Byla A-502-2552-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė),

2sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,

3rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir trečiojo suinteresuoto asmens Palangos miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 12 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. N. skundą atsakovui Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, tretieji suinteresuoti asmenys – Klaipėdos apskrities viršininko administracija (teisių perėmėjai – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba), Palangos miesto savivaldybės administracija ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, dėl sprendimo panaikinimo, vilkinimo atlikti veiksmus pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6Pareiškėjas A. N. (toliau – ir pareiškėjas) skundu, kurį patikslino, kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas:

  1. panaikinti atsakovo Palangos miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija, trečiasis suinteresuotas asmuo, apeliantas) direktoriaus (toliau – ir atsakovas, apeliantas) 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimą Nr. (18.8)-ASK1-1248 „Dėl projektavimo sąlygų sąvado, ( - ), Palangoje“ (toliau – ir Sprendimas);
  2. pripažinti, kad Administracijos direktorius vilkino pareiškėjo 2009 m. rugsėjo 11 d. prašymo dėl projektavimo sąlygų išdavimo vandentiekio įvado rekonstrukcijos statybos darbams atlikti žemės sklype, ( - ), Palanga, (toliau – ir Prašymas) nagrinėjimo klausimą ir taip pažeidė Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio reikalavimus;
  3. įpareigoti Administracijos direktorių vykdyti Statybos įstatymo 20 straipsnį ir išspręsti Prašymą.

7Skunde pareiškėjas paaiškino, kad Prašymas buvo pradėtas nagrinėti tik atsakovui iš teismo gavus pareiškėjo skundą. Nurodė, jog Sprendimu, remiantis ta pačia aplinkybe kaip ir 2009 m. liepos 29 d. rašte, kuris Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 6 d. sprendimu (dėl jo paduotas apeliacinis skundas) buvo panaikintas, buvo atsisakyta išduoti projektavimo sąlygų sąvadą. Teigė, kad Sprendime nurodoma nepagrįsta atsisakymo išduoti projektavimo sąlygų sąvadą aplinkybė, t. y. jog pareiškėjas nėra pateikęs žemės sklypo nuosavybės dokumento.

8Rėmėsi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsniu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 215 patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ (toliau – ir Reglamentas) ir akcentavo, jog minėti teisės aktai nenumato, kad statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti statytojas pateikia nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus tik tokio žemės sklypo, kuris yra suformuotas ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovui kartu su Prašymu pateikė Klaipėdos apskrities viršininko administracijos (toliau – ir Klaipėdos AVA, trečiasis suinteresuotas asmuo) 2009 m. liepos 24 d. raštą Nr. 2.1-253-(1.14), kuriame nurodyta, kad Palangoje, ( - ), pareiškėjas turi Nekilnojamojo turto registre įregistruotus pastatus, todėl jis yra šio valstybinės žemės sklypo naudotojas. Pažymėjo, kad nepaisant to, jog minėtas žemės sklypas nėra suformuotas ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, už jį nuo 1991 m. mokamas žemės nuomos mokestis.

9Paaiškino, kad žemės sklype yra įrengtas vandentiekio įvadas, o Prašymu pareiškėjas prašė projektavimo sąlygų sąvado esamo vandentiekio įvado rekonstrukcijai, ir vertino, jog tai patvirtina, kad šiame žemės sklype kažkada anksčiau vyko vandentiekio įvado statyba, todėl atsakovo reikalavimas pateikti būtent suformuoto žemės sklypo nuosavybės dokumentą yra niekuo nepagrįstas, nes žemės sklypas yra valstybinis, todėl žemės sklypą įstatymų nustatyta tvarka suformuoti privalo pats Administracijos direktorius. Tas nebuvo padaryta, todėl atsakovas nepagrįstai atsisako priimti pareiškėjo pateikiamą Klaipėdos AVA 2009 m. liepos 24 d. raštą Nr. 2.1-253-(l.14), kuriame nurodyta, kad pareiškėjas yra žemės sklypo, esančio Palangoje, Kopų g. 3, naudotojas.

10Pažymėjo, kad, pagal Statybos įstatymo nuostatas, projektavimo sąlygų sąvadas turi būti išduodamas per 20 dienų nuo asmens prašymo pateikimo dienos. Nurodė, kad Administracijos direktorius per laikotarpį nuo 2009 m. rugsėjo 11 d. iki 2010 m. sausio 4 d. neišdavė projektavimo sąlygų sąvado ir nepranešė tokių savo veiksmų (neveikimo) priežasčių, todėl laikytina, jog Administracijos direktorius vilkina Prašymo išsprendimą.

11Atsakovas Administracijos direktorius ir trečiasis suinteresuotas asmuo Administracija atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad su skundu nesutinka.

12Atsiliepime atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo pažymėjo, jog Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2009 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. (18.8)-ASK1-1248 pareiškėjas buvo informuotas, kad Administracijos direktorius nenagrinėjo Prašymo, nes nebuvo pateikti visi reikalingi dokumentai (Reglamento 21 p.).

13Tretieji suinteresuoti asmenys Klaipėdos AVA ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija, trečiasis suinteresuotas asmuo) atsiliepimų į pareiškėjo skundą nepateikė.

14II.

15Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 12 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino: Sprendimą panaikino ir įpareigojo atsakovą teisės aktų nustatyta tvarka išnagrinėti Prašymą per 20 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

16Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Statybos įstatymo 20 straipsnio 5 punktu, nurodė, kad pareiškėjas Prašymą atsakovui pateikė 2009 m. rugsėjo 11 d., o atsakovas, gavęs pareiškėjo skundo teismui nuorašą, 2009 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. (18.8)-ASKI-1248 pateikė atsakymą į Prašymą, ir padarė išvadą, jog atsakovas privalėjo laikytis įstatyme nustatytų terminų ir dėl Prašymo per 20 dienų priimti sprendimą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą arba per 15 dienų pranešti, kodėl atsisakoma išduoti projektavimo sąlygų sąvadą. Konstatavo, kad atsakovas, nesilaikydamas įstatyme nustatytų terminų jo kompetencijai priskirtiems veiksmams atlikti, vilkino tokių veiksmų atlikimą (ABTĮ 15 str. 1 d. 1 p.).

17Nukreipė į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalį, Statybos įstatymo 20 straipsnį ir Reglamentą. Pažymėjo, kad pareiškėjas kartu su Prašymu atsakovui pateikė Klaipėdos AVA raštą, kuriame nurodoma, jog Palangoje, ( - ), pareiškėjas turi Nekilnojamojo turto registre įregistruotų pastatų, todėl jis yra šio valstybinės žemės ploto naudotojas. Vertino, kad atsakovo pozicija, jog būti pateikti suformuoto ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai, yra nepagrįsta, nes nei Statybos įstatyme, nei Reglamente nėra nurodyta, kad statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti statytojas (užsakovas) savivaldybės administracijos direktoriui pateikia nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus tik tokio žemės sklypo, kuris yra suformuotas ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Nurodė, jog iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas ( - ), Palangoje, dalinės nuosavybės teise valdo statinį–pastatą (unikalus Nr. ( - )), kuris yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre ir yra valstybei nuosavybės teise priklausančioje teritorijoje.

18Pažymėjo, kad žemės sklypas, esantis ( - ), Palangoje, nesuformuotas ir neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, tačiau už šį žemės sklypą nuo 1991 m. mokamas žemės nuomos mokestis. Nurodė, jog Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Tarnyba) 2009 m. balandžio 13 d. raštu Nr. 4B-(3.1)-445 „Dėl mokesčio už naudojimąsi valstybine žeme“ yra išaiškinusi, kad žemės sklypai, užstatyti fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais statiniais ar įrenginiais, naudojami šių statinių eksploatacijai, todėl jie apmokestinami net ir nesant atskiro sprendimo suteikti šiuos sklypus; pats teisės aktų nustatyta tvarka pastatyto ir įregistruoto pastato ar statinio buvimas žemės sklype patvirtina šio sklypo naudojimą ir yra pagrindas žemės sklypų naudotojams (sklype esančių statinių savininkams) mokėti žemės nuomos mokestį už valstybinės žemės ploto, reikalingo statiniui eksploatuoti, naudojimą iki sutarčių sudarymo. Akcentavo, jog Klaipėdos AVA, kaip valstybinės žemės valdytoja, savo raštu patvirtino, kad pareiškėjas yra valstybinės žemės ploto, reikalingo statiniui, esančiam ( - ), Palangoje, eksploatuoti, naudotojas.

19Atsižvelgęs į pirmiau išdėstytą, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjas galėjo kreiptis dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo, o atsakovas privalėjo svarstyti Prašymą ir priimti sprendimą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą arba atsisakyti jį išduoti. Padarė išvadą, jog Sprendimas, kuriame nurodomos Prašymo nenagrinėjimo priežastys, yra neteisėtas ir naikintinas.

20Atkreipė dėmesį į tai, kad Administracijos direktorius ar jo įgaliotas Administracijos valstybės tarnautojas Prašymo nenagrinėjo: pareiškėjui tik buvo nurodyta, dėl kokių priežasčių jo Prašymas nenagrinėjamas. Vadinasi, statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo funkcija nebuvo pradėta vykdyti, t. y. nebuvo atliktos statinio projektavimo sąlygų sąvado rengimo tvarkoje numatytos procedūros. Pažymėjo, kad panaikinus Sprendimą, Administracijos direktorius įpareigotinas teisės aktų nustatyta tvarka išspręsti pareiškėjo Prašymą per 20 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

21III.

22Atsakovas Administracijos direktorius ir trečiasis suinteresuotas asmuo Administracija apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundas būtų atmestas kaip nepagrįstas.

23Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

  1. Remiasi Reglamento 21 punktu ir teigia, kad Sprendimas yra minėtame punkte numatytas pranešimas apie neveikimą, surašomas tais atvejais, kai, siekiant gauti statinio projektavimo sąlygų sąvadą, yra pateikiami ne visi reikalaujami dokumentai.
  2. Pažymi, kad pranešimas apie neveikimą nėra individualus administracinis aktas ABTĮ prasme, todėl pareiškėjo skundo reikalavimas dėl Sprendimo panaikinimo, kaip nepriskirtinas jo kompetencijai, neturėtų būti nagrinėjamas administraciniame teisme.
  3. Atkreipia dėmesį į tai, jog Klaipėdos AVA 2009 m. liepos 24 d. rašte Nr. 2.1-253-(1.14) nurodoma, kad pareiškėjas yra valstybinio žemės ploto naudotojas, taigi minėtas dokumentas neatitinka Statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies, kurioje numatyta, kad turi būti pateikiami žemės sklypo, kuris Lietuvos Respublikos žemės įstatyme apibrėžiamas kaip teritorijos dalis, turinti nustatytas ribas, kadastro duomenis ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre, nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai.
  4. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi Tarnybos 2009 m. balandžio 13 d. raštu Nr. 4B-(3.1)-445 ir tą aplinkybę, kad pareiškėjas moka žemės nuomos mokestį bei yra jos naudotojas, nepagrįstai vertino kaip patvirtinančią Administracijos direktoriaus pareigą nagrinėti pareiškėjo Prašymą.
  5. Nukreipia į Statybos įstatymo 20 straipsnio 5 dalį ir nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas 20 dienų terminą Prašymo išnagrinėjimui, nepagrįstai sutrumpino minėtame įstatyme nustatytą 20 darbo dienų terminą.

24Pareiškėjas ir tretieji suinteresuoti asmenys nepateikė atsiliepimo į atsakovo Administracijos direktoriaus ir trečiojo suinteresuoto asmens Administracijos apeliacinį skundą.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Apeliacinis skundas atmestinas.

28Administracinis ginčas kilo dėl viešojo administravimo subjekto vilkinimo atlikti atitinkamus veiksmus (neveikimo) ir įpareigojimo tokius veiksmus atlikti. Nagrinėjant bylą turi būti nustatyta kokie veiksmai neatlikti teisės aktų nustatytu laiku ir tvarka, ar atsakovas kompetentingas tokius veiksmus atlikti ir turi tokią pareigą.

29Pagal statybos įstatymo 20 straipsnio 5 dalį savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), suderinęs su statinio projektavimo sąlygas rengusiais inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais) ir institucijomis subjektais, statinio projektavimo sąlygų sąvadą privalo patvirtinti ir išduoti statytojui (užsakovui) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo prašymo gavimo arba per 15 darbo dienų pranešti statytojui (užsakovui) motyvus, dėl kurių projektavimo sąlygų sąvadas neišduodamas. Taigi, aptartas reguliavimas viešojo administravimo subjektui nustato aiškias pareigas ir terminus joms atlikti, kai yra gautas asmens prašymas projektavimo sąlygoms gauti.

30Byloje nustatyta, kad pareiškėjas atsakovui prašymą inžinierinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų prijungimo techninėms sąlygoms gauti pateikė 2009 rugsėjo 11 d., tačiau atsakovas įstatymo nustatytais terminais projektavimo sąlygų neišdavė ir nepateikė motyvuoto atsakymo dėl sąlygų neišdavimo. Tokią situaciją pirmosios instancijos teismas pagrįstai įvertino vilkinimu atlikti atsakovo kompetencijai priskirtus veiksmus ir įpareigojo tokius veiksmus atlikti. Teismo nustatytas terminas įpareigojimui įvykdyti protingas ir nesietinas su įstatymo nustatytu terminu, skaičiuotinu nuo prašymo viešojo administravimo subjektui padavimo, bei parinktas atsižvelgiant į tai, kad atsakovas ilgą laiką nevykdė savo pareigos.

31Kadangi ginčas sprendžiamas dėl vilkinimo atlikti veiksmus bei įpareigojimo juos atlikti, negali būti vertinamas šių veiksmų rezultate ateityje priimtinas sprendimas, todėl klausimo dėl projektavimo sąlygų išdavimo sprendimą iš esmės liečiančios aplinkybės byloje nenagrinėtinos, o teismo sprendimo ir skundo argumentai dėl jų pertekliniai.

32Atsakovo 2009 m. lapkričio 26 d. raštas Nr. (18.8)-ASKI-1248 pareiškėjui dėl savo pobūdžio nevertintinas kaip administracinis sprendimas, kadangi juo nenustatomos ir nesuteikiamos teisės ar pareigos pareiškėjui (Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnis), t.y. raštas nesukelia jokių teisinių pasekmių. Todėl dalyje dėl reikalavimo paminėtą raštą panaikinti byla nutrauktina, laikant, kad tokio pobūdžio byla nenagrinėtina administraciniuose teismuose (ABTĮ 101 straipsnio 1 punktas). Toks sprendimas galimas laikantis ABTĮ 136 straipsnio, nustatančio apeliacinės bylos nagrinėjimo ribas, nuostatų.

33Dėl paminėto apeliacinis skundas netenkinamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas keičiamas atsakovo 2009 m. lapkričio 26 d. rašto panaikinimo dalyje.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35Atsakovo Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir trečiojo suinteresuoto asmens Palangos miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą atmesti.

36Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 12 d. sprendimą pakeisti. Sprendimo dalį, kuria panaikintas Palangos miesto savivaldybės administracijos 2009 lapkričio 26 d. raštas Nr. (18.8)-ASKI-1248, panaikinti ir bylą šioje dalyje nutraukti.

37Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,... 3. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą... 4. Teisėjų kolegija... 5. I.... 6. Pareiškėjas A. N. (toliau – ir pareiškėjas) skundu,... 7. Skunde pareiškėjas paaiškino, kad Prašymas buvo pradėtas nagrinėti tik... 8. Rėmėsi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsniu ir Lietuvos... 9. Paaiškino, kad žemės sklype yra įrengtas vandentiekio įvadas, o Prašymu... 10. Pažymėjo, kad, pagal Statybos įstatymo nuostatas, projektavimo sąlygų... 11. Atsakovas Administracijos direktorius ir trečiasis suinteresuotas asmuo... 12. Atsiliepime atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo pažymėjo, jog... 13. Tretieji suinteresuoti asmenys Klaipėdos AVA ir Valstybinė teritorijų... 14. II.... 15. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 12 d. sprendimu... 16. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Statybos įstatymo 20 straipsnio 5... 17. Nukreipė į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5... 18. Pažymėjo, kad žemės sklypas, esantis ( - ), Palangoje, nesuformuotas ir... 19. Atsižvelgęs į pirmiau išdėstytą, pirmosios instancijos teismas... 20. Atkreipė dėmesį į tai, kad Administracijos direktorius ar jo įgaliotas... 21. III.... 22. Atsakovas Administracijos direktorius ir trečiasis suinteresuotas asmuo... 23. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais: 24. Pareiškėjas ir tretieji suinteresuoti asmenys nepateikė atsiliepimo į... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV.... 27. Apeliacinis skundas atmestinas.... 28. Administracinis ginčas kilo dėl viešojo administravimo subjekto vilkinimo... 29. Pagal statybos įstatymo 20 straipsnio 5 dalį savivaldybės administracijos... 30. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas atsakovui prašymą inžinierinių tinklų... 31. Kadangi ginčas sprendžiamas dėl vilkinimo atlikti veiksmus bei įpareigojimo... 32. Atsakovo 2009 m. lapkričio 26 d. raštas Nr. (18.8)-ASKI-1248 pareiškėjui... 33. Dėl paminėto apeliacinis skundas netenkinamas, o pirmosios instancijos teismo... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 35. Atsakovo Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir... 36. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 12 d. sprendimą... 37. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 38. Nutartis neskundžiama....