Byla 2-2346-255/2012
Dėl skolos išieškojimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Regina Bertašienė, sekretoriaujant Vilmai Petraitienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Sigitui Čepui, atsakovo atstovui advokatui Vaidotui Rutavičiui, trečiojo asmens atstovui advokatui Tomui Juodžiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios UAB „Č“ ieškinį atsakovei I. A., trečiajam asmeniui S. S. dėl skolos išieškojimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu ir teismo posėdžio metu prašė priteisti iš atsakovės I. A. 14921,84 Lt įsiskolinimą už atliktus darbus, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas turėtas bylinėjimosi išlaidas (t.1., b.l. 4-5).

3Nurodė, kad 2007-05-18 šalys sudarė numatomų statybos darbų rangos sutartį Nr. 07-06/01, pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti bute, adresu ( - ), apdailos ir santechnikos darbus. Ieškovė savo įsipareigojimus pagal Sutartį įvykdė tinkamai. Kadangi atsakovė gyvena užsienyje, priėmimo - perdavimo aktas nebuvo pasirašytas, tačiau butu atsakovė naudojasi, todėl laikytina, kad atlikti darbai faktiškai perimti. Duomenų, kad atlikti ne visi darbai ar atlikti darbai su trūkumais, atsakovė neįrodė, todėl atsakovei atsirado pareiga atsiskaityti pagal jai išrašytas 2007-05-31 PVM sąskaitas-faktūras serija CIU Nr. 0000620 už 22452,71 Lt, 2007-06-27 PVM sąskaitas-faktūras serija CIU Nr. 0000635 už 28814,47 Lt, 2008-02-29 PVM sąskaitas-faktūras serija CIU Nr. 0000871 už 12124,18 Lt, 2008-03-20 PVM sąskaitas-faktūras serija CIU Nr. 0000875 už 2430,48 Lt. Atsakovė visos 65821,84 Lt sumos nesumokėjo, į siųstus raginimus nereagavo ir liko skolinga 14921,84 Lt.

4Atsakovė atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti (t.1, b.l. 158-159). Nurodė, kad pagal Sutartį yra sumokėjusi 50900,00 Lt. Sutarties 4.2 p. numatyta, kad pareiga visiškai atsiskaityti atsiranda per 10 dienų nuo atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Šalys jos nėra pasirašiusios, todėl prievolės mokėti likusią skolos sumą ji neturi. Realiai yra sumokėta ieškovei už jos atliktus faktiškai darbus. Be to, ieškovė nepagrįstai reikalauja didelės skolos sumos, nes pagal Sutarties 2.1 p. darbų kaina buvo 61504,26 Lt, o ieškovė savavališkai skolą padidino iki 65821,84 Lt. Joks atskiras raštiškas ar žodinis susitarimas su ieškove dėl papildomų darbų nebuvo sudarytas.

5Trečiasis asmuo S. S. teismo posėdžio metu prašė ieškinį patenkinti visiškai. Paaiškino, kad ieškinio pagrindą pagrindžiančios aplinkybės yra įrodytos, darbų atkimo fakto atsakovė neginčija, ji pripažįsta, jog darbai yra atlikti. Atsakovė atliktų darbų trūkumų fakto neįrodė (t. 2, b.l. 77).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 str. 1 d.). 2007-05-18 tarp šalių buvo sudaryta Numatomų statybos darbų rangos sutartis Nr. 07-06/01 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti buto, adresu ( - ), apdailos ir santechnikos darbus, o atsakovė atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka bei terminais (t.1, b.l. 10-11). Šios sutarties šalys neginčija, todėl Sutarties sąlygos turi privalomąją galią. Kaip matyti iš bylos medžiagos, paslaugas (buto vidaus apdailos darbus) įsigijo atsakovė, kuri yra fizinis asmuo savo asmeninių, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Šias paslaugas jai suteikė verslininkas (juridinis asmuo), kuris veikia savo verslo (plačiąja prasme) tikslais. Iš viso to daroma išvada, kad tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta vartojimo rangos sutartis. Įstatymas numato, kad vartojimo rangos sutarčiai mutatis mutandis taikomos CK 6.188, 6.350 – 6.370 straipsniuose nustatytos taisyklės ( CK 6.672 str. 2 d. ).

8Byloje kilo ginčas dėl atliktų rangos darbų kokybės, atlikimo terminų, darbų priėmimo ir perdavimo bei jų apmokėjimo.

9Atsakovė nurodė, kad yra sumokėjusi už faktiškai atliktus darbus. Šalių pasirašytos Sutarties 1 p. numatyta, kad Sutarties dokumentus sudaro Užsakovo ir Rangovo pasirašyti numatomų darbų aktai, sąmatiniai skaičiavimai, atliktų darbų aktai. Įstatymas numato, kad jeigu darbai atliekami pagal rangovo sudarytą sąmatą, sąmata įsigalioja ir tampa rangos sutarties dalimi nuo to momento, kai sąmatą patvirtina užsakovas (CK 6.653 str. 3 d.). Atsakovė patvirtino Sutartyje savo parašu, kad susipažino ir žino apie atliekamus apdailos ir santechnikos darbus bute, adresu ( - ). CPK 178 str. numato šalims pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, ir CPK 179 str. 1 d. nustato šalims pareigą pateikti įrodymus. Atsakovė neįrodė, kokių darbų pagal Sutartį ieškovė yra nepadariusi. Atsižvelgus į tai, kad atsakovė teismui nepagrindė nurodytų aplinkybių, jos argumentas dėl darbų neatlikimo laikytinas nepagrįstas ir atmestinas. Laikytina, kad ieškovė atliko visus darbus pagal šalių sudarytą Sutartį.

10Atsakovė taip pat nurodė, kad darbai buvo atlikti nekokybiškai. Iš pateiktų elektroninių laiškų matyti, kad atsakovė buvo nepatenkinta buto grindimis, tapetais ir durimis (t. 2, b.l. 47-48). Iš pateiktų įrodymų nėra galimybės nustatyti, dėl kieno kaltės šie trūkumai atsirado (t. 2, b.l. 49). Ieškovės atstovas direktorius S. S. nurodė, kad bendradarbiaujant darbų trūkumai bus ištaisyti. Duomenų, kad trūkumai buvo neištaisyti, ar duomenų, kurie pagrįstų, kad dėl atsiradusių darbų trūkumo būtų galima mažinti atlygį už darbą, atsakovė teismui nepateikė. Todėl šis atsakovės argumentas kaip nepagrįstas, atmestinas. Be to, atsakovei išaiškintina, kad Rangovo atsakomybė už darbų kokybę išlieka ir pasibaigus statybos rangos sutarčiai. Įstatyme nustatyta rangovo atliktų darbų kokybės garantija (CK 6.697 str. 1, 3 d.). Pagal garantiją numatančias sutarčių sąlygas sutarties objekto darbams nustatytas penkerių metų, o paslėptiems darbams – dešimties metų garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo darbų priėmimo akto pasirašymo dienos; ieškovas yra atsakingas už dėl jo kaltės atsiradusių darbų kokybės trūkumų, nustatytų per garantinį terminą, ištaisymą, kuriuos savo sąskaita turi pašalinti per 30 dienų (Sutarties 9.2 punktas). Taigi, per garantinį terminą nustačius ieškovės atliktų paslėptų darbų trūkumus, užsakovei išlieka teisė reikalauti ieškovo atsakomybės už šių darbų kokybę.

11Sutartyje numatyti darbai turėjo būti atlikti iki 2007-06-20 (Sutarties 3.1 p.). Byloje nėra ginčo dėl to, kad rangos darbai pagal Sutartį nebuvo atlikti iki numatyto termino. Bendriausia prasme, jeigu rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą, tai užsakovas turi teisę atsisakyti priimti įvykdžius prievolę atliktą darbą ir pareikalauti iš rangovo atlyginti dėl termino praleidimo padarytus nuostolius, jeigu dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 str. 4 d.). Nors ieškovė ir praleido sutartyse nustatytą darbų atlikimo terminą, tačiau atliktus darbus atsakovė faktiškai priėmė ir jais naudojasi, todėl pastarosios argumentai, kuriais neigiama pareiga apmokėti priimtus kokybiškai atliktus darbus jų atlikimo termino aspektu, yra nepagrįsti ir dėl to atmestini.

12Remiantis išdėstytu laikytina, kad ieškovė nors ir pažeisdama terminą atliko kokybiškai rangos sutartyje numatytus darbus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad vartojimo rangą reglamentuojančios įstatymo normos neįtvirtina nuostatų, skirtų vartojimo rangos sutarties šalių pareigų perduoti ir priimti atliktus rangos darbus vykdymui. CK 6.676 str. 2 d. nustatyta, kad užsakovas privalo sumokėti darbų kainą po to, kai rangovas perdavė darbų rezultatą, tačiau šioje normoje nėra įtvirtinta darbų perdavimo proceso ir jo formos reikalavimų. Tokiu atveju turi būti vadovaujamasi bendrosiose (CK 6.662 str.) ir specialiosiose (CK 6.694 str.) rangos sutartinius santykius reglamentuojančiose normose įtvirtintomis atliktų darbų perdavimo ir priėmimo nuostatomis.

13Bendroji taisyklė yra ta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK 6.662 str. 1 d.). Šioje byloje priėmimo – perdavimo aktas nepasirašytas. Šalys šio fakto neginčija. Tačiau abiejų rangos sutarties šalių nepasirašymo darbų priėmimo-perdavimo akte faktas savaime nereiškia, jog darbai nebuvo atlikti ir perduoti, atitinkamai, kad užsakovė neturi pareigos jų apmokėti. Vien tik formaliųjų įstatymo nustatytų darbų perdavimo-priėmimo reikalavimų nesilaikymas negali būti laikomas pagrindu šalims nevykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-07-01 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-302/2011 ). Nors darbų priėmimas-perdavimas pagal CK 6.644 str. 1 d. ir 6.662 str. nustatytus reikalavimus neįvyko, tačiau užsakovė rangovės darbų rezultatą pradėjo naudoti pagal paskirtį, rodo, jog šalys pažeidė sutartinius įsipareigojimus ir nesilaikė teisės normų reikalavimų, tačiau pažeidimų faktas neatleidžia šalių nuo prievolių, kylančių iš sutarčių vykdymo principų (CK 6.200 str.) bei rangos sutarties esmės, reikalaujančių, kad už tinkamą darbo rezultatą būtų sumokama sulygta kaina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-535/2009 ). Įstatymas numato, kad užsakovė privalo sumokėti rangovei sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas (CK 6.655 str. 1 d. ). Tokiu būdu atsakovė privalo sumokėti ieškovei už buto vidaus apdailos atlikimą sulygtą kainą.

14Ieškovė atlikusi darbus, išrašė atsakovei sąskaitas faktūras - 2007-05-31 PVM sąskaitas-faktūras serija CIU Nr. 0000620 už 22452,71 Lt, 2007-06-27 PVM sąskaitas-faktūras serija CIU Nr. 0000635 už 28814,47 Lt, 2008-02-29 PVM sąskaitas-faktūras serija CIU Nr. 0000871 už 12124,18 Lt, 2008-03-20 PVM sąskaitas-faktūras serija CIU Nr. 0000875 už 2430,48 Lt (t. 1, b.l. 13-16). Byloje esantys rašytiniai duomenys patvirtina, kad atsakovė ieškovei yra sumokėjusi 50900 Lt, t. y. 2007-05-15 – 4000 Lt, 2007-05-17 – 4000 Lt , 2007-05-21 – 4000 Lt, 2007-05-21 – 3000,00 Lt, 2007-07-23 – 20000 Lt, 2008-07-08 – 700 Lt, 2008-07-21 – 500 Lt, 2008-08-18 – 700 Lt, 2008-09-16 – 700 Lt, 2008-10-16 – 300 Lt, 2008-11-12 – 500 Lt, 2008-12-15 - 800 Lt, 2009-01-27 – 750 Lt, 2009-02-26 – 750 Lt, 2009-03-25 – 750 Lt, 2009-04-24 – 750 Lt, 2009-07-07 – 800 Lt, 2009-08-03 – 750 Lt, 2009-09-01 – 650 Lt, 2009-10-01 – 500 Lt, 2009-11-06 – 500 Lt, 2010-01-06 – 500 Lt ( t. 1, b. l. 12). Ginčo dėl sumokėtos pinigų sumos nėra. Atsakovė nurodė, kad ieškovė nepagrįstai prašo iš jos priteisti 2430,48 Lt. Darbų kaina ar jos apskaičiavimo būdas ir kriterijai nustatomi rangos sutartyje (CK 6.653 str. 1 d.). Į rangos sutartyje nurodytą kainą įeina rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turėtų išlaidų kompensavimas (CK 6.653 str. 2 d.). Pagal Sutarties 2.1 p. sulygta darbų kaina – 61504,26 Lt. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 65821,84 Lt, t. y. 4317,58 Lt daugiau nei numatyta sutartyje. Šalys turi pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 187 str.). Ieškovė teismui nepateikė duomenų, kurie pagrįstų, kad ji atliko Sutartyje nenustatytus darbus, dėl ko atsirado papildomos išlaidos. Be to, Sutarties 2.3 p. numatyta, kad visais atvejais, nenumatytiems darbams, įforminamas papildomas šalių susitarimas. Ieškovė teismui tokio šalių susitarimo nepateikė. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, laikytina, kad ieškovės reikalavimas priteisti 4317,58 Lt yra nepagrįstas, todėl negali būti netenkintinas. Atsakovei kyla pareiga atsiskaityti tik už darbus, kurie numatyti sutartyje. Atsakovė sumokėjo 50900,00 Lt, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 10604,26 Lt.

15Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl ieškovei priteistinos 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

16Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. (CPK 93 str. 2 d.). Atsakovė teismui pateikė duomenis, kad jos turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro – 3000,00 Lt išlaidų advokato teisiniai pagalbai apmokėti (t. 2, b.l. 15-19). Ieškovei 2011-05-30 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla (t. 1, b.l. 7-8), todėl vadovaujantis CPK 83 str. 1 d. 8 p. ji atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo paduodant ieškinį. Atsižvelgus į tai, kad patenkinta 71 procentas ieškinio reikalavimų, iš ieškovės atsakovei priteistina 870,00 Lt jos turėtų bylinėjimosi išlaidų. Iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistina 318,00 Lt žyminio mokesčio.

17Nagrinėjant civilinę bylą susidarė 29,25 Lt, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Pagal patenkintų ir atmestinų ieškinio reikalavimų, iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistina 20,77 Lt, o iš ieškovės 8,48 Lt pašto išlaidų nepriteistinos, kadangi jos nesudaro minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Lietuvos Respublikos finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

182012-01-11 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas mažintinas ir jos paliktinos galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymą (t. 1, b.l. 146).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti ieškovei bankrutuojančiai UAB „Č“ iš atsakovės I. A. 10604,26 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2012-01-11, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Iš ieškovės bankrutuojančios UAB „Č“ priteisti atsakovei I. A. 870,00 Lt jos turėtų bylinėjimosi išlaidų.

23Iš atsakovės I. A. į valstybės biudžetą priteisti 338,77 Lt bylinėjimosi išlaidų.

24Kitoje dalyje ieškinio netenkinti.

25Sumažinti 2012-01-11 nutartimi taikytų, keistų 2012-04-17 nutartimi, laikinųjų apsaugos priemonių mastą ir palikti galioti atsakovės I. A. turto areštą už 10604,26 Lt iki visiško teismo sprendimo įvykdymą.

26Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Regina Bertašienė,... 2. ieškovė ieškiniu ir teismo posėdžio metu prašė priteisti iš atsakovės... 3. Nurodė, kad 2007-05-18 šalys sudarė numatomų statybos darbų rangos... 4. Atsakovė atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdžio metu prašė ieškinį... 5. Trečiasis asmuo S. S. teismo posėdžio metu prašė ieškinį patenkinti... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 7. Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą... 8. Byloje kilo ginčas dėl atliktų rangos darbų kokybės, atlikimo terminų,... 9. Atsakovė nurodė, kad yra sumokėjusi už faktiškai atliktus darbus. Šalių... 10. Atsakovė taip pat nurodė, kad darbai buvo atlikti nekokybiškai. Iš... 11. Sutartyje numatyti darbai turėjo būti atlikti iki 2007-06-20 (Sutarties 3.1... 12. Remiantis išdėstytu laikytina, kad ieškovė nors ir pažeisdama terminą... 13. Bendroji taisyklė yra ta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas... 14. Ieškovė atlikusi darbus, išrašė atsakovei sąskaitas faktūras -... 15. Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl ieškovei... 16. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos... 17. Nagrinėjant civilinę bylą susidarė 29,25 Lt, išlaidų, susijusių su... 18. 2012-01-11 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270... 20. ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti ieškovei bankrutuojančiai UAB „Č“ iš atsakovės I. A.... 22. Iš ieškovės bankrutuojančios UAB „Č“ priteisti atsakovei I. A. 870,00... 23. Iš atsakovės I. A. į valstybės biudžetą priteisti 338,77 Lt bylinėjimosi... 24. Kitoje dalyje ieškinio netenkinti.... 25. Sumažinti 2012-01-11 nutartimi taikytų, keistų 2012-04-17 nutartimi,... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu skundžiamas...