Byla II-582-428/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Jolanta Medvedevienė, sekretoriaujant Aušrai Briedienei, dalyvaujant asmeniui, dėl kurio priimtas skundžiamas nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje – J. J., institucijos, priėmusios skundžiamą nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje - Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros atstovui Raimondas Merčaitis, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal asmens, kurio atžvilgiu priimtas skundžiamas nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje – J. J., skundą institucijai, priėmusiai skundžiamą nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje – Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūrai, dėl administracinės nuobaudos paskyrimo ir,

Nustatė

3J. J. prašė panaikinti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros 2010-05-03 nutarimą, kuriuo jam paskirta nuobauda - 450 Lt piniginė bauda, už ATPK 87 straipsnio 3 dalyje numatytą teisės pažeidimą. Administracinė nuobauda iš esmės paskirta už tai, kad J. J. 2010-04-15 apie 6 val., Kauno mariose, ties Pašventusio k. Ašmintos sen., Prienų raj., kartu su pil. J. L., neteisėtai žvejojo draudžiamu tinkliniu ne mėgėjišku žūklės įrankiu „statomu tinklu“ apie 25 m ilgio, tinklo akis 45 x 45 m, pagamintu iš kaprono. Žvejyba vyko iš medinės irklinės valties. Neteisėtos žvejybos metu buvo sugauta apie 15 kg mekšrų ir karosų. Tuo pažeidė Mėgėjiškos žūklės įstatymo 12 str. 1 d. 2 p. reikalavimus, bei Mėgėjiškos žūklės taisyklių III sk. 12.2 p. ir IV sk. 20 p.

4J. J. skunde nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad su J. L. nurodytu pažeidimo padarymo laiku nežvejojo, teisės pažeidimo nepadarė.

5Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno rajono agentūros atstovas prašė teismo atmesti skundą kaip nepagrįstą, nes surinkti įrodymai patvirtina, kad J. J. neteisėtai žvejojo draudžiamu tinkliniu.

6Skundas tenkintinas.

7ATPK 87 straipsnio 3 dalies dispozicijoje numatyti konkretūs veiksmai, kuriais gali būti pažeista teisė, t.y. Mėgėjiškos žūklės taisyklių pažeidimas, padarytas panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar draudžiamu būdu (išskyrus elektros energiją ir ultragarsą), užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki septynių šimtų litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu. Ši teisės norma yra blanketinė, nukreipianti į Aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-337 patvirtintų Mėgėjiškos žūklės taisyklių pažeidimus (toliau – Taisyklių). Taisyklių 4.4. punkte numatyta, kad tinkliniai ne mėgėjiškos žūklės įrankiai – tralai, traukiamieji, statomieji, plukdomieji bei dreifiniai tinklai, gaudyklės, bradiniai, venteriai ir kiti verslinėje žvejyboje naudojami tinkliniai įrankiai. Taisyklių 12.2 punkte įtvirtinta, kad draudžiama žvejoti draudžiamais žvejybos įrankiais ar būdais. Taisyklių 20. punkte apibrėžti šiurkštus Taisyklių pažeidimai – tai žvejyba, naudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar būdus, arba buvimas vandens telkinyje ar jo pakrantėje su draudžiamais žvejybos įrankiais, žvejyba draudžiamose vietose arba gaudymas žuvų, kurių žvejyba uždrausta arba tuo metu uždrausta, taip pat kitoks Taisyklių pažeidimas, kuriuo padaryta žala žuvų ištekliams įvertinta daugiau kaip 3 MGL.

8Asmuo gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn tik nustačius pažeidimo faktą (vietą, laiką, esmę) ir konstatavus būtinus pažeidimo sudėties elementus: objektą, objektyviąją pusę, subjektą ir subjektyviąją pusę.

9Nagrinėjamoje byloje būtina nustatyti, ar administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – Jonas jarmalavičius padarė ATPK 87 straipsnio 3 dalyje nurodytą pažeidimą.

10Pažeidimas buvo nustatytas leistinomis įrodinėjimo priemonėm, t.y. administracinio teisės pažeidimo protokolu, liudytojo J. L. paaiškinimu, foto nuotraukomis, sulaikytų daiktiniais įrodymais, tačiau iš šių įrodymų negalima vienareikšmiškai daryti išvados, kad pažeidimą padarėb administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo J. J..

11Byloje J. J. pareikštas administracinis kaltinimas iš esmės yra grindžiamas tik analogiško administracinio teisės pažeidimo padarymu kaltinamo kito asmens, t.y. J. L. paaiškinimu. J. L. paaiškino, kad neteisėtai žvejojo draudžiamu tinkliniu ne mėgėjišku žūklės įrankiu „statomu tinklu“ kartu su J. J. (b.l.16). Pažymėtina, kad teisme apklaustas liudytoju J. L. neigė žvejojęs su J. J.. Jo įvykio aplinkybės nurodytos teisme skyrėsi nuo aplinkybių nurodytų paaiškinime. Liudytojas J. L. teisme paaiškino, kad galėjo suklysti paaiškinime nurodydamas, kad žvejojo su J. J., kadangi dažnai būna neblaivus, visų įvykių detaliai neatsimena. Kiti teismo posėdyje apklausti liudytojai aplinkos apsaugos pareigūnai: T. B., L. K., S. P., nematė J. J. 2010-04-15 apie 6 val., Kauno mariose, ties Pašventusio k. Ašmintos sen., Prienų raj., neteisėtai žvejojančio draudžiamu tinkliniu kartu su J. J.. Kaip matyti iš liudytojų T. B., L. K., S. P. parodymų, teisės pažeidimą nustatė atvykę į J. L. kiemą, radę pas J. L. draudžiamą tinklą ir sužvejotas žuvis. Minėtų liudytojų parodymai, tai, kad J. J. neteisėtai žvejojo, grindžiami tik J. L. paaiškinimu, kuris šiuo atveju nėra pakankamas J. J. kaltei pagrįsti. Liudytojo J. L. parodymai nenuoseklūs, nelaikytini tinkamais įrodymais. Kitų objektyvių tiesioginių ar netiesioginių įrodymų, neabejotinai patvirtinančių J. J. kaltę, byloje nenustatyta. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo J. J. nuosekliai, nuo pat administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo momento, neigė savo kaltę dėl jam inkriminuojamo pažeidimo padarymo (b. l. 14), analogiškus parodymus davė ir bylą nagrinėjant teismo posėdyje.

12Asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn tik tada, kai byloje esančių įrodymų pagrindu yra konstatuota jam inkriminuojamo administracinio teisės pažeidimo sudėtis. Sprendžiant asmens administracinės atsakomybės klausimą yra būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu nekaltumo prezumpcijos principu bei iš jo išplaukiančiu in dubio pro reo principu, pagal kurį visos abejonės bei neaiškumai, kurie negali būti pašalinti, aiškintini traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens naudai.

13Įvertinus šias bylos aplinkybes, darytina išvada, jog byloje surinktų įrodymų pagrindu negalima daryti išvados, kad J. J. padarė administracinio teisės pažeidimo protokole jam inkriminuojamą neteisėtą veiką, todėl skundžiamas nutarimas naikintinas ir administracinio teisės pažeidimo byla jo atžvilgiu nutrauktina (ATPK 250 str. 1 d. 1 p.).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėja

Nutarė

16Skundą tenkinti.

17Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros 2010-05-03 nutarimą, kuriuo J. J. paskirta nuobauda - 450 Lt ė bauda, už ATPK 87 straipsnio 3 dalyje numatytą teisės pažeidimą, panaikinti ir bylą nutraukti.

18Nutarimas per 10 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai ar per šį Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai