojams ir abonentams nebus tiekiamos paslaugos, be kurių pablogės jų buities ir darbo sąlygos.

11Teismas pažymi, jog teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad praleistas įstatymų leidėjo nustatytas terminas procesiniams veiksmams atlikti gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo svarbios, ekstraordinarios (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6-219/2006). Svarbios priežasties, dėl kurios praleistas skundo padavimo terminas, sąvoka aiškinama kaip apimanti tik išskirtines, objektyvias, nuo skundą paduodančio asmens valios nepriklausiusias aplinkybes.

12Kaip matyti, pareiškėja prašymą dėl termino atnaujinimo iš esmės grindžia tuo, kad pareiškėjos darbuotojai nesuprato, jog Agentūros direktoriaus 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. T1-196 reikėtų apskųsti. Tačiau teismas atkreipia dėmesį, jog pareiškėja yra juridinis asmuo ir jai keliami didesni rūpestingumo reikalavimai. Pažymėta, kad skundžiamame įsakyme buvo aiškiai nurodyta jo apskundimo data, be to, iš minėto įsakymo turinio buvo aiškios ir jo sukeliamos pasekmės pareiškėjai, t. y. kad pareiškėja turi grąžinti 19 737,50 Lt paramos lėšų, o pavėlavus jas grąžinti, mokėti delspinigius. Nors pareiškėjos darbuotojai ir neturi teisinio išsilavinimo, tačiau vadovaujantis ABTĮ 49 str. 1 d., proceso šalys savo interesus teisme gina pačios arba per atstovus, taigi tam ,kad UAB „Kuršėnų vandenys“ teisės būtų tinkamai apgintos, pareiškėja galėjo kreiptis į profesionalius teisininkus, tačiau to laiku taip pat nepadarė. Taigi darytina išvada, kad pareiškėja nagrinėjamu atveju nebuvo pakankamai rūpestinga, nesiėmė visų veiksmų, kad galėtų tinkamai realizuoti teisę į teisminę gynybą. Teismų praktikoje yra susiformavusi taisyklė, jog netinkamos organizacinės priemonės pareiškėjo veikloje ar jų neįgyvendinimas teismo negali būti vertinamos kaip objektyvi priežastis termino atnaujinimui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. liepos 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525–449/2009).

13Kitos pareiškėjos nurodomos aplinkybės, susijusios su pareiškėjos finansine padėtimi ir vykdomos veiklos pobūdžiu, taip pat nelaikytinos objektyviomis ir galinčiomis pagrįsti skundo padavimo termino praleidimą.

14Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėja terminą praleido dėl subjektyvių, jos paties nepakankamai rūpestingo elgesio sąlygotų, aplinkybių ir tokiais veiksmais pati sau sukūrė neigiamas pasekmes, todėl prašymas dėl termino skundui paduoti atnaujinimo netenkintinas. Neatnaujinus termino skundui paduoti, pareiškėjos skundas negali būti priimtas (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

15ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p. nustatyta, kad sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis grąžinami, kai atsisakoma priimti teismui paduotą skundą. Atsižvelgiant į tai pareiškėjai grąžintinas jos sumokėtas 100 Lt dydžio žyminis mokestis.

16Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 34 str. 3 d., 37 str. 2 d. 8 p., 42 str. 1 d. 3 p., 105–106 str., 149 str. 3 d.,

Nutarė

17Pareiškėjos UAB „Kuršėnų vandenys“ prašymą dėl termino skundui paduoti atnaujinimo atmesti kaip nepagrįstą.

18Atsisakyti priimti pareiškėjos UAB „Kuršėnų vandenys“ skundą.

19Įsiteisėjus nutarčiai, skundą su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

20Įsiteisėjus nutarčiai, žyminį mokestį grąžinti UAB „Kuršėnų vandenys“.

21Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Milda Vainienė,... 2. UAB „Kuršėnų vandenys“ (toliau – ir pareiškėja) 2014 m. vasario 13... 3. Prašymas dėl termino skundui paduoti atnaujinimo atmestinas.... 4. Skundą atsisakytina priimti.... 5. Teismas pažymi, kad savo teisėmis kiekvienas asmuo turi naudotis protingai,... 6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 7. Nustatyta, kad UAB „Kuršėnų vandenys“ skundžiamą Agentūros įsakymą... 8. Remiantis ABTĮ 34 str. 1 d., pareiškėjo prašymu administracinis teismas... 9. Pareiškėja, prašydama atnaujinti terminą skundui paduoti, nurodė, kad UAB... 10. Be to, anot pareiškėjos, jos finansinė padėtis yra sudėtinga, bendrovės... 11. Teismas pažymi, jog teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad praleistas... 12. Kaip matyti, pareiškėja prašymą dėl termino atnaujinimo iš esmės... 13. Kitos pareiškėjos nurodomos aplinkybės, susijusios su pareiškėjos... 14. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, darytina išvada,... 15. ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p. nustatyta, kad sumokėtas žyminis mokestis arba jo... 16. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 17. Pareiškėjos UAB „Kuršėnų vandenys“ prašymą dėl termino skundui... 18. Atsisakyti priimti pareiškėjos UAB „Kuršėnų vandenys“ skundą.... 19. Įsiteisėjus nutarčiai, skundą su priedais grąžinti jį padavusiam... 20. Įsiteisėjus nutarčiai, žyminį mokestį grąžinti UAB „Kuršėnų... 21. Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti apskųsta...