Byla eI-8671-473/2016
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Violetos Balčytienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Inos Kirkutienės ir Ernesto Spruogio, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Rehau“ skundą atsakovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „RAC auto“) dėl sprendimų panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėja UAB „Rehau“ kreipėsi į teismą su skundu (t. I, b. l. 1–5), kurį vėliau patikslino (t. I, b. l. 34–39, t. II, b. l. 3–8) kuriuo prašo: 1) panaikinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Perspektyvinio planavimo skyriaus išduotas 2015-09-09 prisijungimo sąlygas Nr. (6.6)2-5115; 2) panaikinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos sprendimą dėl patikrinimo, pritarimo ir derinimo UAB „SPR Projektas“ parengtam „Naujo vietinės reikšmės vidaus kelio sklypuose (kad. Nr. (duomenys neskelbtini) ir nuovažos nuo valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilniaus-Panevėžys (perkėlimo) Avižienių sen., Vilniaus r., statyba“ projektui, panaikinant Lietuvos automobilių kelių direkcijos Kelių planavimo ir plėtros skyriaus 2016-05-30 sprendimą Nr. (6.100)2-3367; 3) panaikinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisijos 2016-05-20 posėdžio metu priimtą nutarimą pritarti UAB „SPR projektas“ parengtam supaprastintam statybos projektui „Naujo vietinės reikšmės vidaus kelio sklypuose (kad. Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) ir nuovažos nuo valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius-Panevėžys perkėlimo Avižienių sen., Vilniaus r., pripažįstant 2016-05-20 posėdžio protokolą Nr. PKK-31 negaliojančiu.

4Administracinės bylos proceso šalys pateikė teismui 2016-11-11 taikos sutartį, kurią prašė patvirtinti ir administracinę bylą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 51 straipsnio 2 dalimi, nutraukti. Šalys patvirtino, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalies, 38 straipsnio 2 dalies, 40 straipsnio 6 dalies, 51 straipsnio, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 straipsnio, 6.985 straipsnio turinys šalims žinomas.

5Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkinamas. Byla nutraukiama.

6Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 straipsnio 1 dalį bet kurioje proceso stadijoje ginčo šalys gali baigti bylą taikos sutartimi, jeigu ją sudaryti galima atsižvelgiant į ginčo pobūdį. Taikos sutartis turi neprieštarauti imperatyvioms įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeisti trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių ar teisėtų interesų. Taikos sutarties dalykas turi būti to paties pobūdžio, kaip ir skunde (prašyme) nurodyti reikalavimai. Taikos sutartimi gali būti išspręstas visas ginčas ar jo dalis (atskiri reikalavimai). Teismas imasi priemonių ginčo šalims sutaikyti tik tuo atveju, kai yra ginčo šalių sutikimas pradėti derybas dėl taikos sutarties sudarymo.

7Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 104 straipsnio 3 dalį bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių ginčo šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Kadangi priežasčių, dėl kurių taikos sutarties nebūtų galima patvirtinti, nenustatyta – pateikta Taikos sutartis išreiškia ją pasirašiusių administracinės bylos proceso šalių valią taikiai išspręsti kilusį ginčą, duomenų, kad ji prieštarautų imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, pažeidžia trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių ar teisėtų interesus, nėra, ši sutartis yra tvirtinama, o administracinė byla – nutraukiama.

8Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 38 straipsnio 2 dalį jeigu teismas nutartimi patvirtina ginčo šalių sudarytą taikos sutartį, grąžinama 50 procentų sumokėto žyminio mokesčio. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja, teikdama skundą teismui sumokėjo 22,50 Eur, 11,25 Eur jai grąžinami.

9Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 38 straipsnio 2 dalimi, 52 straipsnio 1 dalimi, 104 straipsnio 3 dalimi,107–108 straipsniais, teismas

Nutarė

10Patvirtinti Taikos sutartį, sudarytą tarp UAB „Rehau“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir UAB „RAC auto“), tokiomis sąlygomis: “1. Pareiškėjas, Atsakovas ir Tretysis suinteresuotas asmuo susitaria administracinę bylą Nr. el-8671-473/2016 užbaigti taikos sutartimi. 2. Pasirašydamas šią sutartį Pareiškėjas pareiškia, kad: 2.1 esant toliau Taikos sutartyje nurodytoms aplinkybėms, besąlygiškai pritaria UAB „SRP projektas“ parengtam „Naujo vietinės reikšmės vidaus kelio sklypuose (kad. Nr. (duomenys neskelbtini), ( - ) ir nuovažos nuo valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius-Panevėžys (perkėlimo) Avižienų sen., Vilniaus r., statyba“ projektui, kuriam 2016 m. gegužės 30 d. raštu Nr. (6.100)2-3367 pritarė Kelių direkcijos Kelių planavimo ir plėtros skyrius, sprendiniams ir 2015 m. rugsėjo 9 d. Kelių direkcijos Perspektyvinio planavimo skyriaus išduotoms prisijungimo sąlygoms Nr. (6.6)2-5115. 2.2 atsisako teisės patekti į jam nuosavybės teise priklausantį sklypą, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau vadinama Sklypu), tiesiogiai iš valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 ir sutinka į Sklypą patekti per nuovažą, įrengtą sklype, kurio kad. Nr. (duomenys neskelbtini), ir vietinės reikšmės kelią, nutiestą per UAB „RAC auto“ ir UAB „Dolometa“ nuosavybės teise priklausančius sklypus, kurių kad. Nr. (duomenys neskelbtini)ir Nr. (duomenys neskelbtini). 2.3 UAB „RAC auto“ ir UAB „Dolometa“ nuosavybės teise priklausančiuose sklypuose, kurių kad. Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) (tarnaujantieji daiktai), nustatytas ir įregistruotas neatlygintinis neterminuotas kelio servitutas, suteikiantis teisę Pareiškėjui ir bet kokiems kitiems tretiesiems asmenims patekti bet kokiu transportu (įskaitant, bet neapsiribojant, sunkiasvores ir didžiagabarites transporto priemones) į Pareiškėjui šiuo metu priklausantį Sklypą (viešpataujantis daiktas). Pareiškėjui taip pat yra suteikta teisė prisijungti prie UAB „RAC auto“ priklausančių inžinerinių tinklų, kurie įrengti minėtame UAB „RAC auto“ priklausančiame sklype ar greta sklypo, kompensuojant 1/3 dėl atitinkamų tinklų atvedimo patirtų pagrįstų išlaidų (suteikiant Pareiškėjui neatlygintinį neterminuotą servitutą, kuris yra būtinas tokiems tinklams atvesti ir eksploatuoti), ir prisijungti prie inžinerinių tinklų, kurie įrengti minėtame UAB „Dolometa“ priklausančiame sklype ar greta sklypo, nereikalaujant iš Pareiškėjo už tai jokio papildomo užmokesčio, išlaidų atlyginimo ar kompensacijos. Pareiškėjas suteikė teisę UAB „RAC auto“ prisijungti prie Pareiškėjui priklausančių inžinerinių tinklų, kurie įrengti Sklype ar greta Sklypo, kompensuojant 1/3 dėl atitinkamų tinklų atvedimo patirtų pagrįstų išlaidų (suteikiant UAB „RAC auto“ neatlygintinį neterminuotą servitutą, kuris yra būtinas tokiems tinklams atvesti ir eksploatuoti). 2.4 iš UAB „RAC auto“ ir UAB „Dolometa“ yra gavęs 45 000 EUR (keturiasdešimt penkių

11tūkstančių EUR), įskaitant visus mokėtinus mokesčius ir įmokas, kompensaciją už pakeistus patekimo į Pareiškėjo Sklypą sprendinius ir su tuo susijusias galimas išlaidas ateityje, t. y. įskaitant bet neapsiribojant Sklypo detalaus plano sprendinių pakeitimą, Sklypo naudojimo perplanavimą, vietinės reikšmės kelių infrastruktūros įrengimą Sklypo teritorijoje (jungtį su besiribojančių vietinės reikšmės keliu), Sklypo vertės dalies netekimą, nuostolius, investicijas, negautas pajamas, pelną ir kt. Pareiškėjas pareiškia, kad gauta kompensacija yra teisinga, atitinkanti jo teisėtus lūkesčius ir interesus. 3. Šalys susitaria, kad Pareiškėjas nepatirs jokių išlaidų dėl esamos nuovažos iš magistralinio kelio A2 į Sklypą demontavimo (panaikinimo) ir neturės atlikti jokių veiksmų, dėl kurių galėtų patirti išlaidų, susijusių su minėtos nuovažos demontavimu (panaikinimu). 4. Šalys konstatuoja, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai Taikos sutarčiai pasirašyti bei patvirtinti, ir kad šioje sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę. Šalys taip pat patvirtina, kad Taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui. 5. Šalys patvirtina, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 4 str. 6 d., 38 str. 2 d., 40 str. 6 d., 51 str. ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 str., 6.985 str. turinys Šalims yra žinomas. 6. Šalys prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo patvirtinti šią Taikos sutartį rašytinio proceso tvarka ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 51 str. 2 d., administracinę bylą Nr. eI-8671-473/2016 nutraukti. 7. Ši Taikos sutartis įsigalioja, įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti šią Taikos sutartį. Šalys susitaria, kad Taikos sutartį teismui tvirtinti pateiks Suinteresuotojo trečiojo asmens atstovas per EPP. 7. Įvykdžius visus Taikos sutarties įsipareigojimus ir egzistuojant visoms Taikos sutartyje numatytoms aplinkybėms, Šalys jokių pretenzijų, reikalavimų dėl to paties dalyko ir/arba objekto viena kitai nebeturės. 8. Taikos sutartis sudaryta 4 (keturiais) egzemplioriais. Kiekvienai proceso šaliai ir Vilniaus apygardos administraciniam teismui po vieną egzempliorių“.

12Administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Rehau“ skundą atsakovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „RAC auto) dėl sprendimų panaikinimo nutraukti.

13Grąžinti pareiškėjos atstovui 11,25 Eur žyminio mokesčio.

14Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai