Byla T-3/2018
Dėl Prienų rajono savivaldybės sprendimų panaikinimo ir sandorių pripažinimo negaliojančiais

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš l. e. p. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė), l. e. p. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Ričardo Piličiausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Birutės Janavičiūtės ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Kauno apygardos teismo prašymą išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą byloje pagal ieškovės Kauno apygardos prokuratūros ieškinį atsakovėms Prienų rajono savivaldybei ir uždarajai akcinei bendrovei „Prienų butų ūkis“ dėl Prienų rajono savivaldybės sprendimų panaikinimo ir sandorių pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

3Ieškovė Kauno apygardos prokuratūra, ginanti viešąjį interesą, pareiškė ieškinį, kuriame prašo panaikinti Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimą Nr. T3-234 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ įstatinio kapitalo padidinimo“; panaikinti Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr. T3-250 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T3-234 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ įstatinio kapitalo padidinimo“ pakeitimo“; pripažinti negaliojančiu 2013 m. gruodžio 20 d. turto perdavimo–priėmimo aktą Nr. 210; pripažinti negaliojančia 2013 m. gruodžio 20 d. UAB „Prienų butų ūkis“ akcijų pasirašymo sutartį; taikyti restituciją ir įpareigoti UAB „Prienų butų ūkis“ grąžinti Prienų rajono savivaldybei perduotus jos nuosavybėn nekilnojamuosius daiktus: pastatą – sandėlį (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pažymėtas plane (duomenys neskelbtini), bendras plotas 1004,42 kv. m) ir kiemo statinius (tvora, kiemo aikštelė) (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), esančius (duomenys neskelbtini).

4Ieškovė nurodo, kad nagrinėjamu atveju Prienų rajono savivaldybės atliktas savivaldybės turto investavimas pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2013 m. liepos 16 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d.) 19 straipsnio 2 dalies imperatyviąją nuostatą, kad sprendimas dėl investavimo turi būti ekonomiškai ir socialiai pagrįstas, todėl tiek pati savivaldybės turto investavimo procedūra, tiek Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. T3-234 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ įstatinio kapitalo padidinimo“ ir 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T3-250 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T3-234 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ įstatinio kapitalo padidinimo“ pakeitimo“ yra neteisėti.

5Kauno apygardos teismas 2017 m. gruodžio 29 d. nutartimi kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti nagrinėjamo ginčo rūšinio teismingumo klausimą. Kauno apygardos teismas nurodo, kad bylos dėl valstybinio administravimo subjektų veiksmų teisėtumo, atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus yra priskirtos administracinių teismų kompetencijai (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio l dalies l punktas). Kauno apygardos teismas nurodo, kad ieškovė kelia reikalavimus dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimų panaikinimo, o tai sudaro pagrindą manyti, jog šioje byloje vertintini vyraujantys santykiai yra administraciniai teisiniai santykiai. Atsižvelgiant į tai, Kauno apygardos teismui kilo abejonių, ar bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėdamas šią bylą, nepažeistų rūšinio teismingumo taisyklių, todėl kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją dėl bylos rūšinio teismingumo klausimo išsprendimo.

6Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja:

7Ginčas teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

8Nagrinėjamoje byloje Kauno apygardos prokuratūra, gindama viešąjį interesą, prašo panaikinti Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimą Nr. T3-234 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ įstatinio kapitalo padidinimo“; panaikinti Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr. T3-250 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T3-234 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ įstatinio kapitalo padidinimo“ pakeitimo“; pripažinti negaliojančiu 2013 m. gruodžio 20 d. turto perdavimo–priėmimo aktą Nr. 210; pripažinti negaliojančia 2013 m. gruodžio 20 d. UAB „Prienų butų ūkis“ akcijų pasirašymo sutartį; taikyti restituciją ir įpareigoti UAB „Prienų butų ūkis“ grąžinti Prienų rajono savivaldybei perduotus jos nuosavybėn nekilnojamuosius daiktus: pastatą – sandėlį (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pažymėtas plane (duomenys neskelbtini), bendras plotas 1004,42 kv. m) ir kiemo statinius (tvora, kiemo aikštelė) (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), esančius (duomenys neskelbtini).

9Specialioji teisėjų kolegija pabrėžia, kad viešojo administravimo institucijų veikla šioms institucijoms dalyvaujant civiliniuose teisiniuose santykiuose negali būti pripažinta viešuoju administravimu. Viešojo administravimo institucija tokiu atveju veikia ne kaip viešojo administravimo subjektas, o kaip civilinių teisinių santykių subjektas ir jos priimti aktai (atlikti veiksmai), dalyvaujant tokiuose santykiuose, nepakeičia tų santykių pobūdžio. Jei ginčas kyla iš civilinių teisinių santykių, tai nepriklausomai nuo to, jog viena ginčo šalis yra valstybės ar savivaldybės institucija, jis laikytinas civiliniu ir nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme (žr., pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 9 d. nutartį teismingumo byloje Nr. T-XX-70-08; 2008 m. birželio 25 d. nutartį teismingumo byloje Nr. T-2008-06; 2007 m. spalio 8 d. nutartį teismingumo byloje Nr. T-XX-48-07).

10Nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl savivaldybės disponavimo turtu būdo – savivaldybės jai nuosavybės teise priklausančio turto investavimo didinant uždarosios akcinės bendrovės įstatinį kapitalą. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką ir sąlygas, valstybės ir savivaldybių institucijų įgaliojimus šioje srityje tiek, kiek to nereglamentuoja kiti šio turto valdymo ir (ar) naudojimo bei (ar) disponavimo juo įstatymai, nustato Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas Šio įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sprendimą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo priima savivaldybės taryba. Specialioji teisėjų kolegija pabrėžia, kad tai, jog atitinkami klausimai pagal teisinį reguliavimą yra sprendžiami viešojo administravimo subjekto aktu, savaime nereiškia, kad ginčas yra administracinis. Nagrinėjamoje byloje Prienų rajono savivaldybės taryba, priimdama ginčijamus sprendimus, veikė ne kaip viešojo administravimo subjektas, vykdydama viešojo administravimo funkcijas, o kaip civilinių teisinių santykių dalyvė, įgyvendindama teisę disponuoti jai priklausančiu turtu ir dalyvaudama turtiniuose civiliniuose teisiniuose santykiuose, sukuriančiuose civilines teisines pasekmes. Taip pat ir ieškovės reiškiami reikalavimai pripažinti negaliojančiais 2013 m. gruodžio 20 d. UAB „Prienų butų ūkis“ akcijų pasirašymo sutartį ir 2013 m. gruodžio 20 d. turto perdavimo–priėmimo aktą Nr. 210 bei taikyti restituciją ir įpareigoti UAB „Prienų butų ūkis“ grąžinti Prienų rajono savivaldybei perduotus jos nuosavybėn nekilnojamuosius daiktus yra civilinio teisinio pobūdžio ir yra reguliuojami privatinės, bet ne viešosios teisės normų. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamas ginčas yra civilinio teisinio pobūdžio ir turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

11Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsniu,

Nutarė

12Ginčas teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

13Bylą pagal ieškovės Kauno apygardos prokuratūros ieškinį atsakovėms Prienų rajono savivaldybei ir uždarajai akcinei bendrovei „Prienų butų ūkis“ dėl Prienų rajono savivaldybės sprendimų panaikinimo ir sandorių pripažinimo negaliojančiais grąžinti Kauno apygardos teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

14Nutartis dėl teismingumo neskundžiama. L. e. p. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

Proceso dalyviai