Byla AS-438-558-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 19 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ atskirąjį skundą atsakovui Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Kamesta“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Sumeda“ dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras" su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-07-16 sprendimą Nr. 4S-2284 ..Dėl viešo pirkimo procedūrų vertinimo".

5Pareiškėjas UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras" taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę - iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdui Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-07-16 sprendimo Nr. 4S-2284 „Dėl viešo pirkimo procedūrų vertinimo" galiojimą.

6Pareiškėjas paaiškino, kad jeigu įvykdytų ginčijamame sprendime numatytus įpareigojimus, o teismas panaikintų minėtą sprendimą, iškiltų rimtos teisinės ir finansinės pasekmės tiek pareiškėjui, tiek tretiesiems suinteresuotiems asmenims (UAB „Sumeda", UAB „Kamesta"), todėl iš esmės pasunkėtų teismo sprendimo įgyvendinimas. Be to, nesustabdžius 2008-07-16 sprendimo galiojimo, pareiškėjas būtų priverstas stabdyti konkurso procedūras (preliminariosios eilės sudarymą, konkurso laimėtojo paskelbimą, sutarties su konkurso laimėtoju sudarymą ir kt), dėl ko ne tik kad nebūtų laiku ir tinkamai įsisavintos Europos Sąjungos skiriamos lėšos šio projekto įgyvendinimui, bet ir nebūtų užtikrintas aplinkosaugos požiūriu svarbių viešųjų paslaugų tiekimas Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Sakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių gyventojams, t. y. būtų pažeistas viešasis interesas.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008-08-19 nutartimi pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę netenkino.

9Teismas konstatavo, jog nagrinėjamu atveju, išanalizavus byloje esančią medžiagą, vertintina, kad laikinai nesustabdžius ginčijamojo akto galiojimo, teismo sprendimas įvykdymas nepasunkės. Nors pareiškėjas ir akcentavo, kad jei įvykdytų sprendime numatytus įpareigojimus, o teismas vėliau panaikintų minėtą sprendimą, kiltų rimtos teisinės ir finansinės pasekmės tiek pareiškėjui, tiek tretiesiems suinteresuotiems asmenims, tačiau, teismo nuomone, jų nedetalizavo. Tai, kad nesustabdžius ginčijamo sprendimo galiojimo, pareiškėjas būtų priverstas stabdyti konkurso procedūras, teismo manymu, taip pat neturi esminės reikšmės teismo sprendimo įvykdymo galimybei. Be to, kaip konstatavo teismas, pareiškėjas nepateikė įrodymų apie tai. kad dėl sprendimo galiojimo nesustabdymo nebūtų laiku ir tinkamai įsisavintos Europos Sąjungos skiriamos lėšos projekto įgyvendinimui ar iš esmės būtų pažeistas viešasis interesas.

10III.

11Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-08-19 nutartį ir patenkinti pareiškėjo UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras" prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę - t.y. iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo momento sustabdyti Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-07-16 sprendimo Nr. 4S-2284 „Dėl viešo pirkimo procedūrų vertinimo" galiojimą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Pareiškėjui įvykdžius ginčijamą sprendimą (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-07-16 sprendimą Nr. 4S-2284 ..Dėl viešo pirkimo procedūrų vertinimo") ir teismui jį vėliau panaikinus, pareiškėjas ir (ar) tretieji asmenys būtų priversti imtis atitinkamų teisinių priemonių, dėl kurių būtų panaikinamos sprendimo vykdymo pasekmės - t.y. sprendimo pagrindu pareiškėjo priimtų sprendimų (preliminariosios eilės sudarymas, vykdomo viešojo konkurso nugalėtojo paskelbimas, sutarčių su juo sudarymas) ir kitų veiksmų naikinimas. Pareiškėjo nuomone, akivaizdu, jog tai pareikalaus tiek laiko, tiek finansinių bei organizacinių sąnaudų. Ginčijamo sprendimo pagrindu priimtų pareiškėjo sprendimų ir atliktų kitų teisinių veiksmų panaikinimas gali pareikalauti restitucijos taikymo, kuri būtų galima tik pradėjus papildomas bylas teismuose, o tai didintų tiek pareiškėjo, tiek trečiųjų asmenų sąnaudas, be to, įvykdžius ginčijamą sprendimą, pareiškėjas gali būti priverstas pabaigti viešojo pirkimo procedūras iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo, kas iš esmės darytų bet kokią restituciją iš viso negalimą. Pareiškėjas teigia, jog yra akivaizdu, kad pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones šių pasekmių, o kartu ir laiko, finansinių, organizacinių bei teisinių sąnaudų būtų galima išvengti. Aptariamu atveju turi būti palikta esama būklė ginčo santykiuose, kol galutinai bus išspręstas pats ginčas ir paaiškės, kurios proceso šalies pozicija dėl ginčo materialinių teisinių santykių yra pagrįsta.

132. Nesustabdžius ginčijamo sprendimo galiojimo, pareiškėjas būtų priverstas stabdyti viešojo konkurso procedūras (preliminariosios eilės sudarymą, konkurso laimėtojo paskelbimą, sutarties su konkurso laimėtoju sudarymą ir kt.). Be to, pareiškėjas būtų priverstas panaikinti iki šiol konkurse priimtus sprendimus ir atliktus veiksmus, siekiant galimai neteisėto ir nepagrįsto sprendimo ir jame įtvirtintų reikalavimų įgyvendinimo ir iš naujo atlikti tam tikrus veiksmus (vertinti viešajame konkurse dalyvaujančios UAB „Kamesta" kvalifikaciją, sudaryti preliminariąją eilę ir kt), kas, galimai priėmus pareiškėjui palankų teismo sprendimą, vėliau turėtų būti panaikinama kaip neteisėta. Dėl šios priežasties nebūtų laiku ir tinkamai įsisavintos Europos Sąjungos skiriamos lėšos projekto įgyvendinimui. Be to, neapibrėžtam laiko tarpui būtų atidėti viešojo konkurso pagrindu ketinami įvykdyti darbai - t. y. Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybėse esančių sąvartynų uždarymo projektavimo ir statybos darbai. Pareiškėjas pabrėžia, jog kuo skubesnis šių sąvartynų uždarymo poreikis yra svarbus tiek aplinkosaugos požiūriu (siekiant kuo greičiau neutralizuoti sąvartynuose esančių atliekų poveikį gamtai), tiek Europos Sąjungos paramos įsisavinimo požiūriu. Taigi, reikalavimo užtikrinimo priemonių nepritaikymo atveju, būtų padarytas neigiamas poveikis aplinkos apsaugai, o kartu ir Marijampolės apskrities gyventojams, t.y. būtų pažeistas viešasis interesas. Visa tai, anot pareiškėjo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų praktika, yra aplinkybė į kurią privaloma atsižvelgti taikant reikalavimo užtikrinimo priemones.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Pagal ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 3 punktą viena iš reikalavimo užtikrinimo priemonių gali būti ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas

17Taigi ABTĮ 71 straipsnis apibrėžia, jog nagrinėjant administracinę bylą reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei iš bylos medžiagos ar proceso dalyvių prašyme nurodomų motyvų galima padaryti išvadą, kad nesiėmus užtikrinimo priemonių teismo sprendimo toje byloje įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Be to, ABTĮ 92 straipsnis numato, jog skundžiamo akto panaikinimas reiškia, kad konkrečiu atveju privalo būti atkuriama buvusi iki ginčijamo akto priėmimo padėtis. Atitinkamai, svarbu nustatyti ar nesustabdžius ginčijamo akto galiojimo bylos nagrinėjimo metu, išnagrinėjus administracinę bylą galėtų būti įmanoma atkurti padėtį, buvusią iki skundžiamo akto priėmimo.

18Pažymėtina, jog pareiškėjo ginčijamu 2008-07-16 sprendimu Nr. 4S-2284 atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarė įpareigoti pareiškėją:

191. Panaikinti Viešojo pirkimo komisijos 2008-06-05 posėdyje (protokolas Nr. 9) priimtą sprendimą atmesti tiekėjo UAB „Kamesta" pasiūlymą ir įrašyti UAB „Sumeda" pirmąja preliminarioje pasiūlymų eilėje;

202. Iš naujo svarstyti tiekėjo UAB „Kamesta" atitikimą konkurso dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams bei nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę;

213. Raštu informuoti Viešųjų pirkimų, tarnybą apie įpareigojimo įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančių dokumentų kopijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

22Taigi 2008-07-16 sprendimu Nr. 4S-2284 atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įpareigojo pareiškėją UAB „Marijampolės atliekų tvarkymo centras“ peržiūrėti 2007-11-23 leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 91 skelbto atviro viešojo pirkimo konkurso „Marijampolės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių sąvartynų uždarymo ir projektavimo darbai“ procedūras. Kaip buvo nurodyta pačiame atsakovo sprendime, viešojo pirkimo konkurso dalyvis UAB „Kamesta“ būtų pajėgus įvykdyti konkurso sąlygas ir atsižvelgiant į tai, jog jo pasiūlymo kaina 1 498 333 Lt mažesnė už kito konkurso dalyvio – UAB „Sumeda“ – pasiūlymo kainą, perkančioji organizacija (t. y. pareiškėjas), siekdama Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto pirkimų tikslo (racionaliai naudoti lėšas), turėtų pripažinti UAB „Kamesta“ atitinkančia viešojo pirkimo konkurso dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (t. 1, b.l. 9).

23Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog ginčijamo atsakovo sprendimo vykdymas reikštų tai, kad pareiškėjas privalėtų sustabdyti viešojo pirkimo konkurso „Marijampolės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių sąvartynų uždarymo ir projektavimo darbai“ procedūras, reglamentuotas Viešųjų pirkimų įstatyme (preliminariosios eilės sudarymą, konkurso laimėtojo paskelbimą, sutarties su konkurso laimėtoju sudarymą ir kt.). Be to, pareiškėjas būtų įpareigotas panaikinti iki šiol viešojo pirkimo konkurse priimtus sprendimus ir atliktus veiksmus, siekiant atsakovo sprendimo bei jame įtvirtintų reikalavimų įgyvendinimo ir iš naujo atlikti konkurso organizavimo veiksmus (vertinti viešajame konkurse dalyvaujančios UAB „Kamesta" kvalifikaciją, sudaryti preliminariąją eilę ir kt.) Todėl, pareiškėjui įvykdžius atsakovo sprendimu nustatytus įpareigojimus bei nutraukus ar pakeitus paskelbto viešojo pirkimo konkurso procedūrų vykdymą, tuo atveju, jei teismas išnagrinėjęs bylą dėl atsakovo sprendimo panaikinimo priimtų palankų pareiškėjui sprendimą, buvusios padėties atkūrimas būtų labai apsunkintas (pakartotinis naujai įvykusio viešojo pirkimo konkurso rezultatų peržiūrėjimas galėtų sukelti papildomus nuostolius pareiškėjui, kitiems suinteresuotiems asmenims, naujus teisinius ginčus ir pan.).

24Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. spalio 31 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS1-573/2006 yra konstatavęs, jog sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymą, akcentuotina būtinybė motyvuotai įvertinti teismo sprendimo įvykdymo galimybes, atsižvelgiant į tokios priemonės taikymo tikslingumo (ar jos taikymas realiai padėtų reikalavimo patenkinimo atveju atkurti iki ginčo buvusią teisinę padėtį), proporcingumo (pvz., galimos žalos proporcija: pritaikius reikalavimo užtikrinimą, tačiau netenkinus reikalavimo, ir netaikius priemonės, bet patenkinus reikalavimą), proceso šalių interesų balanso, viešųjų interesų apsaugos ir kitus principus. Šių principų preciziškas laikymasis ypač aktualus, taikant reikalavimo užtikrinimo priemones, kurios galimai lems didelius finansinius nuostolius, esminius tam tikros rinkos pokyčius ir pan. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju ginčijamo atsakovo sprendimo galiojimo sustabdymo būtinybė taip pat yra susijusi su viešuoju interesu. Bylos medžiaga patvirtina, jog viešojo pirkimo „Marijampolės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių sąvartynų uždarymo ir projektavimo darbai“ darbai yra susiję projektavimo ir statybos darbais Kalvarijos savivaldybės sąvartyno, Kazlų Rūdos sąvartyno, Šakių sąvartyno, Kudirkos Naumiesčio sąvartyno, Vilkaviškio sąvartyno ir Virbalio sąvartyno uždarymui. Be to, projektą „Marijampolės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių sąvartynų uždarymo ir projektavimo darbai“ numatyta finansuoti ir iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo pagal Finansinį memorandumą NR. 2002/LT/16/P/PE/011 pasirašytą tarp Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos (t. 1, b.l. 75 – 76).

25Taigi sustabdžius atsakovo sprendimo vykdymą ir iš naujo inicijuojant viešojo pirkimo konkurso procedūras nebūtų laiku ir tinkamai įsisavinta Europos Sąjungos skiriama finansinė parama projekto įgyvendinimui, be to, neapibrėžtam laiko tarpui būtų sutrikdyti ir atidėti aplinkosauginę reikšmę turintys viešojo konkurso pagrindu ketinami įvykdyti darbai, susiję su Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybėse esančių sąvartynų uždarymu. Teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjo nuomone, jog kuo skubesnis šių sąvartynų uždarymo poreikis yra svarbus tiek aplinkosaugos požiūriu (siekiant kuo greičiau neutralizuoti sąvartynuose esančių atliekų poveikį gamtai), tiek Europos Sąjungos skiriamos finansinės paramos įsisavinimo požiūriu. Taigi, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, būtų padarytas neigiamas poveikis aplinkos apsaugai, o kartu ir Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių rajono bei Vilkaviškio rajono savivaldybių gyventojams, t.y. būtų pažeistas viešasis interesas.

26Įvertinusi šias aplinkybes teisėjų kolegija pažymi, jog dėl visų šių priežasčių nagrinėjamu atveju galėtų būti apsunkintas būsimo teismo sprendimo vykdymas administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ skundą atsakovui Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Kamesta“ bei UAB „Sumeda“ dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-07-16 sprendimo Nr. 4S-2284 „Dėl viešo pirkimo procedūrų vertinimo" panaikinimo.

27Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir sustabdyti Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-07-16 sprendimo Nr. 4S-2284 „Dėl viešo pirkimo procedūrų vertinimo" galiojimą iki teisme bus išnagrinėta administracinė byla pagal UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ skundą dėl šio sprendimo panaikinimo (ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

28Todėl pareiškėjo UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ atskirasis skundas tenkinamas, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-08-19 nutartis panaikinama ir reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimas išsprendžiamas iš esmės: Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-07-16 sprendimo Nr. 4S-2284 „Dėl viešo pirkimo procedūrų vertinimo" galiojimas sustabdomas iki teisme bus išnagrinėta administracinė byla pagal UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ skundą dėl šio sprendimo panaikinimo.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

30pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ atskirąjį skundą tenkinti.

31Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 19 d. nutartį panaikinti ir reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimą išspręsti iš esmės: sustabdyti Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. 4S-2284 „Dėl viešo pirkimo procedūrų vertinimo" galiojimą iki įsiteisės teismo sprendimas administracinėje byloje pagal uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ skundą dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. 4S-2284 „Dėl viešo pirkimo procedūrų vertinimo" panaikinimo.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras" su... 5. Pareiškėjas UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras" taip... 6. Pareiškėjas paaiškino, kad jeigu įvykdytų ginčijamame sprendime numatytus... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008-08-19 nutartimi pareiškėjo... 9. Teismas konstatavo, jog nagrinėjamu atveju, išanalizavus byloje esančią... 10. III.... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 12. 1. Pareiškėjui įvykdžius ginčijamą sprendimą (Viešųjų pirkimų... 13. 2. Nesustabdžius ginčijamo sprendimo galiojimo, pareiškėjas būtų... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV.... 16. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 71 straipsnio 1... 17. Taigi ABTĮ 71 straipsnis apibrėžia, jog nagrinėjant administracinę bylą... 18. Pažymėtina, jog pareiškėjo ginčijamu 2008-07-16 sprendimu Nr. 4S-2284... 19. 1. Panaikinti Viešojo pirkimo komisijos 2008-06-05 posėdyje (protokolas Nr.... 20. 2. Iš naujo svarstyti tiekėjo UAB „Kamesta" atitikimą konkurso... 21. 3. Raštu informuoti Viešųjų pirkimų, tarnybą apie įpareigojimo... 22. Taigi 2008-07-16 sprendimu Nr. 4S-2284 atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba... 23. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog ginčijamo atsakovo sprendimo... 24. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. spalio 31 d.... 25. Taigi sustabdžius atsakovo sprendimo vykdymą ir iš naujo inicijuojant... 26. Įvertinusi šias aplinkybes teisėjų kolegija pažymi, jog dėl visų šių... 27. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas... 28. Todėl pareiškėjo UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 30. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities... 31. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 19 d. nutartį... 32. Nutartis neskundžiama....