Byla I-4410-602/2008

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė ir teisėja pranešėja), Rūtos Miliuvienės ir Raimondo Blauzdžiaus, sekretoriaujant Alicijai Ščerbaitei, dalyvaujant pareiškėjams R. A., P. N., jų atstovui adv. Raimondui Pakšiui, atsakovo Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovei R. J., atsakovo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovei Giedrei Venckutei, trečiajam suinteresuotam asmeniui A. A., trečiojo suinteresuoto asmens AB Rytų skirstomieji tinklai atstovei Anai Simariovai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų R. A., P. N., Z. N. skundą atsakovams Valstybinei energetikos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims AB Rytų skirstomieji tinklai, A. A. dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, ir

Nustatė

3byloje nustatyta, kad 2008-03-17 AB Rytų skirstomųjų tinklų Vilniaus regiono Trakų skyriaus (toliau – AB RST VR Trakų skyrius) vyr. inžinierius apžiūrėjo pareiškėjo R. A. ir trečiojo suinteresuoto asmens A. A. gyvenamajam namui adresu ( - ) k., Vilniaus r. priskirtą elektros energijos apskaitos prietaisą (elektros energijos skaitiklį) Nr. 10939031 ir surašė neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 005990 (b.l. 22-23). 2008-04-01 Vilniaus regiono Trakų skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 005990 svarstymo komisija savo protokolu Nr. 9 nusprendė elektros energijos skaitiklį Nr. 10939031 atiduoti Lietuvos teismo ekspertizės centrui elektros energijos skaitiklio trasologinei ekspertizei atlikti (b.l. 24). 2008-05-07 minėtas skaitiklis perduotas Lietuvos teismo ekspertizės centrui (b.l. 178). Byloje nėra duomenų, kad minėta ekspertizė jau atlikta. 2008-04-08 pareiškėjas R. A. kreipėsi į AB Rytų skirstomuosius tinklus, jų Vilniaus regioną bei Trakų skyrių, prašydamas nutraukti AB RST VR Trakų skyriaus veiksmus dėl pareiškėjui surašyto apžiūros akto ir svarstymo komisijos protokolo ir pateikti papildomą informaciją (b.l. 25-27). 2008-05-08 AB RST raštu pareiškėjui R. A. buvo atsakyta, kad galutinis sprendimas dėl galimai padaryto energijos vartojimo pažeidimo bus priimtas, kai bus gauta Lietuvos teismo ekspertizės centro išvada (b.l. 28-29).

4Nustatyta, kad 2008-04-17 AB RST VR Vilniaus m. Pietinio skyriaus darbuotojas apžiūrėjo pareiškėjui Z. N. priklausantį butą adresu ( - ), Vilniuje, ir surašė neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 009579 (b.l. 34). 2008-04-29 Vilniaus regiono Vilniaus miesto Pietinio skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 009579 svarstymo komisija nusprendė atlikti sunaudotos elektros energijos perskaičiavimą už tris kalendorinius metus, t.y. nuo 2005-04-17 iki 2008-04-17 pagal akto surašymo metu surastų elektros prietaisų galias, taip pat įpareigojo pareiškėją Z. N. 15 kalendorinių dienų laikotarpyje iškelti apskaitą į laisvai prieinamą vietą ir apmokėti elektros energijos skaitiklio keitimo ir remonto išlaidas (b.l. 35). 2008-05-08 pareiškėjai P. N. ir Z. N. kreipėsi į AB Rytų skirstomuosius tinklus, jų Vilniaus regioną bei Trakų skyrių, prašydami nutraukti AB RST VR Vilniaus m. Pietinio skyriaus veiksmus dėl pareiškėjams surašyto apžiūros akto ir svarstymo komisijos protokolo ir pateikti papildomą informaciją (b.l. 41-44). 2008-05-08 AB RST raštu pareiškėjai P. N. buvo atsakyta, kad galutinis sprendimas dėl galimai padaryto energijos vartojimo pažeidimo bus priimtas, kai bus gauta Lietuvos teismo ekspertizės centro išvada, atlikus skaitiklių ir plombų ekspertizę (b.l. 45-46).

5Nustatyta, kad 2008-06-06 pareiškėjai (visi kartu) kreipėsi su skundu į Valstybinę energetikos inspekciją prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė energetikos inspekcija), tas pats skundas pateiktas ir Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, prašydami sustabdyti AB Rytų skirstomųjų tinklų galimai nesąžiningą komercinę veiklą, panaikinti neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktus, išreikalauti P. N. ir Z. N. sumokėtą priskaičiuotą sumą už elektros suvartojimą, pateikti pareiškėjų prašomus dokumentus (b.l. 47-49). 2008-07-01 raštu Nr. 12-146 Valstybinės energetikos inspekcijos Vilniaus skyrius informavo pareiškėjus, kad galutiniai sprendimai dėl pažeidimų nustatymo fakto dar nėra priimti, jie bus priimti, tik gavus ekspertizės išvadas (b.l. 51-52). 2008-07-08 raštu Nr. 4-3284 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba informavo pareiškėjus apie jų skundo tyrimo eigą, nurodė, kad jos kompetencijoje ištirti, ar sąžiningai su pareiškėjais buvo sudaryta elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis ir apie tyrimo eigą pareiškėjai bus informuoti (b.l. 53-54). 2008-07-29 pareiškėjai kreipėsi su skundu į Valstybinę energetikos inspekciją, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ,,Saulėlydžio” komisiją, prašydami panaikinti 2008-07-01 Valstybinės energetikos inspekcijos Vilniaus skyriaus sprendimą Nr. 12-146, išnagrinėti pareiškėjų skundą ir jį patenkinti (b.l. 59-60). 2008-09-01 raštu Nr. 09-485 Valstybinė energetikos inspekcija pareiškėjus informavo, kad jų skundas atmestinas (b.l. 62-63). 2008-09-01 raštu Nr. 4-4356 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pareiškėjus informavo, kad nėra pagrindo įtarti, kad AB RST veikla galėjo neatitikti profesinio atidumo reikalavimų, ar būtų laikoma nesąžininga komercine veikla, be to, kad ji nėra įgaliota vertinti Valstybinės energetikos inspekcijos priimtų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo (b.l. 66-67).

62008-09-23 pareiškėjai kreipėsi su skundu į teismą, prašydami: 1) panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2008-07-01 rašto Nr. 12-146 ,,Dėl apkaltinimo neapskaitiniu elektros energijos vartojimu” 2, 3, 4 punktus; 2) panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2008-09-01 raštą Nr. 09-485 ,,Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2008-07-01 sprendimo Nr. 12-146”, išskyrus jo 3 punktą; 3) įpareigoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo panaikinti AB Rytų skirstomųjų tinklų 2008-03-17 neapskaitinį elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 005990 ir jo 1 priedą, daiktų, kurie turi įtakos neapskaitinio elektros energijos vartojimo faktui įrodyti, paėmimo protokolą, panaikinti AB Rytų skirstomųjų tinklų Vilniaus regiono Trakų skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 005990 svarstymo komisijos 2008-04-01 posėdžio protokolą Nr. 9, panaikinti AB Rytų skirstomųjų tinklų 2008-05-08 raštą Nr. 10620 – 426 ,,Dėl neapskaitinio elektros energijos vartojimo”, išskyrus 1 lapo priešpaskutiniąją pastraipą, panaikinti AB Rytų skirstomųjų tinklų 2008-05-28 raštą Nr. 20200 – 1153 ,,Dėl neapskaitinio elektros energijos vartojimo”, išskyrus 2 lapo antrąją pastraipą, panaikinti AB Rytų skirstomųjų tinklų Elektros apskaitų grupės 2008-04-17 neapskaitinį elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 009579, panaikinti AB Rytų skirstomųjų tinklų Vilniaus regiono Vilniaus miesto Pietinio skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 009579 svarstymo komisijos 2008-04-29 posėdžio protokolą Nr. 184; 4) panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2008-09-01 raštą Nr. 4-4356 ,,Dėl Jūsų skundo”; 5) įpareigoti Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo priimti motyvuotą nutarimą pradėti arba atsisakyti pradėti nagrinėjimo procedūrą dėl R. A., P. N. ir Z. N. 2008-06-06 skundo ,,Dėl AB Rytų skirstomųjų tinklų atlikto nepagrįsto apkaltinimo neapskaitiniu elektros energijos vartojimu” ir 2008-07-29 skundo ,,Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2008-07-01 sprendimo Nr. 12-146 ,,Dėl apkaltinimo neapskaitiniu elektros energijos vartojimu”.

7Dėl reikalavimo panaikinti AB RST 2008-03-17 neapskaitinį elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 005990 pareiškėjai nurodė, kad minėtas aktas neatitinka Elektros tiekimo taisyklių sudedamosios dalies 2 priede esančio pavyzdžio. Pareiškėjui R. A. nebuvo paaiškinta, kokios yra originalios metrologinės plombos ir kokiu būdu AB RST darbuotojai nustatė, kad esamos plombos skiriasi nuo originalių. Pareiškėjo R. A. teigimu, jis neatsako už energijos vartojimo apskaitos prietaisų techninę būklę. Nurodė, kad AB RST darbuotojai negalėjo konstatuoti R. A. neteisėto elektros energijos vartojimo fakto ir todėl neturėjo teisės apžiūrėti R. A. namų. Todėl minėtas apžiūros aktas surašytas nepagrįstai ir neteisėtai.

8Dėl AB RST VR Trakų skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 005990 svarstymo komisijos 2008-04-01 protokolo Nr. 9 pareiškėjai nurodė, kad apžiūros akte nebuvo konstatuotas neteisėto elektros energijos vartojimo faktas, todėl pareiškėjas R. A. nepagrįstai buvo iškviestas į minėto akto svarstymą. Pažymėjo, kad svarstymo komisija posėdžio metu pati pripažino, kad neturi įrodymų dėl pareiškėjo R. A. padaryto pažeidimo. Nepagrįstai buvo nenurodyta, kad pareiškėjas R. A. prieštaravo dėl AB RST vienašalio ekspertizės skyrimo, nes, pareiškėjų teigimu, ginčo dėl įvadinio elektros apskaitos skydelio plombų nėra ir negali būti, nes pačios plombos nebuvo išsaugotos. Protokole nenurodyta, kad R. A. siūlė AB Rytų skirstomiesiems tinklams dėl tariamo R. A. neteisėto elektros energijos vartojimo fakto kreiptis į teismą ir ekspertizę skirti Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, tačiau kreiptasi nebuvo. Pažymėjo, kad protokole neteisingai nurodyta jo apskundimo tvarka.

9Dėl AB RST 2008-05-08 rašto Nr. 10620-426 ,,Dėl neapskaitinio elektros energijos vartojimo” pareiškėjai nurodė, kad minėtas raštas yra nepagrįstas, kadangi pareiškėjams nebuvo sudaryta galimybė susipažinti su pareiškėjų reikalaujamais dokumentais ir taip pažeistas Elektros energetikos įstatymo 31 str. Pažymėjo, kad AB Rytų skirstomieji tinklai sukūrė teisės aktuose nenumatytą instituciją – AB RST apeliacinę komisiją ir tai yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo institucija. Nurodė, kad AB RST 2008-05-08 rašte Nr. 10620-426 pripažino, kad vietos apžiūros aktas Nr. 005990 yra nepagrįstas, tačiau jo nepanaikino.

10Dėl AB RST VR Vilniaus miesto Pietinio skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 009579 pareiškėjai nurodė, kad jis neatitinka Elektros tiekimo taisyklių 2 priede esančio pavyzdžio. Minėtas apžiūros aktas buvo surašytas, patikrinus buto ( - ), Vilniuje, skaitiklį. Pareiškėjų teigimu, neaišku, kodėl buvo tikrintas būtent to buto skaitiklis, netikrinti kaimyninių butų skaitikliai, kokie pažeidimai buvo padaryti.

11Minėtas apžiūros aktas buvo apsvarstytas Vilniaus regiono Vilniaus miesto Pietinio skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 009579 svarstymo komisijos posėdyje 2008-04-29 ir surašytas protokolas/1. Jis, pareiškėjų teigimu, neišliko, nes buvo suplėšytas, kai pareiškėjai atsisakė raštu reikalauti ekspertizės. Pareiškėjų nuomone, suplėšytas komisijos protokolas/1 galioja, nes nustatyta tvarka nebuvo panaikintas. Pažymėjo, kad buvo surašytas antras protokolas Nr. 184. Jame nepagrįstai nurodyta, kad posėdyje dalyvavo tik pareiškėjas Z. N., nes taip pat dalyvavo ir pareiškėja P. N., A. A. ir pareiškėjas R. A.. Pareiškėjų teigimu, komisija naujų aplinkybių nenustatė, tikrintojų įtarimų nepašalino, neteisėto elektros energijos vartojimo nekonstatavo, perskaičiavimo termino nesvarstė, protokole Nr. 184 neteisingai nurodyta jo apskundimo tvarka.

12Svarstymo komisija protokole Nr. 184 nurodė, kad vartotojas 15 kalendorinių dienų laikotarpyje privalo iškelti apskaitą į laisvai prieinamą vietą. Pareiškėjų nuomone, komisija nėra įgaliota spręsti dėl elektros apskaitos prietaisų iškėlimo į kokią nors kitą vietą. Dabartinė elektros skaitiklių vieta pareiškėjus Z. ir P. N. tenkina. Pažymėjo, kad daugiabutis namas ( - ) yra senos statybos, tačiau jo rekonstrukcija nėra numatyta. Pareiškėjų teigimu, komisija pažeidė Elektros tiekimo taisyklių 52 p. Be to, pareiškėjai neturi duomenų, kad buto elektros skaitiklį būtina keisti ar remontuoti. Svarstymo komisija, pareiškėjų teigimu, šios aplinkybės taip pat nekonstatavo.

13Nurodė, kad pareiškėjams Z. ir P. N. pareiškus AB RST pretenziją, 2008-05-28 raštu Nr. 20200-1153 raštu buvo jiems atsakyta ir išdėstyti analogiški motyvai, kaip ir 2008-05-08 rašte Nr. 10620-426 pareiškėjui R. A.. AB Rytų skirstomieji tinklai 2008-05-28 raštu pripažino, kad apžiūros aktas Nr. 009579 yra nepagrįstas, bet jo nepanaikino.

14Pareiškėjai nurodė, kad dėl AB Rytų skirstomųjų tinklų raštų, kuriais nepagrįstai atmestos pareiškėjų pretenzijos, jie kreipėsi į Valstybinę energetikos inspekciją ir Vartotojų teisių apsaugos tarnybą su skundais, tačiau, pareiškėjų teigimu, minėtos institucijos netyrė arba netinkamai suprato pareiškėjų skunduose nurodytas aplinkybes, todėl jų priimti aktai naikintini.

15Per teismo posėdį pareiškėjai ir jų atstovas prašė skundą tenkinti.

16Atsiliepime į pareiškėjų skundą atsakovas Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 76-79). Atsakovas nurodė, kad Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje 2008-06-06 gautas pareiškėjų skundas, adresuotas ir Valstybinei energetikos inspekcijai dėl AB RST atlikto nepagrįsto apkaltinimo neapskaitiniu elektros energijos vartojimu. Nurodė, kad pagal kompetenciją išnagrinėjo nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu pareiškėjų pateiktą AB RST Elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ), 2006-03-31 sudarytą tarp bendrovės ir P. N. ir 2008-07-08 raštu kreipėsi į AB RST ir pateikė bendrovei Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2007-02-07 nutarimo Nr. 10-42 ,,Dėl AB Rytų skirstomieji tinklai elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties” kopiją bei paprašė informuoti, ar pareiškėjams buvo pranešta apie tai, kad jiems pasirašius elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis yra taikomos pakoreguotos sutarties nuostatos. Apie tai buvo informuoti ir pareiškėjai bei informuoti apie jų skundo tyrimo eigą. Pažymėjo, kad pirminis pareiškėjų skundas neatitiko visų teisės aktų reikalavimų, todėl pareiškėjams buvo nustatytas terminas pašalinti skundo trūkumus. Nurodė, kad 2008-06-14 Valstybinėje vartotojų teisų apsaugos tarnyboje gautas pareiškėjų papildomas skundas, atitinkantis teisės aktuose numatytus reikalavimus. Vėliau, t.y. 2008-07-29 pareiškėjai pateikė dar vieną skundą, adresuotą ne tik Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, bet ir Valstybinei energetikos inspekcijai bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės ,,Saulėlydžio“ komisijai. Skunde pareiškėjai nurodė, kad ginčas sprendžiamas teisme, tai patvirtino ir tarnybai pateikti dokumentai. Tokiu būdų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba gavo informacijos, kad tų pačių šalių ginčą dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nagrinėja teismas. Todėl, Tarnyba, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 23 str. 5 d., atsakė pareiškėjams 2008-08-02 raštu ir paaiškino pareiškėjams, kad nėra jokio pagrindo įtarti, kad AB RST veiksmai pareiškėjų atžvilgiu galėjo neatitikti profesinio atidumo reikalavimų ar būti laikomi nesąžininga komercine veikla.

17Teismo posėdžio metu atsakovo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovė prašė skundo netenkinti.

18Atsakovas Valstybinė energetikos inspekcija atsiliepime į pareiškėjų skundą prašė skundo netenkinti (b.l. 149-151). Nurodė, kad palaiko motyvus, išdėstytus savo 2008-09-01 sprendime Nr. 09-485, priimtame išnagrinėjus pareiškėjų 2008-07-29 skundą. Pažymėjo, kad nagrinėjant minėtą skundą, AB RST VR Trakų skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto (Nr. 005990) svarstymo komisijos posėdžio 2008-04-01 protokolu Nr. 9 buvo nuspręsta perduoti pareiškėjo R. A. elektros skaitiklį, nuimtą Pankeninkų kaime į Lietuvos teismo ekspertizės centrą ekspertizei. Dėl faktų nustatymo AB RST buvo kreipęsi į Lietuvos teismo ekspertizės centrą, o pareiškėjo R. A. keliami klausimai buvo susiję su galimu jo, kaip pažeidėjo, fakto nustatymo galimybe bei iš to sekančiomis pasekmėmis. Nurodė, kad nei pažeidimo faktas, nei pažeidėjas, nei iš to kylanti atsakomybė nebuvo įvardinta. Skundžiamo Valstybinės energetikos inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2008-07-01 rašto Nr. 12-146 surašymo momentu jokių konkrečių neigiamų pasekmių dėl šio rašto pareiškėjui R. A. nebuvo kilę. Nurodė, kad nebuvo jokio AB RST veiksmo (teisinio santykio dalyko), kuris būtų patekęs į AB RST ir pareiškėjo ginčo sritį, išankstine, ne teismo tvarka, nagrinėjamą Valstybinėje energetikos inspekcijoje, t.y. nebuvo veiksmo, kaip nors paveikiančio, pakeičiančio pareiškėjo teises ir pareigas, ar keičiančio jo teisinį statusą, ginčo, kurį remiantis teisės aktais kompetentinga nagrinėti Valstybinė energetikos inspekcija. Pažymėjo, kad Valstybinė energetikos inspekcija atšaukti skaitiklio ekspertizės ar kitaip įtakoti AB RST veiksmus dėl galimo neapskaitinio elektros energijos vartojimo fakto nustatymo aiškinimosi proceso, neturėjo jokių teisinių įgalinimų. Nurodė, kad pareiškėjų P. N. ir Z. N. skundą nagrinėti atsisakė, vadovaudamasis Išankstinio skundų ne teisme dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo nagrinėjimo taisyklių 27. 2 p. nuostata. Atsakovo teigimu, nei pareiškėjas R. A., nei pareiškėjas Z. N. neneigė, kad skaitiklių plombos buvo pažeistos. Pareiškėjų prašymas įpareigoti AB RST panaikinti surašytus neapskaitinio elektros energijos vartojimo aktus, aktų svarstymo komisijos protokolus bei atitinkamus raštus, nepagrįstas, nes Valstybinė energetikos inspekcija nėra tam įgaliota. Pažymėjo, kad pareiškėjai turėjo teisę susipažinti su AB RST dokumentacija, reglamentuojančia ginčų nagrinėjimo tvarką.

19Per teismo posėdį atsakovo Valstybinės energetikos inspekcijos atstovė prašė skundo netenkinti.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo AB RST atsiliepime į pareiškėjų skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 165-168). Nurodė, kad 2008-03-17, apžiūrėjus pareiškėjo R. A. gyvenamajam namui adresu ( - ) k., Vilniaus r. priskirtą elektros energijos apskaitos prietaisą (elektros energijos skaitiklį) Nr. 10939031, pastebėta, kad elektros energijos skaitiklio plombos falsifikuotos, todėl trečiojo suinteresuoto asmens darbuotojai, vadovaudamiesi Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 92 p., surašė neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 005990. 2008-04-01, dalyvaujant pareiškėjui R. A. ir jo atstovui adv. R.Pakšiui, Vilniaus regiono Trakų skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 005990 svarstymo komisija savo protokolu Nr. 9 nusprendė elektros energijos skaitiklį Nr. 10939031 atiduoti Lietuvos teismo ekspertizės centrui elektros energijos skaitiklio trasologinei ekspertizei atlikti. 2008-05-07 minėtas skaitiklis perduotas Lietuvos teismo ekspertizės centrui, ekspertizė iki šiol dar nėra galutinai atlikta. Nurodė, kad galutinis sprendimas komisijoje bus priimtas, gavus ekspertizės išvadas. Todėl, trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, pareiškėjo nepasitikėjimas juo bei atsakovais yra nepagrįstas. Nurodė, kad 2008-04-17 pareiškėjo Z. N. gyvenamajam butui adresu ( - ), Vilnius, buvo surašytas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 009579, kuriame užfiksuoti įtarimai, kad elektros energijos skaitiklio Nr. 0092960, gaubto plombos falsifikuotos. Kadangi pareiškėjas Z. N. kategoriškai atsisakė atlikti elektros energijos skaitiklio trasologinę ekspertizę, Vilniaus regiono Vilniaus miesto pietinio skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 009579 svarstymo komisija 2008-04-29 protokolu Nr. 184, vadovaudamasi Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97.4 p., nusprendė atlikti pareiškėjo sunaudotos elektros energijos perskaičiavimą per 3 kalendorinių metų laikotarpį pagal akto surašymo metu surastų elektros energijos prietaisų galias. Svarstymo komisija akto surašymo neteisėtumo nekonstatavo, preziumavo pareiškėjo kaltę. Nurodė, kad 2008-08-14 trečiasis suinteresuotas asmuo kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus miesto 3-ąjį apylinkės teismą, prašydamas šioje byloje atlikti elektros energijos skaitiklio trasologinę ekspertizę, ir šiuo metu ginčas tarp trečiojo suinteresuoto asmens ir Z. N. sprendžiamas ginčo teisena. Pažymėjo, kad paskyrus ekspertizę ir paaiškėjus, kad elektros energijos skaitiklių plombos yra tvarkingos bei nepasitvirtinus įtarimams dėl neteisėto elektros energijos vartojimo, trečiasis suinteresuotas asmuo panaikins vietos apžiūros aktus, tam nėra reikalingas atskiras teismo ar kontroliuojančios valstybinės institucijos įpareigojimas. Nurodė, kad ginčijami neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktai yra surašyti, laikantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 92 p. ir priedo Nr. 2 reikalavimų. Pažymėjo, kad nei Energetikos įstatymas, nei Valstybinės energetikos inspekcijos nuostatai nesuteikia Valstybinei energetikos inspekcijai teisės naikinti trečiojo suinteresuoto asmens teisės aktus, tame tarpe ir neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktus bei sprendimus. Tokia teisė nesuteikta ir Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai. Todėl pareiškėjų reikalavimas įpareigoti atsakovus panaikinti trečiojo suinteresuoto asmens neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktus bei sprendimus yra nepagrįstas ir negalimas.

21Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens AB RST atstovė prašė skundo netenkinti.

22Skundas dalyje dėl reikalavimų įpareigoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo panaikinti AB Rytų skirstomųjų tinklų 2008-03-17 neapskaitinį elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 005990 ir jo 1 priedą daiktų, kurie turi įtakos neapskaitinio elektros energijos vartojimo faktui įrodyti, paėmimo protokolą, panaikinti AB Rytų skirstomųjų tinklų Vilniaus regiono Trakų skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 005990 svarstymo komisijos 2008-04-01 posėdžio protokolą Nr. 9, panaikinti AB Rytų skirstomųjų tinklų 2008-05-08 raštą Nr. 10620 – 426 ,,Dėl neapskaitinio elektros energijos vartojimo”, išskyrus 1 lapo priešpaskutiniąją pastraipą, panaikinti AB Rytų skirstomųjų tinklų 2008-05-28 raštą Nr. 20200 – 1153 ,,Dėl neapskaitinio elektros energijos vartojimo”, išskyrus 2 lapo antrąją pastraipą, panaikinti AB Rytų skirstomųjų tinklų Elektros apskaitų grupės 2008-04-17 neapskaitinį elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 009579, panaikinti AB Rytų skirstomųjų tinklų Vilniaus regiono Vilniaus miesto Pietinio skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 009579 svarstymo komisijos 2008-04-29 posėdžio protokolą Nr. 184; įpareigoti Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo priimti motyvuotą nutarimą pradėti arba atsisakyti pradėti nagrinėjimo procedūrą dėl R. A., P. N. ir Z. N. 2008-06-06 skundo ,,Dėl AB Rytų skirstomųjų tinklų atlikto nepagrįsto apkaltinimo neapskaitiniu elektros energijos vartojimu” ir 2008-07-29 skundo ,,Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2008-07-01 sprendimo Nr. 12-146 ,,Dėl apkaltinimo neapskaitiniu elektros energijos vartojimu” atmestinas kaip nepagrįstas

23Kitoje dalyje byla nutraukiama.

24Pareiškėjai prašo teismą įpareigoti Valstybinę energetikos inspekciją panaikinti skunde išvardintus, AB RST priimtus aktus.

25Valstybinės energetikos inspekcijos kompetenciją reglamentuoja Energetikos įstatymo (2007-05-03 redakcija Nr. IX-884) 18 str. 4 d., kurioje yra numatyta, kad Valstybinė energetikos inspekcija; 1) išduoda, sustabdo, panaikina atestatus energetikos įrenginių eksploatavimui ir kontroliuoja, ar laikomasi teisės aktų nustatytų reikalavimų; 2) kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą; 3) tiria energetikos objektų, įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, tiria nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su energijos vartojimu; 4) kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų reikalavimų įrengiant ir rekonstruojant energetikos įrenginius, taip pat energetikos įrenginių atitiktį ir tinkamumą naudoti; 5) organizuoja šio Įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nurodytų energetikos specialistų ir vadovų atestavimą; 6) kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytų energijos kokybės reikalavimų; 7) kontroliuoja energijos išteklių valstybės ir rezervines atsargas; 8) turi teisę tikrinti energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją; 9) atlieka šio ir kitų įstatymų nustatytas funkcijas. Iš esmės tapačios Valstybinės energetikos inspekcijos funkcijos numatytos ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002-07-26 įsakymu Nr. 279 patvirtintuose Valstybinės energetikos inspekcijos nuostatuose (toliau – Nuostatai). Energetikos įstatymo 26 str. 2 d. yra numatyta, kad Valstybinė energetikos inspekcija išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo.

26Nei Energetikos įstatymas, nei kiti teisės aktai nenumato Valstybinei energetikos inspekcijai teisės panaikinti bendrovių, tiekiančių elektros energiją, surašytus aktus. Todėl įpareigojus Valstybinę energetikos inspekciją panaikinti AB RST priimtus skunde nurodytus aktus, Valstybinė energetikos inspekcija minėto reikalavimo įvykdyti negalėtų. Pareiškėjai skunde Valstybinei energetikos inspekcijai bei teismui nereiškia jokių reikalavimų, susijusių su ankščiau nurodytų šiai institucijai pagal kompetenciją priskirtų funkcijų vykdymu. Todėl nėra pagrindo įpareigoti Valstybinę energetikos inspekciją atlikti pareiškėjų reikalaujamus veiksmus.

27Pareiškėjai prašo įpareigoti Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo priimti motyvuotą nutarimą pradėti arba atsisakyti pradėti nagrinėjimo procedūrą dėl pareiškėjų 2008-06-06 skundo ir 2008-07-29 skundo.

28Kaip matyti iš byloje pateikto 2008-06-06 skundo Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, adresuotame taip pat ir Valstybinei energetikos inspekcijai, juo iš esmės ginčijami pareiškėjų atžvilgiu surašyti neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktai.

29Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 str. 1 d. yra numatytos Vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijos, prie kurių yra priskirta (1) užtikrinti vartotojų teisių apsaugą; (2) koordinuoti vartotojų teisių apsaugos institucijų, atsakingų už tam tikros vartojimo srities reguliavimą, veiklą vartotojų teisių apsaugos srityje (analizuoti sukauptą, periodiškai iš valstybės ir savivaldybių institucijų gaunamą informaciją apie vartotojų teisių apsaugą; teikti pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugos tobulinimo); (5) vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka nagrinėti vartotojų skundus; (6) įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoti sutarčių standartines sąlygas ir ginčyti nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas; (8) šio įstatymo septintojo skirsnio nustatyta tvarka ginti vartotojų viešąjį interesą. Pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 30 str. 2 d. vartotojų viešojo intereso gynimas – tai ieškinio ar pareiškimo (skundo) vartotojų viešajam interesui ginti pareiškimas, kai siekiama pripažinti ar pakeisti teisinius santykius, uždrausti (nutraukti) pardavėjo ar paslaugų teikėjo veiksmus (neveikimą), kurie pažeidžia vartotojų teisėtus bendruosius interesus ir yra nesąžiningi vartotojų požiūriu, neatitinka sąžiningos verslo praktikos arba prieštarauja Civiliniam kodeksui, šiam įstatymui ar kitiems teisės aktams. Energetikos įstatymo 26 str. 1 d. numatyta, kad Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja fizinių asmenų skundus dėl energijos pirkimo - pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo.

30Pareiškėjai skunde Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai bei teismui nereiškia jokių reikalavimų, susijusių su ankščiau nurodytų šiai tarnybai pagal kompetencija priskirtų funkcijų vykdymu. Todėl nėra pagrindo įpareigoti Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą priimti motyvuotą nutarimą pradėti arba atsisakyti pradėti nagrinėjimo procedūrą dėl pareiškėjų 2008-06-06 skundo. Pareiškėjai savo 2008-06-06 skunde pareiškė reikalavimą nustatyti laikinojo pobūdžio priemonę – įpareigojimą AB RST sustabdyti galimai nesąžiningą komercinę veiklą, kuria siekiama neteisėtų ir nepagrįstų aktų pagrindu gauti pajamas už pareiškėjams nepatiektą elektros energiją, nesuteiktas ir/ar perteklines paslaugas. Tik pareiškėjams pateikus nustatyta tvarka skundą, kuriame būtų formuluojamas reikalavimas, priskirtinas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijai, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba galėtų būti įpareigota tokį skundą nagrinėti ir įstatymų nustatyta tvarka priimti nustatytos formos sprendimą. Pareiškėjai prašo teismą įpareigoti Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą priimti motyvuotą nutarimą pradėti arba atsisakyti pradėti nagrinėjimo procedūrą dėl pareiškėjų 2008-07-29 skundo. Teismas pažymi, kad minėtu skundu yra skundžiamas Valstybinės energetikos inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2008-07-01 sprendimas Nr. 12-146. Ankščiau minėti įstatymų normos patvirtina, kad Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijai nepriklauso tirti Valstybinės energetiko inspekcijos priimtų aktų teisėtumo ir pagrįstumo, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba įgalinimų šioje srityje neturi. Todėl pareiškėjų reikalavimas įpareigoti Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą priimti motyvuotą nutarimą pradėti arba atsisakyti pradėti nagrinėjimo procedūrą dėl pareiškėjų 2008-07-29 skundo atmestinas kaip nepagrįstas.

31Kitoje dalyje byla nutraukiama.

32Teismas pažymi, kad skundžiami Valstybinės energetikos inspekcijos ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos raštai nelaikytini individualiais administraciniais aktais. Viešojo administravimo įstatymo (2007-01-18 redakcija Nr. VIII-1234) 2 str. 9 d. apibrėžta, kad individualus administracinis aktas – vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam asmeniui ar nurodytai asmenų grupei, o to paties įstatymo 8 str. numatyta, kad individualus administracinis teisės aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis ir teisės aktų normomis, jame turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos, nurodyta apskundimo tvarka, jis turi būti nustatyta tvarka pasirašytas ir patvirtintas. Civilinio kodekso (2007-06-07 redakcija Nr.VIII-1864) 6.271 str. 3 d. numatyta, kad terminas ,,aktas” reiškia bet kokį valdžios institucijos ar jos darbuotojų veiksmą (veikimą, neveikimą), kuris tiesiogiai daro įtaką asmenų teisėms ir laisvėms ir interesams. Atsižvelgiant į paminėtas nuostatas, darytina išvada, kad esminis individualaus administracinio akto požymis – konkrečių teisinių pasekmių nustatymas tam tikram asmeniui arba jų grupei.

33Skundžiamo Valstybinės energetikos inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2008-07-01 rašto Nr. 12-146 2, 3 punktuose nurodyta, kad sprendimai dėl pareiškėjų atžvilgiu surašytų neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktų pagrįstumo ir iš jų kylančių teisinių pasekmių negali būti priimti, kol nebus gautos ekspertų išvados. Minėto rašto 4 p. numatyta, kad įpareigoti AB RST pateikti pareiškėjų skunde nurodytą dokumentaciją Valstybinė energetikos inspekcija neturi pagrindo.

34Teismas pažymi, kad skundžiamo rašto 2, 3 punktuose nėra nustatomos, keičiamos ar panaikinamos pareiškėjų teisės ar pareigos, juose tik išdėstomos tam tikros Valstybinės energetikos inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus skundo nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės. Galimas sprendimas dėl paminėtų faktinių aplinkybių nebuvo priimtas, kadangi reikalinga surinkti papildomų įrodymų, kad elektros energijos vartojimo apskaitos pažeidimas tikrai buvo padarytas ir nustatyti kaltus asmenis. Pareiškėjams skundžiamo rašto 2, 3 punktuose nurodoma, kad galutiniai sprendimai bus priimti, kai bus gautos Lietuvos teismo ekspertizės išvados. Taigi minėti Valstybinės energetiko inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2008-07-01 rašto punktai nesukelia pareiškėjams jokių teisinių pasekmių, todėl negali būti nagrinėjamas teisme ir reikalavimas dėl jų panaikinimo.

35Skundžiamo Valstybinės energetikos inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2008-07-01 sprendimo 4 p. nurodyta, kad įpareigoti AB RST pateikti pareiškėjams skunde išvardintą dokumentaciją Valstybinės energetikos inspekcija neturi teisinio pagrindo. Pareiškėjų skundžiamas teiginys yra informacinio pobūdžio. Nurodytu teiginiu kaip ir ankščiau minėtais pareiškėjams jokių teisinės pasekmės neatsiranda. Pareiškėjai neprašė teismo įpareigoti Valstybinę energetikos inspekciją atlikti tam tikrus veiksmus, susijusius su informacijos pateikimu. Todėl negali būti nagrinėjamas teisme reikalavimas dėl rašto panaikinimo, nes toks sprendimas nesukurs pareiškėjams teisių ir pareigų.

36Pareiškėjai reikalauja panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2008-09-01 raštą Nr. 09-485 ,,Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2008-07-01 sprendimo Nr. 12-146”, išskyrus jo 3 punktą.

37Skundžiamo 2008-09-01 sprendimo 1 p. ir 4 p. iš esmės nurodomos tos pačios aplinkybės kaip ir anksčiau aptartuose Valstybinės energetikos inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2008-07-01 sprendimo 2, 3 ir 4 punktuose, todėl teismas dėl jų pakartotinai nepasisako. Skundžiamo sprendimo 3 p. atsisakyta priimti P. N. ir Z. N. skundas, vadovaujantis Išankstinio skundų ne teisme dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo nagrinėjimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 27. 2 p. Taisyklių, patvirtintų Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos viršininko 2007-05-10 įsakymu Nr. 46, 27. 2 p. numatyta, kad Valstybinė energetikos inspekcija atsisako nagrinėti skundą, jeigu tų pačių šalių ginčą dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nagrinėja kita ginčus nagrinėjanti institucija ar teismas. Remiantis teismų informacinės sistemos duomenimis, nustatyta, kad 2008-06-19 AB RST kreipėsi su pareiškimu į Vilniaus miesto 3-ąjį apylinkės teismą dėl teismo įsakymo išdavimo skolininkui Z. N.. 2008-06-26 buvo išduotas teismo įsakymas, kuris 2008-09-02 panaikintas ir nuspręsta bylą nagrinėti ginčo teisenos tvarka. Šiuo metu byla nėra išnagrinėta. Kaip matyti iš byloje pateikto AB RST ieškinio, jame kaip ir ginčijamuose šioje byloje sprendimuose keliamas tas pats klausimas, t.y. ginčijamas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktų teisėtumas ir pagrįstumas. Pareiškėjai neprašė teismo įpareigoti Valstybinę energetikos inspekciją atlikti tam tikrus veiksmus, susijusius su nepagrįstu atsisakymu atlikti tyrimą. Todėl negali būti nagrinėjamas teisme reikalavimas dėl rašto panaikinimo, nes toks sprendimas nesukurs pareiškėjams teisių ir pareigų.

38Skundžiamas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2008-09-01 raštas Nr. 4-4356 ,,Dėl Jūsų skundo” nelaikytinas individualiu administraciniu aktu. 2008-09-01 raštu nebuvo nuspręsta dėl atitinkamų pareiškėjų teisių ir pareigų. Todėl 2008-09-01 rašto panaikinimo klausimas nenagrinėtinas teisme.

39Pažymėtina, kad Vartotojų teisių apsaugos tarnybos įstatymo 29 str. yra numatyta, kad ginčo šalys turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą, prašydamos nagrinėti ginčą iš esmės tiek ginčo nagrinėjimo ginčus nagrinėjančioje institucijoje metu, tiek po šios institucijos sprendimo priėmimo; kreipimasis į teismą po ginčą nagrinėjančios institucijos sprendimo priėmimo nelaikomas šios institucijos sprendimo apskundimu.

40Iš nurodytos teisės normos matyti, kad įstatymų leidėjas, ginčus dėl vartotojų teisių gynimo nepriskiria administracinių ginčų kategorijai. Analogiška išvada darytina ir įvertinus teisinius santykius, atsirandančius vartotojui ginant savo teises, atsirandančias iš vartojimo sutarties (- prekių ar paslaugų įsigijimo sutartis, su pardavėju ar paslaugų teikėju sudaroma su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti). Pagal Civilinio kodekso 1.136 str. 2 d. 1 p. iš sutarčių atsiranda civilinės teisės. Pareiškėjai gina savo teises atsiradusias iš energijos pirkimo-pardavimo sutarčių, kurių sudarymo, galiojimo klausimus reglamentuoja CK 6.383 str.-6.391 str. ir bendros normos, reglamentuojančios atitinkamus klausimus. Sutartys yra sudarytos su AB Rytų skirstomieji tinklai. Todėl tarp pareiškėjų ir trečiojo suinteresuoto asmens AB Rytų skirstomieji tinklai kilęs ginčas yra civilinio pobūdžio, todėl nagrinėtinas bendros kompetencijos teisme, bet ne administraciniame. Ginčo teismingumas yra nustatomas ne vien pagal ginčo šalis bet taip pat ir pagal ginčo pobūdį.

41Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 str. 1 d. yra numatyta, kad atitinkamos administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka administraciniam teismui gali skųsti ginčo šalis, nesutinkanti su administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu. Ši teisė negali būti suprantama kaip teisė skųsti administraciniam teismui bet kurios ne teismo tvarka institucijos priimtą sprendimą, ši teisė gali būti suprantama kaip teisė skųsti tokios institucijos sprendimą, jeigu ginčas yra administracinis, t.y. jeigu teisės ir pareigos asmeniui atsiranda iš administracinio akto. Todėl negalima skųsti administraciniam teismui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimo, jeigu ginčas iš esmės yra civilinis, nors minėta ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija ir yra viešojo administravimo subjektas. Dėl nurodytų motyvų, pareiškėjų ginčijami Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos raštai negali būti ginčijami administraciniame teisme kaip išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijų sprendimai, nors įstatymai ir suteikia teisę nurodytiems viešojo administravimo subjektams nagrinėti ginčus ne teismo tvarka. Administraciniame teisme yra nagrinėtini reikalavimai, susiję su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos veiksmais ar neveikimu, sprendimais, atsisakymais priimti sprendimus kaip viešojo administravimo subjekto. Atitinkamas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos neveikimas, skundžiamas administraciniam teismui šioje byloje yra įvertintas atmetus pareiškėjų reikalavimus įpareigoti viešojo administravimo subjektus atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus (ABTĮ 88 str. 1, 2p.).

42Pažymėtina, kad esminiai pareiškėjų šioje byloje pareikšti reikalavimai yra susiję su neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktų teisėtumu ir pagrįstumu. Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktai yra dokumentai, kuriais yra patvirtinamas neapskaitinio elektros energijos vartojimo faktas, nurodytu dokumentu asmenims nėra suteikiamos tam tikros teisės, nėra nustatomi įpareigojimai. Todėl neapskaitinio elektros energijos vartojimo akto surašymas nesukuria, nepakeičia ar nepanaikina asmenims jų teisių ir pareigų. Teisme negali būti reiškiamas reikalavimas dėl nurodytų aktų panaikinimo. Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas paprastai gali būti rašytiniu įrodymu civilinėje byloje, kurioje elektros energiją tiekianti įmonė reikalauja priteisti žalos atlyginimą už neapskaitinį elektros energijos vartojimą. Tokioje byloje gali būti ginčijamas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas. Rašytinio įrodymo ginčijimas negali būti suprantamas kaip atskiro reikalavimo teismui pareiškimas, bet turėtų būti suprantamas kaip kitų įrodymų pateikimas, kurie paneigia rašytinio įrodymo turinį. Dėl nurodytų motyvų, pareiškėjų nurodyti neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktai gali būti ginčijami skiriant minėtos kategorijos bylose elektrotechninę ekspertizę ar ginčijant kitomis įstatyme numatytomis įrodinėjimo priemonėmis. Pareiškėjai turi teisę naudotis įstatyme numatytomis atsakovo gynybos priemonėmis, kuomet jiems yra pareiškiamas reikalavimas civilinėje byloje arba įgyvendinti savo teises inicijuojant teisminį procesą, kurio baigtis savarankiškai galėtų įtakoti jų teises ir pareigas. Administracinis procesas negali būti pagalbine įrodinėjimo priemone civilinėje byloje ar kitoje administracinėje byloje. Įrodinėjimas procese nėra savitikslis dalykas. Teismui skundžiant dokumentą, kuris gali būti vertinamas tik kaip rašytinis įrodymas, teismo sprendimo galia būtų atitinkamai kaip rašytinio įrodymo, tokiu teismo sprendimu taip pat negali būti asmenims sukurtos teisės ir pareigos. Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. numatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje. Teismo pareiga yra užtikrinti, kad pažeistos asmens teisės ir laisvės būtų atstatytos, o nepagrįsti reikalavimai atmetami. Šiuo atveju ginčijami raštai nesukelia jokių teisinių pasekmių pareiškėjams, todėl jų galiojimo klausimas negali būti sprendžiamas teismo sprendimu. Pažymėtina, kad skundžiami raštai šiuo atveju galėtų būti vertinami civilinėje byloje kaip valstybės institucijų išvados dėl ginčo (Civilinio proceso kodekso 49 str.), o ne kaip viešojo administravimo subjekto priimti individualūs aktai.

43Konstitucijos 30 str., Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 1 d. yra numatyta kiekvieno suinteresuoto subjekto teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Nurodyta asmens procesinė teisė kreiptis į teismą, priklauso nuo procesinio pobūdžio aplinkybių – nuo teisės kreiptis į teismą buvimo prielaidų. Viena iš Administracinių bylų teisenos įstatymo numatytų teisės kreiptis į teismą buvimo prielaidų yra ginčo priskirtinumas teismui (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p. (Administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu skundas (prašymas nenagrinėtinas teismų)). Nesant nurodytai prielaidai kreiptis į teismą, pareiškėjai neturėjo procesinės teisės kreiptis į teismą su skundu. Nurodytos aplinkybės paaiškėjo nagrinėjant bylą, todėl byla Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 p. pagrindu minėtoje dalyje nutraukiama (Teismas nutraukia bylą jeigu byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai).

44Konstatavus ankščiau nurodytas aplinkybes, jog pareiškėjai iš esmės siekia išspręsti civilinį ginčą, nėra pagrindo svarstyti klausimo dėl bylos perdavimo bendros kompetencijos teismui kai paaiškėja, kad byla buvo priimta teismo žinion pažeidžiant priskirtinumo atitinkamiems teismams taisykles (ABTĮ 70 str. 1 d. 2 p.). Pareiškėjai nepareiškė reikalavimų kitai civilinio ginčo šaliai - AB Rytų skirstomieji tinklai. Be to, kaip jau buvo minėta pareiškėjai nepareiškė teismui reikalavimų, kuriuos patenkinus ar atmetus teismo sprendimu, galutinai galėtų būti išspręstas atsiradęs socialinis konfliktas, reikalavimų, kuriuos patenkinus, teismo sprendimas galėtų būti įvykdytas įstatymų nustatyta tvarka.

45Kadangi pareiškėjų reikalavimai netenkinami, jų prašymas priteisti iš atsakovo su bylos nagrinėjimu susijusias ir atstovavimo išlaidas pareiškėjų naudai Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies pagrindu taip pat netenkintinas.

46Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str., 101 str. 2 p., 127 str.,

Nutarė

47skundą dalyje dėl reikalavimų įpareigoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo panaikinti AB Rytų skirstomųjų tinklų 2008-03-17 neapskaitinį elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 005990 ir jo 1 priedą daiktų, kurie turi įtakos neapskaitinio elektros energijos vartojimo faktui įrodyti, paėmimo protokolą, panaikinti AB Rytų skirstomųjų tinklų Vilniaus regiono Trakų skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 005990 svarstymo komisijos 2008-04-01 posėdžio protokolą Nr. 9, panaikinti AB Rytų skirstomųjų tinklų 2008-05-08 raštą Nr. 10620 – 426 ,,Dėl neapskaitinio elektros energijos vartojimo”, išskyrus 1 lapo priešpaskutiniąją pastraipą, panaikinti AB Rytų skirstomųjų tinklų 2008-05-28 raštą Nr. 20200 – 1153 ,,Dėl neapskaitinio elektros energijos vartojimo”, išskyrus 2 lapo antrąją pastraipą, panaikinti AB Rytų skirstomųjų tinklų Elektros apskaitų grupės 2008-04-17 neapskaitinį elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 009579, panaikinti AB Rytų skirstomųjų tinklų Vilniaus regiono Vilniaus miesto Pietinio skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 009579 svarstymo komisijos 2008-04-29 posėdžio protokolą Nr. 184; įpareigoti Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo priimti motyvuotą nutarimą pradėti arba atsisakyti pradėti nagrinėjimo procedūrą dėl R. A., P. N. ir Z. N. 2008-06-06 skundo ,,Dėl AB Rytų skirstomųjų tinklų atlikto nepagrįsto apkaltinimo neapskaitiniu elektros energijos vartojimu” ir 2008-07-29 skundo ,,Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2008-07-01 sprendimo Nr. 12-146 ,,Dėl apkaltinimo neapskaitiniu elektros energijos vartojimu” atmesti kaip nepagrįstą.

48Kitoje dalyje bylą nutraukti.

49Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 3. byloje nustatyta, kad 2008-03-17 AB Rytų skirstomųjų tinklų Vilniaus... 4. Nustatyta, kad 2008-04-17 AB RST VR Vilniaus m. Pietinio skyriaus darbuotojas... 5. Nustatyta, kad 2008-06-06 pareiškėjai (visi kartu) kreipėsi su skundu į... 6. 2008-09-23 pareiškėjai kreipėsi su skundu į teismą, prašydami: 1)... 7. Dėl reikalavimo panaikinti AB RST 2008-03-17 neapskaitinį elektros energijos... 8. Dėl AB RST VR Trakų skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo... 9. Dėl AB RST 2008-05-08 rašto Nr. 10620-426 ,,Dėl neapskaitinio elektros... 10. Dėl AB RST VR Vilniaus miesto Pietinio skyriaus neapskaitinio elektros... 11. Minėtas apžiūros aktas buvo apsvarstytas Vilniaus regiono Vilniaus miesto... 12. Svarstymo komisija protokole Nr. 184 nurodė, kad vartotojas 15 kalendorinių... 13. Nurodė, kad pareiškėjams Z. ir P. N. pareiškus AB RST pretenziją,... 14. Pareiškėjai nurodė, kad dėl AB Rytų skirstomųjų tinklų raštų, kuriais... 15. Per teismo posėdį pareiškėjai ir jų atstovas prašė skundą tenkinti.... 16. Atsiliepime į pareiškėjų skundą atsakovas Valstybinė vartotojų teisių... 17. Teismo posėdžio metu atsakovo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos... 18. Atsakovas Valstybinė energetikos inspekcija atsiliepime į pareiškėjų... 19. Per teismo posėdį atsakovo Valstybinės energetikos inspekcijos atstovė... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB RST atsiliepime į pareiškėjų skundą... 21. Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens AB RST atstovė prašė... 22. Skundas dalyje dėl reikalavimų įpareigoti Valstybinę energetikos... 23. Kitoje dalyje byla nutraukiama.... 24. Pareiškėjai prašo teismą įpareigoti Valstybinę energetikos inspekciją... 25. Valstybinės energetikos inspekcijos kompetenciją reglamentuoja Energetikos... 26. Nei Energetikos įstatymas, nei kiti teisės aktai nenumato Valstybinei... 27. Pareiškėjai prašo įpareigoti Valstybinę vartotojų teisių apsaugos... 28. Kaip matyti iš byloje pateikto 2008-06-06 skundo Valstybinei vartotojų... 29. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 str. 1 d. yra numatytos Vartotojų... 30. Pareiškėjai skunde Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai bei... 31. Kitoje dalyje byla nutraukiama.... 32. Teismas pažymi, kad skundžiami Valstybinės energetikos inspekcijos ir... 33. Skundžiamo Valstybinės energetikos inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus... 34. Teismas pažymi, kad skundžiamo rašto 2, 3 punktuose nėra nustatomos,... 35. Skundžiamo Valstybinės energetikos inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus... 36. Pareiškėjai reikalauja panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos prie... 37. Skundžiamo 2008-09-01 sprendimo 1 p. ir 4 p. iš esmės nurodomos tos pačios... 38. Skundžiamas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2008-09-01... 39. Pažymėtina, kad Vartotojų teisių apsaugos tarnybos įstatymo 29 str. yra... 40. Iš nurodytos teisės normos matyti, kad įstatymų leidėjas, ginčus dėl... 41. Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 str. 1 d. yra numatyta, kad... 42. Pažymėtina, kad esminiai pareiškėjų šioje byloje pareikšti reikalavimai... 43. Konstitucijos 30 str., Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 1 d.... 44. Konstatavus ankščiau nurodytas aplinkybes, jog pareiškėjai iš esmės... 45. Kadangi pareiškėjų reikalavimai netenkinami, jų prašymas priteisti iš... 46. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 47. skundą dalyje dėl reikalavimų įpareigoti Valstybinę energetikos... 48. Kitoje dalyje bylą nutraukti.... 49. Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas...