Byla Ik-2911-561/2011
Dėl nutarimo panaikinimo arba pakeitimo (trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Mefodijos Povilaitienės ir Broniaus Januškos, sekretoriaujant Daliai Švilpienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei L. M., atsakovės atstovėms Vitai Vaičekauskaitei ir Kristinai Grigaitei, trečiojo suinteresuotojo asmens atstovėms Irenai Poškienei ir Daliai Skučaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Kosvila Baltic“ skundą atsakovei Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai dėl nutarimo panaikinimo arba pakeitimo (trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos).

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėja UAB „Kosvila Baltic“ su skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) 2011-04-20 nutarimą Nr. 12PS-7 (toliau – ir 2011-04-20 nutarimas) ir neskirti baudos, o teismui manant, kad bauda yra paskirta pagrįstai, sumažinti paskirtos baudos dydį ir išdėstyti jos mokėjimą dalimis per 12 mėnesių, atsižvelgiant į lengvinančias aplinkybes.

4UAB „Kosvila Baltic“ (toliau – ir Bendrovė) paaiškino, kad 2011-04-20 nutarimu UAB „Kosvila Baltic“ skirta 10000 Lt bauda už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo (toliau – Įstatymas) 8 str. 1 ir 7 punktų pažeidimus. Su 2011-04-20 nutarimu nesutinka, nes mano, kad jis priimtas, neatsižvelgiant į svarbias aplinkybes, protingumo, teisingumo bei proporcingumo principus, todėl yra naikintinas kaip nepagrįstas.

5UAB „Kosvila Baltic“ atkreipė dėmesį, jog dėl vonios druskų „Bamboo & Kumquat“ (( - )), „Mango & Mandarin“ (( - )), „Papaya & Strawberry“ (( - )) ir „Passion fruit & Lavender“ (( - )) (toliau – Vonios druskos) buvo priimtas Tarnybos 2010-10-21 nutarimas Nr. 12PS-29 (toliau – ir 2010-10-21 nutarimas), kuriuo minėtos Vonios druskos įvardintos kaip pavojingos, o Bendrovei paskirta 3000 Lt bauda. Pastarasis 2010-10-21 nutarimas buvo apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (toliau – VAAT), kuris 2011-04-14 priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. I-1502-562/2011, kuriuo UAB „Kosvila Baltic“ skundą tenkino iš dalies – 2010-10-21 nutarimą panaikino ir grąžino bylą Tarnybai. VAAT 2011-04-14 sprendimu panaikino Tarnybos 2010-10-21 nutarimą, kuriuo Vonios druskos buvo įvardintos kaip nesaugūs gaminiai, o tai reiškia, kad UAB „Kosvila Baltic“ nepadarė jokio pažeidimo ir į rinką pateikė saugias prekes, todėl 2011-04-20 nutarimas yra beprasmis.

6Bendrovė atkreipė dėmesį, kad, galiojant 2010-10-21 nutarimui, UAB „Kosvila Baltic“ ėmėsi veiksmų ir išėmė iš apyvartos ginčijamas prekes. Tai patvirtina ir 2011-04-20 nutarime minima informacija, kad UAB „Kosvila Baltic“ raštu patvirtino, jog pašalino iš rinkos Vonios druskas, pateikė prekių įsigijimo dokumentus, buvusių platintojų sąrašą, likučius bendrovės sandėlyje ir kitą reikiamą informaciją. Per atsitiktinumą keletas pakelių Vonios druskų liko pas pardavėją UAB „Plungės papartis“. Pastarojoje parduotuvėje Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos (toliau – Inspekcija) atliko patikrinimą ir rado tris pakelius Vonios druskų, kurios nebuvo išimtos iš prekybos. Dėl šio fakto Inspekcija surašė protokolą, kuo remiantis Tarnyba priėmė 2011-04-20 nutarimą paskirti 10000 Lt baudą UAB „Kosvila Baltic“. Mano, kad keleto pakelių neišėmimas iš rinkos negali sąlygoti 10000 Lt dydžio baudos skyrimo, nes: 1) 2010-10-21 nutarimas, kuriuo dėl Vonios druskų pateikimo į rinką buvo paskirta bauda, yra teismo panaikintas; 2) UAB „Kosvila Baltic“, kaip sąžininga įmonė, ėmėsi visų priemonių ir pašalino iš rinkos pateiktas prekes; 3) kelių pakelių Vonios druskos visos Lietuvos mastu nepastebėjimas – tiesiog žmogiška klaida. Taigi, ginčijamas 2011-04-20 nutarimas yra nepagrįstas, nes, VAAT panaikinus 2010-10-21 nutarimą, nėra pagrindo, kuriuo remiantis būtų galima teigti, kad buvo pažeistas Įstatymo 8 str. 1 punktas. Bendrovė tvirtina laikiusis visų reikalavimų, ėmusis priemonių ir išėmusi iš rinkos prekes, todėl skirti 10000 Lt baudą už kelių pakelių neišėmimą iš rinkos yra neprotinga. Be to, šiuo atveju nėra jokios tyčios. Taip pat pabrėžė, kad kelių pakelių neišėmimas iš rinkos nepadarė jokios žalos, o jos ir padaryti negali, nes šie gaminiai nėra pavojingi. Atkreipė dėmesį, kad Tarnyba, priimdama 2010-10-21 nutarimą, tik konstatavo kaip atrodo kosmetikos gaminiai, tačiau jų pavojingumui nepateikė jokių argumentų. Neatlikta ekspertizė, nenustatyti žalos padarymo atvejai. Taigi, nesilaikyta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimo, įpareigojančio sprendimą pagrįsti nustatytais faktais.

7Bendrovės teigimu, ginčijamas 2011-04-20 nutarimas priimtas, neatsižvelgiant į lengvinančias aplinkybes ir nesivadovaujant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005-11-05 nutarimu, kuriame aiškiai pažymėta, jog tarp siekimo nubausti ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra (proporcingumas), už teisės pažeidimus nustatytos sankcijos (nuobaudos, bausmės) turi būti proporcingos šiems pažeidimams. Bendrovė visuomet bendradarbiavo su Tarnyba, netrukdė patikrinimui, pateikė visą reikiamą informaciją apie kosmetikos gaminius, jų kiekį bei savybes. Neneigia, kad per žmogišką klaidą keli pakeliai Vonios druskos buvo palikti vienoje Plungės miesto parduotuvių, tačiau, sužinojus apie jų buvimą, Vonios druskos iš rinkos buvo nedelsiant pašalintos. Todėl baudos skyrimas šiuo atveju yra netikslingas, nes teismas yra panaikinęs 2010-10-21 nutarimą, kuriuo skirta bauda už nesaugių prekių pateikimą į rinką. Be to, jau vien prekių išėmimas iš rinkos yra ekonominė sankcija, todėl papildomos sankcijos skyrimas yra neproporcingas.

8Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos UAB „Kosvila Baltic“ atstovė skundą palaikė ir prašė jį tenkinti, pabrėždama, kad reikalavimas šioje byloje yra alternatyvus, kadangi priimtas 2010-10-21 nutarimas šiai dienai yra panaikintas. Prašė panaikinti 2011-04-20 nutarimą, tačiau, jei teismas pripažins, kad gaminys nesaugus, – sumažinti Bendrovei paskirtą baudą.

9Atsakovė Tarnyba atsiliepime į pareiškėjos UAB „Kosvila Baltic“ skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, nurodydama, kad Tarnybos komisija, vadovaudamasi Įstatymo 27 str. 1 dalimi, išnagrinėjo bylą pagal Inspekcijos 2010-10-28 Produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolą Nr. 7ŠTP-10-1826-108 dėl UAB „Kosvila Baltic“ pavojingų kosmetikos produktų patekimo į rinką (toliau – ir 2010-10-28 protokolas). Protokole nurodyta, kad Inspekcija, atlikusi patikrinimą UAB „Kosvila Baltic“, 2010-10-28 surašė patikrinimo aktą Nr. 7ŠTP-10-1532-97 (toliau – ir 2010-10-28 patikrinimo aktas). Protokole taip pat pažymėta, kad kosmetikos gaminių importuotojas UAB „Kosvila Baltic“ Inspekcijos 2010-06-09 sprendimu dėl pavojingo produkto Nr. 7PS-10-137-67 (toliau – ir Sprendimas) buvo įpareigotas nedelsiant pašalinti iš rinkos pavojingas (nesaugias) Vonios druskas ir įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su šiais pavojingais gaminiais. Inspekcijos pateiktuose dokumentuose – 2010-10-28 protokole, 2010-10-28 patikrinimo akte bei Sprendime – nustatyta, kad UAB „Kosvila Baltic“ pateikė į rinką pavojingus produktus – Vonios druską ir nevykdė Inspekcijos Sprendimo (uždrausti tiekti į rinką pavojingas Vonios druskas) bei įpareigojimo nedelsiant pašalinti šiuos pavojingus gaminius iš rinkos ir įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingais gaminiais riziką), ir tuo pažeidė Įstatymo 8 str. 1 ir 7 punktus. Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 23 str. 5 dalimi, už Įstatymo 8 str. 1 ir 7 punktų pažeidimą 2011-04-20 nutarimu skyrė UAB „Kosvila Baltic“ 10000 Lt baudą.

10Nepagrįstas, Tarnybos teigimu, Bendrovės skundo teiginys, kad Tarnyba, priimdama 2011-04-20 nutarimą, neatsižvelgė į esamas aplinkybes, protingumą, teisingumą bei proporcingumą. Pabrėžė, kad Tarnyba 2011-04-20 nutarimą priėmė, vadovaudamasi Inspekcijos kartu su visa medžiaga pateiktu protokolu bei pateiktais rašytiniais įrodymais, išklausiusi bylos nagrinėjimo proceso dalyvių paaiškinimus ir apibendrinusi bylos medžiagoje nustatytų aplinkybių visumą. Nesutinka Tarnyba ir su UAB „Kosvila Baltic“ skundo teiginiu, kad VAAT panaikinus Tarnybos 2010-10-21 nutarimą, reiškia, kad Bendrovė nepadarė jokio pažeidimo ir į rinką pateikė saugias prekes, todėl 2011-04-20 nutarimas yra beprasmis. Paaiškino, kad Inspekcija dar 2010-06-09 Sprendimu uždraudė tiekti į rinką pavojingas Vonios druskas ir įpareigojo nedelsiant pašalinti šiuos pavojingus gaminius iš rinkos bei įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingais gaminiais riziką. 2010-10-28 atlikusi patikrinimą, Inspekcija nustatė, kad UAB „Kosvila Baltic“ nevykdė Sprendime duoto įpareigojimo nedelsiant pašalinti iš rinkos pavojingas (nesaugias) Vonios druskas ir įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su šiais pavojingais gaminiais. Nurodyti pavojingi kosmetikos gaminiai 2010-10-28 atliekant patikrinimą rasti realizuojami UAB „Plungės papartis“ parduotuvėje ( - ) g. 18, Plungė. UAB „Kosvila Baltic“, nevykdydama būtent šio Inspekcijos Sprendimo (o ne ankstesnio Tarnybos 2010-10-21 nutarimo) pažeidė pareigą vykdyti kontrolės institucijų nurodymus ir reikalavimus ir tokiu būdu pažeidė Įstatymo 8 str. 1 ir 7 punktus, už kurių pažeidimą Bendrovei kyla atsakomybė pagal Įstatymo 23 str. 5 dalį.

11Tarnyba paaiškino, kad Tarnyba, gavusi su Sprendimu susijusią medžiagą, vadovaudamasi Įstatymo 23 str. 1 dalimi, už Įstatymo 8 str. 1 punkto ir 9 str. 1 punkto pažeidimą 2010-10-21 nutarimu skyrė UAB „Kosvila baltic“ 3000 Lt baudą. Šį nutarimą UAB „Kosvila Baltic“ 2010-12-06 apskundė VAAT, kuris 2011-04-14 sprendimu, įvertinęs 2010-10-21 nutarimą dalyje dėl Vonios druskų, pažymėjo, kad Tarnyba 2010-10-21 nutarime pagrįstai pripažino nurodytus kosmetikos gaminius (Vonios druskas) pavojingais gaminiais Įstatymo 3 str. 5, 6 dalių nuostatų prasme ir konstatavo, kad UAB „Kosvila Baltic“, pateikdama šiuos kosmetikos gaminius į Lietuvos rinką, pažeidė Įstatymo 8 str. 1 punkte ir 9 str. 1 punkte nustatytus reikalavimus. Dėl Tarnybos 2010-10-21 nutarimo pagrįstumo kitoje jo dalyje (UAB „Kosvila Baltic“ platinamų plaukų dažų ir dažomųjų balzamų atitikimo teisės aktų reikalavimams) šiuo metu ginčas nagrinėjamas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. Atsižvelgiant į tai, skundžiamo 2011-04-20 nutarimo kontekste Tarnybai nėra aišku, kodėl Bendrovė pakartotinai analizuoja Tarnybos 2010-10-21 nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą.

12Nepagrįstas, Tarnybos teigimu, Bendrovės skundo teiginys, kad pavojingų produktų išėmimas iš rinkos turėtų būti prilyginamas atsakomybės taikymui Įstatymo prasme, nes Įstatyme nėra numatyta, jog išėmus pavojingus produktus iš rinkos, tai prilyginama baudai, o bauda gali būti netaikoma. Taip pat pažymėjo, jog tam, kad būtų taikoma Įstatymo 23 str. 5 dalis, užtenka tik nustatyti Tarybos ar kontrolės institucijų reikalavimų pašalinti pavojingus produktus iš rinkos ar juos sunaikinti nevykdymo faktą, tačiau neturi būti padaroma konkreti žala vartotojams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30(2) straipsniu, skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Tarnyba tokių aplinkybių nenustatė, tačiau skyrė UAB „Kosvila Baltic“ netgi mažesnę nei skirtinas vidurkis baudą, kuri, Tarnybos nuomone, yra adekvati pažeidimui ir atgrasanti.

13Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, mano, kad Tarnyba priėmė teisėtą ir pagrįstą 2011-04-20 nutarimą, kuriuo konstatavo, kad UAB „Kosvila Baltic“ nevykdė Inspekcijos Sprendime nurodyto įpareigojimo, pateikdama į rinką pavojingus produktus – Vonios druskas – kurie neatitiko Įstatyme saugiam gaminiui ar saugiai paslaugai nustatytų reikalavimų, ir tuo pažeidė Įstatymo 8 str. 1 bei 7 punktus, už kurių pažeidimą, vadovaujantis Įstatymo 23 str. 5 dalimi, buvo skirta 10000 Lt bauda.

14Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Tarnybos atstovės palaikė atsiliepime į UAB „Kosvila Baltic“ skundą išdėstytus argumentus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Papildomai akcentavo, kad šioje byloje ginčo dėl Vonios druskų pavojingumo nėra, nes tai, kad Vonios druska yra nesaugus produktas, buvo nustatyta 2010-06-09 Inspekcijos Protokolu ir Sprendimu, o Inspekcijos 2010-06-09 Sprendimas nebuvo skųstas. Bendrovei 10000 Lt bauda skirta už Sprendimo pašalinti nesaugius produktus iš rinkos nevykdymą. Atsitiktinumas šiuo atveju nėra faktorius, nes Įstatymas numato, kad tik saugūs produktai gali būti rinkoje, todėl, ar buvo tyčia ar ne, nėra vertinama.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo Inspekcija atsiliepime į pareiškėjos UAB „Kosvila Baltic“ skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, paaiškindama, kad Inspekcija, atlikusi patikrinimą, nustatė, kad Bendrovė pateikė į Lietuvos rinką kosmetikos gaminius – Vonios druskas, kurie neatitinka Lietuvos higienos normos HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai. Bendrieji reikalavimai. Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2003-12-23 įsakymu Nr. V-757 (toliau – Lietuvos higienos norma), 30 punkto reikalavimų ir Įstatymo 3 str. 5 dalyje pateikto saugaus gaminio sąvokos. Inspekcija 2010-05-31 patikrinimo akte Nr. 7PS-10-934-77 (toliau – ir 2010-05-31 patikrinimo aktas) nurodė, kad UAB „Kosvila Baltic“, pateikdama į Lietuvos rinką minėtus kosmetikos gaminius, pažeidė Įstatymo 8 str. 1 punkto ir 9 str. 1 punkto nuostatas, numatančias, kad platintojo pareiga užtikrinti gaminių saugą ir tiekti rinkai saugius gaminius. Vadovaudamasi Įstatymo 14, 16, 17 straipsniais ir siekdama, kad pavojingas produktas nepatektų vartotojams, Inspekcija 2010-06-09 priėmė Sprendimą dėl pavojingų produktų, kuriuo uždraudė UAB „Kosvila Baltic“ Vonios druskų pateikimą į rinką ir įpareigojo Bendrovę nedelsiant pašalinti pavojingus gaminius iš rinkos. Sprendimą Bendrovė privalėjo vykdyti nuo jo gavimo momento.

16Inspekcija atkreipė dėmesį, jog Bendrovė 2010-06-28 raštu informavo Inspekcijos Panevėžio skyrių, kad Vonios druskas pašalino iš rinkos, tačiau 2010-10-28 Inspekcija (2010-10-28 patikrinimo aktas) surado rinkoje tuos pačius Bendrovės nepašalintus iš rinkos kosmetikos gaminius. 2010-10-28 patikrinimo akte Inspekcija konstatavo, kad UAB „Kosvila Baltic“ nevykdė Inspekcijos 2010-06-09 Sprendimo dėl pavojingo produkto – Vonios druskų – pašalinimo iš rinkos bei įpareigojimo įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su šiais pavojingais gaminiais, ir tuo pažeidė Įstatymo 8 str. 1 punkto reikalavimus.

17Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir į tą aplinkybę, kad Bendrovė jau anksčiau buvo pateikusi į rinką nesaugius gaminius ir nevykdė Inspekcijos reikalavimų pašalinti pavojingus produktus iš rinkos, Inspekcija mano, kad Tarnybos 2011-04-20 nutarimas priimtas, vadovaujantis nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei teisės aktų reikalavimais ir yra teisėtas.

18Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuoto asmens Inspekcijos atstovės palaikė atsiliepime į UAB „Kosvila Baltic“ skundą išdėstytus argumentus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Papildomai akcentavo, kad Inspekcijos Sprendimas pašalinti nesaugų produktą iš rinkos apskųstas nebuvo, o skųsti jį Bendrovė galėjo. Bendrovės pareiga – išimti iš rinkos nesaugų produktą ir informuoti vartotojus. Pažymėjo, kad nesaugūs produktai pakartotinai buvo rasti maisto prekių, o ne kosmetikos prekių, parduotuvėje. Taip pat atkreipė dėmesį, jog apie Inspekcijos 2010-06-09 Sprendimą buvo paskelbta RAPEX sistemoje, o jei informacija yra paskelbta šioje sistemoje, ji nėra kvestionuojama. Nurodė, kad parduotuvėje buvo rasti trys pakeliai Vonios druskų – visų rūšių po vieną. Kadangi Vonios druskų pavojingumas jau buvo nustatytas, nėra svarbu, koks kiekis jų buvo rastas.

19Byloje kilęs ginčas dėl Tarnybos 2011-04-20 nutarimo, kuriuo UAB „Kosvila Baltic“ paskirta 10000 Lt bauda, teisėtumo ir pagrįstumo.

20Byloje ištirti ir surinkti įrodymai patvirtina, kad Inspekcijos Panevėžio skyriaus inspektorė atliko patikrinimą UAB „Kosvila Baltic“ parduotuvėje „Martina 11“, esančioje ( - ), Panevėžyje, dėl Bendrovės tiekiamų į rinką kosmetikos gaminių atitikties teisės aktų reikalavimams, ir surašė 2010-05-31 patikrinimo aktą (b. l. 94-97). Šiame patikrinimo akte nurodė, kad importuotoja UAB „Kosvila Baltic“ pateikė į Lietuvos rinką kosmetikos gaminius – Vonios druskas (b. l. 68-71), kurių pakuočių forma, dydis, spalva, išvaizda, vaizdiniai, ženklinimas imituoja populiarius maisto produktus ir klaidina vartotojus, tuo pažeidžiant Lietuvos higienos normos 30 punkto reikalavimus. Taip pat nurodė, kad šie kosmetikos gaminiai neatitinka Įstatymo 3 str. 5 dalyje pateikto saugaus gaminio sąvokos apibūdinimo ir konstatavo, kad UAB „Kosvila Baltic“, pateikdama į Lietuvos rinką minėtus kosmetikos gaminius, pažeidė Įstatymo 8 str. 1 punkto reikalavimus.

21Inspekcijos Panevėžio skyrius, vadovaudamasis Įstatymo 14, 16, 17 straipsniais ir siekdamas, kad pavojingas produktas nepatektų vartotojams, 2010-06-09 priėmė Sprendimą dėl pavojingų produktų (b. l. 76-78), kuriuo nusprendė nedelsiant uždrausti produktų – Vonios druskos – pateikimą į rinką ir įpareigojo UAB „Kosvila Baltic“ nedelsiant pašalinti šiuos pavojingus gaminius iš rinkos bei įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingais produktais riziką. Sprendime nurodė, kad jį privaloma vykdyti nuo jo gavimo momento ir, kad Sprendimas per 20 dienų nuo jo priėmimo momento gali būti apskųstas VAAT. Be kita ko, pažymėjo, kad kreipimasis į teismą nesustabdo Sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip. Kaip matyti iš Sprendimo turinio, Bendrovės atstovė su šiuo Sprendimu susipažino jo priėmimo dieną, t. y. 2010-06-09, o tai reiškia, kad Sprendimą Bendrovė privalėjo vykdyti nuo 2010-06-09.

22Inspekcijos Panevėžio skyrius 2010-06-10 raštu Nr. 3PS-206 „Dėl rinkoje nustatytų pavojingų produktų“ patikrinimo medžiagą perdavė Tarnybai (b. l. 118-119).

23Įvertinus VAAT 2011-04-14 sprendimą administracinėje byloje Nr. I-1502-562/2011, matyti, kad Tarnyba, įvertinusi Inspekcijos pateiktą medžiagą, 2010-10-21 priėmė nutarimą Nr. 12PS-29, kuriuo, vadovaujantis Įstatymo 23 str. 1 dalimi, už Įstatymo 8 str. 1 punkto ir 9 str. 1 punkto pažeidimą skyrė UAB „Kosvila Baltic“ 3000 Lt baudą. VAAT, išnagrinėjęs Bendrovės skundą dėl Tarnybos 2010-10-21 nutarimo panaikinimo, dalyje dėl Bendrovės pateiktų į rinką pavojingų produktų – Vonios druskos – padarė išvadą, kad Tarnyba pagrįstai nustatė, jog UAB „Kosvila Baltic“ į Lietuvos rinką pateiktų kosmetikos gaminių – Vonios druskos – vartotojai, ypač vaikai ir pagyvenę žmonės, gali supainioti, paragauti ir praryti, prarijus – uždusti ar užspringti, o tai kelia rimtą pavojų vartotojų, ypač vaikų ir pagyvenusių žmonių, sveikatai ir gyvybei, todėl Tarnyba 2010-10-21 nutarime pagrįstai pripažino nurodytus kosmetikos gaminius pavojingais gaminiais Įstatymo 3 straipsnio 5, 6 dalių nuostatų prasme ir konstatavo, kad UAB „Kosvila Baltic“, pateikdama šiuos kosmetikos gaminius į Lietuvos rinką, pažeidė Įstatymo 8 str. 1 punkte ir 9 str. 1 punkte nustatytus reikalavimus.

24Atkreiptinas dėmesys, kad UAB „Kosvila Baltic“ 2010-06-28 (b. l. 79) raštu bei 2010-09-06 raštu (b. l. 32) informavo Inspekciją, jog pašalino iš rinkos kosmetinius gaminius – Vonios druskas, tarp jų ir iš UAB „Plungės papartis“. Tačiau Inspekcija, atlikusi patikrinimą UAB „Plungės papartis“, esančioje ( - ) g. 18, Plungėje, nustatė, kad patikrinimo metu, kuris pradėtas 2010-08-19, buvo realizuojamos Vonios druskos, kurias Inspekcijos 2010-06-09 Sprendimu uždrausta tiekti į Lietuvos rinką (2010-09-08 patikrinimo aktas Nr. 7ŠTP-10-1532-80 (ISP)) (b. l. 39-40). Kaip matyti iš šio patikrinimo akto, UAB „Plungės papartis“ buvo rasti trys vnt. skirtingų rūšių Vonios druskos pakelių, už kurių pašalinimą iš rinkos ir vartotojų įspėjimą apie riziką, susijusią su šiais pavojingais produktais, atsakinga šių produktų importuotoja UAB „Kosvila Baltic“.

25Inspekcija, atsižvelgdama į Inspekcijos UAB „Plungės papartis“ atliktą patikrinimą ir šioje bendrovėje ratus nesaugius kosmetikos gaminius, 2010-10-28 patikrinimo akte (b. l. 26-27) nurodė, kad pardavėjas UAB „Plungės papartis“, vykdydamas 2010-09-08 Inspekcijos patikrinimo akte duotą nurodymą, Vonios druskas grąžino importuotojui ir pateikė tai patvirtinantį dokumentą (b. l. 31). Atsižvelgiant į tai, Inspekcija padarė išvadą, kad UAB „Kosvila Baltic“ nevykdė Inspekcijos 2010-06-09 Sprendimo dėl pavojingų produktų pašalinimo iš rinkos, įpareigojimo įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su šiais pavojingais gaminiai, ir tuo pažeidė Įstatymo 8 str. 1 punkto reikalavimus. Tą pačią dieną Inspekcija surašė Įstatymo pažeidimo protokolą Nr. 7ŠTP-10-1826-108 dėl vartotojams teikiamų nesaugių UAB „Kosvila Baltic“ kosmetikos gaminių UAB „Plungės papartis“ parduotuvėje (b. l. 24-25).

26Tarnyba pagal pateiktą Inspekcijos medžiagą 2011-04-20 priėmė nutarimą Nr. 12PS-7 (b. l. 59-61), kuriame konstatavo, kad UAB „Kosvila Baltic“ pateikė į rinką pavojingus produktus – Vonios druskas, kurie neatitiko produktų saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytų produktų saugos reikalavimų – Lietuvos higienos normos 30 punkto ir Įstatymo 3 str. 5 dalyje pateikto saugaus gaminio apibūdinimo, taip pat nevykdė Inspekcijos Sprendimo uždrausti tiekti į rinką pavojingas Vonios druskas bei įpareigojimo nedelsiant pašalinti šiuos gaminius iš rinkos ir įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingais gaminiais riziką, ir tuo pažeidė Įstatymo 8 str. 1 ir 7 punktus. Konstatavusi, kad atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta, Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 23 str. 5 dalimi,

Nutarė

27skirti UAB „Kosvila Baltic“ 10000 Lt baudą.

28Nagrinėjamu atveju UAB „Kosvila Baltic“ ginčija Tarnybos 2011-04-20 nutarimą, kuriuo jai paskirta 10000 Lt bauda už tai, kad Bendrovė nevykdė Inspekcijos 2010-06-09 Sprendimo dėl pavojingų produktų pašalinimo iš rinkos, įpareigojimo įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su šiais pavojingais gaminiai, ir tuo pažeidė Įstatymo 8 str. 1 punkto reikalavimus. Tačiau iš skundo turinio matyti, kad tuo pačiu Bendrovė kelia ginčą ir dėl Tarnybos neteisėtų veiksmų, konstatuojant, kad Vonios druskos yra nesaugūs kosmetikos gaminiai. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, pažymi, kad Tarnybos 2010-10-21 nutarimas, kuriuo Vonios druskos pripažintos nesaugiais kosmetikos gaminiais, už kurių pateikimą į Lietuvos rinką UAB „Kosvila Baltic“ šiuo nutarimu skirta 3000 Lt bauda ir, kuris buvo apskųstas VAAT, nagrinėjamai bylai nėra reikšmingas. Šiuo atveju, sprendžiant Tarnybos 2011-04-20 nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, esminę reikšmę įgyja nustatymas aplinkybės, ar Tarnyba, skirdama Bendrovei 10000 Lt baudą už Įstatymo 8 str. 1 ir 7 punktų pažeidimus, t. y. už tai, kad UAB „Kosvila Baltic“ nevykdė Inspekcijos Sprendimo uždrausti tiekti į rinką pavojingas Vonios druskas bei įpareigojimo nedelsiant pašalinti šiuos gaminius iš rinkos ir įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingais gaminiais riziką, veikė teisėtai ir pagrįstai. Faktinė aplinkybė, ar Vonios druskos pagrįstai pripažintos nesaugiais kosmetikos gaminiais, šioje byloje nevertinama, nes tai nėra ginčo dalykas.

29Administracinėje byloje surinkta faktinių duomenų visuma patvirtina, kad 2010-06-09 Sprendimas, kuriuo Inspekcija, vadovaudamasi Įstatymo 14, 16 ir 17 straipsniais, nusprendė nedelsiant uždrausti Vonios druskų pateikimą į rinką ir įpareigojo nedelsiant pašalinti šiuos pavojingus gaminius iš rinkos bei įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingais produktais riziką, nebuvo apskųstas (Bendrovė šio fakto neginčija) ir privalėjo būti vykdomas nuo jo priėmimo dienos, t. y. nuo 2010-06-09.

30Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau – VTAĮ) 11 straipsnis nustato, kad Tarnyba yra valstybės įstaiga prie Teisingumo ministerijos, įgyvendinanti valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos srityje ir užtikrinanti vartotojų teisių apsaugą. VTAĮ 12 str. 1 d. 7 punktas numato, kad Tarnyba taiko įstatymų nustatytas poveikio priemones.

31Įstatymo 6 straipsnis nustato, kad šio įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių produktų saugą, įgyvendinimą koordinuoja Tarnyba. Įstatymo 27 straipsnyje nustatyta, kad Tarnyba nagrinėja šiame įstatyme nurodytas bylas ir skiria numatytas baudas. Bylų parengimo, nagrinėjimo ir baudų skyrimo tvarką nustato šis įstatymas ir Vyriausybės tvirtinami Tarnybos nuostatai bei Tarnybos reglamentas. Įstatymo 12 straipsnyje nustatyta, kad produktų saugos reikalavimų laikymąsi kontroliuoja Vyriausybės įsteigtos maisto ir ne maisto produktų saugos kontrolės institucijos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Įstatymo 27 str. 2 dalis nustato, kad kontrolės institucijų darbuotojai dėl šio įstatymo pažeidimo surašo protokolą ir kartu su reikalingais įrodymais ne vėliau kaip per 3 darbo dienas perduoda Tarnybai. Bylos nagrinėjimo tvarka nustatyta Įstatymo 27 str. 3 dalyje, o 4 dalis nustato, kokio turinio nutarimą priima Tarnyba.

32Vertinant UAB „Kosvila Baltic“ skundo argumentus, pažymėtina, kad Bendrovė nenurodo Tarnybos veiksmuose, priimant skundžiamą 2011-04-20 nutarimą, buvus kokių nors procedūrinių pažeidimų, o ir teismas, įvertinęs bylos medžiagą ir ginčą reglamentuojančias teisės aktų nuostatas, jokių Tarnybos procedūrinių pažeidimų nenustatė. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad, priimant ginčijamą 2011-04-20 nutarimą, procedūros vyko iš esmės laikantis aukščiau nurodytų teisės aktų reikalavimų.

33Bendrovė laikosi pozicijos, kad 2011-04-20 nutarimas priimtas, neatsižvelgiant į esamas aplinkybes, protingumą, teisingumą ir proporcingumą, nesiremiant objektyviais ir pagrįstais įrodymais, neatlikus ekspertizės, kuri patvirtintų, kad Vonios druska yra nesaugus kosmetikos gaminys.

34Įstatymo 3 str. 5 dalis nustato, kad saugus gaminys – bet koks gaminys, kurio naudojimas įprastomis, gamintojo nustatytomis ar galimomis iš anksto pagrįstai numatyti vartojimo sąlygomis, įskaitant ilgalaikį naudojimą, taip pat surinkimo, įrengimo bei priežiūros naudojant reikalavimus, nesukelia jokios rizikos arba kelia vartotojų gyvybei ir sveikatai tik minimalią riziką, kuri yra suderinama su gaminio vartojimu ir laikoma priimtina bei atitinkančia aukštą vartotojų saugos ir sveikatos apsaugos lygį, ypač atkreipiant dėmesį į: 1) gaminio parametrus, jo sandarą, pakuotę, surinkimo ir naudojimo tvarką, priežiūrą naudojant; 2) poveikį kitiems gaminiams, jei yra pagrindas numatyti, kad jis bus naudojamas su kitais gaminiais; 3) gaminio pateikimą vartotojui, ženklinimą, įspėjimus, užrašus ant gaminio ar pakuotės, naudojimo ir sunaikinimo po naudojimo instrukciją ir kitą gamintojo pateiktą informaciją; 4) vartotojų grupes, ypač vaikus ir pagyvenusius žmones, kuriems gaminio vartojimas gali sukelti didesnę riziką. Pagal Įstatymo 3 str. 6 dalį, pavojingas produktas – vartotojams skirtas gaminys ar paslauga, kuris neatitinka šiame įstatyme saugiam gaminiui ar saugiai paslaugai nustatytų reikalavimų.

35Įstatymo 4 straipsnis nustato bendruosius produktų saugos reikalavimus, kuriame įtvirtinta, jog į rinką teikiamas produktas turi būti saugus. Pagal aptariamame įstatyme pateiktas sąvokas UAB „Kosvila Baltic“ atitinka gamintojo sąvoką (Įstatymo 3 str. 8 d. 2 punktas). Atsižvelgiant į tai, byloje yra aktualus teisinis reguliavimas, kuris nustato reikalavimus gamintojui teikiant produktus į rinką.

36Įstatymo 8 straipsnis imperatyviai nustato gamintojo pareigą užtikrinti gaminių saugą šio straipsnio 1-9 punktuose išvardintais būdais, tarp kurių yra ir pareiga teikti į rinką tik saugius gaminius (8 str. 1 punktas) bei pareiga vykdyti kontrolės institucijų nurodymus ir reikalavimus (8 str. 7 punktas).

37Įstatymo 14 str. 7 ir 8 punktai nustato, kad valstybės produktų saugos kontrolės institucijos turi teisę: nustačiusios produktų saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, įspėti apie tai gamintoją, platintoją ir paslaugos teikėją bei įpareigoti nedelsiant šiuos pažeidimus pašalinti; šio ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais ir Vyriausybės nustatyta tvarka taikyti rinkos ribojimo priemones, numatytas šio įstatymo 17 straipsnyje.

38Kaip minėta, Inspekcija, vadovaudamasi Įstatymo 14, 16 ir 17 straipsniais, 2010-06-09 Sprendimu įpareigojo UAB „Kosvila Baltic“ nedelsiant pašalinti iš rinkos pavojingas (nesaugias) Vonios druskas ir įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su šiais pavojingais gaminiais, tačiau Inspekcijos 2010-09-08 ir 2010-10-28 patikrinimo aktai patvirtina, kad 2010-06-09 Inspekcijos Sprendimo Bendrovė neįvykdė, nes trys vienetai pavojingos (nesaugios) Vonios druskos, Inspekcijai 2010-08-19 atlikus patikrinimą, rasti realizuojami UAB „Plungės papartis“ parduotuvėje. Šiuo aspektu pažymėtina, kad Bendrovė iš esmės neneigia fakto, kad UAB „Plungės papartis“ rasti realizuojami Vonios druskos pakeliai yra priskirtini prie Inspekcijos 2010-06-09 Sprendime pripažintų nesaugiais kosmetikos priemonių ir, kad ši parduotuvė realizavo būtent Bendrovės importuotas nesaugias Vonios druskas, kurios rastos po to, kai 2010-06-09 buvo priimtas Sprendimas šiuos gaminius pašalinti iš rinkos. Tai, kas išdėstyta, yra pagrindas išvadai, kad Bendrovė nevykdė Inspekcijos Sprendimo ir tuo pažeidė Įstatymo 8 str. 1 ir 7 punktų reikalavimus, todėl Tarnybos 2011-04-20 nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas visapusiškai išnagrinėjus faktines pažeidimo aplinkybes, atitinka jam Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme keliamus reikalavimus tiek turinio, tiek formos prasme, tačiau vertintina aplinkybė ar pagrįstai Tarnyba Bendrovei paskyrė 10000 Lt dydžio baudą.

39Įstatymo 23 str. 5 dalis nustato, kad produkto gamintojui, platintojui ar paslaugos teikėjui, nevykdantiems Tarnybos ar kontrolės institucijų reikalavimų pašalinti pavojingus produktus iš rinkos ar juos sunaikinti, skiriama nuo 5000 iki 20000 litų bauda.

40Ginčo atveju 2011-04-20 nutarimu Tarnyba, konstatavusi, kad atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta, skyrė Bendrovei 10000 Lt baudą.

41Pagal Įstatymo 24 str. 2 dalį, nustatydama baudos dydį, Tarnyba atsižvelgia į atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Skiriant baudą, lengvinančiomis aplinkybėmis yra laikoma tai, kad asmenys, padarę pažeidimą, jį pašalino, gera valia atlygino vartotojams padarytą žalą, ir kitos reikšmingos aplinkybės (Įstatymo 24 str. 3 dalis). Sunkinančiomis aplinkybėmis yra laikoma tai, kad asmuo pakartotinai per vienerius metus nuo ankstesnio pažeidimo padarė tos pačios rūšies pažeidimą, tęsė pažeidimą, nepaisydamas Tarnybos ar kontrolės institucijų įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus, neatlygino ar vengė atlyginti vartotojams padarytą žalą.

42Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad UAB „Kosvila Baltic“ vadybininkė Inspekcijos 2010-10-28 protokole paaiškino, kad labai stengėsi išimti iš prekybos visus produktus ir, kad šiuo metu produktų rinkoje nebėra, taip pat nurodė, kad jokių nukentėjusiųjų dėl Vonios druskų pateikimo į rinką nėra. Šių Bendrovės atstovės protokole duotų paaiškinimų nepaneigia jokie kiti byloje pateikti įrodymai, t. y. nėra nustatyta, kad be aptartų trijų vienetų Vonios druskos pakelių, rastų UAB „Plungės papartis“ parduotuvėje, šių nesaugių kosmetikos produktų būtų rasta kitose parduotuvėse, kurioms prekes tiekia UAB „Kosvila Baltic“, taip pat nėra ir duomenų, kad būta vartotojų, kurie dėl tokių Bendrovės veiksmų patyrė žalą. Pastarosios aplinkybės pripažintinos lengvinančiomis Bendrovės atsakomybę, todėl teismas daro išvadą, kad Tarnyba nepagrįstai Bendrovei paskyrė 10000 Lt dydžio baudą, kad nuobaudos tikslai gali būti pasiekti, mažinant UAB „Kosvila Baltic“ baudą sankcijos ribose, todėl Bendrovei paskirta bauda yra mažintina iki 6000 Lt.

43Remdamasis tuo, kas išdėstyta, objektyviai, išsamiai ir visapusiškai ištyręs byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad Tarnybos 2011-04-20 nutarimas Nr. 12PS-7 iš esmės yra teisėtas ir pagrįstas, tačiau keistina šio nutarimo dalis dėl baudos dydžio, sumažinant UAB „Kosvila Baltic“ skirtą baudą iki 6000 Lt.

44Bendrovės prašymas paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti dalimis per 12 mėnesių netenkinamas, nes Bendrovė nepateikė teismui duomenų apie jos sunkią finansinę padėtį, kuri galėtų sąlygoti tokios aplinkybės vertinimą.

45Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1, 4 p., 127 str. 1 d., 129 str., teismas

n u s p r e n d ė :

47pareiškėjos UAB „Kosvila Baltic“ skundą tenkinti iš dalies.

48Pakeisti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2011-04-20 nutarimą Nr. 12PS-7 ir skirti UAB „Kosvila Baltic“ 6000 Lt (šešių tūkstančių litų) baudą už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 str. 1 ir 7 punktų pažeidimą.

49Kitoje dalyje pareiškėjos UAB „Kosvila Baltic“ skundą atmesti.

50Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėja UAB „Kosvila Baltic“ su skundu kreipėsi į teismą,... 4. UAB „Kosvila Baltic“ (toliau – ir Bendrovė) paaiškino, kad 2011-04-20... 5. UAB „Kosvila Baltic“ atkreipė dėmesį, jog dėl vonios druskų „Bamboo... 6. Bendrovė atkreipė dėmesį, kad, galiojant 2010-10-21 nutarimui, UAB... 7. Bendrovės teigimu, ginčijamas 2011-04-20 nutarimas priimtas, neatsižvelgiant... 8. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos UAB „Kosvila Baltic“ atstovė... 9. Atsakovė Tarnyba atsiliepime į pareiškėjos UAB „Kosvila Baltic“ skundą... 10. Nepagrįstas, Tarnybos teigimu, Bendrovės skundo teiginys, kad Tarnyba,... 11. Tarnyba paaiškino, kad Tarnyba, gavusi su Sprendimu susijusią medžiagą,... 12. Nepagrįstas, Tarnybos teigimu, Bendrovės skundo teiginys, kad pavojingų... 13. Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, mano, kad Tarnyba priėmė... 14. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Tarnybos atstovės palaikė atsiliepime... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo Inspekcija atsiliepime į pareiškėjos UAB... 16. Inspekcija atkreipė dėmesį, jog Bendrovė 2010-06-28 raštu informavo... 17. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir į tą aplinkybę, kad Bendrovė jau... 18. Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuoto asmens Inspekcijos... 19. Byloje kilęs ginčas dėl Tarnybos 2011-04-20 nutarimo, kuriuo UAB „Kosvila... 20. Byloje ištirti ir surinkti įrodymai patvirtina, kad Inspekcijos Panevėžio... 21. Inspekcijos Panevėžio skyrius, vadovaudamasis Įstatymo 14, 16, 17... 22. Inspekcijos Panevėžio skyrius 2010-06-10 raštu Nr. 3PS-206 „Dėl rinkoje... 23. Įvertinus VAAT 2011-04-14 sprendimą administracinėje byloje Nr.... 24. Atkreiptinas dėmesys, kad UAB „Kosvila Baltic“ 2010-06-28 (b. l. 79)... 25. Inspekcija, atsižvelgdama į Inspekcijos UAB „Plungės papartis“ atliktą... 26. Tarnyba pagal pateiktą Inspekcijos medžiagą 2011-04-20 priėmė nutarimą... 27. skirti UAB „Kosvila Baltic“ 10000 Lt baudą.... 28. Nagrinėjamu atveju UAB „Kosvila Baltic“ ginčija Tarnybos 2011-04-20... 29. Administracinėje byloje surinkta faktinių duomenų visuma patvirtina, kad... 30. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau – VTAĮ)... 31. Įstatymo 6 straipsnis nustato, kad šio įstatymo ir kitų teisės aktų,... 32. Vertinant UAB „Kosvila Baltic“ skundo argumentus, pažymėtina, kad... 33. Bendrovė laikosi pozicijos, kad 2011-04-20 nutarimas priimtas,... 34. Įstatymo 3 str. 5 dalis nustato, kad saugus gaminys –... 35. Įstatymo 4 straipsnis nustato bendruosius produktų saugos reikalavimus,... 36. Įstatymo 8 straipsnis imperatyviai nustato gamintojo pareigą užtikrinti... 37. Įstatymo 14 str. 7 ir 8 punktai nustato, kad valstybės produktų saugos... 38. Kaip minėta, Inspekcija, vadovaudamasi Įstatymo 14, 16 ir 17 straipsniais,... 39. Įstatymo 23 str. 5 dalis nustato, kad produkto gamintojui, platintojui ar... 40. Ginčo atveju 2011-04-20 nutarimu Tarnyba, konstatavusi, kad atsakomybę... 41. Pagal Įstatymo 24 str. 2 dalį, nustatydama baudos dydį, Tarnyba atsižvelgia... 42. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad UAB „Kosvila Baltic“ vadybininkė... 43. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, objektyviai, išsamiai ir visapusiškai... 44. Bendrovės prašymas paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti dalimis per 12... 45. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 47. pareiškėjos UAB „Kosvila Baltic“ skundą tenkinti iš dalies.... 48. Pakeisti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos... 49. Kitoje dalyje pareiškėjos UAB „Kosvila Baltic“ skundą atmesti.... 50. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...