Byla N-575-679-09
Dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. balandžio 2 d. nutarimo D. P. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko (pranešėjas), Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo D. P. (D. P.) apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. balandžio 2 d. nutarimo D. P. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija 2008 m. kovo 7 d. D. P. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad jis būdamas Uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ direktoriumi, esant darbo sutarties požymiams, tačiau nesudarius darbo sutarties, nuo 2007 m. gegužės mėnesio iki 2008 m. sausio 22 d. leido jo vadovaujamojoje bendrovėje dirbti G. M.. Atsakomybė už šį administracinį teisės pažeidimą numatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 413 straipsnio 1 dalyje.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. balandžio 2 d. nutarimu D. P. už pažeidimo numatyto ATPK 413 straipsnio 1 dalyje padarymą buvo paskirta 3000 Lt.

6Teismas konstatavo, kad nors pažeidėjas kaltės nepripažino, jo kaltė visiškai įrodyta byloje esančiais įrodymais: administracinio teisės pažeidimo protokolu (b.l. 2), G. M. prašymu bei paaiškinimu (b.l. 3-4), liudytojų D. R. (b.l. 5) ir E. T. (b.l. 6) paaiškinimais. Skirdamas administracinę nuobaudą teismas atsižvelgė į tai, kad pažeidėjas administracinėn atsakomybėn traukiamas pirmą kartą, duomenų apie jo teistumą nėra, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, pažeidėjo vadovaujamoje įmonėje nelegaliai dirbo vienas asmuo.

7II.

8Nesutikdamas su Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. balandžio 2 d. nutarimu, D. P. pateikė teismui apeliacinį skundą, kuriuo prašo teismo nutarimą panaikinti ir administracinę bylą nutraukti.

9Apeliaciniame skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas priimdamas ginčijamą nutarimą nepagrįstai rėmėsi tik G. M. parodymais, D. R. ir E. T., kurie 2007 m. birželio 5 d. buvo atleisti iš darbo už blogai atliktą darbą, paaiškinimais, kurie nėra objektyvūs ir teisingi, nes minėti asmenys pyksta dėl jų atleidimo. Teigia, kad G. M. jis nepažįsta ir minėtas asmuo jo įmonėje niekada nedirbo. Pažymi, kad nei Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos pareigūnai, nei pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neapklausė kitų jo įmonėje dirbančių darbuotojų, kurie patvirtintų jo nurodytą faktą, kad joks G. M. jo vadovaujamojoje įmonėje „( - )“ niekada nedirbo.

10Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyrius atsiliepimu į skundą prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. balandžio 2 d. nutarimą palikti nepakeistą, kadangi jis yra teisėtas ir apgrįstas, o visos bylos aplinkybės yra išsamiai išnagrinėtos.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12III.

13Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

14ATPK 413 straipsnio 1 dalis, pagal kurią byloje suformuluotas administracinis kaltinimas, numato, jog administracinę atsakomybę užtraukia nelegalus darbas. Formuodamas vienodą administracinių teismų praktiką administracinių teisės pažeidimų bylose dėl nelegalaus darbo, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, kad siekiant veiką kvalifikuoti pagal ATPK 413 straipsnio 1 dalį būtina nustatyti, jog: 1) dirbamas darbas; 2) darbdavio ir dirbančiojo santykiai turi darbo sutarties požymius; 3) nėra laikomasi darbo sutarties sudarymo taisyklių; 4) yra specialus subjektas; 5) yra nustatyta subjekto kaltė (žr. Administracinių teismų praktika Nr.7). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą atkreipęs teismų dėmesį į tai, kad nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą būtina ištirti ir įvertinti visas bylai reikšmingas aplinkybes „Pagal ATPK 248 straipsnį, administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos uždaviniai yra laiku, visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai išaiškinti kiekvienos bylos aplinkybes. ATPK 284 straipsnio l dalis nustato, kad organas (šiuo atveju apylinkės teismas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išaiškinti: ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar ATP protokole nurodytas pažeidėju asmuo kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, ar padarytas turtinis nuostolis, taip pat išaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. Įrodymų įvertinimas yra pagrįstas visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų ATPK 284 straipsnio l dalyje nurodytų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu (ATPK 257 straipsnis). Šių procesinės teisės normų reikalavimų nesilaikymas yra esminis procesinių normų pažeidimas, kuriam esant teismo priimtas procesinis sprendimas gali būti pripažintas nepagrįstu ir panaikintas“ (Praktika Nr. 7, b.l. 259). Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme nebuvo ištirti visi įrodymai. Teismas priimdamas ginčijamą nutarimą rėmėsi tik rašytiniais liudytojo G. M. paaiškinimais. Šie rašytiniai paaiškinimai negali būti prilyginami liudytojo parodymams (ATPK 276 str.) ir jų nepakeičia. Be to, rašytiniai liudytojo G. M. paaiškinimai nėra detalūs. Neapklausus liudytojo, kurio parodymai yra vieninteliai ir esminiai bylos baigčiai, sudaromos prielaidos pažeisti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje asmeniui suteiktą teisę administracinių teisės pažeidimų bylų procese apklausti kaltinimo liudytojus, kurių parodymų pagrindu teismas pripažįsta asmenį kaltu padarius pažeidimą. Be to, pirmosios instancijos teismas neapklausęs teisme liudytoju šio asmens nukrypo nuo susiklosčiusios teisminės praktikos, pagal kurią teisme betarpiškai turi būti apklausiami asmenys, kurių parodymai yra vieninteliai ir esminiai. Taip pat pažymėtina, kad nepagrįstai į teismo posėdį nebuvo pakviesti ir kaip liudytojai apklausti administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyti, minėto pažeidimo padarymo aplinkybes galėję paliudyti asmenys, E. T. ir D. R.. Ir nors pirmosios instancijos teismas savo nutarime remiasi jų rašytiniais paaiškinimais, tačiau teisėjų kolegijos nuomone, jų nepakanka administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens padarytai veikai patvirtinti.

15Ir nors apeliantas savo skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neapklausė dar ir kitų jo įmonėje dirbančių darbuotojų, kurie patvirtintų jo nurodytą faktą, kad joks G. M. jo vadovaujamojoje įmonėje „( - )“ niekada nedirbo, tačiau šis jo argumentas atmetamas kaip nepagrįstas, kadangi iš teismo posėdžio protokolo matyti, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo teismo posėdžio metu prašymo apklausti papildomus liudytojus nepareiškė. Pažymėtina, kad dėl reikalingumo apklausti papildomus liudytojus, atsižvelgęs į byloje surinktų įrodymų visumą, turi nuspręsti pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas bylą iš naujo.

16Įvertinusi tai kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nebuvo tinkamai surinkti, ištirti ir įvertinti visi įrodymai, todėl pirmosios instancijos teismo 2008 m. balandžio 2 d. nutarimas naikinamas ir byla grąžinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 3 punktu,

Nutarė

19D. P. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

20Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. balandžio 2 d. nutarimą panaikinti ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai