Byla Ik-985-171/2012
Dėl įsakymo panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys: A. S., J. J., J. A., D. B., S. V., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irenos Paulauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Dzedulionio ir Ernesto Spruogio, sekretoriaujant Jūratei Domarkaitei, dalyvaujant pareiškėjai prokurorei Ugnei Arlauskaitei-Rinkevičienei, atsakovo atstovams Viliui Margeliui ir Renaldui Viščiniui, trečiajam suinteresuotam asmeniui D. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, pareiškimą atsakovei Druskininkų savivaldybės administracijai dėl įsakymo panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys: A. S., J. J., J. A., D. B., S. V., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos).

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu (I t., b. l. 1–8), kuriame prašė panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-31 įsakymą Nr. V35-193.

5Pareiškimą grindė tuo, kad ginčo žemės sklypo dalies, detaliajame plane pažymėtos ( - ), plotas sudaro 0,5404 ha, o į jį patenkančios miško žemės dalis sudaro 0,5 ha, ir tai rodo, kad miško naudmenos žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )) sudarė daugiau kaip 90 procentų visų naudmenų, todėl remiantis 1995-12-15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1569 „Dėl įsiterpusių į žemės ūkio paskirties žemėnaudas miškų priskyrimo miškų ūkio paskirties žemei“ 2 punktu, tokiam žemės sklypui privalėjo būti nustatyta miškų ūkio, o ne žemės ūkio paskirtis. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad detaliuoju planu formuojamo žemės sklypo dalyje, pažymėtoje ( - ), yra neteisėtai suteikiama teisė statyti inžinerinius statinius, o tai prieštarauja Miškų įstatymo 2 str., kuris miško žemėje leidžia statyti tik tokius statinius, kurie yra siejami su miškų ūkio veikla.

6Atsakovė Druskininkų savivaldybės administracija su pareiškimu nesutiko (I t., b. l. 89–92), nurodė, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad sklype ( - ) nustatyti servitutai patenka į miško žemę, kadangi miško žemė sklype ( - ) sudaro mažiau kaip 90 procentų.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė miškų tarnyba su pareiškėjo reikalavimu sutiko (I t., b. l. 127–129), paaiškino, kad ginčijamu įsakymu patvirtinto detaliojo plano sprendiniai prieštarauja teisės aktų reikalavimams.

8Pareiškėjas 2012-01-20 pateikė teismui pareiškimo dėl Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo panaikinimo atsisakymą (II t., b. l. 1–4), kuriame nurodė, kad atsisako 2011-09-01 pareiškime keliamo reikalavimo panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-31 įsakymą Nr. V35-193, kuriuo patvirtintas 1,21 ha žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) detalusis planas ir jo sprendiniai, bei prašo administracinę bylą nutraukti.

9Paaiškino, kad Druskininkų miesto savivaldybė elektroniniu paštu Vilniaus apygardos prokuratūrai pateikė 2012-01-09 Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. V35-17 „Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis žemės sklype, Jaskonių k., Druskininkų sav. (kadastrinis Nr. ( - ))“ nuorašą bei su šio įsakymo priėmimu susijusius dokumentus, iš kurių matyti, kad 2002-01-09 savivaldybėje buvo gautas trečiųjų suinteresuotų asmenų prašymas dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis. Nurodytu įsakymu ginčo žemės sklype, detaliuoju planu projektuojamoje sklypo dalyje, pažymėtoje ( - ), 12 100 m2 miško žemės plotas buvo paverstas kitomis naudmenomis ir nustatyta 1 287 Lt piniginė kompensacija už minėto miško žemės ploto pavertimą kitomis naudmenomis.

10Pareiškėjas teigia, kad faktinės aplinkybės rodo, jog Druskininkų miesto savivaldybės administracija, remdamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. 1131 „Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ 17 punktu, priėmė sprendimą miško žemę paversti kitomis naudmenomis, o, priėmus tokį sprendimą ir nesant teisinių pagrindų jį pripažinti niekiniu ir negaliojančiu, ginčijamu detaliuoju planu nustatyta galimybė žemės sklypo dalyje, pažymėtoje ( - ), statyti inžinerinius statinius neprieštarauja galiojantiems teisės aktų reikalavimams.

11Teismo posėdyje pareiškėja palaikė pateiktą prašymą, prašė bylą nutraukti. Atsakovės atstovai ir trečiasis suinteresuotas asmuo D. B. su pareiškėjos prašymu dėl pareiškimo atsisakymo sutiko (II t., b. l. 24–25).

12Byla nutrauktina.

13Pareiškėjas ginčijo detalųjį planą tuo aspektu, kad ginčo žemės sklypo dalies, detaliajame plane pažymėtos ( - ), plotas sudaro 0,5404 ha, o į jį patenkančios miško žemės dalis sudaro 0,5 ha (VĮ Registrų centro išrašo apie žemės sklypą duomenys), o tai rodo, kad miško naudmenos žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), sudarė daugiau kaip 90 procentų visų naudmenų, todėl, remiantis 1995-12-15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1569 „Dėl įsiterpusių į žemės ūkio paskirties žemėnaudas miškų priskyrimo miškų ūkio paskirties žemei“ 2 punktu, tokiam žemės sklypui privalėjo būti nustatyta miškų ūkio, o ne žemės ūkio paskirtis.

14Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad Valstybinei miškų tarnybai atlikus patikrinimą vietoje, 2011-11-10 pažymoje apie taksacinius rodiklius Nr. ( - ) (I t., b. l. 136) nurodyta, kad miško žemės plotas ginčo žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), sudaro 0,47 ha, o ne 0,50 ha, kaip buvo nurodyta VĮ Registrų centro išraše (I t., b. l. 68–69).

15Atsižvelgus į nustatytus duomenis, darytina išvada, kad pasikeitusius LR miškų valstybės kadastro duomenis aptariamo žemės sklypo daliai detaliuoju planu nustatyta žemės ūkio naudojimo paskirtis nepažeidžia teisės aktų reikalavimų, kadangi miško naudmenos sudaro mažiau kaip 90 procentų visų naudmenų (sudaro 86,97 proc.).

16Pareiškėjas Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-31 įsakymą Nr. V35-193 prašė panaikinti taip pat ir dėl to, kad įsakymu patvirtintu detaliuoju planu formuojamo žemės sklypo dalyje, pažymėtoje ( - ), yra neteisėtai suteikiama teisė statyti inžinerinius statinius, o tai prieštarauja Miškų įstatymo 2 str., kuris miško žemėje leidžia statyti tik su miškų ūkio veikla siejamus statinius.

17Iš 2010-09-21 pažymos apie grafinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis miškų žemėlapio fragmento Nr. ( - ) (I t., b. l. 130–131) matyti, kad į ginčo žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ), patenka 288 kvartalo 22 ir 23 taksaciniai sklypai ir miško žemės plotas ginčo žemės sklype (1,21 ha) sudaro 0,4 ha.

182011-11-05 Valstybinės miškų tarnybos Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų patikrinimo akte ( - ) (I t., b. l. 132) nurodyta, kad ginčo žemės sklype yra išskirtas 22A taksacinis miško sklypas, kurio plotas sudaro 0,07 ha. Prie šio patikrinimo akto pridėtame priede – aerofotografinėje nuotraukoje (I t., b. l. 133) – be pažymėtų miško žemės naudmenų taip pat yra išskirtas planuojamo detaliuoju planu žemės sklypo dalies ( - ) grafinis vaizdas (mėlyna linija), iš kurio galima spręsti, kad visos miško naudmenos ginčo žemės sklype patenka į žemės sklypo dalį, detaliajame plane pažymėtą ( - ).

19Pareiškėjas nurodo, kad buvo patikslintas miškų valstybės kadastras ir papildomai inventorizuotas 0,07 ha miško žemės plotas buvo priskirtas 22 taksaciniam sklypui (2011-11-10 pažyma Nr. ( - )). Iš 2011-11-10 pažymos apie taksacinius rodiklius Nr. ( - ) matyti, kad miško žemės plotas ginčo žemės sklype šiuo metu sudaro 0,47 ha.

202002-01-09 Druskininkų savivaldybėje gautas trečiųjų suinteresuotų asmenų prašymas dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis (II t., b. l. 6).

21Druskininkų savivaldybės administracijos 2012-01-09 įsakymu Nr. V35-17 (II t., b. l. 7) ginčo žemės sklype, detaliuoju planu projektuojamoje sklypo dalyje, pažymėtoje ( - ), 12 100 m2 miško žemės plotas buvo paverstas kitomis naudmenomis ir nustatyta 1 287 Lt piniginė kompensacija už minėto miško žemės ploto pavertimą kitomis naudmenomis.

22Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Druskininkų savivaldybės administracija, remdamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. 1131 „Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ 17 punktu, priėmė sprendimą miško žemę paversti kitomis naudmenomis.

23Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2012-01-06 raštas Nr. (12-2)-D8-202 (II t., b. l. 19) bei 2012-01-17 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos raštas Nr. (6.5)-2D-760) (II t., b. l. 22–23) patvirtina, kad priėmus atitinkamą teisės aktuose nustatytą sprendimą paversti miško žemę kitomis naudmenomis, ginčijamu detaliuoju planu nustatyta galimybė žemės sklypo dalyje, pažymėtoje ( - ), statyti inžinerinius statinius neprieštarauja galiojantiems teisės aktų reikalavimams.

24Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 straipsnis nustato, kad pareiškėjas turi teisę atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Teismas nutraukia bylą, jeigu skundą padavęs asmuo jo atsisako ir jam yra žinomos skundo atsisakymo pasekmės (Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 p.).

25Kadangi atsakovės priimti sprendimai lėmė, kad ginčijamas detalusis planas šiuo metu galiojančių teisės aktų reikalavimų nepažeidžia, pareiškėjas atsisako pareiškimo reikalavimų ir prašo administracinę bylą nutraukti, aplinkybių, leidžiančių tvirtinti, jog bylos nutraukimas prieštarauja įstatymui ar viešajam interesui arba pažeidžia kieno nors teises ar įstatymų saugomus interesus, nenustatyta, teismas administracinę bylą Nr. I-985-171/2012 (proceso Nr. 3-61-3-01856-2011-7) nutraukia.

26Pareiškėjui išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (Administracinių bylų teisenos įstatymo 102 str. 3 d.).

27Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str., 101 str. 3 p., 102 str., 105 str., 106 str., 148 str. ir 149 str. 3 d.,

Nutarė

28Pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą tenkinti ir administracinę bylą Nr. I-985-171/2012 (proceso Nr. 3-61-3-01856-2011-7) nutraukti.

29Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu (I t., b. l. 1–8), kuriame... 5. Pareiškimą grindė tuo, kad ginčo žemės sklypo dalies, detaliajame plane... 6. Atsakovė Druskininkų savivaldybės administracija su pareiškimu nesutiko (I... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė miškų tarnyba su pareiškėjo... 8. Pareiškėjas 2012-01-20 pateikė teismui pareiškimo dėl Druskininkų... 9. Paaiškino, kad Druskininkų miesto savivaldybė elektroniniu paštu Vilniaus... 10. Pareiškėjas teigia, kad faktinės aplinkybės rodo, jog Druskininkų miesto... 11. Teismo posėdyje pareiškėja palaikė pateiktą prašymą, prašė bylą... 12. Byla nutrauktina.... 13. Pareiškėjas ginčijo detalųjį planą tuo aspektu, kad ginčo žemės sklypo... 14. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad Valstybinei miškų... 15. Atsižvelgus į nustatytus duomenis, darytina išvada, kad pasikeitusius LR... 16. Pareiškėjas Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus... 17. Iš 2010-09-21 pažymos apie grafinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės... 18. 2011-11-05 Valstybinės miškų tarnybos Lietuvos Respublikos miškų... 19. Pareiškėjas nurodo, kad buvo patikslintas miškų valstybės kadastras ir... 20. 2002-01-09 Druskininkų savivaldybėje gautas trečiųjų suinteresuotų... 21. Druskininkų savivaldybės administracijos 2012-01-09 įsakymu Nr. V35-17 (II... 22. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Druskininkų... 23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2012-01-06 raštas Nr. (12-2)-D8-202... 24. Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 straipsnis nustato, kad... 25. Kadangi atsakovės priimti sprendimai lėmė, kad ginčijamas detalusis planas... 26. Pareiškėjui išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą... 27. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str., 101... 28. Pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį... 29. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju...