Byla I-134-121/2010
Dėl įsakymų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Šidagienė, sekretoriaujant Silvijai Krivickaitei, dalyvaujant pareiškėjui V. Š., jo atstovui advokatui Kęstučiui Virkečiui, atsakovės atstovei Irenai Šambaraitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. Š. skundą atsakovei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, tretysis suinteresuotas asmuo - Lietuvos darbo birža prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dėl įsakymų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas skundais sujungtose bylose prašo teismo: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau-SAD ministras, Ministras) 2009m. kovo 18d. įsakymą Nr. P1-14 ,,Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo V. Š.“ (toliau-2009m. kovo 18d. Įsakymas); 2) panaikinti Ministro 2009 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. P1-15 „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo V. Š.“ (toliau-2009 m. kovo 23 d Įsakymas); 3) panaikinti Ministro 2009 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. P1-16 „Dėl V. Š. atleidimo iš pareigų“ (toliau-Įsakymas dėl atleidimo iš pareigų); 4) priteisti iš atsakovės vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo 2009 m. kovo 31 dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos; 5) gražinti jį į Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau-LDB,SADM) direktoriaus pareigas; 6) priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

4Paaiškina, kad ginčijami įsakymai neteisėti, šiurkščiai pažeidžia jo, kaip piliečio, konstitucines teises, nes, vadovaudamas LDB ir organizuodamas jos veiklą, jis vadovavosi Lietuvos Respublikos įstatymais, Ministro įsakymais ir kitų teisės aktų nuostatomis, ėmėsi visų įmanomų veiksmų, kad LDB ir jos teritorinių darbo biržų veikloje būtų užtikrintas teisės aktų laikymasis, o paaiškėjus galimiems pažeidimams, vykdydamas LDB nuostatų (toliau-ir Nuostatai) 14.2 punktą, ėmėsi visų įmanomų veiksmų pažeidimams pašalinti ir teisės aktų nustatyta tvarka atsakingų asmenų veiksmams įvertinti, todėl tarnybinių nusižengimų nepadarė. Skundų reikalavimus grindžia šiais motyvais:

51) dėl SAD ministro 2009-03-18 įsakymo paaiškina, kad LDB 2007 m. pradėjo vykdyti teritorinių darbo biržų (TDB) infrastruktūros modernizavimo projektą (toliau-Projektas) ir 2007 m. liepos 3 d. su SADM pasirašė susitarimą Nr. ( - ) „Dėl Lietuvos darbo biržos projekto, kurio išlaidos gali būti bendrai finansuojamos iš Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinės paramos lėšų, vykdymo" (toliau-Susitarimas). Teisės aktų nustatyta tvarka buvo paskelbtas atviras konkursas dėl Kaišiadorių, Kelmės, Plungės TDB administracinių pastatų su informaciniais profesinio konsultavimo centrais statybos darbų pirkimo ir Mažeikių ir Telšių TDB administracinių pastatų su informaciniais profesinio konsultavimo centrais rekonstrukcijos darbų pirkimo (toliau-Konkursas). Pirkimas vykdytas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu (VPĮ) ir Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešųjų pirkimų komisijos (toliau-VPK) 2007 m. rugpjūčio 28 d. posėdžio protokolu Nr. VP-(27)2 patvirtintomis Atviro konkurso sąlygomis. VPK, vadovaudamasi minėtais teisės aktais, išnagrinėjusi ir įvertinusi Konkurso metu gautus pasiūlymus, 2007 m. lapkričio 26 d. parengė ir pateikė V. Š. su konkurso laimėtoju UAB „Vėtrūna", pasiūliusia mažiausią darbų atlikimo kainą, pasirašyti vykdomo PHARE programos projekto Nr. ( - ) „Darbo biržos paslaugų darbdaviams ir ieškantiems darbo bei siekiantiems karjeros gerinimas" rangos sutartį (toliau-Rangos sutartis), vizuotą teisės aktų nustatyta tvarka visų VPK narių ir kitų atsakingų asmenų be papildomų pastabų ar atskirųjų nuomonių. Todėl, 2007 m. lapkričio 28 d. pasirašydamas sutartį, pareiškėjas neturėjo pagrindo abejoti jos atitikimu teisės aktų reikalavimams; jis nesiūlė įtraukti 14.2 punkto dėl išankstinio apmokėjimo į Rangos sutarties Konkrečias sąlygas, kaip teigiama 2009 m. kovo 6 d. pranešime Nr. D5-37 apie tarnybinį nusižengimą, ir apie jo įtraukimą pareiškėjas nebuvo informuotas.

6Įgyvendinant Projektą iki 2008 m. spalio 14 d. finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo, buvo vadovaujamasi Susitarimu. Vykdydama Susitarimo 2.2.6 punktą, LDB ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos po kalendorinio ketvirčio pabaigos teikė SADM laisvos formos ataskaitas apie patirtas išlaidas vykdant Projektą. Pastabų iš SADM dėl netinkamo lėšų naudojimo ar dėl kitų duomenų, pateiktų šiose ataskaitose, nebuvo gauta. Nuo 2007 m. birželio 29 d. iki 2008 m. spalio 1 d. iš viso patirta 23 133 903 Lt tinkamų finansuoti išlaidų, todėl LDB už atliktus darbus ir paslaugas apmokėjo savo lėšomis, neviršydama projekto tinkamų finansuoti jos išlaidų dalies. SAD ministras 2007-12-14 įsakymu Nr. A1-361 patvirtino bendrąją Užimtumo fondo 2007 m. lėšų sąmatą, kurios straipsnyje ,,Bendri Europos Sąjungos Struktūrinių fondų ir kiti tarptautiniai Užimtumo rėmimo projektai“ skyrė 5 052 700 Lt lėšų iki einamųjų metų pabaigos likus 17 kalendorinių dienų. Todėl šios lėšos panaudotos atsiskaitant už atliekamus rangos darbus avansiniu apmokėjimu. Jeigu šios lėšos nebūtų buvusios panaudotos iki einamųjų metų pabaigos, vadovaujantis Užimtumo rėmimo įstatymo 38 str. 3 dalimi, jos būtų įtrauktos į kitų metų Užimtumo fondo lėšų sąmatą ir 2008 m. Užimtumo fondo lėšos, skirtos Projekto įgyvendinimui faktiškai būtų sumažėjusios nepanaudotosios sumos dydžiu.

7LDB buvo gautas SADM valstybės sekretoriaus 2009 m. kovo 4 d. potvarkis Nr. A3-55 (toliau-Potvarkis). Paaiškėjus galimiems pažeidimams, vadovaudamasis šiuo Potvarkiu ir vykdydamas savo funkciją, nustatytą Nuostatų 14.2 punkte, užtikrindamas, kad LDB veikloje būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų, jis ėmėsi priemonių, kad būtų nustatyti už galimą pažeidimą atsakingi asmenys ir teisės aktų nustatyta tvarka įvertinti jų veiksmai, t.y. 2009 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-100 sudarė tyrimo komisiją ir įpareigojo atlikti galimai padaryto pažeidimo, parengiant ir pateikiant jam pasirašyti Rangos sutartį, tyrimą. Be to, gavus Potvarkį, ir nesutinkant su jame nurodytais pažeidimais ir Projekto finansavimo lėšų sumažinimu, Vilniaus apygardos administraciniam teismui (VAAT) 2009 m. kovo 18 d. buvo paduotas skundas dėl SADM valstybės sekretoriaus 2009 m kovo 4 d. potvarkio Nr. A3-55 panaikinimo.

8Dėl VPĮ 18 str. 3 dalies galimo pažeidimo, paaiškina, kad, jo nuomone, jis jo nepadarė.

9Šiuo metu jau pripažinti tinkamais naudoti Kaišiadorių, Kelmės, Plungės TDB administraciniai pastatai su informaciniais profesinio konsultavimo centrais, numatoma užbaigti Telšių bei Mažeikių TDB administracinių pastatų su informaciniais profesinio konsultavimo centrais rekonstrukcijos darbus. Tai rodo, kad pirkimo tikslas pasiektas, kadangi Rangos sutartis sudaryta ir tinkamai įvykdyta, ką 2009 m. vasario 4 d. raštu Nr. 4S-357 „Dėl viešojo pirkimo procedūrų įvertinimo" konstatavo ir Viešųjų pirkimu tarnyba prie Vyriausybės (toliau-Tarnyba). Nustačiusi tik prieštaravimą VPĮ, Tarnyba apsiribojo vertinimu, nekonstatuodama pažeidimo fakto ir neskirdama jokios nuobaudos. LDB įsiskolinimas UAB „Vėtrūna" šiuo metu yra 8 511 384 litų. Ši aplinkybė patvirtina, kad UAB „Vėtrūna" už sumokėtą avansą darbus jau yra atlikusi ir nėra jokios tikimybės, kad UAB „Vėtrūna" privalėtų grąžinti avansą.

10Be to, Pranešime apie tarnybinį nusižengimą nurodyta, kad pareiškėjas kaltinamas Nuostatų 14.2 punkte numatytų funkcijų atlikimu, tačiau nuobauda jam buvo skirta už viso 14 punkto, kuris turi 14 papunkčių, pažeidimus (3t., b.l.2-7).

112) dėl automobilių įsigijimo Klaipėdos, Alytaus ir Šiaulių TDB paaiškino, kad LDB 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr.V-461 „Dėl paslaugų tinklo plėtros seniūnijose“, 2006 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr.V-551 „Dėl paslaugų teikimo seniūnijose“, TDB direktorių išklausymo paslaugų plėtros seniūnijose klausimais 2007 m. kovo 5 d. protokolas Nr. PP-6 ir 2007 m. kovo 19 d. Nr. PP-11 patvirtina, kad kai kurioms TDB atsirado būtinybė efektyvinti savo veiklą seniūnijose, diegiant naujas mobilios darbo biržos formas, šiam tikslui panaudojant mikroautobusus. 2008 m. sausio 22 d. pareiškėjas priėmė įsakymą Nr.V-35 „Dėl Lietuvos darbo biržos 2008 metų veiklos tikslų ir uždavinių bei jiems pasiekti rodiklių nustatymo", kurio 4.7.5.1 punkte nurodė, jog TDB direktoriai, įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones, prioritetą turi skirti kaimo gyventojų užimtumo didinimui. Šioms priemonėms įgyvendinti buvo būtina kai kuriose TDB sukurti mobilias grupes, kurios būtų galėjusios aptarnauti žmones nuošaliose vietovėse, taip pat efektyviau skatinti bei padėti integruotis į darbo rinką pasyviems žmonėms, todėl kai kurių TDB direktoriai kreipėsi į jį, kaip į LDB vadovą, dėl leidimo įsigyti automobilį - mikroautobusą, skirtą specialios įrangos ir grupės žmonių pervežimui. Iš Klaipėdos, Alytaus ir Šiaulių TDB direktorių prašymų turinio buvo akivaizdu, jog bus perkami ne lengvieji automobiliai, o būtent mikroautobusai - komercinės paskirties transporto priemonės. Pareiškėjas, atsakydamas į šiuos prašymus, 2008-03-17 raštais informavo Šiaulių, Klaipėdos ir Alytaus TDB, jog neprieštarauja materialinių vertybių (komercinių automobilių) įsigijimui bei atkreipė dėmesį, kad būtina vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu bei neviršyti šiam tikslui numatytų lėšų. Vėliau minėtos TDB vykdė viešųjų pirkimų procedūras ir dėl konkrečių mikroautobusų modelių pirkimo į LDB nesikreipė ir tik susipažinęs su SADM Vidaus audito skyriaus 2009-02-24 „Lietuvos darbo biržos veiklos ir finansinio audito ataskaita“ Nr. ( - ) sužinojo, jog Šiaulių, Klaipėdos ir Alytaus TDB įsigyti mikroautobusai dėl savo techninės kėbulo specifikacijos priskirtini lengvųjų automobilių klasei ir tuo buvo pažeistas Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose“ 1.2. punktas. Reaguodamas į nustatytą pažeidimą, nedelsdamas 2009 m. kovo 2 d. priėmė įsakymą Nr. V-95 „Dėl komisijos sudarymo“ dėl galimo Klaipėdos darbo biržos direktoriaus A. A., Alytaus darbo biržos direktoriaus R. M. ir Šiaulių darbo biržos direktorės G. K. tarnybinio nusižengimo tyrimo, nes šie vadovai 2008 m. III ketvirtyje įsigijo lengvuosius automobilius „Opel Vivaro“, brangesnius kaip 60 000 Lt be PVM, negavus Vyriausybės leidimo, ir, atsižvelgęs į atlikto tyrimo rezultatus, minėtiems asmenims už padarytus tarnybinius nusižengimus 2009 m. kovo 23 d. įsakymais skyrė tarnybines nuobaudas - pastabas. Pažymi, kad jis negali būti laikomas kaltu dėl savarankiškų biudžetinių įstaigų - Klaipėdos, Alytaus ir Šiaulių darbo biržų - direktorių neveikimo ir dėl šio neveikimo atsiradusių pasekmių, nes viešųjų pirkimų procedūrų eigoje buvo galima pasirinkti kitą mikroautobuso modelį, kuris būtų neginčijamai priskiriamas komerciniams, be to, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, jis niekaip negalėjo įtakoti viešųjų pirkimų procedūrų;

123) dėl neatlikto LDB Centralizuotos vidaus audito tarnybos audito leidybinėje grupėje „Darbo biržos naujienos" bei per 3 metus neatliktų vidaus auditų Širvintų ir Varėnos TDB paaiškino, kad jo, kaip LDB vadovo, pavedimais 2006-2008 metais Širvintų TDB veikla buvo tikrinta ir vertinama septynis kartus, o Varėnos TDB veiklą per šį laikotarpį patikrinta ir atskirais klausimais vertinama net 10 kartų. Jų metu buvo tikrinama, kaip TDB tvarkoma dokumentacija, aptariamos iškylančios problemos su darbuotojais, pateikiamos konkrečios rekomendacijos ir atliekamas jų veiklos vertinimas, o atitinkamos pažymos ir dokumentacija tikrintojų pateiktos LDB ir šių tikrinimų pagrindu LDB buvo rengiami pasitarimai. Todėl teiginiai, kad Širvintų ir Varėnos TDB nebuvo tikrinamos, neatitinka teisingumo ir protingumo kriterijų. Leidybinės grupės „Darbo biržos naujienos" veikla prasidėjo, kai Vidaus reikalų ministerijos Spaudos kontrolės valdyba 1991 m. liepos 19 d. išdavė liudijimą Nr. ( - ) periodiniam leidiniui „Darbo biržos naujienos“ leisti, kuris buvo tuometinio Respublikinio gyventojų įdarbinimo, permokymo ir profesinio orientavimo centro organas. Centrą 1991 metais reorganizavus į LDB, periodinis leidinys tais pačiais metais reorganizuotas į savarankišką redakcinę-leidybinę grupę, kuri 1997 metais reorganizuota į leidybinę grupę „Darbo biržos naujienos“. Leidybinės grupės funkcijoms buvo priskirta leisti ne tik periodinį biuletenį „Darbo biržos naujienos“, bet ir informacinius leidinius TDB klientams apie teikiamas paslaugas ir paramą. Leidybinė grupė „Darbo biržos naujienos“ visada funkcionavo kaip LDB struktūrinis padalinys - skyrius, atsakingas už kokybišką bei aktualų asmenų informavimą ir jos auditas buvo atliekamas kartu su valstybiniu LDB veiklos auditu. Jis, kaip LDB direktorius, visada kontroliavo ir sekė leidybinės grupės veiklą, be to, jos veiklą nuolat kontroliavo redakcinė kolegija, kurią sudarė LDB darbuotojai (I t., b.l.1-17).

13Atsakovė, atsikirsdama į skundus, prašo juos atmesti kaip nepagrįstus dėl šių motyvų:

141) Dėl SADM ministro 2009-03-18 įsakymo Nr. P1-14 paaiškina, kad pareiškėjui tarnybinė nuobauda buvo paskirta remiantis tarnybinio nusižengimo tyrimo išvada, paskirta per įstatymo nustatytus terminus ir laikantis jame nustatytos tvarkos. Pagal Nuostatų 14.1 ir 14.2 punktus LDB direktorius asmeniškai atsako už jam pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą bei užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų. Todėl ta aplinkybė, kad Rangos sutartį vizavo visi VPK nariai ir kiti atsakingi asmenys be pastabų ar atskirųjų nuomonių, neatleidžia LDB direktoriaus nuo asmeninės atsakomybės.

15Gi VPĮ 18 str. 3 dalies pažeidimo faktas buvo nustatytas Potvarkiu. Atsakovė nesutinka su pareiškėjo pateiktu atvirojo konkurso sąlygų dokumentų, tame tarpe Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų, aiškinimu. LDB skelbto atvirojo konkurso pirkimo dokumentų 4 priede buvo pateiktas Rangos sutarties projektas, 5 priede - sutarties bendrosios sąlygos, 6 priede - sutarties konkrečios sąlygos, kurie sudarė visumą ir kurių, sudarant Rangos sutartį su Konkurso laimėtoju, nebuvo galima keisti. Konkrečiose sąlygose išankstinis mokėjimas nebuvo nurodytas. Sutarties bendrųjų sąlygų ,,Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų Statybos sutarties sąlygos" 14.2 punkte nurodyta, kad „jeigu išankstinis mokėjimas nėra nurodytas Pasiūlymo priede, tai šis punktas neturi būti taikomas." Pasiūlymo priede išankstinis mokėjimas nėra nurodytas, taip pat jis nenumatytas ir Rangos sutarties konkrečiose sąlygose, tačiau pasirašytoje Rangos sutartyje avansinis mokėjimas jau nurodytas. Vadinasi, sudarant pirkimo sutartį, buvo pakeistos pirkimo dokumentuose nurodytos Rangos sutarties projekto sąlygos. Ministerijos nuomone, tai yra VPĮ 18 str. 3 dalies pažeidimas. Kad sudarant sutartį buvo pažeista VPĮ 18 str. 3 dalis, konstatavo ir Tarnyba 2009 m. vasario 4 d. rašte Nr. 4S-357. Tarnyba apsiribojo tik vertinimu, o nuobaudos LDB už VPĮ pažeidimą neskyrė todėl, kad Rangos sutartis jau buvo sudaryta ir darbai atlikti.

16Atsakovė nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad skundžiamame įsakyme yra netiksliai nurodytas jo padarytas pažeidimas. Paaiškina, kad 2009 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. Pl-14 2 punkte nurodyta, kad LDB direktorius pažeidė Nuostatų 14 punktą bei Lietuvos darbo biržos direktoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto SADM ministro 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. Al-260 (toliau-Pareigybės aprašymas), 7 punktą, kuriame numatyta, kad LDB direktorius užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų. Analogiška nuostata yra numatyta Nuostatų 14.2 punkte, dėl kurio pažeidimo jam buvo pranešta (3t., b.l.81-84).

172) SADM Vidaus audito skyrius 2008 m. gruodžio 29 d.-2009 m. vasario 13 d. atliko LDB veiklos ir finansinį auditą, kurio metu nustatyta, kad Klaipėdos, Alytaus ir Šiaulių TDB 2008 m. kovo mėnesį kreipėsi į LDB su prašymais leisti įsigyti automobilį - mikroautobusą, skirtą specialios įrangos ir grupės žmonių pervežimui, siekiant išplėsti darbo biržos paslaugas kai kurių rajonų seniūnijose, pagerinant kaimo vietovėse gyvenančių ir ieškančių darbo asmenų aptarnavimą. 2008 m. III ketvirtyje Klaipėdos, Alytaus ir Šiaulių TDB buvo pirkti 3 lengvieji automobiliai „Opel Vivaro“, kurių kiekvienas kainavo 79,9 tūkst. Lt su PVM (be PVM - 67,7 tūkst. Lt. Vadovaujantis Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose“ 1.2 punktu, lengvuosius automobilius, ne brangesnius kaip 60 tūkst. Litų, biudžetinės įstaigos (išskyrus ministerijas) gali įsigyti tik steigėjo leidžiamos, o brangesnius kaip 60 tūkst. litų (be PVM) - Vyriausybės leidžiamos. Todėl LDB direktorius, vadovaudamasis LDB nuostatų, patvirtintų Ministro 2006 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-306, 10.45 punktu, numatančiu, kad LDB koordinuoja, kontroliuoja bei metodiškai vadovauja TDB veiklai, ir savo pareigybės aprašymo, patvirtinto Ministro 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-260, 6-7 punktais, turėjo išsiaiškinti, kokios vertės lengvuosius automobilius planuoja įsigyti Klaipėdos, Alytaus ir Šiaulių TDB, prireikus kreiptis į Ministrą, kad Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto jos 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728, 42 punkto tvarka būtų inicijuojamas Vyriausybės nutarimo projektas, jeigu buvo planuojama įsigyti brangesnius kaip 60 tūkst. litų lengvuosius automobilius, tačiau pareiškėjas šių veiksmų neatliko. Be to, Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarime Nr. 1341 nustatytas reikalavimas, kad dėl leidimo pirkti brangesnius kaip 60 tūkst.Lt be PVM lengvuosius automobilius į Vyriausybę turi kreiptis biudžetinės įstaigos steigėjas, o Klaipėdos, Alytaus ir Šiaulių TDB steigėjas yra LDB (Nuostatų 10.45 p.), todėl, gavęs jų prašymus leisti įsigyti automobilį - mikroautobusą, LDB direktorius turėjo priimti sprendimą, kuriame turėjo būti nurodyta, kad leidžia įsigyti ne brangesnius kaip 60 tūkst. litų lengvuosius automobilius. Taigi, LDB direktorius, leisdamas Klaipėdos, Alytaus ir Šiaulių TDB įsigyti automobilius ir nenurodydamas jų įsigijimo maksimalios vertės, pažeidė Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 1.2 punktą;

183) LDB direktoriaus kompetencija nustatyta LDB nuostatų 14 punkte ir LDB direktoriaus pareigybės aprašyme. Nuostatų 14.2 punkte numatyta, kad LDB direktorius užtikrina, jog būtų laikomasi įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų, o 14.9 punkte - kad LDB direktorius koordinuoja ir kontroliuoja TDB veiklą. Taigi, pareiškėjo teiginys, kad jis negali būti laikomas kaltu dėl savarankiškų biudžetinių įstaigų - Klaipėdos, Alytaus ir Šiaulių darbo biržų - direktorių atliktų veiksmų ir dėl to atsiradusių pasekmių, yra nepagrįstas;

194) pareiškėjo teiginys, kad, susipažinęs su 2009 m. vasario 24 d. audito ataskaita, jis nedelsdamas - 2009 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-97 „Dėl rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo" - patvirtino Audito ataskaitos rekomendacijų priemonių planą ir pateikė jį SADM, neatitinka tikrovės, nes informacija apie automobilių pirkimui panaudotas lėšas atsispindi LDB 2009 m. vasario 4 d. raštu Nr. SD-544 pateiktoje Lietuvos darbo biržos ir jos teritorinių darbo biržų pajamų ir išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitoje 2009 m. sausio 1 d. (3 psl., eil. kodas „3.1.1.3.1.1 Transporto priemonės“), be to, aplinkybę, kad apie automobilių įsigijimo faktą pareiškėjas žinojo, patvirtina ir LDB 2009 m. vasario 21 d. raštas Nr. Sd-892 „Dėl vidaus audito ataskaitos projekto“, adresuotas SADM Vidaus audito skyriui. LDB direktorius, kaip viešojo juridinio asmens vadovas, nesutikdamas su vidaus audito ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis, vidaus audito skyriaus vadovams nepateikė raštiško nesutikimo su audito ataskaitoje pateiktais pastebėjimais motyvų, kaip tai numatyta Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 10 str. 10 dalyje. Taigi, savo veiksmais pareiškėjas pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 15 str. 1 d. 4 punktą, t.y., netinkamai atliko savo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas - neužtikrino, kad būtų laikomasi Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 reikalavimų, LDB nuostatų 10.45 punkto ir Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 10 str. 10 dalies reikalavimų. Pareiškėjo kaltė pasireiškė tuo, kad jis, kaip LDB vadovas, organizuodamas LDB veiklą, nerūpestingai ir aplaidžiai atliko savo pareigas ir pareigybės aprašyme nustatytąsias funkcijas, o padarytos tarnybinio nusižengimo pasekmės - netinkamai atliktos LDB direktoriaus, kaip įstaigos vadovo pareigos, netikslingai ir kartu neefektyviai panaudotos Užimtumo fondo lėšos įsigyjant lengvuosius automobilius. Todėl ginčijami įsakymai yra teisėti ir pagrįsti. Įsakymas dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo priimtas, be kita ko, atsižvelgus ir į tai, kad pareiškėjui per paskutinius 12 mėnesių jau buvo taikyta tarnybinė nuobauda- griežtas papeikimas, nes ankstesni Ministro įsakymai (2009 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. Pl-9 ir 2009 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. Pl-14) dėl tarnybinių nuobaudų paskyrimo V. Š. 2009 m. kovo 23 dieną nebuvo panaikinti ir galiojo, todėl jais nesivadovauti priimant 2009 m. kovo 23 d. įsakymus Nr. P1-15 ir Nr. P1-16 nebuvo pagrindo (I t., b.l.153-158).

20Tretysis suinteresuotas asmuo atsiliepimu prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškina, kad LDB, kaip pareiškėja, 2009 m. balandžio 1 d. atsisakė nuo 2009-03-17 skundo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės sekretoriaus R. K. 2009 m kovo 4 d. potvarkio Nr. A3-55 „Dėl Europos regioninės plėtros fondo finansuojamam projektui „Teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra 2007-2013 m.“ (projekto kodas ( - )) skirtos finansavimo lėšų sumos sumažinimo“ teisėtumo ir pagrįstumo“ ir VAAT 2009-04-23 nutartimi byla nutraukta. Pareiškėjo teiginys, jog, tik susipažinus su SADM Vidaus audito skyriaus 2009-02-24 Lietuvos darbo biržos veiklos ir finansinio audito ataskaita Nr. ( - ), jam tapo žinoma, jog Šiaulių, Klaipėdos ir Alytaus TDB įsigijo lengvuosius automobilius, brangesnius kaip 60 000 Lt be PVM ir dėl to jis nedelsiant pradėjo tarnybinio nusižengimo tyrimą, neatitinka tikrovės ir yra klaidinantis, nes apie automobilių pirkimui panaudotas lėšas jam buvo žinoma 2009-02-04, kai SADM raštu Nr. Sd-544 buvo pateiktas LDB ir jos teritorinių darbo biržų pajamų ir išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2009 m. sausio 1 d. Šioje ataskaitoje - Eil. kodas 3.1.1.3.1.1 Transporto priemonės - nurodytos panaudotos kasinės ir faktinės išlaidos - 239,7 tūkst. Lt. Be to, automobilių įsigijimo fakto žinojimą patvirtina ir LDB 2009-02-21 raštas Nr. Sd-891, adresuotas SADM Vidaus audito skyriui. Taip pat pareiškėjas neteisingai teigia, kad LDB ne kartą yra tikrinusi atskirais klausimais Širvintų, Varėnos darbo biržas, o leidybinę grupę „Darbo biržos naujienos"- kartu su valstybiniu LDB veiklos auditu. Pažymi, kad Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 5 str. 2 dalyje apibrėžti vidaus audito pagrindiniai uždaviniai bei nustatyta, jog ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus turi būti įvertinta, kaip vidaus kontrolė veikia viešajame juridiniame asmenyje, tačiau šių veiksmų pareiškėjas neatliko. Atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas, kaip viešojo juridinio asmens vadovas, nesutikdamas su vidaus audito ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis, nepateikė Vidaus audito tarnybos vadovams raštiško nesutikimo su audito ataskaitoje pateiktais pastebėjimais motyvų, kaip tai numato Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 10 str. 10 dalis (II t., b.l.23-25).

21Pareiškėjas bei jo atstovas, bylą nagrinėjant teisme, skundą palaikė. Papildomai paaiškino, kad pareiškėjui pranešimuose, kuriais buvo pareikšti įtarimai padarius pažeidimus, buvo nurodyti vienoki Nuostatų punktai, nubaustas už kitų nuostatų pažeidimą. Skiriant 2008-03-18 nuobaudą, buvo atsižvelgta į 2008-03-03 įsakymu paskirtą nuobaudą, todėl ji turi būti sušvelninta. Skiriant pirmąją nuobaudą, buvo praėję daugiau nei 6 mėnesiai, nes apie 2007-11-28 sutartį Ministerijai buvo žinoma. Pareiškėjas nežinojo aplinkybių apie komercinio ir lengvojo automobilio skirtumus. Pažeidimai nebuvo šiurkštūs, tokie, už kuriuos reiktų atleisti iš tarnybos.

22Atsakovės atstovė skundą prašė atmesti atsiliepime nurodytais argumentais. Papildomai paaiškino, kad ministerijos sekretoriaus potvarkis atsirado tik CVPA patikrinus rangos sutartį, iki tol ministerija apie pažeidimus nežinojo, jai nebuvo žinomas ir Rangos sutarties turinys, kad padaryti pažeidimai, konstatavo ir VPT. Atstovės nuomone, 2008-03-08 įsakyme nebuvo įvertinta 2008-03-03 skirta nuobauda. Atleidimas, kaip tarnybinė nuobauda, buvo taikytas ne už pažeidimus, o už tai, kad anksčiau jau buvo baustas. Dėl pareiškėjo kaltės buvo neįsisavinta apie 2 mlj. Lt ES paramos. Sąmatų sudarymo taisyklių 39 p. numato, jog ministerija turi kontroliuoti, kaip panaudojamos Užimtumo fondo lėšos.

23Skundas tenkintinas iš dalies. Faktinės bylos aplinkybės. Teisės aktų, taikytinų sprendžiant ginčą, analizė ir išvados.

241.Dėl Ministro 2009-03-18 įsakymo Nr. P1-14 pagrįstumo.

251.1. SADM ir LDB 2007-07-03 pasirašė susitarimą Nr. ( - ) ,,Dėl Lietuvos darbo biržos projekto, kurio išlaidos gali būti bendrai finansuojamos iš Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinės paramos lėšų, vykdymo“, kuriuo buvo leista pradėti įgyvendinti Projektą (3t., b.l.129-131).

26LDB 2007-09-07 paskelbė atvirą konkursą ,,Kaišiadorių, Kelmės, Plungės teritorinių darbo biržų administracinių pastatų su informaciniais profesinio konsultavimo centrais statybos darbai bei Telšių ir Mažeikių teritorinių darbo biržų administracinių pastatų su informaciniais profesinio konsultavimo centrais rekonstrukcijos darbai“ (pirkimo Nr. ( - ), ,,Informaciniai pranešimai“ Nr. 70) (3t., b.l.73-76). Pirkimas finansuojamas 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis.

27Konkurso sąlygų bendrųjų nuostatų 14.2 punkte nustatyta, kad sudaroma sutartis atitinka laimėjusio rangovo pasiūlymą ir perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytas pirkimo sąlygas, Rangos sutarties projektas pateikiamas 4 priede (3t., b.l.25). Konkurso sąlygų 4 priedas yra ,,Vykdomo PHARE programos projekto Nr. ( - ) ,,Darbo biržos paslaugų darbdaviams ir ieškantiems darbo bei siekiantiems karjeros gerinimas“ rangos sutarties projektas“ (3t., b.l.26-27). Šiame projekte apmokėjimo klausimai neaptarti. Konkurso sąlygų 5 priedo projektas - ,,Bendrosios sutarties sąlygos (FIDIC)“ (3t., b.l.48-56). Sutarties bendrųjų sąlygų ,,Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų Statybos sutarties sąlygos" 14.2 punkte „Išankstinis mokėjimas“ nurodyta, kad „jeigu išankstinis mokėjimas nėra nurodytas Pasiūlymo priede, tai šis punktas neturi būti taikomas." 6 priedo projektas - ,,Konkrečios sąlygos“, kurio 14.1 punkte numatyta, kad bendros sumos sutarties pasiūlymo dokumentuose sutarties kaina nustatyta Veiklos sąraše, taip pat numatyta, kad sutarties kaina, kurią turi sudaryti viena priimta sutarties suma, gali būti tikslinama atsižvelgiant į sutartį, o 14.7 punkte numatyta, kad per 60 dienų apmokama už atliktus darbus pateikus atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus ir PVM sąskaitas-faktūras (3t., b.l.29-36).

28LDB ir UAB ,,Vėtrūna“ 2007-11-28 sudarė vykdomo PHARE programos projekto Nr. ( - ) ,,Darbo biržos paslaugų darbdaviams ir ieškantiems darbo bei siekiantiems karjeros gerinimas“ rangos sutartį Nr. ( - ) dėl Kaišiadorių, Kelmės, Plungės TDB administracinių pastatų su informaciniais profesinio konsultavimo centrais statybos darbų bei Telšių ir Mažeikių TDB administracinių pastatų su informaciniais profesinio konsultavimo centrais rekonstrukcijos darbų vykdymo (toliau-Rangos sutartis) (3t., b.l.37-47). Pagal Rangos sutarties „d“ ir „e“ punktus rangos sutartį sudaro ir yra aiškintini kaip jos sudedamosios dalys: FIDIC Bendrosios sąlygos ir FIDIC Konkrečiosios sąlygos. Pasirašytos Rangos sutarties sudėtinės dalies Bendrųjų sąlygų 14.1 punkto „a“ papunktyje numatyta, kad, jeigu Konkrečiose sąlygose nenumatyta kitaip, tai dėl sutarties kainos turi būti sutarta arba ji nustatyta pagal 12.3 punktą, sutarties kainai taikomi visi pagal šią sutartį privalomi pataisymai. Bendrųjų sąlygų 14.2 punkte nustatyta, kad užsakovas, rangovui pateikus garantiją pagal šio punkto reikalavimus privalo atlikti išankstinį mokėjimą kaip beprocentę paskolą įsikūrimo Statybvietėje išlaidoms padengti. Visas tas išankstinis mokėjimas - atskirų mokėjimų (jeigu, jų daugiau nei vienas) skaičius, pasirinktas mokėjimo laikas, tinkamos valiutos ir jų proporcijos turėtų būti toks, koks įrašytas Pasiūlymo priede. Jeigu Užsakovas negauna garantijos ir iki tol, kol jos negauna, arba išankstinis mokėjimas nėra nurodytas Pasiūlymo priede, tai šis punktas neturi būti taikomas (b.l.48-56).

29Pasirašytos Rangos sutarties sudėtinės dalies Konkrečiųjų sąlygų (pasirašytų) 14 punkto ,,Sutarties kaina ir mokėjimas“ 2 papunktyje numatyta, kad yra taikomas išankstinis mokėjimas (b.l.40-47).

30SAD Ministro 2008-09-10 įsakymu Nr. A1-306 buvo skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto ,,Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę Nr. VP3-2.3-SADM-01-V ,,Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas“, o 2008-10-14 SADM, CPVA ir LDB sudarė Projekto ,,Teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra 2007-2013 m.“ kodas Nr. ( - ), finansavimo ir administravimo sutartį (toliau-Finansavimo ir administravimo sutartis), pagal kurią numatyta projekto vykdytojui LDB suteikti finansinę paramą iš Europos sąjungos fondų lėšų (3t., b.l.57-71).

31Viešųjų pirkimų tarnyba 2009-02-04 raštu Nr. 4S-357 informavo LDB ir CPVA, kad 2007-11-28 rangos sutarties Nr. ( - ) priede ,,FIDIC konkrečios sąlygos“ 14.2 punkte nurodyta, kad taikomas išankstinis apmokėjimas. Kadangi Konkurso sąlygų 6 priede ,,Konkrečios sąlygos“ 14 straipsnyje ,,Sutarties kaina ir mokėjimas“ bei skelbime apie pirkimą tokia nuostata nebuvo nustatyta, tai prieštarauja Įstatymo 18 str. 3 dalies nuostatoms (3t., b.l.73-76).

32SADM valstybės sekretorius, vadovaudamasis Administravimo ir finansavimo taisyklių 198.2 punktu, Finansavimo ir administravimo sutarties 9.1 punktu bei atsižvelgdamas į tai, kad CPVA 2009-01-19 rašte Nr. ( - ) ir SADM 2009-02-27 finansinių pažeidimų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 m. Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programą, nagrinėjimo darbo grupės posėdžio protokole Nr. D5-35 konstatuota, kad, įgyvendindamas projektą, projekto vykdytojas LDB pažeidė VPĮ 18 str. 3 dalies reikalavimus ir tuo nesilaikė Finansavimo ir administravimo sutarties 2.1.8 punkto reikalavimų, 2009-03-04 potvarkiu Nr. A3-55 (toliau – Potvarkis) pripažino netinkamomis 1 892 442,85 Lt projekto vykdytojo LDB patirtų statybos-rangos paslaugų įsigijimo išlaidų ir sumažino LDB skirtą finansavimo lėšų sumą 1 608 576,42 Lt ir nustatė naują projektui skirtą finansavimo lėšų sumą – 73 394 573,58 Lt (3t., b.l.138).

33Atsižvelgęs į šį potvarkį, LDB direktorius V. Š. 2009-03-05 įsakymu Nr. V-100 sudarė komisiją LDB įgyvendiname projekte ,,Teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra 2007-2013 m.“ Nr. ( - ) galimai įvykdyto pažeidimo tyrimui (toliau-Komisija) ir pavedė jai galimai įvykdyto pažeidimo tyrimą atlikti iki 2009-03-30 (3t., b.l.72).

34Komisijos pirmininkas 2009-03-06 pranešimu Nr. D5-37 pranešė LDB direktoriui V. Š., kad yra duomenų, jog V. Š. įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą - netinkamai atliko pareigybės aprašyme bei SADM 2006-11-13 įsakymu Nr. A1-306 patvirtintų Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų 14.2 punkte numatytų funkcijų – neužtikrino, kad LDB veikloje būtų laikomasi įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų. Tokia išvada darytina, todėl, kad LDB, įgyvendindama iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą ,,Teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra 2007-2013 m.“, pažeidė VPĮ 18 str. 3 dalies reikalavimus, sudarant pirkimo sutartį nekeisti pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytų pirkimo sąlygų, kadangi V. Š., pasirašydamas rangos sutartį su paslaugų tiekėju, įtraukė punktą dėl išankstinio apmokėjimo, nors konkurso sąlygose minėta nuostata nebuvo numatyta. Dėl to buvo pripažintos netinkamomis LDB patirtos statybos-rangos paslaugų įsigijimo išlaidos – 1 892 442,85 Lt ir tuo Užimtumo fondui padaryta 1 608 576,42 Lt žala (3t., b.l.9-10). Su šiuo pranešimu V. Š. susipažino 2009-03-06 (3t., b.l.9-10).

35SADM 2009-03-10 buvo gautas V. Š. paaiškinimas dėl galimo tarnybinio nusižengimo, kad LDB viešojo pirkimo komisija (toliau-VPK), išnagrinėjusi ir įvertinusi Konkurso metu gautus pasiūlymus, 2007-11-26 parengė ir pateikė V. Š. su Konkurso laimėtoju pasirašyti Rangos sutartį, vizuotą teisės aktų nustatyta tvarka visų VPK narių ir kitų atsakingų asmenų be papildomų pastabų ar atskirųjų nuomonių. Todėl, 2007-11-28 pasirašydamas Rangos sutartį, V. Š. neturėjo pagrindo abejoti dėl jos atitikimo teisės aktų reikalavimams. Be to, pasirašydamas sutartį, jis nesiūlė įtraukti punkto dėl išankstinio apmokėjimo, kaip teigiama 2009-03-06 pranešime Nr. D5-37 apie tarnybinį nusižengimą. Be to, gavus SADM valstybės sekretoriaus 2009 m. kovo 4 d. potvarkį Nr. A3-55, V. Š. sudarė tyrimo komisiją ir įpareigojo ją atlikti galimai padaryto pažeidimo tyrimą. Paaiškino, kad sudarant Rangos sutartį, vadovautis Potvarkyje nurodytų, vėliau nei pati Rangos sutartis priimtų dokumentų nuostatomis (projekto „Teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra 2007-2010 m." finansavimo ir administravimo sutartis Nr. ( - ), Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, SADM ministro įsakymu Nr. A1-421 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir Veiksmų programų įgyvendinimo") vadovautis nebuvo galimybės ir teigti, kad nesilaikyta Finansavimo ir administravimo sutarties reikalavimų, nėra pagrindo. Paaiškino, kad įgyvendinant projektą, iki Finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo, buvo vadovaujamasi 2007 m. liepos 3 d. susitarimu Nr. ( - ), pasirašytu tarp SADM ir LDB. Vykdydama savo pareigą, nustatytą minėto susitarimo 2.2.6 punkte, LDB ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos po kalendorinio ketvirčio pabaigos teikė SADM laisvos formos ataskaitas, kuriose nurodė projekte per ataskaitinį kalendorinį etapą įvykdytas veiklas, kiekvienai veiklai vykdyti patirtas išlaidas, pateikdama išlaidas įrodančių dokumentų sąrašą. Pastabų iš SADM dėl netinkamo lėšų naudojimo ar dėl kitų duomenų, pateiktų šiose ataskaitose, nebuvo gauta. Nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios 2007 m. birželio 29 d. iki 2008 m. spalio 1 d. iš viso patirta 23 133 903 Lt tinkamų finansuoti išlaidų. Siekiant užtikrinti sklandų projekto veiklų įgyvendinimą ir laiku atsiskaityti su rangovais už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas, LDB už atliktus darbus ir paslaugas apmokėjo savo lėšomis, neviršydama projekto tinkamų finansuoti išlaidų Projekto vykdytojo dalies. SAD ministras 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. A1-361 patvirtino bendrąją Užimtumo fondo 2007 m. lėšų sąmatą, kurios straipsnyje „Bendri Europos Sąjungos Struktūrinių fondų ir kiti tarptautiniai Užimtumo rėmimo projektai'' skyrė 5 052 700 Lt lėšų iki einamųjų metų pabaigos likus 17 kalendorinių dienų. Todėl šios lėšos panaudotos atsiskaitant už atliekamus rangos darbus avansiniu apmokėjimu. Šiuo metu jau yra pastatyti ir pripažinti tinkamais naudoti Kaišiadorių, Kelmės, Plungės TDB administraciniai pastatai su informaciniais profesinio konsultavimo centrais. Iki 2009 m. kovo 31 d. numatoma užbaigti Telšių bei Mažeikių TDB administracinių pastatų su informaciniais profesinio konsultavimo centrais rekonstrukcijos darbus ir priduoti naudojimui šių biržų administracinius pastatus. Tai rodo, kad pirkimo tikslas pasiektas, kadangi Rangos sutartis sudaryta ir tinkamai įvykdyta, ką 2009 m. vasario 4 d. raštu Nr. 4S-357 „Dėl viešojo pirkimo procedūrų įvertinimo" konstatavo ir Tarnyba. Nustačiusi tik prieštaravimą VPĮ, Tarnyba apsiribojo vertinimu, nekonstatuodama pažeidimo fakto ir neskirdama jokios nuobaudos. Paaiškino, kad, vykdant pirkimą, VPĮ 18 str. 3 dalies nuostata - sudarant pirkimo sutartį nekeisti laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainos ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytų pirkimo sąlygų - nebuvo pažeista. Minėtoje dalyje ne atsitiktinai pabrėžiama, kad negali būti keičiama tik pasiūlymo kaina, nenurodant, kad negali būti keičiama ir mokėjimo tvarka. SADM valstybės sekretoriaus Potvarkiu LDB skirtas finansavimas sumažintas 1 608 576,42 Lt ir nustatyta nauja finansavimui skirta lėšų suma - 73 394 573,58 Lt. Todėl LDB organizuos projekto įgyvendinimą neviršydama projekto finansavimui skirtos sumažintos lėšų sumos, siekdama nepadaryti žalos Užimtumo fondui (3t., b.l.100-102).

36Atlikusi tarnybinio nusižengimo tyrimą, Komisija 2009-03-17 surašė išvadą Nr. D5-44, kuria konstatavo, kad SADM valstybės sekretorius 2009 m. kovo 4 d. potvarkiu Nr. A3-55 pripažino netinkamomis 1 892 442,85 Lt projekto vykdytojo LDB patirtų statybos-rangos paslaugų įsigijimo išlaidų bei sumažino LDB skirtą finansavimo lėšų sumą 1 608 576,42 Lt. Toks sprendimas buvo priimtas vadovaujantis Administravimo ir finansavimo taisyklių 198.2 punktu, Finansavimo ir administravimo sutarties 9.1 punktu ir atsižvelgiant į tai, kad CPVA 2009 m. sausio 19d. rašte Nr. ( - ) ir SADM 2009 m. vasario 27 d. finansinių pažeidimų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 m. Struktūrinės paramos panaudojimą ir veiksmų programą, nagrinėjimo darbo grupės posėdžio protokole Nr. D5-35 konstatuota, kad įgyvendindama projektą, LDB pažeidė VPĮ 18 str. 3 dalies reikalavimus sudarant pirkimo sutartį nekeisti pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytų pirkimo sąlygų (t.y. pasirašydamas sutartį su rangos paslaugų tiekėju, įtraukė punktą dėl išankstinio apmokėjimo, nors konkurso sąlygose minėtas punktas numatytas nebuvo) ir tuo pačiu nesilaikė Finansavimo ir administravimo sutarties 2.1.8 punkto reikalavimų. LDB direktoriaus kompetencija yra nustatyta Nuostatų 14 punkte bei Lietuvos darbo biržos direktoriaus pareigybės aprašyme, patvirtintame SAD ministro 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-260 (toliau-Pareigybės aprašymas). Nuostatų 14.2 punkte numatyta, kad LDB direktorius užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų. Analogiška nuostata yra įtvirtinta Pareigybės aprašymo 7 punkte. Nuostatų 14.4 punkte numatyta, kad LDB direktorius teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja LDB skirtomis lėšomis ir atsako už jų tinkamą naudojimą. Komisijos nuomone, V. Š. pažeidė VTĮ 15 str. 1 d. 4 punktą, t.y. netinkamai atliko savo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, o būtent, neužtikrino, kad būtų laikomasi VPĮ reikalavimų, kad lėšos iš Užimtumo fondo būtų naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka. Tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo data laikytina 2009-03-05, kada SAD ministras gavo Darbo rinkos skyriaus vedėjo A. Š. tarnybinį pranešimą. Tarnybinis nusižengimas padarytas dėl aplaidumo. Tarnybinio nusižengimo padarymo priežastimi laikytinas nerūpestingumas, neatidumas. Padaryto tarnybinio nusižengimo pasekmės – SADM valstybės sekretoriaus 2009 m. kovo 4 d. potvarkiu Nr. A3-55 pripažintos netinkamomis 1 892 442,85 Lt projekto vykdytojo LDB patirtų statybos-rangos paslaugų įsigijimo išlaidos bei sumažinta LDB skirto finansavimo lėšų suma 1 608 576,42 Lt bei Užimtumo fondui padaryta 952,95 tūkst. Lt. faktinė žala. Vadovaudamasi VTĮ 29 str. 3 dalimi ir atsižvelgdama į padaryto nusižengimo pobūdį, taip pat įvertinusi tai, kad LDB direktoriui V. Š. 2009-03-03 buvo skirta tarnybinė nuobauda – papeikimas, bei tai, kad direktorius ėmėsi veiksmų pažeidimui išaiškinti, o jo tarnybinė veikla 2007 ir 2008 m. buvo įvertinta gerai, Komisija pasiūlė pripažinti, kad V. Š. padarė tarnybinį nusižengimą; skirti jam tarnybinę nuobaudą - griežtą papeikimą (3t., b.l.90-95).

37SAD ministras, atsižvelgęs į Komisijos 2009-03-17 išvadą Nr. D5-44 ir vadovaudamasis VTĮ 15, 29 ir 30 straipsniais, Vyriausybės 2002-06-25 nutarimu Nr. 977 patvirtintomis Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklėmis, 2009-03-18 priėmė įsakymą Nr. P1-14, kuriuo pripažino, kad V. Š. padarė tarnybinį nusižengimą, t.y. įgyvendindamas Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą ,,Teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra 2007-2013 m.“ pažeidė VPĮ 18 str. 3 dalį, dėl ko SADM valstybės sekretorius Potvarkiu pripažino netinkamomis 1 892 442,85 Lt LDB patirtų statybos-rangos paslaugų įsigijimo išlaidų bei sumažino LDB skirto finansavimo lėšų sumą 1 608 576,42 Lt. Dėl šio pažeidimo Užimtumo fondui padaryta 952,95 tūkst. Lt faktinė žala. SAD ministras 2009-03-18 įsakymu Nr. P1-14 V. Š. už VTĮ 15 str. 1 d. 4 punkto, Nuostatų 14 punkto, Pareigybės aprašymo 7 punkto pažeidimus paskyrė tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą (3t., b.l.89).

38Bylos medžiaga taip pat patvirtina, kad pareiškėjui SADM 2009 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. P1-9 „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo V. Š.“ skirta tarnybinė nuobauda - papeikimas (I t.,b.l.20) LVAT 2010-09-27 sprendimu buvo panaikinta (I t., b.l.27-32, II t. b.l.67-80).

39VAAT 2009-04-23 nutartimi administracinė byla Nr. I-1405-160/2009, kurioje buvo prašoma panaikinti SADM valstybės sekretoriaus 2009 m. kovo 4 d. potvarkį Nr. A3-55, nutraukta LDB atsisakius skundo.

401.2. Vyriausybės 2007 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 323 „Dėl projektų, kurių išlaidos gali būti bendrai finansuojamos iš Europos Sąjungos 2007–2013 metų struktūrinės paramos, gaunamos pagal Europos Sąjungos sanglaudos politikos konvergencijos tikslą, planavimo ir įgyvendinimo pradžios ir veiksmų programų priedų rengimo“ 1.2. punkte nustatyta, kad, gavus atitinkamų ES struktūrinės paramos lėšų administravimo ir kontrolės sistemos institucijų išvadas, kad projektai nėra tinkami finansuoti iš ES struktūrinės paramos, projektai, kai projektų vykdytojai yra šio nutarimo 1.1 punkte nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, gali būti toliau įgyvendinami iš atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu atitinkamam šio nutarimo 1.1 punkte nurodytam Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojui patvirtintų asignavimų sumos.

41Pagal 2007-07-03 Susitarimo dėl Lietuvos darbo biržos projekto, kurio išlaidos gali būti bendrai finansuojamos iš Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinės paramos lėšų, vykdymo (toliau – Susitarimas) 2.1.2.2 punktą SADM įsipareigoja, gavusi atitinkamų ES struktūrinės paramos lėšų administravimo ir kontrolės sistemos institucijų išvadas, kad projektas yra netinkamas finansuoti iš ES struktūrinės paramos – per 20 dienų patikslinti sąmatą, numatant joje papildomas lėšas iš Užimtumo fondo, reikalingas projektui įgyvendinti. Pagal Susitarimo 2.2.1 punktą, vykdytojas LDB įsipareigoja projektą vykdyti ir jam reikalingas lėšas apskaityti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal Susitarimo 3.1 punktą už skirtų lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį ir prisiimtus įsipareigojimus pagal šią sutartį atsakovo vykdytojas Lietuvos Respublikos teisės aktų ir šios sutarties nustatyta tvarka. (3t., b.l.129-131).

42Pagal 2008-10-14 SADM, CPVA ir LDB pasirašytą Projekto ,,Teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra 2007-2013 m.“ kodas Nr.( - ), finansavimo ir administravimo sutartį (toliau - Finansavimo ir administravimo sutartis) LDB suteikiamas finansavimas yra Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos, kurios įtrauktos į SADM skirtus biudžeto asignavimus. Pagal Finansavimo ir administravimo sutarties 2.1 punktą, projekto biudžete nustatyta didžiausia galima Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 88 240 000 Lt. Finansavimo ir administravimo sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1 punkte nustatyta, kad projekto vykdytojas (LDB) siekdamas sutarties 1 priede numatytų projekto tikslų, uždavimių ir rezultatų, įgyvendinti projektą taip, kaip aprašyta sutartyje (2.1.1. punktas), laikytis VPĮ, jei projekto vykdytojas yra perkančioji organizacija pagal VPĮ (2.1.8 punktas) (3t., b.l.57-71). 1.3. Pareiškėjui tarnybinė nuobauda 2009-03-18 įsakymu skirta už šių teisės aktų pažeidimą:

431) 1996 m. rugpjūčio 13 d. Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 (toliau – VPĮ) 18 str. 3 dalies (2008 07 03 įstatymu Nr. X-1673), nustatančios, kad sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ar derybų protokole užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos;

442) 2002-04-23 Valstybės tarnybos įstatymo Nr. IX-855 15 str. 1 d. 4 punkto nustatančio, kad valstybės tarnautojai privalo tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku atlikti pavedamas užduotis;

453) SADM ministro 2006-11-13 įsakymu Nr. A1-306 patvirtintų Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų 14 punkto (kuris turi 1-14 papunkčius) nesilaikymą. Nuostatai inter alia nustato, kad LDB direktorius vadovauja Lietuvos darbo biržai, sprendžia jos kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsako už jai pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą (14.1 p., 2008-11-21 įsakymo Nr. A1-379 redakcija); užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų (14.2p.); teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Lietuvos darbo biržai skirtomis lėšomis, atsako už šių lėšų tinkamą ir efektyvų panaudojimą ir Lietuvos darbo biržos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo valstybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudojimą pagal paskirtį, sudaro finansines ūkines sutartis (14.4 p., 2008-11-21 įsakymo Nr. A1-379 redakcija).

46Cituotų teisės aktų, šioje byloje ginčo objektu esančios Rangos sutarties dokumentų analizė leidžia teismui daryti išvadą, kad, sudarant sutartį, kurios šalimi buvo LDB, atstovaujama jos vadovo – pareiškėjo, išties nebuvo laikomasi VPĮ 18 str. dalies reikalavimo nekeisti pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytų pirkimo sąlygų, nes pasiūlymo priede išankstinis mokėjimas nėra nurodytas, taip pat jis nenumatytas ir Rangos sutarties projekto konkrečiose sąlygose, tačiau pasirašytoje Rangos sutartyje avansinis mokėjimas jau nurodytas. Aplinkybė, jog sutarties projektą parengė bei vizavo VPK, esmės nekeičia, nes LDB direktorius asmeniškai atsako už jai pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą.

47Tačiau, teismo nuomone, vertinant pareiškėjo neveikimo, už kurį paskirta tarnybinė nuobauda, ribas bei tarnybinės nuobaudos adekvatumą, atsižvelgtina į tokias aplinkybes.

482002-04-23 Valstybės tarnybos įstatymo Nr. IX-855 (toliau- VTĮ) 2 str. 12 punkte nustatyta, kad tarnybinis nusižengimas yra valstybės tarnautojo pareigų neatlikimas arba netinkamas atlikimas dėl valstybės tarnautojo kaltės.

49Pareiškėjui tarnybinė nuobauda skirta inter alia už VTĮ 15 str. 1 d. 4 punkto numatančio, kad valstybės tarnautojai privalo tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Tad valstybės tarnautojo pareigų neatlikimas arba netinkamas atlikimas turi būti įrodinėjamas per konkretaus valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų nevykdymą. Pareiškėjo pareigybė yra aprašyta LDB nuostatuose bei LDB direktoriaus pareigybės aprašyme.

50Minėta, kad 2009-03-06 pranešimu Nr. D5-37 pareiškėjui buvo pranešta apie įtarimą nesilaikius Nuostatų 14.2 punkto reikalavimų („neužtikrino, kad LDB veikloje būtų laikomasi įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų“), Komisijos 2009-03-17 išvadose Nr. D5-44 konstatuota, kad LDB direktorius pažeidė Nuostatų 14.2 bei 14.4 punktų reikalavimus, o skundžiamu įsakymu pareiškėjas nubaustas už viso Nuostatų 14 punkto reikalavimų nesilaikymą. Nors pranešime ir buvo kalbama, kad Užimtumo fondui padaryta 1 608 576,42 Lt žala, tačiau, vertinant formaliai, pareiškėjui kaltinimas nesilaikius Nuostatų 14.4 punkto reikalavimų nebuvo pareikštas.

51Tokia situacija neatitinka teisės aktų, reglamentuojančių tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarką, reikalavimų bei teismų praktikos.

52LVAT administracinėje byloje Nr. A-63-651/2009 paliko nepakeistą VAAT 2008-07-03 sprendimą, kuriuo buvo patenkintas skundas dėl paskirtos tarnybinės nuobaudos - griežto papeikimo - panaikinimo. Šioje nutartyje LVAT, be kitų pažeidimų, nurodė, kad „<...>Tarnybinio patikrinimo išvadoje buvo nurodyta, dėl kokių įtarimų paprašytas pareiškėjo paaiškinimas ir tai, kad toks paaiškinimas, nurodant pareigų neatlikimo ar netinkamo atlikimo priežastis, pateiktas (dėl trijų nusižengimų). Nustatomojoje dalyje išvardinti trys pažeidimai, du iš jų nauji, nustatyti vėliau. Šie pažeidimai nenurodyti pranešime ir dėl jų pasiaiškinti pareiškėjas negalėjo. Pagal Vyriausybės 2002-06-25 nutarimu Nr. 977 patvirtintos Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos 7 punktą už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo privalo surašyti pranešimą apie tarnybinį nusižengimą pagal šios tvarkos priedą, taip informuodamas valstybės tarnautoją, įtariamą padarius tarnybinį nusižengimą, kad pradėtas šio tarnybinio nusižengimo tyrimas, ir kartu pateikti nurodytam valstybės tarnautojui turimą informaciją apie tarnybinį nusižengimą. Šios teisės normos imperatyvios, jokių alternatyvų nenumato ir įstaigos vadovui ir tiriantiems nusižengimą asmenims- privalomos. Pagal VTĮ 2 str. 12 punkte pateiktą tarnybinio nusižengimo apibrėžimą, būtinas tokio nusižengimo elementas–valstybės tarnautojo kaltė, t.y. tarnautojas gali būti nubaustas už atitinkamą veiką tik dėl jo kaltės, todėl, tiriant nusižengimą, būtina visapusiškai išsiaiškinti visas nusižengimo padarymo aplinkybes. Tam skirtas ir valstybės tarnautojo paaiškinimas, kuriame nurodytas nusižengimo padarymo priežastis nusižengimą tiriantis pareigūnas privalo patikrinti ir įvertinti. Kolegija konstatavo, kad atsakovo įgaliotas asmuo (komisija) netyrė pareiškėjos kaltės dėl konstatuotų tarnybinių nusižengimų, jos nepagrindė. Nenustačius tarnautojo kaltės, negalima ir tarnybinė atsakomybė. Tai - esminis procedūrinis pažeidimas, dėl kurio paskirta nuobauda - griežtas papeikimas - pripažįstama neteisėta ir nepagrįsta“.

53Minėta, kad pareiškėjas paaiškinime dėl įtarimų teigė, kad avansinis mokėjimas 2007m. pabaigoje buvo atliktas siekiant panaudoti per vėlai - 2007m. gruodžio viduryje - gautą finansavimą, nes, lėšų nepanaudojus, jos turėtų būti grąžintos į Užimtumo fondą ir finansavimas atitinkamai sumažėtų.

54LDB projekto ,,Teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra 2007-2010 m.“ vadovas V. Š. 2009-02-11 tarnybiniu pranešimu Nr. IP1-11 patvirtino, kad SADM ministras 2007-12-14 įsakymu Nr. A1-361 patvirtino Bendrąją Užimtumo fondo 2007 m. lėšų sąmatą, kurios straipsnyje ,,Bendri Europos Sąjungos Struktūrinių fondų ir kiti tarptautiniai Užimtumo rėmimo projektai“ buvo numatyta 5 mln. Lt. 2007-12-18 į Projekto sąskaitą buvo pervesta 2,7 ml. Lt, o gruodžio 20 d. pervesta 2,3 mln. Lt (4t., b.l.4).

55Pagal 2006 m. birželio 15 d. Užimtumo rėmimo įstatymo Nr. X-694 (URĮ) 38 str. 3 dalį, pasibaigus metams, nepanaudotos Užimtumo fondo lėšos įtraukiamos į kitų metų Užimtumo fondo lėšų sąmatą.

56Komisija 2009-03-17 išvadoje Nr. D5-44 į šį argumentą pasitenkino formaliai atsakiusi, kad SADM ministro 2007-12-14 įsakymu Nr. A1-361 patvirtinos Užimtumo fondo 2007 m. lėšų sąmatos straipsnyje ,,Bendri Europos Sąjungos Struktūrinių fondų ir kiti tarptautiniai Užimtumo rėmimo projektai“ skirta 5 052 700 Lt lėšų suma turėjo būti naudojama teisės aktų nustatyta tvarka (3t., b.l.90-95), galimų pasekmių Užimtumo fondui, jei šios lėšos nebūtų buvę skubiai panaudotos avansiniams mokėjimams, neanalizavo. Gi Teismas šią aplinkybę pripažįsta lengvinančia pareiškėjo kaltę, nes iš esmės pareiškėjas veikė būtinojo reikalingumo sąlygomis.

57Įvertinus visą, kas pasakyta, apie 2009-03-18 įsakymo pagrįstumą (neliko pakartotinumo, išjungtinas kaltinimas pažeidus Nuostatų 14.4 punktą, pažeidimas padarytas nustačius kaltę lengvinančią aplinkybę), darytina išvada, kad 2009m. kovo 18d. įsakymu Nr. P1-14 ,,Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo V. Š.“ V. Š. paskirta tarnybinė nuobauda - griežtas papeikimas - keistina į papeikimą. Tokia pozicija atitinka ir LVAT formuojamą praktiką

58Antai administracinėje byloje Nr. A-842/2005 priimtame sprendime LVAT teisėjų kolegija nurodė, jog tarnybinė nuobauda - atleidimas iš pareigų gali būti skiriama už tarnybinį nusižengimą, jei prieš tai valstybės tarnautojui nors kartą per paskutinius 12 mėnesių buvo taikyta tarnybinė nuobauda - griežtas papeikimas. Byloje nustatyta, kad pareiškėjui per paskutinius 12 mėnesių buvo taikyta tarnybinė nuobauda - griežtas papeikimas, todėl tarnybinės nuobaudos - atleidimo iš pareigų taikymas atitiko VTĮ 29 straipsnio 4 dalyje numatytas sąlygas. Tačiau taikant tarnybinę nuobaudą - atleidimą iš pareigų, privalu laikytis bendrųjų reikalavimų, numatytų VTĮ 29 straipsnio 2 dalyje - atsižvelgti į valstybės tarnautojo kaltę, tarnybinio nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes ir pasekmes. Vertindama pareiškėjo veiksmus (neveikimą), LVAT teisėjų kolegija pripažino, jog pareiškėjas padarė tarnybinį nusižengimą, už kurį buvo traukiamas atsakomybėn, tačiau pažeidimo padarymo priežastims ir aplinkybėms turėjo įtakos ne tik pareiškėjo, bet ir nepakankamas atsakovo atidumas vykdant finansinių išteklių administravimą, dėl to mažėja pareiškėjo kaltės laipsnis, tyrimo metu nenustatyta dėl šių pareiškėjo veiksmų (neveikimo) kilusių tiesioginių neigiamų pasekmių (organizacijos veiklos sutrikimai, nuostoliai, žala ir pan.). LVAT padarė išvadą, kad paskirtoji nuobauda - atleidimas iš tarnybos yra per griežta, ir 2005-08-31 sprendimu ginčijamo atsakovo įsakymą pakeitė - tarnybinė nuobauda ,,atleidimas iš pareigų“ pakeista į tarnybinę nuobaudą ,,griežtas papeikimas“. Administracinėje byloje Nr. A-726/04 LVAT teisėjų kolegija konstatvo, jog VTĮ 30 straipsnio 2 dalis įpareigoja skirti tarnybinę nuobaudą atsižvelgiant į pažeidėjo kaltę, tarnybinio nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes ir pasekmes, į valstybės tarnautojo veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo ir kt. Įsakymas skirti tarnybinę nuobaudą gali būti priimtas tik išaiškinus visas nurodytas aplinkybes, o šiam tikslui pasiekti ir yra numatyta tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra, reglamentuota Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977 patvirtintoje Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkoje. LVAT teisėjų kolegija konstatavo, kad skundžiamu atsakovo įsakymu paskirta pareiškėjui nuobauda - griežtas papeikimas - neatitinka ankščiau išvardintų nuobaudos skyrimo kriterijų, ir yra per griežta. Faktinės tarnybinio nusižengimo aplinkybės nėra pagrindas pripažinti jį šiurkščiu tarnybiniu nusižengimu VTĮ 29 straipsnio prasme. Pareiškėjo padarytas tarnybinis nusižengimas nesukėlė sunkių pasekmių. Faktinė aplinkybė, jog J. A. padavė skundą aukštesnei institucijai - Aplinkos ministerijai - negali būti pagrindas pripažinti, jog pareiškėjas savo veiksmais diskreditavo valstybės tarnybą. Žemesnių pagal pavaldumą subjektų veiklos kontrolė yra viena iš valstybinio valdymo institucijų funkcijų. Pareiškėjas iki šio tarnybinio nusižengimo turėjo galiojančią tarnybinę nuobaudą - pastabą. Įvertinusi visas nurodytas aplinkybes, LVAT teisėjų kolegija nusprendė pakeisti pareiškėjui paskirtą tarnybinę nuobaudą: griežtą papeikimą į papeikimą (LVAT 2006 m. liepos mėn. 3 d. aprobuotas Administracinių bylų dėl tarnybinių ginčų nagrinėjimo teismuose praktikos apibendrinimas, Administracinių teismų praktika Nr. 9).

592.Dėl 2009 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. P1-15 teisėtumo.

602.1.Dėl automobilių įsigijimo.

61Bylos medžiaga patvirtina, kad 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-461 „Dėl paslaugų tinklo plėtros seniūnijose (I t., b.l.40-41) LDB direktorius įpareigojo TDB direktorius steigti ir plėsti esamas informavimo zonas seniūnijose, o 2006 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl paslaugų teikimo seniūnijose" (I t., b.l.42) įpareigojo Darbo rinkos politikos realizavimo bei Darbo pasiūlos ir paklausos skyrius vykdyti TDB paslaugų teikimo priežiūrą seniūnijose ir kartą per pusmetį jos rezultatus pristatyti LDB darbo pasitarime. 2007 m. kovo 5 d. TDB direktorių išklausymo paslaugų plėtros seniūnijose klausimais protokole Nr. PP-6 (I t., b.l.44) aptarta darbotvarkė, kurioje vienas iš svarstomų klausimų - atliktų darbo biržos veiksmų, užtikrinančių paslaugų plėtrą seniūnijose, pristatymas. 2007 m. kovo 19 d. TDB direktorių išklausymo paslaugų plėtros seniūnijose klausimais protokolu Nr. PP-11 (I t., b.l.45)

Nutarė

62Darbo rinkos politikos realizavimo ir Pasiūlos ir paklausos skyriams iki 2007 m. balandžio 15 d. centralizuotai parengti ieškančių darbo asmenų apklausų anketų projektus, siekiant išsiaiškinti, kiek seniūnijose yra neužimtų darbingo amžiaus gyventojų ir kokia veikla jie pageidauja užsiimti. 2008 metų sausio ir vasario mėnesiais LDB vyko darbiniai pasitarimai, kurių protokolų 1.7 punktuose numatyta, jog TDB direktoriams pavedama seniūnijose tobulinti informavimo ir registravimo paslaugų teikimo klientams organizavimą (I t., b.l.46-55). LDB direktorius 2008 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl Lietuvos darbo biržos 2008 metų veiklos tikslų ir uždavinių bei jiems pasiekti rodiklių nustatymo“ (I t., b.l.56-59) 4.7.5.1 punkte nurodė, jog TDB direktoriai įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones, prioritetą turi skirti kaimo gyventojų užimtumo didinimui.

63Nustatyta, kad į LDB direktorių 2008 m. kovo 3 d. raštu Nr. S-236-(1.6.) kreipėsi Alytaus darbo biržos direktorius „Dėl automobilio įsigijimo“ (I t., b.l.60), kuriuo, siekiant išplėsti Alytaus darbo biržos paslaugas rajono seniūnijose, pagerinti kaimo vietovėse gyvenančių ieškančių darbo asmenų aptarnavimą, prašė leisti įsigyti automobilį - mikroautobusą, skirtą specialios įrangos ir grupės žmonių pervežimui, bei pažymėjo, kad planuojamas įsigyti automobilis priskirtinas komercinių automobilių grupei ir bus įsigyjamas neviršijant LDB direktoriaus 2008 m. sausio 22 d. įsakymu Nr.V-3 „Dėl Lietuvos darbo biržos 2008 metų veiklos tikslų ir uždavinių bei jiems pasiekti rodiklių nustatymo“ patvirtintos Alytaus darbo biržos Užimtumo fondo pajamų ir išlaidų sąmatos, straipsnis 3.1.1.3.1.1 „transporto priemonės“, lėšų. Su analogiškais prašymais 2008 m. kovo 4 d. į LDB direktorių kreipėsi Klaipėdos (miesto, rajono) darbo biržos direktorius, o 2008 m. kovo 5 d. - Šiaulių darbo biržos direktorius (I t., b.l.61-62). LDB direktorius, atsakydamas į minėtus prašymus, 2008 m. kovo 17 d. raštais „Dėl materialinių vertybių įsigijimo“ Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) pranešė Šiaulių, Klaipėdos ir Alytaus TDB, jog LDB neprieštarauja minėtuose raštuose nurodytų materialinių vertybių įsigijimui ir atkreipė dėmesį, kad jas įsigyjant turi būti vadovaujamasi Viešųjų pirkimų įstatymu bei turi būti neviršytos šiam tikslui metinėje Užimtumo fondo lėšų ir išlaidų sąmatoje numatytos lėšos (I t., b.l.63-65).

64SADM Vidaus audito skyrius atliko LDB veiklos ir finansinį auditą už 2008 metus ir 2009 m. vasario 24 d. parengė Lietuvos darbo biržos veiklos ir finansinio audito ataskaitą Nr. ( - ) (toliau-Audito ataskaita) (I t., b.l.174-201), kurioje nustatyta, kad Klaipėdos, Alytaus ir Šiaulių TDB 2008 m. kovo mėnesį kreipėsi į LDB su prašymais leisti įsigyti po automobilį- mikroautobusą, skirtą specialios įrangos ir grupės žmonių pervežimui, siekiant išplėsti darbo biržos paslaugas rajono seniūnijose, pagerinant kaimo vietovėse gyvenančių ieškančių darbo asmenų aptarnavimą, ir LDB 2008 m. kovo mėn. raštais neprieštaravo, kad Klaipėdos, Alytaus ir Šiaulių TDB įsigytų prašomus automobilius, tačiau ji negavo Vyriausybės leidimo įsigyti 3 lengvuosius automobilius Opel Vivaro. 2008 m. III ketvirtyje Klaipėdos, Alytaus ir Šiaulių TDB buvo pirkti 3 lengvieji automobiliai Opel Vivaro, kurių kiekvienas kainavo 79,9 tūkst. Lt su PVM, be PVM- 67,7 tūkst. Lt., ir šie automobiliai dėl techninių kriterijų priskirtini lengvųjų automobilių klasei.

65Audito ataskaitoje taip pat nustatyta, kad LDB Centralizuota vidaus audito tarnyba neatliko vidaus auditų leidybinėje grupėje „Darbo biržos naujienos“, kaip pavaldžiame viešajame juridiniame asmenyje bei per 3 metus neatliko vidaus auditų Širvintų ir Varėnos TDB.

66Su Audito ataskaita LDB direktorius V. Š. pasirašytinai susipažino 2009 m. vasario 24 d. (I t., b.l.201).

67Nustatyta, kad LDB 2009 m. vasario 4 d. raštu Nr. SD-544 „Lietuvos darbo biržos ir jos teritorinių darbo biržų 2008 metų finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas“ SADM pateiktoje „Lietuvos darbo biržos ir jos teritorinių darbo biržų pajamų ir išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitoje 2009 m. sausio 1 d.“ pateikiama informacija apie automobilių pirkimui panaudotas lėšas (minėtos ataskaitos 3 psl., eil. kodas „3.1.1.3.1.1 Transporto priemonės" nurodytos panaudotos kasinės ir faktinės išlaidos - 239,7 tūkst. Lt. (II t., b.l.50-55), o LDB 2009 m. vasario 21 d. rašte Nr. Sd-892 „Dėl vidaus audito ataskaitos projekto“, adresuotame SADM Vidaus audito skyriui, nurodoma, kad Klaipėdos, Alytaus, Šiaulių darbo biržos, plėsdamos savo paslaugas kaimo vietovėse (seniūnijose), 2008 m. įsigijo automobilius, skirtus bedarbių aptarnavimui: specialios įrangos (informacinių stendų, techninių informacinių priemonių) pervežimui ir mobilių klientų aptarnavimo vietų (kompiuterizuotų) įrengimui. Darbo biržų įsigyti automobiliai yra daugiatiksliniai (universalioji transporto priemonė arba bendros paskirties automobiliai), skirti keleiviams (iki 8 vietų) ir prekėms vežti kartu (kėbulo tipas „AF“). Turėdami „AF“ kėbulo tipą, jie yra lengvai transformuojami į N1 klasės automobilį t.y. į krovininį automobilį (II t., b.l.56-63). Taigi, apie automobilių įsigijimo faktą pareiškėjas žinojo iki susipažįstant su Audito ataskaita.

68Ministras, susipažinęs su Audito ataskaita, 2009 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. A1-89 „Dėl Komisijos galimam tarnybiniam nusižengimui ištirti sudarymo“ sudarė komisiją galimai pareiškėjo padarytam tarnybiniam nusižengimui ištirti.

69V. Š. 2009-03-09 buvo įteiktas Pranešimas apie galimą tarnybinį nusižengimą Nr. D5-39, kuriuo pranešta, jog kad duomenų, jog V. Š. yra įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą – netinkamai atliko jo pareigybės aprašyme bei Nuostatų 14.2 punkte numatytas funkcijas, t.y. neužtikrino, kad LDB veikloje būtų laikomasi įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų. Tokia išvada darytina įvertinus SADM Vidaus audito skyriaus 2009-02-24 Lietuvos darbo biržos veiklos ir finansinio audito ataskaitą Nr.( - ) (III t., b.l.77).

70Pareiškėjas komisijai 2009 m. kovo 12 d. pateikė paaiškinimą „Dėl galimo tarnybinio nusižengimo“, kuriame nurodė, kad vadovaudamas LDB ir TDB bei organizuodamas jų veiklą, jis vadovavosi LR įstatymų, SADM įsakymų ir kitų teisės aktų nuostatomis, ėmėsi visų įmanomų veiksmų, kuriais sudarė prielaidas, kad būtų užtikrintas Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų laikymasis: savo įsakymais patvirtino visų TDB nuostatus, nurodydamas šių įstaigų uždavinius ir funkcijas, veiklos organizavimo principus ir kontrolę, taip pat patvirtino LDB valstybės tarnautojų ir TDB direktorių pareigybių aprašymus, kuriuose nustatė atitinkamas pareigas einančių valstybės tarnautojų funkcijas, taip apibrėždamas atsakomybės ribas, o paaiškėjus galimiems pažeidimams, vykdydamas savo funkciją, nustatytą LDB nuostatų 14.2 punkte, ėmėsi veiksmų pažeidimams pašalinti ir teisės aktų nustatyta tvarka atsakingų asmenų veiksmams įvertinti, todėl tarnybinio nusižengimo nepadarė. Teigė, kad LDB ir jos TDB su 1,5 tūkst. darbuotojų veikia vidaus audito sistema, atliekanti teisės aktų laikymosi kontrolę ir taip leidžianti užtikrinanti tinkamą veiklos organizavimą, o šių jo veiksmų tinkamumą ir rezultatyvumą patvirtina ir Audito ataskaita, kurioje nėra pastebėjimų, išvadų ar rekomendacijų dėl jo, kaip LDB vadovo, netinkamo veiklos organizavimo ar dėl to, kad jis, kaip LDB direktorius, neužtikrina įstatymų ar kitų teisės aktų laikymosi. 2009 m. vasario 24 d. susipažinęs su Audito ataskaita, jis nedelsiant - 2009 m. kovo 5 d. įsakymu Nr.V-97 „Dėl rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ patvirtino Audito ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą bei pateikė jį SADM. Dėl Audito ataskaitoje nustatytų aplinkybių, kad 2008 metais Klaipėdos, Alytaus ir Šiaulių darbo biržose buvo pirkti 3 lengvieji automobiliai (mikroautobusai), brangesni kaip 60 tūkst. Lt be PVM, negavus Vyriausybės leidimo, paaiškino, kad Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarime Nr.1341 nenustatytas reikalavimas, jog dėl leidimo pirkti brangesnius kaip 60 tūkst. Lt be PVM lengvuosius automobilius į Vyriausybę turi kreiptis biudžetinės įstaigos steigėjas. Todėl TDB, kaip biudžetinės įstaigos, būdamos atskirais juridiniais asmenimis, viešųjų pirkimų procedūras vykdė savarankiškai ir privalėjo pačios užtikrinti teisės aktų laikymąsi. Jis 2009 m. kovo 2 d. įsakymu Nr.V-95 „Dėl komisijos sudarymo“ pradėjo tarnybinius tyrimus Klaipėdos, Alytaus ir Šiaulių darbo biržų direktoriams (I t., b.l.34-35).

71Komisija 2009 m. kovo 23 d. pateikė tyrimo išvadą Nr. D5-53 „Dėl Lietuvos darbo biržos direktoriaus V. Š. tarnybinio nusižengimo rezultatų“ (toliau- Išvada) (I t., b.l.36-39). Išvadoje konstatuota, kad, vadovaujantis Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr.1341 1.2 punktu ir atsižvelgus į tai, kad Klaipėdos, Alytaus ir Šiaulių TDB steigėjas yra LDB, todėl, gavęs šių TDB prašymus leisti įsigyti automobilį - mikroautobusą, LDB direktorius turėjo priimti sprendimą, kuriame turėjo būti nurodyta, kad leidžia įsigyti ne brangesnius kaip 60 tūkst. Lt lengvuosius automobilius. Pažymėta, kad, vadovaujantis Vyriausybės darbo reglamento 42 punktu ir LDB nuostatų 10.45 punktu, LDB turėjo išsiaiškinti, kokios vertės Klaipėdos, Alytaus ir Šiaulių TDB nori įsigyti lengvuosius automobilius ir, prireikus, kreiptis į SADM, kad būtų inicijuojamas Vyriausybės nutarimo projektas, jeigu buvo norima įsigyti brangesnius kaip 60 tūkst. Lt lengvuosius automobilius. Todėl LDB, leisdama Klaipėdos, Alytaus ir Šiaulių TDB įsigyti automobilius ir nenurodydama jų įsigijimo maksimalios vertės, pažeidė Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr.1341 1.2. punktą. Išvadoje taip pat konstatuota, kad LDB direktorius, nesiimdamas veiksmų, kad būtų atliktas auditas leidybinėje grupėje „Darbo biržos naujienos“, Širvintų ir Varėnos TDB, pažeidė Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymą, nes reikalavimas ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus atlikti vidaus auditus įtvirtintas šio įstatymo 5 str. 2 d. 6 punkte, o pagal minėto įstatymo 10 straipsnį viešojo juridinio asmens vadovas atsakingas už efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, jos veikimą bei tobulinimą, atsako už vidaus audito tarnybos įsteigimą viešajame juridiniame asmenyje ir jos veikimą. LDB direktorius V. Š. pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 15 str. 1 d. 4 punktą, t.y., netinkamai atliko savo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, būtent - neužtikrino, kad būtų laikomasi Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341, Lietuvos darbo biržos nuostatų 10.45 punkto, Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo, o jo, kaip LDB vadovo, kaltė pasireiškė tuo, kad jis, organizuodamas LDB veiklą, nerūpestingai ir aplaidžiai atliko savo pareigas. Nurodyta, kad padarytos tarnybinio nusižengimo pasekmės- netinkamai atliktos LDB direktoriaus, kaip įstaigos vadovo, pareigos, netikslingai ir kartu neefektyviai panaudotos Užimtumo fondo lėšos įsigyjant lengvuosius automobilius. Vadovaudamasi Valstybės tarnybos įstatymo 29 str. 3 bei 4 dalimis ir atsižvelgusi į tai, kad V. Š. per paskutinius 12 mėnesių, t.y. 2009-03-18, buvo taikyta tarnybinė nuobauda - griežtas papeikimas, o jo tarnybinė veikla 2007 ir 2008 m. įvertinta gerai, komisija pasiūlė pripažinti pareiškėją padarius tarnybinį nusižengimą ir už tai skirti jam tarnybinę nuobaudą - atleidimą iš LDB direktoriaus pareigų.

72Tad Komisijos Išvadoje Nuostatų punktų pažeidimai iš viso nėra įvardinti.

732.2. Nustatyta, kad LDB direktorius, susipažinęs su Audito ataskaita, 2009 m. kovo 2 d. priėmė įsakymą Nr. V-95 „Dėl komisijos sudarymo“ dėl galimo Klaipėdos darbo biržos direktoriaus A. A., Alytaus darbo biržos direktoriaus R. M. ir Šiaulių darbo biržos direktorės G. K. tarnybinio nusižengimo tyrimo (I t., b.l.95) ir ši komisija 2009 m. kovo 17 d. pateikė išvadas dėl TDB direktorių A. A., R. M. ir G. K. galimai padaryto tarnybinio nusižengimo (I t., b.l.96-97,98-99,100-101). Išvadose konstatuota, kad minėtų TDB direktoriai pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 15 str. 1 d. 1 punktą, nes nesilaikė Vyriausybės 1998-11-17 nutarimo 1.2 punkto nuostatų. Pažymėta, kad minėti pareigūnai padarė tarnybinį nusižengimą dėl to, kad netinkamai įsigilino į poįstatyminius teisės aktus, reglamentuojančius transporto priemonių klasifikavimą, tačiau nei vieno iš jų veiksmuose nenustatyta tiesioginė tyčia, o pažeidimas padarytas dėl aplaidumo, todėl LDB vadovui pasiūlyta pripažinti, kad minėti asmenys padarė tarnybinį nusižengimą ir skirti jiems tarnybines nuobaudas – pastabas.

74LDB Direktorius, remdamasis komisijos 2009 m. kovo 17 d. išvadomis, 2009 m. kovo 23 d. priėmė įsakymus Nr. K-28, K-29, K-30, kuriais Klaipėdos darbo biržos direktoriui A. A., Alytaus darbo biržos direktoriui R. M. ir Šiaulių darbo biržos direktorei G. K. paskyrė tarnybines nuobaudas - pastabas (I t., b.l.102-104).

752.3. Minėta, kad 2009-03-23 Įsakyme dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo konstatuota, jog pareiškėjas inter alia padarė tarnybinį nusižengimą dėl to, kad, organizuodamas LDB veiklą, nerūpestingai ir aplaidžiai atliko savo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas - neužtikrino, kad būtų laikomasi Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose“, Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. A1-306, 10.45 punkto, todėl pareiškėjui tarnybinė nuobauda paskirta už Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punkto, Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų 14.2 ir 14.9 punktų ir Lietuvos darbo biržos direktoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. Al-260, 7 punkto pažeidimus.

76Valstybės tarnybos įstatymo (VTĮ) 15 str. 1 d. 4 punktas (2005-12-22 įstatymo Nr. X-464 redakcija) nustato, kad valstybės tarnautojai privalo tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku atlikti pavedamas užduotis.

77Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose“ (nauja nutarimo redakcija nuo 2007 m. vasaris 7 d.) 1.1 punktas nustato, kad ministerijos, Vyriausybės įstaigos, įstaigos prie ministerijų ir kitos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų išlaikomos biudžetinės įstaigos (toliau - biudžetinės įstaigos), vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir atsižvelgdamos į Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ nuostatas, gali naudoti biudžeto ir valstybės pinigų fondų lėšas, jeigu šių lėšų naudojimą reglamentuojantys teisės aktai nenustato ko kita, tarnybiniams lengviesiems automobiliams pirkti iš šiam tikslui metinėse išlaidų sąmatose numatytų lėšų. Minėto nutarimo 1.2 punktas nustato, kad lengvuosius automobilius, ne brangesnius kaip 60 tūkst. litų (be pridėtinės vertės mokesčio) <...> iš šio nutarimo 1.1 punkte nurodytų lėšų biudžetinės įstaigos (išskyrus ministerijas) gali įsigyti tik steigėjo leidžiamos <...>. Brangesnius kaip 60 tūkst. litų (be pridėtinės vertės mokesčio) lengvuosius automobilius iš šio nutarimo 1.1 punkte nurodytų lėšų biudžetinės įstaigos (įskaitant ministerijas, taip pat valstybės mokslo ir studijų institucijas) gali įsigyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidžiamos.

78LDB direktoriaus kompetencija nustatyta Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. A1-306, 14 punkte bei Lietuvos darbo biržos direktoriaus pareigybės aprašyme, patvirtintame Ministro 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-260. LDB nuostatų 14.2 punktas nustato, kad LDB direktorius užtikrina, jog būtų laikomasi įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų; tvirtina teritorinių darbo biržų nuostatus, koordinuoja ir kontroliuoja teritorinių darbo biržų veiklą (Nuostatų 14.9 punktas).

79SADM ministro 2004-11-23 įsakymu Nr. A1-260 patvirtinto Lietuvos darbo biržos direktoriaus pareigybės aprašymo 7 punktas nustato, kad LDB direktoriaus pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcija yra vadovauti LDB ir jos TDB, spręsti LDB kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsakyti už tai, kad būtų vykdomi pavesti uždaviniai.

80Vadovaujantis LDB nuostatų 10.45 punktu, LDB, vykdydama jai pavestus uždavinius, suderinusi su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, steigia, likviduoja ar reorganizuoja teritorines darbo biržas, koordinuoja, kontroliuoja bei metodiškai vadovauja jų veiklai. LDB direktoriaus pareigybės aprašymo 6-7 punktai numato, kad šias pareigas einantis asmuo atlieka tokias funkcijas: vadovauja Lietuvos darbo biržai ir jos teritorinėms darbo biržoms, sprendžia Lietuvos darbo biržos kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsako už tai, kad būtų vykdomi pavesti uždaviniai; užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų (I t.,b.l.161-162).

81Tad pareiškėjas pagrįstai nubaustas už tai, kad TDB įsigyjant automobilius, pareiškėjas, asmeniškai pagal teisės aktus atsakydamas už LDB bei TDB veiklos teisėtumą ir įstatymų laikymąsi jose, šios pareigos neatliko.

82Tačiau, įvertinus šio sprendimo išvadas dėl reikalavimų reiškiant įtarimus dėl tarnybinių nusižengimų padarymo, šioje sprendimo dalyje taip pat konstatuotina, kad, skiriant V. Š. nuobaudą dėl pažeidimų įsigyjant automobilius TDB, irgi nesilaikyta reikalavimų, nes, įteikiant pranešimą, nebuvo suformuluoti įtarimai nesilaikius Nuostatų 14.9 punkte numatytos pareigos kontroliuoti teritorinių darbo biržų veiklą, Komisijos išvadose pažeisti Nuostatų reikalavimai iš viso neįvardinti, V. Š. nekontroliavimu teritorinių darbo biržų veiklos Išvada nekaltintas, gi įsakymu dėl nuobaudos paskyrimo jis nubaustas ir už tai, jog nesilaikė Nuostatų 14.9 punkto reikalavimų.

832.4. Dėl neatlikto LDB Centralizuotos vidaus audito tarnybos audito leidybinėje grupėje „Darbo biržos naujienos" bei per 3 metus neatliktų vidaus auditų Širvintų ir Varėnos TDB.

84Minėta, kad Komisijos Išvadoje konstatuota, kad LDB direktorius, nesiimdamas veiksmų, kad būtų atliktas auditas leidybinėje grupėje „Darbo biržos naujienos“, Širvintų ir Varėnos TDB, pažeidė Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymą, nes reikalavimas ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus atlikti vidaus auditus įtvirtintas šio įstatymo 5 str. 2 d. 6 punkte, o pagal minėto įstatymo 10 straipsnį viešojo juridinio asmens vadovas atsakingas už efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, jos veikimą bei tobulinimą, atsako už vidaus audito tarnybos įsteigimą viešajame juridiniame asmenyje ir jos veikimą.

85Nustatyta, kad LDB direktoriaus įsakymais Širvintų darbo biržos veikla 2006 metais buvo tikrinama tris kartus: 2006 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. KK-9 „Dėl projekto „Bedarbių ir asmenų, įspėtų apie atleidimą, profesinio rengimo plėtra“ veiklų patikrinimo“ atsakingam asmeniui pavesta atlikti įgyvendinamo projekto veiklų patikrą; 2006 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. KK-10 „Dėl projekto „Bedarbių užimtumo rėmimas“ veiklų patikrinimo“ atsakingam asmeniui pavesta atlikti įgyvendinamo projekto veiklų patikrą; 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. KK-332 „Dėl Europos Socialinio fondo projekto „Asmenų su negalia integracija į darbo rinką, siekiant išvengti socialinės atskirties“ asmens, atsakingo už projekto priežiūrą R. S. tarnybinės komandiruotės į Širvintas, Rokiškį ir Druskininkus“ atsakingam asmeniui pavesta atlikti įgyvendinamo projekto veiklų patikrą (I t., b.l.105,106, 107). Širvintų darbo biržos veikla 2007 metais tikrinta vykdant LDB direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 29 d. įsakymą KK-196 „Dėl projekto „Integracijos į darbo rinką galimybių plėtra“ veiklų patikrinimo“ (I t., b.l.108), be to, apskaitos ir kontrolės UAB „Auditas“ 2007 metais atliko nepriklausomą auditą LDB bei pasirinktose TDB ir Vilniaus, Panevėžio, Alytaus, Zarasų bei Širvintų darbo biržų direktoriai 2007 m. rugsėjo 7 d. raštu Nr. Sd-3312-(4.4-06) buvo informuoti, kad pagal 2007 m. gegužės 14 d. SADM ministro įsakymą Nr. A1-132, nuo 2007 m. rugpjūčio 27 d. iki 2007 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos darbo biržoje atliekamas „Veiklos įgyvendinant jai nustatytų darbo rinkos politikos tikslų ir uždavinių vykdymo ir Užimtumo fondo lėšų panaudojimo darbo rinkos aktyvios politikos priemonėms finansuoti bei darbo biržai išlaikyti ir vystyti už 2006 metus“ auditas, taip pat pranešta, kad nepriklausomam auditui atlikti pasirinktos Vilniaus, Panevėžio, Alytaus, Zarasų bei Širvintų darbo biržos, kuriose auditą atliks apskaitos ir kontrolės UAB „Auditas“ (I t., b.l.109-135, 136). 2008 metais Širvintų darbo birža buvo tikrinama du kartus: LDB direktoriaus 2008 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. KK-79 „Dėl Europos socialinio fondo projekto „Neįgaliųjų socialinės integracijos skatinimas“ vadovės E. N. ir finansininkės K. M. tarnybinės komandiruotės“ atsakingiems asmenims pavesta atlikti įgyvendinamo projekto veiklų patikrą; 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. KK-230 „Dėl tarnybinės komandiruotės į Širvintas“ atsakingam asmeniui pavesta patikrinti veiklą darbo organizavimo klausimais (I t., b.l.137,138).

86Nustatyta, kad pagal LDB direktoriaus įsakymus Varėnos darbo biržos veikla 2006 metais buvo tikrinama penkis kartus: 2006 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. KK-45 „Dėl tarnybinės komandiruotės į Varėną“ atsakingam asmeniui pavesta atlikti Vietinių užimtumo iniciatyvų programos sklaidos organizavimo vertinimą; 2006 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. KK-61 „Dėl tarnybinės komandiruotės į Varėną“ atsakingam asmeniui pavesta atlikti profesinio mokymo programos planavimo, siejant ją su bedarbių Individualiuose įsidarbinimo planuose numatytais tikslais, įvertinimą; 2006 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. KK-76 „Dėl projekto „Bedarbių užimtumo rėmimas“ veiklų patikrinimo“ atsakingam asmeniui pavesta atlikti įgyvendinamo projekto veiklų patikrą; 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. KK-85 „Dėl projekto „Bedarbių ir asmenų, įspėtų apie atleidimą, profesinio rengimo plėtra“ atsakingiems asmenims pavesta atlikti įgyvendinamo projekto veiklų patikrą; 2006 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. KK-220 „Dėl projekto „Asmenų su negalia integracija į darbo rinką, siekiant išvengti socialinės atskirties“ atsakingam asmeniui pavesta atlikti įgyvendinamo projekto veiklų patikrą (I t., b.l.139,140,141,142,143). Pagal LDB direktoriaus ir jį pavaduojančio asmens įsakymus Varėnos darbo biržos veikla 2007 metais buvo tikrinama du kartus: 2007 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. KK-170 „Dėl Europos Socialinio fondo projekto „Neįgaliųjų socialinės integracijos skatinimas“ asmens atsakingo už projekto stebėseną V. A. tarnybinės komandiruotės" atsakingam asmeniui pavesta atlikti įgyvendinamo projekto veiklų patikrą; 2007 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. KK-166 „Dėl projekto „Integracijos į darbo rinką galimybių plėtra“ veiklų patikrinimo“ atsakingam asmeniui pavesta atlikti įgyvendinamo projekto veiklų patikrą (I t., b.l.144,145).

87Pagal LDB direktoriaus įsakymus Varėnos darbo biržos veikla 2008 metais buvo tikrinama tris kartus: 2008 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. KK-217 „Dėl tarnybinės komandiruotės į Kaišiadoris, Kauną ir Varėną“ atsakingiems asmenims pavesta atlikti vykdomo projekto „Teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra 2007-2010 m.“ patikrą; 2008 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. KK-242 „Dėl tarnybinės komandiruotės į Varėną“ atsakingiems asmenims pavesta atlikti vykdomo projekto „Teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra 2007-2010 m.“ patikrą; 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. KK-272 „Dėl projekto „Bedarbių užimtumo didinimas" veiklų patikrinimo“ atsakingam asmeniui pavesta atlikti įgyvendinamo projekto veiklų patikrą (I t., b.l.146,147,148).

882.5. Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 2 str. 4 dalis (2007-10-11 įstatymo Nr. X-1293 redakcija) nustato, kad vidaus auditas yra viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės sistemos dalis, kurios dėka, vidaus auditoriams vykdant nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekiama užtikrinti viešojo juridinio asmens veiklos gerinimą; šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1-6 punktuose nurodomi vidaus audito pagrindiniai uždaviniai, tarp jų – ir reikalavimas ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus įvertinti, kaip vidaus kontrolė veikia viešajame juridiniame asmenyje (5 str. 2 d. 6 p.). Pagal įstatymo 10 straipsnio 1 dalį viešojo juridinio asmens vadovas yra atsakingas už efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, jos veikimą bei tobulinimą.

89Įvertinus tokį reglamentavimą, laikytina, kad atlikti Varėnos ir Širvintų TDB patikrinimai nėra vidaus auditas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 2 str. 4 dalies prasme, o duomenų apie auditą leidybinėje grupėje „Darbo biržos naujienos" iš viso nėra, tad laikytina, jog pareiškėjas padarė pažeidimą, už kurį buvo nubaustas.

902.6. Vadovaudamasis VTĮ 44 str. 1 d. 18 punktu ir atsižvelgęs į Ministro 2009 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. P1-15 V. Š. skirtą tarnybinę nuobaudą - atleidimą iš pareigų, Ministras 2009 m. kovo 23 d. priėmė įsakymą Nr. P1-16 „Dėl V. Š. atleidimo iš pareigų“, kuriuo nusprendė atleisti 2009 m. kovo 30 d. V. Š., LDB direktorių, iš pareigų, išmokant jam kompensaciją už 61,84 kalendorines nepanaudotas kasmetinių atostogų dienas (I t., b.l.19).

912.7. Vadovaujantis VTĮ 29 str. 3 ir 4 dalimis (2003-07-04 įstatymo Nr. IX-1694 redakcija), už tarnybinius nusižengimus valstybės tarnautojui gali būti skiriama viena iš šių tarnybinių nuobaudų: 1) pastaba; 2) papeikimas; 3) griežtas papeikimas; 4) atleidimas iš pareigų. Tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų gali būti skiriama už šiurkštų tarnybinį nusižengimą, taip pat už kitą tarnybinį nusižengimą, jei prieš tai valstybės tarnautojui nors kartą per paskutinius 12 mėnesių buvo taikyta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas. Vadovaujantis VTĮ 44 str. 1 d. (2007-06-07 įstatymo Nr. X-1175 redakcija), valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų už šio Įstatymo 29 straipsnio 6 dalies 1–4 punktuose nurodytus šiurkščius pažeidimus (15p.); paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų už tarnybinius nusižengimus, nenurodytus šio straipsnio 1 dalies 15 punkte (18p.).

92Pagal VTĮ 29 str. 6 dalį šiurkščiu pažeidimu laikoma: 1) valstybės tarnautojo elgesys, diskredituojantis valstybės tarnybą, žeminantis žmogaus orumą, ar kiti veiksmai, tiesiogiai pažeidžiantys žmonių konstitucines teises; 2) valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties atskleidimas; 3) korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinti veika, nors už šią veiką valstybės tarnautojas ir nebuvo traukiamas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn; 4) piktnaudžiavimas tarnyba bei Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimas. Pareiškėjo padaryti pažeidimai, už kuriuos jam 2009-03-23 įsakymu paskirta tarnybinė nuobauda, nėra šiurkštūs, pakeitus 2009-03-18 įsakymu skirtą tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą – švelnesnę tarnybinę nuobaudą – papeikimą, nelieka atleidimo pagrindo ir pagal VTĮ 29 str. 4 dalį bei 44 str. 1d. 18 punktą. Skundžiamu 2009-03-23 įsakymu paskirta tarnybinė nuobauda –atleidimas iš tarnybos – keistina į švelnesnę – griežtą papeikimą, o 2009-03-23 įsakymas dėl V. Š. atleidimo iš tarnybos naikintinas, todėl V. Š. grąžintinas į tarnybą, atsakovė įpareigotina paskaičiuoti ir išmokėti V. Š. vidutinį darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą už laikotarpį nuo 2008-03-31 iki šio teismo sprendimo įvykdymo dienos.

93Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 4 punktu, teisėja

94n u s p r e n d ė :

95skundą patenkinti iš dalies.

96Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009m. kovo 18d. įsakymą Nr. P1-14 ,,Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo V. Š.“ pakeisti ir paskirti V. Š. tarnybinę nuobaudą - papeikimą.

97Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. P1-15 „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo V. Š.“ pakeisti, paskirti V. Š. tarnybinę nuobaudą - griežtą papeikimą.

98Panaikinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. P1-16 „Dėl V. Š. atleidimo iš pareigų“.

99V. Š. gražinti į Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pareigas.

100Įpareigoti atsakovę apskaičiuoti ir išmokėti V. Š. vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo 2009 m. kovo 31 dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.

101Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Šidagienė,... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas skundais sujungtose bylose prašo teismo: 1) panaikinti Lietuvos... 4. Paaiškina, kad ginčijami įsakymai neteisėti, šiurkščiai pažeidžia jo,... 5. 1) dėl SAD ministro 2009-03-18 įsakymo paaiškina, kad LDB 2007 m. pradėjo... 6. Įgyvendinant Projektą iki 2008 m. spalio 14 d. finansavimo ir administravimo... 7. LDB buvo gautas SADM valstybės sekretoriaus 2009 m. kovo 4 d. potvarkis Nr.... 8. Dėl VPĮ 18 str. 3 dalies galimo pažeidimo, paaiškina, kad, jo nuomone, jis... 9. Šiuo metu jau pripažinti tinkamais naudoti Kaišiadorių, Kelmės, Plungės... 10. Be to, Pranešime apie tarnybinį nusižengimą nurodyta, kad pareiškėjas... 11. 2) dėl automobilių įsigijimo Klaipėdos, Alytaus ir Šiaulių TDB... 12. 3) dėl neatlikto LDB Centralizuotos vidaus audito tarnybos audito leidybinėje... 13. Atsakovė, atsikirsdama į skundus, prašo juos atmesti kaip nepagrįstus dėl... 14. 1) Dėl SADM ministro 2009-03-18 įsakymo Nr. P1-14 paaiškina, kad... 15. Gi VPĮ 18 str. 3 dalies pažeidimo faktas buvo nustatytas Potvarkiu. Atsakovė... 16. Atsakovė nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad skundžiamame įsakyme yra... 17. 2) SADM Vidaus audito skyrius 2008 m. gruodžio 29 d.-2009 m. vasario 13 d.... 18. 3) LDB direktoriaus kompetencija nustatyta LDB nuostatų 14 punkte ir LDB... 19. 4) pareiškėjo teiginys, kad, susipažinęs su 2009 m. vasario 24 d. audito... 20. Tretysis suinteresuotas asmuo atsiliepimu prašo skundą atmesti kaip... 21. Pareiškėjas bei jo atstovas, bylą nagrinėjant teisme, skundą palaikė.... 22. Atsakovės atstovė skundą prašė atmesti atsiliepime nurodytais argumentais.... 23. Skundas tenkintinas iš dalies. Faktinės bylos aplinkybės. Teisės aktų,... 24. 1.Dėl Ministro 2009-03-18 įsakymo Nr. P1-14 pagrįstumo.... 25. 1.1. SADM ir LDB 2007-07-03 pasirašė susitarimą Nr. ( - ) ,,Dėl Lietuvos... 26. LDB 2007-09-07 paskelbė atvirą konkursą ,,Kaišiadorių, Kelmės, Plungės... 27. Konkurso sąlygų bendrųjų nuostatų 14.2 punkte nustatyta, kad sudaroma... 28. LDB ir UAB ,,Vėtrūna“ 2007-11-28 sudarė vykdomo PHARE programos projekto... 29. Pasirašytos Rangos sutarties sudėtinės dalies Konkrečiųjų sąlygų... 30. SAD Ministro 2008-09-10 įsakymu Nr. A1-306 buvo skirtos Europos Sąjungos... 31. Viešųjų pirkimų tarnyba 2009-02-04 raštu Nr. 4S-357 informavo LDB ir CPVA,... 32. SADM valstybės sekretorius, vadovaudamasis Administravimo ir finansavimo... 33. Atsižvelgęs į šį potvarkį, LDB direktorius V. Š. 2009-03-05 įsakymu Nr.... 34. Komisijos pirmininkas 2009-03-06 pranešimu Nr. D5-37 pranešė LDB direktoriui... 35. SADM 2009-03-10 buvo gautas V. Š. paaiškinimas dėl galimo tarnybinio... 36. Atlikusi tarnybinio nusižengimo tyrimą, Komisija 2009-03-17 surašė išvadą... 37. SAD ministras, atsižvelgęs į Komisijos 2009-03-17 išvadą Nr. D5-44 ir... 38. Bylos medžiaga taip pat patvirtina, kad pareiškėjui SADM 2009 m. kovo 3 d.... 39. VAAT 2009-04-23 nutartimi administracinė byla Nr. I-1405-160/2009, kurioje... 40. 1.2. Vyriausybės 2007 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 323 „Dėl projektų, kurių... 41. Pagal 2007-07-03 Susitarimo dėl Lietuvos darbo biržos projekto, kurio... 42. Pagal 2008-10-14 SADM, CPVA ir LDB pasirašytą Projekto ,,Teritorinių darbo... 43. 1) 1996 m. rugpjūčio 13 d. Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 (toliau... 44. 2) 2002-04-23 Valstybės tarnybos įstatymo Nr. IX-855 15 str. 1 d. 4 punkto... 45. 3) SADM ministro 2006-11-13 įsakymu Nr. A1-306 patvirtintų Lietuvos darbo... 46. Cituotų teisės aktų, šioje byloje ginčo objektu esančios Rangos sutarties... 47. Tačiau, teismo nuomone, vertinant pareiškėjo neveikimo, už kurį paskirta... 48. 2002-04-23 Valstybės tarnybos įstatymo Nr. IX-855 (toliau- VTĮ) 2 str. 12... 49. Pareiškėjui tarnybinė nuobauda skirta inter alia už VTĮ 15 str. 1 d. 4... 50. Minėta, kad 2009-03-06 pranešimu Nr. D5-37 pareiškėjui buvo pranešta apie... 51. Tokia situacija neatitinka teisės aktų, reglamentuojančių tarnybinių... 52. LVAT administracinėje byloje Nr. A-63-651/2009 paliko nepakeistą VAAT... 53. Minėta, kad pareiškėjas paaiškinime dėl įtarimų teigė, kad avansinis... 54. LDB projekto ,,Teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra 2007-2010... 55. Pagal 2006 m. birželio 15 d. Užimtumo rėmimo įstatymo Nr. X-694 (URĮ) 38... 56. Komisija 2009-03-17 išvadoje Nr. D5-44 į šį argumentą pasitenkino... 57. Įvertinus visą, kas pasakyta, apie 2009-03-18 įsakymo pagrįstumą (neliko... 58. Antai administracinėje byloje Nr. A-842/2005 priimtame sprendime LVAT... 59. 2.Dėl 2009 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. P1-15 teisėtumo.... 60. 2.1.Dėl automobilių įsigijimo. ... 61. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-461... 62. Darbo rinkos politikos realizavimo ir Pasiūlos ir paklausos skyriams iki 2007... 63. Nustatyta, kad į LDB direktorių 2008 m. kovo 3 d. raštu Nr. S-236-(1.6.)... 64. SADM Vidaus audito skyrius atliko LDB veiklos ir finansinį auditą už 2008... 65. Audito ataskaitoje taip pat nustatyta, kad LDB Centralizuota vidaus audito... 66. Su Audito ataskaita LDB direktorius V. Š. pasirašytinai susipažino 2009 m.... 67. Nustatyta, kad LDB 2009 m. vasario 4 d. raštu Nr. SD-544 „Lietuvos darbo... 68. Ministras, susipažinęs su Audito ataskaita, 2009 m. kovo 9 d. įsakymu Nr.... 69. V. Š. 2009-03-09 buvo įteiktas Pranešimas apie galimą tarnybinį... 70. Pareiškėjas komisijai 2009 m. kovo 12 d. pateikė paaiškinimą „Dėl... 71. Komisija 2009 m. kovo 23 d. pateikė tyrimo išvadą Nr. D5-53 „Dėl Lietuvos... 72. Tad Komisijos Išvadoje Nuostatų punktų pažeidimai iš viso nėra... 73. 2.2. Nustatyta, kad LDB direktorius, susipažinęs su Audito ataskaita, 2009 m.... 74. LDB Direktorius, remdamasis komisijos 2009 m. kovo 17 d. išvadomis, 2009 m.... 75. 2.3. Minėta, kad 2009-03-23 Įsakyme dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo... 76. Valstybės tarnybos įstatymo (VTĮ) 15 str. 1 d. 4 punktas (2005-12-22... 77. Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių... 78. LDB direktoriaus kompetencija nustatyta Lietuvos darbo biržos prie Socialinės... 79. SADM ministro 2004-11-23 įsakymu Nr. A1-260 patvirtinto Lietuvos darbo biržos... 80. Vadovaujantis LDB nuostatų 10.45 punktu, LDB, vykdydama jai pavestus... 81. Tad pareiškėjas pagrįstai nubaustas už tai, kad TDB įsigyjant... 82. Tačiau, įvertinus šio sprendimo išvadas dėl reikalavimų reiškiant... 83. 2.4. Dėl neatlikto LDB Centralizuotos vidaus audito tarnybos audito... 84. Minėta, kad Komisijos Išvadoje konstatuota, kad LDB direktorius, nesiimdamas... 85. Nustatyta, kad LDB direktoriaus įsakymais Širvintų darbo biržos veikla 2006... 86. Nustatyta, kad pagal LDB direktoriaus įsakymus Varėnos darbo biržos veikla... 87. Pagal LDB direktoriaus įsakymus Varėnos darbo biržos veikla 2008 metais buvo... 88. 2.5. Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 2 str. 4 dalis (2007-10-11... 89. Įvertinus tokį reglamentavimą, laikytina, kad atlikti Varėnos ir Širvintų... 90. 2.6. Vadovaudamasis VTĮ 44 str. 1 d. 18 punktu ir atsižvelgęs į Ministro... 91. 2.7. Vadovaujantis VTĮ 29 str. 3 ir 4 dalimis (2003-07-04 įstatymo Nr.... 92. Pagal VTĮ 29 str. 6 dalį šiurkščiu pažeidimu laikoma: 1) valstybės... 93. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 94. n u s p r e n d ė :... 95. skundą patenkinti iš dalies.... 96. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009m. kovo 18d.... 97. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. kovo 23 d.... 98. Panaikinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m.... 99. V. Š. gražinti į Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo... 100. Įpareigoti atsakovę apskaičiuoti ir išmokėti V. Š. vidutinį darbo... 101. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...