Byla Ik-1741-281/2011
Dėl sprendimų panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko, Mefodijos Povilaitienės (pirmininkės ir pranešėjos) ir Veslavos Ruskan, sekretoriaujant Anai Matutienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui G. M., atsakovės LR finansų ministerijos atstovams Gintarei Banytei ir Tomui Rinkevičiui, atsakovės VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ atstovei Arūnei Andrulionienei, teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Doleta“ skundą atsakovėms LR finansų ministerijai ir VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ dėl sprendimų panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3pareiškėja UAB „Doleta“ (toliau – ir Bendrovė) skunde bei patikslintame skunde (t1, b.l. 1-6; t3, b.l. 1-7) prašo: 1) panaikinti 2010-11-29 LR finansų ministerijos (toliau – Ministerija) sprendimą Nr. ((24.16-02)-5K-1023611-6K-1010637; 2) panaikinti VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ (toliau – Agentūra) 2010-10-06 sprendimą Nr.R4-13571(13.2.3-2158) „Dėl paraiškos Nr. ( - ) atmetimo“; 3) įpareigoti Agentūrą iš naujo išnagrinėti Bendrovės pateiktą paraišką.

4Pagrįsdama savo reikalavimus paaiškino, jog 2010-02-17 pateikė Agentūrai paraišką Nr.( - ) dėl projekto „Aukštos pridėtinės vertės langų ir durų prototipų sukūrimas“ (toliau – ir paraiška), kurioje išdėstė nuoseklią ir išsamią informaciją, pateikė paaiškinimus dėl numatomo vykdyti projekto bei pagrindė šio projekto tinkamumą finansuoti pagal VP2-1.3-ŪM-02-K priemonės „Intelektas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą LR ūkio ministro 2009-07-24 įsakymu Nr.4-395 (toliau - Priemonių finansavimo aprašas) bei Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas LR Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr.1443 (toliau - Finansavimo taisyklės).

5Agentūra, neatsižvelgdama į paraiškos duomenis, o taip pat neįvertinusi pareiškėjos 2010-08-11 raštu papildomai pateiktų argumentų bei atsakymų dėl paraiškoje aprašyto projekto atitikimo Priemonių finansavimo aprašui bei Finansavimo taisyklėms, 2010-10-06 priėmė sprendimą Nr.R4-13571 (13.2.3-2158) atmesti paraišką. Ministerija 2010-11-29 sprendimu pasisakė, kad pareiškėjos skundas netenkintinas, o savo sprendimą iš esmės pagrindė Agentūros nurodytais argumentais.

6Vadovaujantis Metodinių nurodymų vertintojams dėl projektų atitikties bendriesiems stebėsenos komiteto patvirtintiems atrankos kriterijams vertinimo, patvirtintų LR finansų ministro 2008-02-20 įsakymu Nr.1K-066, 8.1 p. reikalavimais, projekto atitiktis bendrajam atrankos kriterijui turi būti įvertinama pagal visus projektui taikomus šio kriterijaus vertinimo aspektus. Priešingai, negu reikalauja minėta norma, Agentūra, pateikdama trumpą bendrojo pobūdžio komentarą apie paraišką, aiškiai ir nedviprasmiškai nenurodė, kokie produktai iš nurodytų paraiškoje laikytini apimančiais „įprastus ir periodiškus pakeitimus“, taip pat kokių produktų „technologinė plėtra neapima“, taip pat kokie iš paraiškoje nurodytų produktų yra rinkoje. Teiginys, jog „rinkoje jau yra nemažai panašaus pobūdžio produktų“ yra abstraktus ir nepagrindžiantis paraiškos netinkamumo keliamiems reikalavimams, t.y. Agentūra neįvertino projekto pagal visus jam taikomus kriterijus.

7Pareiškėjas pažymi, kad Agentūros ginčijamas sprendimas sudaro prielaidą teigti, kad Agentūra atliko rinkos analizę bei nustatė, jog tokie produktai kaip nurodyta paraiškoje, įskaitant, bet neapsiribojant avangardinius langus su saulės energijos elementais“, „protingus langus“, „saugius neperšaunamus langus“, „tylius“ langus, „žiemos sodą“, šiuo metu jau yra rinkoje ir sudaro tam tikrą rinkos dalį. Tuo atveju, jeigu Agentūra atliko preziumuojamą tyrimą arba analizę, informacija apie tai, įskaitant, bet neapsiribojant tyrimo (analizės) imtį, trukmę, produktų sudėtines dalis bei gamybos technologijas, turėjo būti pateikta sprendime kaip objektyvūs duomenys (faktai), pagrindžiantys ir įrodantis Agentūros teiginius. Deja, tokia informacija nebuvo pateikta.

8Paraiškoje yra išdėstyta visa išsami informacija apie produktus, kaip to reikalauja Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos LR Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr.1443, pagrindžiant paraiškoje nurodytos veiklos atitikimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros apibrėžimą. Paraiškoje pateiktas produktų inovatyvumo pagrindimas, įrodymai, kad bus įgyjamos naujos žinios, taip pat pateikiamas pagrindimas, kad produktai nėra įprasti arba periodiškai pakeičiami, išdėstyta informacija apie mokslinių tyrimus bei technologinę plėtrą, nurodytos sąsajos su „slėniais“ bei išdėstyta kita pagal teisės aklų reikalavimus privaloma informacija. Agentūra šios informacijos neįvertino, į ją neatsižvelgė ir dėl jos nepasisakė.

9Atsižvelgiant į šiuos argumentus, darytina išvada, jog ginčijamas Agentūros sprendimas yra neteisėtas, o paraiška Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinei paramai gauti atitinka VP2-1.3-UM-02-K priemonės „IntelektasLT“ finansavimo sąlygų aprašo 6, 9 p. ir 2 priedo 1.1.1, 1,1.2, 1.2.1. 1.2.2 bei 9.2.1 p. nurodytus tinkamumo finansuoti vertinimo reikalavimus.

10Ministerija, teikdama, jog paraiška neatitinka Priemonių finansavimo aprašo 9 p. reikalavimų, taip pat nepateikė aiškių, nuoseklių ir pagrįstų įrodymų, patvirtinančių šią išvadą. Šiame punkte yra apibrėžtos pagal Priemonių finansavimo aprašą finansuotinos veiklos, kurias sudaro: (i) moksliniai tyrimai (pramoniniai tyrimai arba taikomieji tyrimai) bei (ii) technologinė plėtra (eksperimentinė plėtra arba bandomieji, konstravimo ir technologiniai darbai). Ministerija, teigdama, jog paraiška neatitinka visų 9 p. reikalavimų (anksčiau šiame punkte nurodytų abiejų (i) ir (ii) dalių), bando tai pagrįsti teikdama samprotavimus dėl Paraiškos atitikties technologinės plėtros apibrėžimui (Priemonių finansavimo aprašo 9.2 p.) ir referuodama į šiai plėtrai taikomas išimtis. Tačiau Ministerija ginčijamame sprendime nevertino ir nenagrinėjo pareiškėjos prašymo ištirti ir pasisakyti dėl paraiškos atitikimo mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) reikalavimams, t.y. nepagrindė, kodėl, jos nuomone, paraiškoje apibrėžtas projektas nesudaryti sąlygų įgyti naujų žinių ir įgūdžių, naudotinų kuriant naujus produktus, procesus ar paslaugas arba ryškiai patobulinant esamus produktus, procesus ar paslaugas. Pareiškėja teigimu šių sąlygų įrodymai ir pagrindimai buvo pateikti paraiškoje, nurodant produktų elementus, veikimo principus, schemas, sandarą bei nurodant kiekvieno iš dešimties produktų technologijai sukurti reikalingas žinias, pagrįstas naujai numatytų sukurti produktų išskirtinumas, technologiniai neapibrėžtumai, kurie bus sprendžiami, kuriant produktus, atsižvelgiant į jų panaudojimo rinkas, technologinių tyrimų ir bandymų naudojimo atvejai ir numatomas su tuo susijusių žinių įgijimas. Tuo tarpu Ministerija ginčijamame sprendime nepagrindė teiginio, kad paraiškoje numatyti kurti produktai laikytini įprastais patobulinimais, kurie priskirtini prie periodiškų pakeitimų ir yra susiję su: 1) nusidėvėjusios įrangos ar technologijų atnaujinimu (pagal paraiškos duomenis tokios sąsajos nėra); 2) sezoninių ar proginių produktų ar paslaugų (pavyzdžiui, žiemos ir vasaros ir pan.) sukūrimu ir išleidimu (paraiškoje nurodyti produktai nėra susiję su tam tikrai sezonais arba progomis, kadangi produktai yra ilgalaikiai, pasižymi specialiomis savybėmis ir funkcijomis, kurioms ištirti, išnagrinėti bei įvertinti būtini moksliniai tyrimai, analizė, tarpiniai ir galutiniai technologiniai bandymai, atitinkamų produktų savybių nustatymas, įvertinimas bei panaudojimas gamybos procese); 3) neesminiais ir iš anksto planuotais atnaujinimais (up-date) (kadangi pagal Paraišką būtų kuriami iš esmės nauji produktai, kurių šiuo metu nėra rinkoje, nėra pagrindo teigti apie neesminius arba planuojamus atnaujinimus); 4) kokybiniais papildymais (up-grade); 5) susiję su procesų optimizavimu, automatizavimu, robotizavimu, energijos sąnaudų mažinimu ir panašiai.

11Ministerija ginčijamame sprendime taip pat nepateikė argumentų bei motyvų, kodėl paraiškoje apibūdinti naujai kuriami produktai traktuotini kaip šiuo metu rinkoje neesančių produktų neesminių savybių pakeitimas, t.y. spalva, porcija, dydis, kalba. Ministerijos priimtame sprendime nėra jokio pagrindo, kad tokie pakeitimai būtų daromi su paraiškoje nurodytais produktais. Nors ginčijamame sprendime yra gausu nuorodų į pareiškėjo numatomų ir paraiškoje nurodytų tirti ir kurti produktų konkurencines prekes (produktus), tačiau nėra pateikta nė vieno oficialaus arba kitokio šaltinio, kuris patvirtintų šias nuorodas. Ministerija savo sprendime vadovaujasi pareiškėjo pateiktomis ir paraiškoje nurodytomis užsienio valstybių rinkų analizėmis, kurios pateikia bendrą informaciją apie rinkos poreikius, bet ne apie Paraiškoje nurodytų produktų gamybą užsienio valstybėse. Be to, pareiškėja atkreipia teismo dėmesį, jog šiuo metu Lietuvos rinkoje tokių produktų, kurie yra nurodyti paraiškoje, pareiškėjo žiniomis, nėra sukūrusi ir nėra panaudojusi kokia nors medinių ir medžio - aliuminio langų, žiemos sodų, fasadų bei durų gamybos bendrovė.

12Analizuojant ginčijamus sprendimus darytina išvada, kad jie iš esmės neatitinka LR viešojo administravimo įstatyme individualiam sprendimui keliamų reikalavimų, nes atsakovai privalėjo pasisakyti dėl paraiškoje pateiktos informacijos apie produktus, kaip to reikalauja Finansavimo taisyklės, pagrindžiant paraiškoje nurodytos veiklos atitikimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros apibrėžimą tačiau tai nebuvo padaryta. Tokiu būdu, buvo pažeisti LR viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio bei Finansavimo taisyklių 60 punkto reikalavimai.

13Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas patvirtino skunde nurodytus motyvus ir prašė jį tenkinti.

14Atsakovė Agentūra atsiliepimuose teismui į pareiškėjo skundą bei patikslintą skundą (t1, b.l. 21-26; t3 b.l. 12-14) su skundo reikalavimais nesutiko. Paaiškino, kad 2010-02-17 Bendrovė pateikė paraišką dėl projekto „Aukštos pridėtinės vertės langų ir durų prototipų sukūrimas“ finansavimo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT“ (toliau – ir priemonė). Paraiškai buvo suteiktas kodas Nr.( - ) ir, vadovaujantis Finansavimo sąlygų aprašu bei Projektų administravimo bei finansavimo taisyklėmis, buvo atliktas paraiškos administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimas. Išnagrinėjus pareiškėjo pateiktą paraišką buvo priimtas sprendimas atmesti paraišką kaip neatitinkančią Finansavimo sąlygų aprašo 6, 9 p. ir 2 priedo 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 ir 9.2.1 p. reikalavimų.

15Vadovaujantis Finansavimo sąlygų aprašo 6 p. reikalavimais, „priemonės tikslas - skatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) technologinę plėtrų“. Priemonė prisideda prie prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ uždavinio padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje“.

16Vadovaujantis Finansavimo sąlygų aprašo 9 p. reikalavimais pagal Finansavimo sąlygų aprašą priemonės lėšomis finansuojamos priemonės veiklos yra moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra. Finansavimo sąlygų aprašo 9.1 p. nustatyta, kad „Moksliniai tyrimai (pramoniniai tyrimai arba taikomieji tyrimai) suplanuoti tyrinėjimai, kuriais siekiama įgyti naujų žinių ir įgūdžių, naudotinų kuriant naujus produktus, procesus ar paslaugas arba ryškiai patobulinant esamus produktus, procesus ar paslaugas (taikomųjų tyrimu etapo produktas yra dokumentas, kuriame aprašomos konkrečiam produktui, technologijai ar paslaugai sukurti reikalingos žinios, pvz.: aprašoma sandara, receptūra, elementai, jų tarpusavio sąsajos, veikimo principai, schemos ir pan., teikiama informacija apie atliktus bandymus, suformuluojamos tolesniems darbų etapams aktualios išvados. Pagrindiniai taikomųjų tyrimų etapo produktų vartotojai yra įmonėje dirbantys tyrėjai, konstruktoriai, inžinieriai, kurie remdamiesi aprašytomis žiniomis vykdo technologinės plėtros darbus)“. Finansavimo sąlygų aprašo 9.2 p. nustatyta, kad „technologinė plėtra (eksperimentinė plėtra arba bandomieji, konstravimo ir technologiniai darbai) mokslinių, technologinių, verslo ir kitu žinių bei įgūdžių įgijimas, kombinavimas, formavimas ir taikymas naujų, patobulintų ar pagerintų produktų, procesų arba paslaugų realizavimo planams, išdėstymo (technologinėms) schemoms ar modeliams sukurti. Technologinė plėtra apima kuriamų ar tobulinamų produktų, procesų ir paslaugų projektinių dokumentų (eskizų, brėžimų, planų ir panašiai), taip pat jų prototipų, „beta“ versijų ir bandomųjų pavyzdžių sukūrimą, tačiau jei šie technologinės plėtros etapo produktai bus naudojami gamyboje ar komerciniais tikslais, iš jų gautos pajamos turi būti atskaitytos iš tinkamų projekto išlaidų. Technologinė plėtra neapima įprastų arba periodiškų produktams, gamybos linijoms, gamybos procesams, esamoms paslaugoms ir kitoms vykdomoms veiklos rūšims taikomų pakeitimų, net jei tokie pakeitimai yra tobulinamieji (prie technologinės plėtros rezultatų panaudojimo gamyboje ar komerciniais tikslais priskirtini veiksmai, dėl kurių projekto metu ir penkeri (didelių įmonių atveju) arba treji (labai mažų, mažų, vidutinių įmonių atveju) metai po projekto yra gaunama tiesioginių pajamų iš projekte sukurtų projektinių dokumentų (eskizų, brėžinių, planų ir panašiai), prototipo, „beta“ versijos ar bandomojo pavyzdžio pardavimo arba nuomos, prototipo, „beta“ versijos ar bandomojo pavyzdžio naudojimo gamybos ar paslaugų teikimo procese, prototipo, „beta“ versijos ar bandomojo pavyzdžio demonstravimo už atlygį. Prie įprastų pakeitimų yra priskirtini veiksmai, susiję su kokybės palaikymu ir užtikrinimu, einamasis remontas, derinimas, broko taisymas, vieno tiekėjo žaliavos pakeitimas kita (pakeitimai daromi konkretaus kliento užsakymu), neesminių savybių pakeitimas (pavyzdžiui, spalva, porcija, dydis, kalba) ir panašiai. Prie periodiškų pakeitimų yra priskirtini veiksmai, susiję su nusidėvėjusios įrangos ar technologijų atnaujinimu, sezoninių ar proginių produktų ar paslaugų (pavyzdžiui, žiemos ir vasaros ir pan.) sukūrimu ir išleidimu, neesminiais ir iš anksto planuotais atnaujinimais (up-date), kokybiniais papildymais (up-grade), veiksmai, susiję su procesų optimizavimu, automatizavimu, robotizavimu, energijos sąnaudų mažinimu ir panašiai.“

17Remiantis standartine praktika (Frascati vadovu „Mokslinės ir technologinės veiklos matavimas. Standartinė praktika, siūloma mokslinio tyrimo ir eksperimentinės plėtros statistiniams tyrimams“ (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, 2002 m.)) „Taikomieji moksliniai tyrimai taip pat yra originalūs eksperimentiniai ir (arba) teoriniai pažinimo darbai, pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti. Eksperimentinė plėtra (kitaip - taikomoji mokslinė veikla yra mokslinių tyrimų ir praktinės patirties sukauptu pažinimu paremti sistemingi darbai, kurių tikslas - kurti naujas medžiagas, produktus ir įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus“. Vadovaujantis šiuo vadovu, veiklos, susijusios su nacionalinių standartų palaikymu (diegimu), antrinių etalonų kalibravimu, įprastiniu medžiagų, sudedamųjų dalių, gaminių, procesų, dirvos, atmosferos ir kt. išbandymu ir analize nėra priskirtina moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (toliau - MTEP). Siūlomų inžinerinių projektų tyrimas, naudojant esamas metodikas papildomai informacijai gauti prieš priimant sprendimą dėl jo įgyvendinimo, nelaikomas MTEP. Pagrindinis kriterijus, pagal kurį MTEP atskiriama nuo su ja susijusių veiklos rūšių, yra tas, kad MTEP būtų apčiuopiamas naujumo elementas bei mokslinio ir (arba) technologinio neapibrėžtumo sprendimas, t.y. kai asmeniui, gerai susipažinusiam su visiems prieinamomis pagrindinėmis žiniomis konkrečioje srityje, problemos sprendimas nėra lengvai matomas.

18Techninės galimybių studijoje atlikta 10 naujų gaminių analizė, nurodant kiekvieno jų išskirtines sąvybes ir pranašumus ir aprašant planuojamą produkto rinką. Analizuojant pateiktų gaminių aprašymus, nagrinėjant jų savybes, esamus konkurentus kilo įtarimų dėl šių produktų priskyrimo MTTP veikloms. Finansavimo sąlygų prašo 9.2 p. nurodyta, kad technologinė plėtra neapima įprastų ar periodiškų produktams, gamybos linijoms, gamybos procesams taikomų pakeitimų, net jei tokie pakeitimai yra tobulinamieji. Prie įprastų pakeitimų yra priskirtini veiksmai, susiję su neesminių savybių pakeitimu (pavyzdžiui, spalva, dydis, porcija, kalba) ir panašiai. Prie periodiškų pakeitimų yra priskirtini veiksmai, susiję su technologijų atnaujinimu, kokybiniais papildymais, energijos sąnaudų mažinimu ir panašiai. Atsižvelgiant į šį Aprašo 9.2 p. reikalavimą ir Techninėje galimybių studijoje pateiktą naujų gaminių konkurencinės rinkos analizę bei vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 77 p. bei Finansavimo sąlygų aprašo 82 p., pareiškėjo 2010-07-28 raštu Nr.R4-10125 (13.2.3-2158) buvo paprašyta detaliai pagrįsti, kodėl planuojami tobulinti gaminiai nepriskirtini prie įprastų ar periodiškų pakeitimų. Šiame rašte pareiškėjui taip pat buvo nurodyta, kad tokio pobūdžio langų kūrimas nėra neapibrėžta naujovė, o veikiau, esamų langų patobulinimas žinomų priemonių pagalba. Tai rodo ir tas faktas, kad kuriami langai nėra naujovė pasauliniu lygiu, o tobulinamieji veiksmai nesusiję su esminiu savybių pakeitimu, esminiu naujų žinių pritaikymu.

192010-08-11 raštu Nr.LVPA-100811-01 pateiktuose pareiškėjo atsakymuose buvo apsiribota bendro pobūdžio teiginiais. Pareiškėjas nurodė, kad dalis išlaidų, kaip ir buvo numatyta, išlieka priskirtinos prie mokslinių tyrimų srities, kaip šio priskyrimo pagrindimą pateikdamas tik abstraktų teiginį apie tai, jog numatomos projekte rinkų analizės, tiekėjų analizės, medžiagų analizės yra skirtos įgyti žinių, reikalingų prototipų sukūrimui. Pateiktas numatomų kurti produktų inovatyvumo mastas neįrodė, kad projekte bus sprendžiami moksliniai/technologiniai neapibrėžtumai, o raštu pateikta informacija tik atkartojo Techninėje galimybių studijoje pateiktą MTTP poreikio pagrindimo analizę.

20Nurodo, kad ne įgyvendinančioji (Agentūra) ar vadovaujančioji (Ministerija) institucijos turi įrodinėti, ar projekto veiklos yra priskirtinos moksliniams tyrimams ir (ar) technologinei plėtrai, o pats pareiškėjas turi pateikti pagrindimą paraiškoje, kad jo planuojamos vykdyti veiklos atitinka mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros sąvokas. Pareiškėjas paraiškoje, su ja pateiktuose dokumentuose ir net papildomai paprašius, tokio pagrindimo nepateikė.

21Vadovaujantis Finansavimo sąlygų aprašo 82 p., paraiška buvo vertinama vadovaujantis paraiškoje, kartu su ja pateiktų dokumentų informacijos ir 2010-08-11 raštu Nr.LVPA-100811-01 pateiktų atsakymų pagrindu. Atsižvelgiant į šiuos dokumentus vertinimo metu buvo padaryta išvada, kad projekto metu kuriami produktai rinkoje nebus išskirtiniai, o siūlomi patobulinimai iš esmės yra susiję su neesminių savybių pakeitimu ir kokybiniais papildymais.

22Tokia išvada padaryta dėl šių priežasčių:

231.Avangardiniai langai, kurių išskirtinumas susijęs su švaizdos pakeitimu (įprastas pakeitimas) - išorinis langų rėmas yra padengtas stiklo paketu. Vizualiai iš išorės pastatas atrodytų kaip vientiso stiklo, nes nesimatytų langų rėmų. Produktas būtų pranašesnis vizualiniu, dizaino aspektu, ką pažymi ir pats pareiškėjas.

242. Priešgaisrinės medžio masyvo rėmo durys, kurių išskirtinumas tėra susijęs su išvaizda (įprastas pakeitimas) - vietoje įprasto aliuminio durų - langų priešgaisrinių rėmų, yra pateikiami iš medžio masyvo. Be to, rinkoje jau yra panašių produktų, kadangi tokį sertifikuotą produktą pateikė priešgaisrinių durų gamintojas Lenkijoje. Tą pareiškėjas pažymi ir Techninėje galimybių studijoje, nurodo, kad kelios įmonės pasauliniu mastu gamina tokius produktus. Išskirtinės kuriamo produkto savybės, lyginant su analogišku rinkoje nenurodytos.

253. Avangardiniai langai su saulės energijos elementais, kurių išskirtinumas tėra susijęs su išvaizda (įprastas pakeitimas) - pareiškėjas pats pažymi, kad jo produktas būtų pranašesnis vizualiniu, dizaino aspektu - vizualiai iš išorės produktas atrodytų kaip vientiso stiklo, nes nesimatytų langų rėmų. Be to, saulės elementų pasiūla yra ganėtinai plati. „Passive“ langas - nebūtų naujas produktas, nes tokį jau gamina 2 Europos gamintojai, turintys sertifikatus. Išskirtinės šio produkto savybės neaprašomos, Techninėje galimybių studijoje aptakiai nurodoma, kad būtų tikimasi sumažinti šilumos nutekėjimą iki minimumo.

264. Protingas langas (elektronika reguliuojantis, automatiškai vėdinamas, apsaugos sistemos integruotas langas) - susijęs su kokybiniu papildymu (periodiškas pakeitimas), kadangi konkurentai neturi bendros apjungimo sistemos (galima rinktis tik arba priešgaisrines arba vėdinimo sistemas). Be to, aptakiai aprašomas ir šio produkto naujumas bei išskirtinumas nurodant, kad tai būtų „pakankamai naujas“ Lietuvoje produktas - lango rėmuose įmontuojami specialūs davikliai, kurie uždaro ir atidaro langus atsiradus poreikiui arba juos užprogramavus - o konkurentai Rusijos rinkoje - specifiniai.

275. Saugus neperšaunamas langas - jo išskirtinumas susijęs su kokybiniu papildymu (periodiškas pakeitimas) - šiuo metu pateikiami neperšaunami langai iki 9 mm kalibro kulkų, o pareiškėjų langai atlaikytų ne mažiau negu 14 mm kalibro pirminius šūvius. Pagrindiniai tokių langų konkurentai yra Vokietijos bei JAV langų kompanijos.

286. Tylūs langai - tokie langai nėra naujovė, o jų išskirtinumas yra aptakus, nekonkretizuotas ir susijęs su kokybiniu papildymu (periodiškas pakeitimas) - sumažinamas decibelų skaičius iki minimumo bei suteikiamas interjerui modernus stilius. Pabrėžtina, kad šiuo metu Lietuvoje pristatomi langai turi geras izoliacines savybes, ką pažymi ir pats pareiškėjas.

297. Sendinto medžio ir aliuminio langų profiliai, kurių išskirtinumas tėra susijęs su išvaizda (įprastas pakeitimas), ką pažymi ir pats pareiškėjas, kadangi vietoje įprastinių medinių langų rėmų taikoma vizualiai sendinta mediena.

308. Sendinto aliuminio ar kito metalo profilio langai, kurių išskirtinumas tėra susijęs su išvaizda (įprastas pakeitimas), ką pažymi ir pats pareiškėjas, kadangi vietoje įprastinių medinių langų naudojamas vizualiai sendintas metalas, senovinį efektą suteikiantys dažai.

319. Passive langas atsidarantis į išorę - susijęs su kokybiniais neesminiais papildymais (periodiškas pakeitimas), kadangi jo išskirtinumas - atsidaro į išorę. Juos sertifikuoja ir gamina keli Europos gamintojai, bet lango, kuris atsidaro į išorę - nėra.

32Atsižvelgiant į tai kad išdėstyta, pateikto projekto atveju kuriami produktai nepriskirtini mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros veiklomis, kaip tai apibrėžta Finansavimo sąlygų aprašo 9 punkte. Projekto metu kuriami langų ir durų prototipai apimtų įprastus ir periodiškus pakeitimus, kurių technologinė plėtra neapima, taip pat šio projekto rezultatais nebūtų siekiama mokslinės ar technologijų pažangos, kadangi rinkoje jau yra nemažai panašaus pobūdžio produktų. Gaminių atnaujinimas, papildymas ar pakeitimas galėtų būti klasifikuojamas kaip MTTP, jeigu jie įgyvendintų mokslinę ir (arba) technologinę pažangą, dėl kurios gausėtų žinių pareiškėjo priklausomoje pramonės šakoje. Tačiau esamų žinių panaudojimas produktui arba naujam tikslui, nepriklausomai nuo to, kad kiti Lietuvos gamintojai negamintų tokių produktų, pats savaime nereiškia pažangos ar techniniu/mokslinių neapibrėžtumų sprendimo.

33Dėl aukščiau nurodytų priežasčių projekte numatytos veiklos ir išlaidos neatitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų mastui nustatytus reikalavimus (neatitinka Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 9.2.1 p. reikalavimų), projekto tikslai ir uždaviniai neatitinka Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ tikslo ir 3 uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje“ (neatitinka Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 1.1.1 p. reikalavimų), todėl negalima teigti, kad, įgyvendinus projektą, pasiekimų ir rezultatų poveikis veiksmų programos prioriteto tikslams ir uždaviniams, atsižvelgiant į priemonės specifiką, bus teigiamas (neatitinka Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 1.1.2 punkto

34Agentūra taip pat nurodo, kad nesutinka su pareiškėju, kad skundžiamas sprendimas neatitinka viešojo administravimo principų, Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių 60 p. nustatytų paraiškų vertinimo principų, nepagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) bei teisės aktų normomis, nėra aiškus ir nedviprasmiškas.

35Vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų. įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėmis Agentūra yra įgyvendinančioji institucija ir vykdo jai pavestas užduotis bei funkcijas. Viena iš pavestų užduočių - pagal kompetenciją užtikrinti, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis priemonei taikytinais Stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais. Vykdydama šią užduotį, Agentūra atlikdama projektų, gautų konkurso būdu, administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimą patvirtina, kad projektas atitinka priemonei taikytinus Stebėsenos komiteto patvirtintus projektų atrankos kriterijus, taip pat ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, nustatytas projektų finansavimo sąlygas. Deja, nagrinėjamos paraiškos atveju, iš pareiškėjo pateiktos informacijos, to patvirtinti nebuvo galimybės.

36Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių 60 p. yra įvardinti principai, kurie turi būti užtikrinti paraiškų vertinimo tvarkoje. Pareiškėjas nepasisako kaip Agentūra sprendimas galėjo neatitikti visų 60 p. įvardintų principų. Vienintelis 60.4 p. įvardintas proporcingumo principas nurodo, kad sprendimas atmesti paraiška turi būti adekvatus neatitikties vertinimo kriterijams mastui, taip pat įtakai vertinimo procesui ir rezultatams. Skundžiamas Agentūros sprendimas buvo adekvatus neatitikties vertinimo kriterijams, nes projekte numatytos veiklos ir išlaidos neatitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų mastui nustatytus reikalavimus (neatitinka Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 9.2.1 p. reikalavimų), projekto tikslai ir uždaviniai neatitinka Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ tikslo ir 3 uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje“ (neatitinka Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 1.1.1 p. reikalavimų), todėl negalima teigti, kad, įgyvendinus projektą, pasiekimų ir rezultatų poveikis veiksmų programos prioriteto tikslams ir uždaviniams, atsižvelgiant į priemonės specifiką, bus teigiamas (neatitinka Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 1.1.2 p. reikalavimų), projekte numatytos vykdyti veiklos neatitinka nei vienos veiklos srities, nurodytos priemonės aprašyme (neatitinka Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 1.2.1 p. reikalavimų), projekte numatyti tikslai, uždaviniai Finansavimo sąlygų apraše nurodytas veiklas (neatitinka Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 1.2.2 p. reikalavimų).

37Pareiškėjas teigia, kad atsakovai privalėjo pasisakyti dėl Paraiškoje pateiktos informacijos apie produktus, kaip to reikalauja Finansavimo taisyklės, tačiau nenurodo kuris Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių punktas to reikalauja, nes tokio reikalavimo nėra. Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių 57 p. nurodo, kad „vertintojai, atlikdami vertinimą, turi pildyti Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytos formos vertinimo lenteles“, t,y. vertinimo metu yra pildomi Administracinės atitikties vertinimo metodikoje bei Tinkamumo finansuoti vertinimo melodikoje (finansavimo sąlygų aprašų prieduose) patvirtintos formos klausimynai, kurių pagrindu surašomas sprendimas.

38Vadovaujantis Lietuvos vyriausiasis administracinio teismo praktika (2010-03-15 nutartis adm. b. Nr.A756-253/2010, 2008-04-10 nutartis adm. b. Nr.A556-633/2008) skundžiami sprendimai nelaikytini turinčiais esminių trūkumų, todėl atitinka LR viešojo administravimo įstatymo 8 str. reikalavimus.

39Teismo posėdžio metu Agentūros atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

40Atsakovė Ministerija atsiliepimuose teismui į pareiškėjos skundus (t2, b.l. 160-165; t3, b.l. 18-19)nurodė, kad su juose keliamais reikalavimais nesutinka, o savo poziciją pagrindė iš esmės analogiškais motyvais kaip ir Agentūra.

41Teismo posėdžio metu Ministerijos atstovai patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

42Skundas atmestinas.

43Nustatyta, kad Bendrovė 2010-02-17 pateikė Agentūrai paraišką dėl projekto „Aukštos pridėtinės vertės langų ir durų prototipų sukūrimas“ finansavimo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT“ (paraiškai buvo suteiktas kodas Nr.( - )) (t1, b.l. 54-200; t2, b.l. 1-159).

44Agentūra 2010-07-28 raštu paprašė Bendrovės patikslinti paraišką, naujai pateikiant informaciją, tame tarpe ir pagrindžiant, kodėl planuojami tobulinti gaminiai nepriskirtini prie įprastų ar periodiškų pakeitimų (t1, b.l.132-135). Vykdydama Agentūros prašymą Bendrovė 2010-08-11 pateikė paraišką tikslinančius duomenis (t1, b.l. 45-53).

45Agentūra, atlikusi Paraiškos vertinimą, 2010-09-03 surašė Administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr.112, kurioje pažymėjo, kad projekto metu sukurti produktai rinkoje nebus išskirtiniai, o siūlomi patobulinimai iš esmės yra susiję su neesminių savybių pakeitimu ir kokybiniais papildymais (t1, b.l. 29-43). Ataskaitoje pažymėta, kad dėl minėtų priežasčių projektas nėra susijęs su Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ ir 3 uždaviniu „padidinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje“, todėl paraiška neatitinka tinkamumo finansuoti reikalavimų.

46Agentūra 2010-10-06 sprendimu Nr.R4-13571(13.2.3-2158) Bendrovės pateiktą paraišką dėl pareiškėjos pateikto projekto finansavimo atmetė, nurodydama, kad paraiška neatitinka Finansavimo sąlygų aprašo 6, 9 p. ir 2 priedo 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 bei 9.2.1 p. reikalavimų (t1, b.l. 27-28).

47Ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą dėl Agentūros 2010-10-06 sprendimo panaikinimo, 2010-11-29 sprendimu Nr.((24.16-02)-5K-1023611)-6K-1010637 skundą atmetė (t1, b.l. 7-10).

48Byloje spręstinas ginčas dėl Bendrovės skundo reikalavimų panaikinti Agentūros 2010-10-06 sprendimą, Ministerijos 2010-11-29 sprendimą bei įpareigojimo Agentūrai iš naujo išnagrinėti pareiškėjos pateiktą paraišką, pagrįstumo ir teisėtumo.

49LR viešojo administravimo įst. 8 str. 1 d. nurodoma, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.

50Taigi, sprendžiant Bendrovės skundo reikalavimų pagrįstumą, pirmiausia būtina įvertinti skundžiamo Agentūros 2010-10-06 sprendimo, kuris laikytinas viešojo administravimo aktu, atitikimą LR viešojo administravimo įst. 8 str. 1 d. nurodytiems teisėtumo ir pagrįstumo kriterijams.

51Europos Komisija 2007-07-30 sprendimu Nr.K(2007)3740 patvirtino veiksmų programą „Ekonomikos augimas“ dėl Bendrijos paramos pagal konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje 2007-2013 m. programavimo laikotarpiu. Programos prioritetinės kryptys: ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas, informacinė visuomenė visiems, esminė ekonominė infrastruktūra, transeuropinė transporto tinklų plėtra, techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimui.

52LR Vyriausybės 2008-07-23 nutarimu Nr.788 patvirtinto Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo (toliau – Programos priedas) IV skyriaus VIII skirsnis reglamentuoja priemonę VP2-1.3-ŪM-02-K „Intelektas LT“. Programos priede nurodyta, kad priemonė „Intelektas LT“ prisidės prie uždavinio – padidinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje – įgyvendinimo. Priemonės tikslas – skatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) technologinę plėtrą. Remiamos veiklos: MTTP veikla, nenumatant finansavimo su MTTP susijusioms pradinėms investicijoms.

53Projektų atrankos būdus, kvietimų teikti paraiškas, projektų vertinimo ir atrankos, projektų tinkamoms išlaidoms finansuoti skiriamų ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dydžio nustatymo, išlaidų apmokėjimo, projektų administravimo ir skundų nagrinėjimo tvarką reglamentuoja LR Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr.1443 patvirtintos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau - Taisyklės).

54Taisyklių 72 p. sakoma, kad projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu įgyvendinančioji institucija nustato, ar projektas tinkamas finansuoti pagal atitinkamą tam tikros veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonę ir Projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatoma projekto atitiktis bendriesiems ir specialiesiems (atitikties) atrankos kriterijams, didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias leistinas skirti projektui lėšų dydis.

55LR ūkio ministro 2009-07-24 įsakymu Nr.4-395 patvirtinto VP2-1.3-ŪM-02-K priemonės „Intelektas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau - Aprašas) 6 p. nustatyta, kad priemonė prisideda prie prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ uždavinio „Padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje“. Priemonės tikslas – skatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) technologinę plėtrą. Priemone siekiama paskatinti bendrus privačių juridinių asmenų ir mokslinių tyrimų įstaigų ar universitetų MTTP projektus ir taip sudaryti palankias sąlygas ilgalaikiam šalies įmonių bei mokslo visuomenės partnerystės ryšių stiprėjimui, geresniam tokios partnerystės sinerginio efekto išnaudojimui.

56Aprašo 9 p. nustatyta, kad priemonės lėšomis finansuojamos priemonės veiklos: moksliniai tyrimai (pramoniniai tyrimai arba taikomieji tyrimai) - suplanuoti tyrinėjimai, kuriais siekiama įgyti naujų žinių ir įgūdžių, naudotinų kuriant naujus produktus, procesus ar paslaugas arba ryškiai patobulinant esamus produktus, procesus ar paslaugas (taikomųjų tyrimų etapo produktas yra dokumentas, kuriame aprašomos konkrečiam produktui, technologijai ar paslaugai sukurti reikalingos žinios, pvz.: aprašoma sandara, receptūra, elementai, jų tarpusavio sąsajos, veikimo principai, schemos ir pan., teikiama informacija apie atliktus bandymus, suformuluojamos tolesniems darbų etapams aktualios išvados. Pagrindiniai taikomųjų tyrimų etapo produktų vartotojai yra įmonėje dirbantys tyrėjai, konstruktoriai, inžinieriai, kurie remdamiesi aprašytomis žiniomis vykdo technologinės plėtros darbus) (9.1.p.); technologinė plėtra (eksperimentinė plėtra arba bandomieji, konstravimo ir technologiniai darbai) - mokslinių, technologinių, verslo ir kitų žinių bei įgūdžių įgijimas, kombinavimas, formavimas ir taikymas naujų, patobulintų ar pagerintų produktų, procesų arba paslaugų realizavimo planams, išdėstymo (technologinėms) schemoms ar modeliams sukurti. Technologinė plėtra apima kuriamų ar tobulinamų produktų, procesų ir paslaugų projektinių dokumentų (eskizų, brėžinių, planų ir panašiai), taip pat jų prototipų, „beta“ versijų ir bandomųjų pavyzdžių sukūrimą, tačiau jei šie technologinės plėtros etapo produktai bus naudojami gamyboje ar komerciniais tikslais, iš jų gautos pajamos turi būti atskaitytos iš tinkamų projekto išlaidų. Technologinė plėtra neapima įprastų arba periodiškų produktams, gamybos linijoms, gamybos procesams, esamoms paslaugoms ir kitoms vykdomoms veiklos rūšims taikomų pakeitimų, net jei tokie pakeitimai yra tobulinamieji prie technologinės plėtros rezultatų panaudojimo gamyboje ar komerciniais tikslais priskirtini veiksmai, dėl kurių projekto metu ir penkeri (didelių įmonių atveju) arba treji (labai mažų, mažų, vidutinių įmonių atveju) metai po projekto yra gaunama tiesioginių pajamų iš projekte sukurtų projektinių dokumentų (eskizų, brėžinių, planų ir panašiai), prototipo, „beta“ versijos ar bandomojo pavyzdžio pardavimo arba nuomos, prototipo, „beta“ versijos ar bandomojo pavyzdžio naudojimo gamybos ar paslaugų teikimo procese, prototipo, „beta“ versijos ar bandomojo pavyzdžio demonstravimo už atlygį. Prie įprastų pakeitimų yra priskirtini veiksmai, susiję su kokybės palaikymu ir užtikrinimu, einamasis remontas, derinimas, broko taisymas, vieno tiekėjo žaliavos pakeitimas kita (pakeitimai daromi konkretaus kliento užsakymu), neesminių savybių pakeitimas (pavyzdžiui, spalva, porcija, dydis, kalba) ir panašiai. Prie periodiškų pakeitimų yra priskirtini veiksmai, susiję su nusidėvėjusios įrangos ar technologijų atnaujinimu, sezoninių ar proginių produktų ar paslaugų (pavyzdžiui, žiemos ir vasaros ir pan.) sukūrimu ir išleidimu, neesminiais ir iš anksto planuotais atnaujinimais (update), kokybiniais papildymais (up-grade), veiksmai, susiję su procesų optimizavimu, automatizavimu, robotizavimu, energijos sąnaudų mažinimu ir panašiai. Įgyvendinus technologinės plėtros etapą (po projekto) paprastai įgyvendinamas pasirengimo masinei gamybai etapas, pavyzdžiui, įrangos įsigijimas, įrangos montavimas ir derinimas, technologinio proceso derinimas, produkto (technologijos) naudojimo instrukcijos rengimas, sprendžiami pakavimo uždaviniai ir panašiai. Tokie veiksmai turėtų būti aprašyti paraiškoje ir pagrindžiamas projekto tęstinumas. Tačiau veikloms po technologinės plėtros etapo (pasirengimo masiniam gamybos etapui) pagal Priemonę finansavimas neteikiamas) (9.2. p.).

57Ekonomikos augimo veiksmų programos 2.2 d. skyriuje „1 prioritetas. Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ nustatyta, kad siekiant vienodo MTTP veiklos sąvokos supratimo, kuris labai svarbus generuojant tinkamų ir kokybiškų projektų srautą bei mažinant konkurencijos iškraipymo riziką remiant projektus, taikomi tarptautiniu mastu pripažįstami terminai, vartojami Frascati vadove „Mokslinės ir technologinės veiklos vertinimas, siūloma standartinė mokslinių tyrimų ir eksperimentinės apžvalgos praktika“ (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, 2002 m.). Remiantis Frascati vadovu, moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP) yra sistemingai atliekamas kūrybinis pažinimo darbas, įskaitant žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimą, ir naujai gautų pažinimo rezultatų panaudojimas. Terminas MTEP apima tris veiklos sritis: fundamentinius mokslinius tyrimus, taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Fundamentiniai moksliniai tyrimai yra eksperimentiniai ir (arba) teoriniai darbai, atliekami visų pirma reiškinių esmei ir stebimai tikrovei pažinti, tuo metu neturint tikslo konkrečiai panaudoti gautus rezultatus. Taikomieji moksliniai tyrimai taip pat yra originalūs eksperimentiniai ir (arba) teoriniai pažinimo darbai, pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti. Eksperimentinė plėtra yra mokslinių tyrimų ir praktinės patirties sukauptu pažinimu paremti sistemingi darbai, kurių tikslas – kurti naujas medžiagas, produktus ir įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus.

58Bendrovės kartu su paraišką pateiktame priede „Aukštos pridėtinės vertės langų sprendimų sukūrimo techninė galimybių studija“ ( t1, b.l. 176-200, t2, b.l. 1-40) atlikta 10 naujų gaminių analizė, nurodant kiekvieno jų išskirtines savybes ir pranašumus, bei aprašant planuojamą produkto kainą.

59Tokiu būdu, sprendžiant ginčą būtina įvertinti ar Bendrovės projekte planuojama veika (nurodytų produktų gamyba) atitinka Aprašo 9 p. nurodytus kriterijus, o tuo pačiu ir 6 p. numatoma tokios veiklos finansavimo tikslą - skatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) technologinę plėtrą.

60Iš Bendrovės kartu su paraišką pateikto priedo „Aukštos pridėtinės vertės langų sprendimų sukūrimo techninė galimybių studija“ 2 skyriaus „Numatomų kurti prototipų pristatymas ir trumpa galimybių analizė“ matyti, kad, analizuodama pateikiamus produktus, pareiškėja nurodo sekančius jų pranašumus ir išskirtines savybes: 1) „avangardiniai langai“ (išorinių langų rėmų padengimas stiklo paketu) – vizualiai naujas sprendimas, produktas pranašesnis vizualiniu, dizaino aspektu; 2) „priešgaisrinės medžio masyvo rėmo durys“ – funkcinis produkto pranašumas tas, jog aliuminio profilio priešgaisrinės durys ir langai nėra pageidaujami senesniuose pastatuose, galimi naujo dizaino stiliai; 3) „avangardiniai langai ir saulės energijos elementai“ – produktas pranašesnis vizualiai, dizaino aspektu, vizualiai nauji langai; 4) „passive“ langas – lango rėmas tvirtas ir saugo nuo įsilaužimų, puiki šilumos izoliacija, konservatyvus vidaus medžio ir išorės aliuminio spalvų derinys, suderinamas su norimo dizaino elementais; 5) „protingas langas“ - langai įtraukiami į apsaugos, priešgaisrinę ir vėdinimo sistemas, t.y. įjungus signalizaciją, visi atviri langai automatiškai užsidarytų, kilus gaisrui atsidarytų atsidarytų tik tam tikri langai, vidinės patalpos gali būti vėdinamos automatiškai pagal poreikį; 6) „saugus neperšaunama langas“ – aukštesnės apsaugos lygio užtikrinimas, atsparumas didesnei sprogimo jėgai, storesni ir tvirtesni langai; 7) „tylūs langai“ - pasižymi puikiomis izoliacinėmis savybėmis; 8) „sendinto medžio ir aliuminio langų profiliai“ – produkto išskirtinumas - išvaizda; 9) „sendinto aliuminio ar kito metalo profilio langai“ – pranašumas – senovinė lango išvaizda, vizualiai atrodytų, kad langui tiek pat metų kaip ir pastatui; 10) „„pasive“ langas atsidarantis į išorę“ – lango rėmas tvirtas ir saugus nuo įsilaužimų, puiki šilumos izoliacija; konservatyvus vidaus medžio ir išorės aliuminio spalvų darinys.

61Taigi, pareiškėja iš esmės ir pati pripažįsta, kad projekte nurodytų produktų savybės yra sietinos ne su Aprašo 6 p. nustatytų tikslų (priemonės tikslas – skatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) technologinę plėtrą) siekimu, o su kiekybinėmis (padidintos šiluminės varžos, izoliacinėmis nuo triukšmo, atsparumo šūviams) bei ne esminėmis kokybinėmis (dizaino naujumas, vizualinis pranašumas, rinkoje jau esančių produktų turimų savybių kelių savybių apjungimas viename produkte (langų priešgaisrinių, saugos ir vėdinimo savybių) savybėmis. Tačiau šios produktų charakteristikos sietinos ne su naujų technologijų sukūrimu ar technologine plėtra, o su įprastais ar periodiškais jau gaminamų bei rinkoje esamų produktų pakeitimais.

62Įvertinus nurodytas aplinkybes, teismas sutinka su Agentūros 2010-10-06 sprendime padarytomis išvadomis, kad pateikto projekto atveju kuriami produktai nepriskirtini mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros veikloms, apibrėžiamoms Aprašo 9 p., nes Bendrovės pateikto projekto vykdymo metu kuriamų langų ir durų prototipai apimtų įprastus ir periodiškus pakeitimus, kurių technologinė plėtra neapima, o tuo pačiu projekto rezultatais nebūtų siekiama mokslinės ar technologinės pažangos, nes tokio pobūdžio (savybių) gaminiai rinkoje jau yra.

63Tokiu būdu Agentūros 2010-10-06 sprendime pagrįstai konstatuota, jog Bendrovės projekte numatytos veiklos ir išlaidos neatitinka Aprašo 6 p. numatyto tikslo (skatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) technologinę plėtrą) bei Aprašo 9 p. nurodytų finansuojamų veiklų kriterijaus.

64Aprašo 2 priede išdėstytoje Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikoje lentelės pavidalu pateikto klausimyno 1 p. nurodytas bendrasis kriterijus („projektas atitinka bent vieną veiksmų programos ir jos prioriteto tikslą, uždavinį, taip pat apima pagal tam tikrą prioritetą numatomas remti veiklas“) yra tiesiogiai susijęs su projekto atitiktimi Aprašo 6 p. numatytais ir projektui keliamais tikslais bei 9 p. nurodytais finansuojamų priemonės veiklų kriterijais.

65Konstatavus, kad Bendrovės projektas neatitinka Aprašo 6, 9 p. keliamų reikalavimų, skundžiamame Agentūros sprendime pagrįstai konstatuota šio projekto neatitiktis ir Aprašo 2 priede 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2. p. nurodytiems specialiesiems kriterijams.

66Teismo vertinimu, projekto atitiktis Aprašo 2 priede 9 p. numatytam bendrajam kriterijui („užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas”), galėtų būti analizuojama, jei projektas atitiktų kitus, bendruosius kriterijus. Pripažinus, jog projektas neatitinka Aprašo 2 priede 1 p. nurodytam bendrajam kriterijui, šio projekto vertinimas 9 p. nurodytiems bendrajam bei specialiesiems kriterijams yra netikslingas. Tuo labiau, jog Administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje projekto neatitiktis 9.2.1. p. specialiajam kriterijui yra grindžiama projekto neatitikimu 1.2.2. p. numatytam specialiajam kriterijui.

67Administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos Nr.112, kuri laikytina skundžiamo Agentūros sprendimo 2010-10-06 sudėtine dalimi, pastabose pateikiama detali kiekvieno iš paraiškoje nurodytų produktų savybių analizė, pačių produktų vertinimas mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros prasme, todėl pareiškėjos skundo argumentas, jog Agentūros 2010-10-06 sprendimas bei Ministerijos 2010-11-29 sprendimas LR viešojo administravimo prasme nepagrįsti, atmestinas.

68Išnagrinėjus ir įvertinus byloje esančius įrodymus, daroma išvada, kad Agentūra 2010-10-06 sprendime ir Ministerija 2010-11-29 sprendime faktines aplinkybes vertino bei ginčo santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas aiškino tinkamai, priimti sprendimai iš esmės yra pagrįsti LR viešojo administravimo įst. 8 str. 1 d. prasme, todėl naikinti sprendimus bei įpareigoti Agentūrą iš naujo išnagrinėti Bendrovės pateiktą paraišką, vadovaujantis pareiškėjos nurodytais ar kitais motyvais, nėra pagrindo.

69Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR administracinių bylų teisenos įst. 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str., teismas

Nutarė

70pareiškėjos UAB „Doleta“ skundą atmesti.

71Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. pareiškėja UAB „Doleta“ (toliau – ir Bendrovė) skunde bei... 4. Pagrįsdama savo reikalavimus paaiškino, jog 2010-02-17 pateikė Agentūrai... 5. Agentūra, neatsižvelgdama į paraiškos duomenis, o taip pat neįvertinusi... 6. Vadovaujantis Metodinių nurodymų vertintojams dėl projektų atitikties... 7. Pareiškėjas pažymi, kad Agentūros ginčijamas sprendimas sudaro prielaidą... 8. Paraiškoje yra išdėstyta visa išsami informacija apie produktus, kaip to... 9. Atsižvelgiant į šiuos argumentus, darytina išvada, jog ginčijamas... 10. Ministerija, teikdama, jog paraiška neatitinka Priemonių finansavimo aprašo... 11. Ministerija ginčijamame sprendime taip pat nepateikė argumentų bei motyvų,... 12. Analizuojant ginčijamus sprendimus darytina išvada, kad jie iš esmės... 13. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas patvirtino skunde nurodytus... 14. Atsakovė Agentūra atsiliepimuose teismui į pareiškėjo skundą bei... 15. Vadovaujantis Finansavimo sąlygų aprašo 6 p. reikalavimais, „priemonės... 16. Vadovaujantis Finansavimo sąlygų aprašo 9 p. reikalavimais pagal Finansavimo... 17. Remiantis standartine praktika (Frascati vadovu „Mokslinės ir technologinės... 18. Techninės galimybių studijoje atlikta 10 naujų gaminių analizė, nurodant... 19. 2010-08-11 raštu Nr.LVPA-100811-01 pateiktuose pareiškėjo atsakymuose buvo... 20. Nurodo, kad ne įgyvendinančioji (Agentūra) ar vadovaujančioji (Ministerija)... 21. Vadovaujantis Finansavimo sąlygų aprašo 82 p., paraiška buvo vertinama... 22. Tokia išvada padaryta dėl šių priežasčių:... 23. 1.Avangardiniai langai, kurių išskirtinumas susijęs su švaizdos pakeitimu... 24. 2. Priešgaisrinės medžio masyvo rėmo durys, kurių išskirtinumas tėra... 25. 3. Avangardiniai langai su saulės energijos elementais, kurių išskirtinumas... 26. 4. Protingas langas (elektronika reguliuojantis, automatiškai vėdinamas,... 27. 5. Saugus neperšaunamas langas - jo išskirtinumas susijęs su kokybiniu... 28. 6. Tylūs langai - tokie langai nėra naujovė, o jų išskirtinumas yra... 29. 7. Sendinto medžio ir aliuminio langų profiliai, kurių išskirtinumas tėra... 30. 8. Sendinto aliuminio ar kito metalo profilio langai, kurių išskirtinumas... 31. 9. Passive langas atsidarantis į išorę - susijęs su kokybiniais neesminiais... 32. Atsižvelgiant į tai kad išdėstyta, pateikto projekto atveju kuriami... 33. Dėl aukščiau nurodytų priežasčių projekte numatytos veiklos ir išlaidos... 34. Agentūra taip pat nurodo, kad nesutinka su pareiškėju, kad skundžiamas... 35. Vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų.... 36. Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių 60 p. yra įvardinti... 37. Pareiškėjas teigia, kad atsakovai privalėjo pasisakyti dėl Paraiškoje... 38. Vadovaujantis Lietuvos vyriausiasis administracinio teismo praktika (2010-03-15... 39. Teismo posėdžio metu Agentūros atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytus... 40. Atsakovė Ministerija atsiliepimuose teismui į pareiškėjos skundus (t2, b.l.... 41. Teismo posėdžio metu Ministerijos atstovai patvirtino atsiliepime... 42. Skundas atmestinas.... 43. Nustatyta, kad Bendrovė 2010-02-17 pateikė Agentūrai paraišką dėl... 44. Agentūra 2010-07-28 raštu paprašė Bendrovės patikslinti paraišką, naujai... 45. Agentūra, atlikusi Paraiškos vertinimą, 2010-09-03 surašė Administracinės... 46. Agentūra 2010-10-06 sprendimu Nr.R4-13571(13.2.3-2158) Bendrovės pateiktą... 47. Ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą dėl Agentūros 2010-10-06... 48. Byloje spręstinas ginčas dėl Bendrovės skundo reikalavimų panaikinti... 49. LR viešojo administravimo įst. 8 str. 1 d. nurodoma, kad individualus... 50. Taigi, sprendžiant Bendrovės skundo reikalavimų pagrįstumą, pirmiausia... 51. Europos Komisija 2007-07-30 sprendimu Nr.K(2007)3740 patvirtino veiksmų... 52. LR Vyriausybės 2008-07-23 nutarimu Nr.788 patvirtinto Ekonomikos augimo... 53. Projektų atrankos būdus, kvietimų teikti paraiškas, projektų vertinimo ir... 54. Taisyklių 72 p. sakoma, kad projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu... 55. LR ūkio ministro 2009-07-24 įsakymu Nr.4-395 patvirtinto VP2-1.3-ŪM-02-K... 56. Aprašo 9 p. nustatyta, kad priemonės lėšomis finansuojamos priemonės... 57. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2.2 d. skyriuje „1 prioritetas. Ūkio... 58. Bendrovės kartu su paraišką pateiktame priede „Aukštos pridėtinės... 59. Tokiu būdu, sprendžiant ginčą būtina įvertinti ar Bendrovės projekte... 60. Iš Bendrovės kartu su paraišką pateikto priedo „Aukštos pridėtinės... 61. Taigi, pareiškėja iš esmės ir pati pripažįsta, kad projekte nurodytų... 62. Įvertinus nurodytas aplinkybes, teismas sutinka su Agentūros 2010-10-06... 63. Tokiu būdu Agentūros 2010-10-06 sprendime pagrįstai konstatuota, jog... 64. Aprašo 2 priede išdėstytoje Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikoje... 65. Konstatavus, kad Bendrovės projektas neatitinka Aprašo 6, 9 p. keliamų... 66. Teismo vertinimu, projekto atitiktis Aprašo 2 priede 9 p. numatytam bendrajam... 67. Administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos... 68. Išnagrinėjus ir įvertinus byloje esančius įrodymus, daroma išvada, kad... 69. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR administracinių bylų teisenos įst.... 70. pareiškėjos UAB „Doleta“ skundą atmesti.... 71. Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...