Byla I-92-162/2011
Dėl įpareigojimo išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus atjungti pastato šildymo įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Gumuliauskienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Alonos Romanovienės ir Laimutės Jokubauskaitės, sekretoriaujant Eglei Mikelionienei, dalyvaujant pareiškėjų atstovei I.A., pareiškėjos J.K. atstovui K.V., atsakovės Palangos miesto savivaldybės administracijos ir trečiojo suinteresuotojo asmens Palangos miesto savivaldybės tarybos atstovei Daivai Zūbytei, 2011 m. vasario 22 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų – I.A., J.K., R.U., A.S., P.S., R.J., M.J., I.G., A.K. L.Z., D.P. UAB (duomenys neskelbtini) direktoriaus G.P. skundą atsakovei Palangos miesto savivaldybės administracijai ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims – A.K. ir Palangos miesto savivaldybės tarybai dėl įpareigojimo išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus atjungti pastato šildymo įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjai skundu ir jo patikslinimu (t. I, b.l. 8-10; t. II, b.l. 18-21) prašė:

41) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2010 m. rugpjūčio 5 d. raštą Nr. (8.6)-D3-A713r-2 „Dėl projektavimo sąlygų sąvado“;

52) įpareigoti Palangos miesto savivaldybės administraciją atlikti veiksmus, t.y. ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus atjungti pastato šildymo įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą.

62011 m. sausio 6 d. Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutartimi (t. II, b.l. 23-25) atsisakyta priimti pareiškėjų reikalavimą dalyje dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos 2010 m. rugpjūčio 5 d. rašto Nr. (8.6)-D3-A713r-2 „Dėl projektavimo sąlygų sąvado“ panaikinimo.

72011 m. vasario 22 d. teismo posėdžio metu pareiškėjų atstovai pateikė patikslintą skundą (t. II, b.l. 60), kuriuo prašo įpareigoti Palangos miesto savivaldybės administraciją įvykdyti Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297, 109 punkte numatytą procedūrą – ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išduoti specialiuosius architektūrinius reikalavimus namo, adresu ( - ), atsijungimui nuo centralizuoto šilumos tiekimo tinklų arba pateikti pagrįstai motyvuotą atsisakymą juos išduoti.

8Pareiškėjai nurodo, kad namo, esančio ( - ), įgaliota atstovė I.A. 2010 m. birželio 30 d. pareiškimu kreipėsi į Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorių dėl projektinių sąlygų sąvado išdavimo atsijungimui nuo centralizuotų šilumos tinklų. Palangos miesto savivaldybės administracija 2010 m. rugpjūčio 5 d. raštu Nr. (8.6)-D3-A713r-2 atsakė, kad turimomis žiniomis, šilumos tiekėjas UAB „Litesko“ filialas „Palangos šiluma“ kreipėsi į Valstybinės energetikos inspekcijos Klaipėdos skyrių dėl daugiabučio namo ( - ) atskirų butų savavališko atsijungimo nuo centralizuoto šilumos tiekimo, todėl savivaldybė negali pradėti jokių veiksmų dėl minėto pastato atjungimo nuo centralizuoto šilumos tiekimo. Pažymi, kad pareiškėjų toks atsakymas netenkino, nes jis nemotyvuotas. Nurodo, kad savo pakartotiniame 2010 m. rugsėjo 13 d. prašyme Palangos miesto savivaldybei pareiškėjai nurodė, kad rašte Nr. (8.6)-D3-A713r-2 paminėtos aplinkybės nėra objektyvios ir teisėtos, nes pagal Šilumos ūkio įstatymą vartotojams suteikta teisė pasirinkti patalpų šildymo būdą bei šios teisės įgyvendinimo tvarką. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės detalizuoja šios teisės realizavimo sąlygas, numato kompetentingos savivaldybė institucijos pareigą išduoti šilumos įrenginių projektavimo sąlygų sąvadą. Pažymi, kad Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės numato 30 dienų terminą, per kurį savivaldybės administracija privalo išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus atjungti pastato šildymo įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą arba pateikti pagrįstai motyvuotą atsisakymą juos išduoti.

9Teigia, jog Palangos miesto savivaldybės administracija pareiškėjams jokio atsakymo nepateikė, vilkina pareiškėjų prašymo sprendimą, todėl prašo įpareigoti atsakovę per 30 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus atsijungimui nuo centralizuoto šilumos tiekimo tinklų arba pateikti pagrįstai motyvuotą atsisakymą juos išduoti.

10Pareiškėjų atstovai patikslintą skundą prašo tenkinti jame išdėstytų motyvų pagrindu.

11Atsakovės Palangos miesto savivaldybės ir trečiojo suinteresuotojo asmens Palangos miesto savivaldybės tarybos atstovė prašo skundo netenkinti, nes pareiškėjai nepateikė savininkų sprendimo pakeisti pastato šildymo būdą, o jų atstovė I.A. neturėjo įgaliojimų organizuoti pastato atjungimą nuo centralizuoto šildymo sistemos. Nurodė, kad pareiškėjų atstovei 2010 m. gruodžio 22 d. buvo įteiktas atsakymas, kuriuo išnagrinėtas pareiškėjų prašymas dėl gyvenamojo namo šildymo atjungimo.

12Atsiliepimuose atsakovė (t. I. b.l. 53, t. II, b.l. 30-31) nurodo, kad pareiškėjams kreipiantis į atsakovę galiojo Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos 2003 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-258, kurių 79 punkte buvo numatyta kokius dokumentus prie prašymo savivaldybei turi pateikti pareiškėjas, norintis atjungti šilumos įrenginius nuo šilumos perdavimo tinklų šilumos vartotojų iniciatyva. Pabrėžia, jog taisyklėse nurodytų dokumentų pareiškėjai nėra pateikę iki šiol. Nurodo, jog nuo 2010 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusių Šilumos teikimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr.1-297, 106 punkte nustatyta, kad daugiabučio namo valdytojas, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nustatyta tvarka priima sprendimą ir paveda valdytojui pakeisti pastato šildymo būdą, privalo savivaldybės institucijai pateikti informaciją bei pridėti: 1) savininkų sprendimą ir pavedimą valdytojui atjungti daugiabutį namą nuo centralizuoto šildymo sistemos ir 2) kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį tieksiančio juridinio asmens išduotą pažymą apie technines galimybes tiekti kitą šilumnešį ar energijos rūšį atjungiančiam objektui. Akcentuoja, kad pareiškėjai nei atsakovei nei teismui nėra pateikę savininkų sprendimo pakeisti pastato šildymo būdo, nes visuotinio susirinkimo, įvykusio 2009 m. rugsėjo 22 d. protokole nurodyta, kad visi savininkai pritarė atsijungimui nuo miesto centrinės šildymo sistemos, bet jie nepasisakė, kokiu būdu nusprendė keisti buvusį būdą bei nepavedė to padaryti bendrosios nuosavybės valdytojui. Mano, jog minėtame susirinkime nebuvo priimtas sprendimas pakeisti viso pastato šildymo būdo, I.A. nebuvo pavesta atjungti daugiabutį nuo centralizuoto šildymo sistemos.

13Tretysis suinteresuotas asmuo Algirdas Kumža atsiliepimo į skundą ir jo patikslinimus nepateikė, negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, nepraneštos neatvykimo į teismo posėdį priežastys.

14Proceso dalyviai tinkamai informuoti apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, paskelbiant spaudoje (t. II, b.l. 75, 76).

15Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 78 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bylos šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti. Byla nagrinėjama pareiškėjams J.K., R.U., A.S., P.S., R.J., M.J., I.G., A.K., L.Z., D.P., UAB ( - ) direktoriui G.P. ir trečiajam suinteresuotam asmeniui A.K. nedalyvaujant.

16Teisėjų kolegija konstatuoja

17Byloje kilęs ginčas, ar pagrįstai Palangos miesto savivaldybės administracija neišnagrinėja pareiškėjų prašymo dėl specialiųjų architektūrinių reikalavimų (toliau – ir specialūs reikalavimai) išdavimo atsijungimui nuo centralizuoto šilumos tiekimo tinklų bei atsisako išduoti minėtus specialius reikalavimus.

18Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjai kreipėsi į atsakovę dėl specialiųjų reikalavimų išdavimo 2009 m. kovo 10 d. (t. I, b.l. 91), 2009 m. rugsėjo 3 d. (t. I, b.l. 112-113), 2010 m. birželio 30 d. (t. I, b.l. 32), 2010 m. rugsėjo 3 d. (t. II, b.l. 56, 57), 2010 m. rugsėjo 6 d. (t. I, b.l. 108) prašymais. Nagrinėjamoje byloje aktualus paskutinis prašymas – 2010 m. rugsėjo 6 d., pagal kurį atsakovė pradėjo prašymo nagrinėjimo procedūrą.

19Šilumos ūkio įstatymo (2003 m. gegužės 20 d. įstatymas Nr. IX-1565, byloje aktuali 2010 m. birželio 1 d. įstatymo Nr. XI-862 redakcija, įsigaliojusi nuo 2010 m. birželio 5 d.) 27 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, jog šilumos vartotojas daugiabučiame name turi teisę kartu su kitais namo butų ir kitų patalpų savininkais nuspręsti pakeisti viso pastato, jo sekcijos ar bloko šildymo būdą. Įstatymo 29 straipsnio 1 dalis nustato, jog šilumos vartotojas, pakeitęs buto (butų), kitų patalpų šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, turi teisę nutraukti šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartį. Buto (butų) ir kitų patalpų šildymo būdas keičiamas Statybos įstatymo nustatyta tvarka rekonstruojant pastatą (inžinerines sistemas).

20Šilumos vartotojo teises pakeisti šildymo būdą reglamentuoja Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr.1-297, įsigaliojusios nuo 2010 m. lapkričio 1 d (toliau – ir Taisyklės). Teismas pažymi, jog ginčo atveju pareiškėjams pateikus 2010 m. rugsėjo 6 d. prašymą dėl specialių reikalavimų išdavimo galiojo Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 patvirtintos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, kurių 79 punkte pateiktos sąlygos projektavimo sąlygų sąvadui gauti. Minėtas punktas nustatė, jog pastato savininkas, pageidaujantis atjungti prijungtus šilumos perdavimo tinklų pastato šilumos įrenginius ir keisti pastato šildymo būdą, privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai gauti iš jos projektavimų sąlygų sąvadą tiems darbams atlikti ir prie šio pašymo turi pridėti: 1. savivaldybės įgaliotos institucijos išvadą, kad kitas pasirinktas šildymo būdas, šilumnešis ar energijos rūšis atitinka ar neatitinka šilumos ūkio specialųjį planą; 2. savivaldybės institucijos įgaliotos ar teisės aktu nustatytos kitos institucijos išvadą, kad pastato šilumos įrenginių atjungimas nuo šilumos perdavimo tinklų ir kitas pastato šildymo būdas nepadidina teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 17 ir 47 punktai) nustatyta tvarka apskaičiuotų vidutinių šilumos tiekimo sąnaudų likusiems sistemos šilumos vartotojams, arba šių sąnaudų skaičiuotė; 3. savivaldybės institucijos įgaliotos ar teisės aktų nustatytos kitos institucijos išvadą, kad pastato šilumos įrenginių atjungimas nuo šilumos perdavimo tinklų ir kitas pastato šildymo būdas nepadidina žalos aplinkai, arba šios žalos skaičiuotė; 4. kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą, kitą) tieksiančio juridinio asmens išduotas projektavimo sąlygas; 5. šilumos tiekėjo pažymą, kad dėl pakeisto pastato šildymo būdo bus nepažeidžiamos ar pažeidžiamos kitų namų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar atjungiamo namo šildymo ar karšto vandens sistemų, savininkų teisės ar teisėti interesai. Įvertinus byloje surinktus rašytinius įrodymus teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjai, pateikdami 2010 m. rugsėjo 6 d. prašymą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą, Palangos miesto savivaldybės administracijai nebuvo pateikę Taisyklių 79.1–79.3 punktuose numatytų dokumentų, t.y. nebuvo pateikę savivaldybės administracijos direktoriaus išvados, kad kitas pasirinktas šildymo būdas, šilumnešis ar energijos rūšis atitinka ar neatitinka šilumos ūkio specialųjį planą, tačiau už šio dokumento pateikimą atsakinga savivaldybės vykdomoji institucija. Pareiškėjai nepateikė energetikos įstaigos išvados, patvirtinančios, jog šilumos įrenginių atjungimas nuo šilumos perdavimo tinklų ir kitas pastato šildymo būdas nepadidina teisės aktuose nustatyta tvarka apskaičiuotų vidutinių šilumos tiekimo sąnaudų likusiems sistemos šilumos vartotojams bei nepateikė konsultacinės energetikos įstaigos išvados, kuri patvirtintų, jog šilumos tinklų atjungimas nepadidina žalos gamtai. Iš pateiktų įrodymų akivaizdu, jog pareiškėjai prie prašymo pateikė tik 79.4, 79.5 punktuose nurodytus dokumentus, t.y. AB „VST“ ir AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialo technines sąlygas (t. I, b.l. 115, 116) bei šilumos tiekėjo „Litesko“ filialo „Palangos šiluma“ pažymą, patvirtinančią kad dėl pakeisto pastato šildymo būdo bus nepažeidžiamos kitų namų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar atjungiamo namo šildymo ar karšto vandens sistemų, savininkų teisės ar teisėti interesai (t. I , b.l. 109, 117). Iš aptartų argumentų darytina išvada, jog pareiškėjai nepateikė visų būtinų dokumentų projektavimo sąlygų sąvadui gauti, tačiau atsakovė, nesilaikydama Taisyklių 81 punkte nustatytų terminų, į pareiškėjų 2010 m. rugsėjo 6 d. prašymą atsakė tik 2010 m. gruodžio 22 d. raštu Nr. (8.6)-D3-A-981r (t. II, b.l. 54), jau galiojant naujoms Taisyklėms bei teismine tvarka nagrinėjant iškilusį ginčą. Pažymėtina, jog į analogiškus prašymus pareiškėjams buvo atsakyta anksčiau 2009 m. gegužės 20 d. ir 2010 m. rugpjūčio 5 d. (t. I, b.l. 62, 93).

212010 m. rugsėjo 6 d. prašymo nagrinėjimo metu pasikeitė šilumos įrenginių atjungimo nuo šilumos perdavimo tinklų šilumos vartotojų iniciatyva teisinis reglamentavimas. Nuo 2010 m. lapkričio 1 d. nebegalioja 2003 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-258 patvirtintos Taisyklės. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintos naujos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, įsigaliojusios nuo 2010 m. lapkričio 1 d. Minėtos Taisyklės reglamentuoja šilumos vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų bei karšto vandens vartotojų ir karšto vandens tiekėjų tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybę, susijusius su šilumos ir karšto vandens gamyba, perdavimu, tiekimu ir vartojimu (Taisyklių 1 punktas). Taisyklės privalomos šilumos ir karšto vandens tiekėjams, šilumos ir karšto vandens vartotojams bei kitiems šilumos ūkio sektoriuje veikiantiems asmenims (Taisyklių 2 punktas). Minėtų Taisyklių 106 punkte nustatyta, jog atjungiant daugiabutį namą daugiabučio namo valdytojas, jeigu butų bei kitų patalpų savininkai Šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą ir paveda valdytojui pakeisti pastato ar jo sekcijos (bloko) šildymo būdą, privalo pateikti informaciją savivaldybės institucijai. Kartu turi pridėti dokumentus: 1) savininkų sprendimą ir pavedimą valdytojui atjungti daugiabutį namą nuo centralizuoto šildymo sistemos; 2) kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį tieksiančio juridinio asmens išduotą pažymą apie technines galimybes tiekti kitą šilumnešį ar energijos rūšį atjungiamam objektui šildyti. Tokiu būdu byloje būtina nustatyti, ar pareiškėjai, siekdami keisti šildymo būdą, atsakovei pateikė Taisyklių 106 punkte nurodytus dokumentus. Taisyklių 109 punktas nustato, jog savivaldybės arba jos įgaliota institucija ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos įregistravimo savivaldybės institucijoje išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus arba pateikia pagrįstai motyvuotą atsisakymą ją išduoti.

22Pareiškėjų atstovų nuomone, pareiškėjai atsakovei pateikė tinkamus dokumentus specialių reikalavimų išdavimui dėl šildymo būdo pakeitimo. Pirmiausia byloje būtina nustatyti, ar pareiškėjai atsakovei pateikė savininkų sprendimą atjungti daugiabutį namą nuo centralizuoto šildymo sistemos.

23Pareiškėjų daugiabutis gyvenamasis namas, adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - ), pagal nekilnojamojo turto registro duomenis (t. I, b.l. 16-23, 47-48) nuosavybes teise priklauso A.S., P.S., UAB (duomenys neskelbtini), R.U., A.K., K.K., J.K., D.P., I.G., A.K., L.Z., Palangos miesto savivaldybei. Pareiškėjai I.A. (buto ( - ) savininkų A.K.K. ir J.K. dukra), R. ir M.J. (butas ( - )), kurie nėra butų, adresu ( - ) savininkai, tačiau jie kartu su kitais butų savininkais išreiškė valią atsijungti nuo šildymo sistemos, kuri buvo įforminta 2009 m. rugsėjo 22 d. protokolu (t. I, b.l. 61). Nors protokole nurodyta, jog susirinkime dalyvavo visi butų ( - ) savininkai, veikiantys pagal 2009 m. rugpjūčio 11 d. jungtinės veiklos sutartį, kurie pritarė atsijungimui nuo miesto centrinės šildymo sistemos, tačiau akivaizdu, jog šį sprendimą priėmė ne visi butų savininkai.

24Butų ir kitų patalpų savininkų teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe nustatytos Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.83 straipsnyje. Butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) turi teisę naudotis gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdamas kitų patalpų savininkų (naudotojų) teisių ir teisėtų interesų (CK 4.83 straipsnio 1 dalis). Teisė spręsti dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir disponavimo priklauso būtent butų ir kitų patalpų savininkams, nepriklausomai nuo to, kokia įstatyme nustatyta forma jie šią teisę įgyvendina. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkių bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį (CK 4.83 straipsnio 3 dalis). Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai (CK 6.969 straipsnio 1 dalis). Bendrosios taisyklės, kad bendrosios nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamais ir disponuojama bendratučių sutarimu (CK 4.75 straipsnio 1 dalis), išimtis nustatyta daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams. Pažymėtina, jog savininko teisių turinį sudarančios valdymo ir naudojimo teisės įgyvendinamos bendratučių balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip (CK 4.85 straipsnio 1 dalis), tačiau disponavimo teisę bendraturčiai gali įgyvendinti tik bendru sutarimu (CK 4.75 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007, publikuota „Teismų praktika“ Nr. 32, p. 348).

25Nagrinėjamu atveju namo adresu ( - ) butų savininkai sudarė jungtinės veikos sutartį (t. I, b.l. 24-29), tokiu būdu sprendimai dėl disponavimo bendrojo naudojimo patalpomis, inter alia atsijungimo nuo šildymo sistemos, galėjo būti priimami tik visų butų ir kitų patalpų savininkų bendru sutarimu. Daugiabučio gyvenamojo namo gyventojai sprendimą atsijungti nuo šildymo tinklų įformino 2009 m. rugsėjo 22 d. protokolu, kurį pasirašė butų savininkai bei M.J., R.J., L.L., I.A., kurie nėra butų savininkai (buto ( - ) savininkas yra A.K.; buto ( - ) savininkas yra Palangos miesto savivaldybė; buto ( - ) savininkai yra A.K.K. ir J.K.). Pareiškėjų atstovė I.A. pagal jungtinės veiklos sutartį buvo įgaliota įgyvendinti namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu, todėl nebūdama buto savininke, ji nėra laikytina tinkama atstove pagal jungtinės veiklos sutartį. Jungtinės veiklos sutartis turėjo būti sudaryta notarine forma, kadangi ją sudarantys partneriai kartu sudarė teisiškai reikšmingą sandorį, kuriuo „iš esmės“ keičiamos daikto valdymo ir naudojimo juo galimybės. Tokia teisės aiškinimo taisyklė nustatyta Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2008 m. balandžio 1 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-200/2008. Darytina išvada, kad pats atstovavimas ir veikimo pagrindas sprendžiant gyvenamojo namo atsijungimo nuo šildymo sistemos klausimą nebuvo teisėtas. Susirinkime nedalyvavo visi namo butų savininkai, sprendimas dėl atsijungimo nuo šildymo sistemos, įskaitant ir bendrojo naudojimo patalpų atjungimą (disponavimo teisė) priimtas nesant bendro savininkų sutarimo, todėl laikytinas ydingas.

26Teisėjų kolegijos nuomone, pateikto protokolo turinys neleidžia daryti vienareikšmės išvados, ar gyventojai nusprendė atjungti nuo šildymo sistemos atskirus butus, ar visą namą. 2009 m. rugpjūčio 11 d. protokole nurodyta, kad savininkai pritarta atsijungimui nuo miesto centrinės šildymo sistemos, tačiau savininkai nepasisakė, kokiu šildymo būdu nusprendė keisti buvusį būdą bei nepavedė to padaryti bendrosios nuosavybės valdytojui. Šio susirinkimo metu savininkai nusprendė tik kokiu būdu bus šildomas kiekvienas butas atskirai. Taigi, iš protokolo turinio galima daryti išvadą, kad buvo svarstomas daugiabučio namo butų (o ne viso namo) atjungimo nuo šildymo sistemos klausimai, kurie reglamentuojami Taisyklių 108 punkte. Pagal minėtame punkte nustatytą tvarką kiekvienas buto ar kitų patalpų savininkas privalo įvykdyti atitinkamus Taisyklių reikalavimus ir gauti specialiuosius architektūros reikalavimus. Buto ar kitų patalpų savininkui išlieka prievolė jam tenkančia dalimi dėl pastato šildymo sistemos įrenginių priežiūros ir bendrojo naudojimo patalpų šildymo.

27Aukščiau aptartų argumentų pagrindu laikytina, jog pareiškėjai atsakovei pateikdami informaciją dėl šildymo būdo pakeitimo nepateikė tinkamo Taisyklių 106.1.1 punkte nurodyto dokumento – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų Šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka priimto sprendimo ir pavedimo valdytojui atjungti daugiabutį namą nuo centralizuoto šildymo sistemos.

28Taisyklių 106.1.2 punkte nustatyta, jog su informacija savivaldybės institucijai būtina pateikti kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą, kitą) tieksiančio juridinio asmens išduotą pažymą apie technines galimybes tiekti kitą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą) atjungiamam objektui šildyti. Iš pareiškėjų pateikto prašymo inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijoms prijungimo techninėms sąlygoms gauti (t. I, b.l. 118-119) nustatyta, jog gyvenamojo namo ( - ) butų savininkai ketina šildytis dujomis, išskyrus vieną butą elektra. Pareiškėjai atsakovei pateikė AB „VST“ bei AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialo išduotas technines sąlygas, todėl šie pateikti dokumentai, teismo nuomone, laikytini tinkamais, kadangi juose išdėstytos techninės galimybės tiekti kitą energijos rūšį atjungiamam objektui šildyti. Tačiau, kaip ir aukščiau paminėta, neišspręsta bendro naudojimo patalpų šildymo problema, todėl nepateikus privalomų dokumentų, atsakovė pagrįstai neišduoda specialių architektūrinių reikalavimų namo, adresu ( - ), atsijungimui nuo centralizuoto šilumos tiekimo tinklų.

29Nesant pateiktų būtinų dokumentų, nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjų patikslintą skundą ir įpareigoti atsakovę įvykdyti Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297, 109 punkte numatytą procedūrą – ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo išduoti specialiuosius architektūrinius reikalavimus namo, adresu ( - ), atsijungimui nuo centralizuoto šilumos tiekimo tinklų.

30Prašymas įpareigoti atsakovę pateikti pagrįstai motyvuotą atsisakymą išduoti specialius reikalavimus laikytinas pagrįstu.

31Atsakovės atstovė 2011 m. sausio 22 d. teismo posėdyje pateikė 2010 m. gruodžio 22 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos raštą Nr. (8.6)-D3-A-981r „Dėl gyvenamojo namo ( - ), šildymo atjungimo“, kuriuo Palangos miesto savivaldybės administracija pateikė pareiškėjų atstovei atsakymą į 2009 m. rugsėjo 3 ir rugsėjo 6 d. prašymą dėl šildymo atjungimo (b.l. 54). Pažymėtina, kad pareiškėjų atstovė I.A. paaiškino, jog šis atsakymas jai nebuvo įteiktas, o atsakovės atstovė šio teiginio objektyviais įrodymais nepaneigė.

32Atsakovės 2010 m. gruodžio 22 d. raštas Nr. (8.6)-D3-A-981r yra individualus administracinis aktas. Viešojo administravimo įstatymo (2010 m. gruodžio 23 įstatymo Nr. XI-1259 redakcija, įsigaliojusi nuo 2011 m. sausio 10 d.) 8 straipsnis nustato, jog individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka. Individualus administracinis aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu. Atsakovės 2010 m. gruodžio 22 d. raštas Nr. (8.6)-D3-A-981r neatitinka individualiam administraciniam aktui keliamų bendrųjų reikalavimų. Jame nurodyta, jog pasikeitus teisiniam reglamentavimui projektavimo sąlygų sąvadas neišduodamas, tačiau nenurodyti specialiųjų reikalavimų neišdavimo motyvai. Iš atsakymo turinio lieka neaiškus pareiškėjų elgesio modelis, siekiant gauti specialius reikalavimus, kadangi teikdama nuorodą į Statybos techninį reglamentą STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, atsakovė nurodo, jog paprastajam remontui specialiųjų architektūros reikalavimų nustatyti nereikia. Kaip jau minėta, specialių reikalavimų išdavimą reglamentuoja Šilumos ūkio įstatymas bei Taisyklės, tačiau atsakovės atsakyme nėra nurodyti minėti teisės aktai, todėl darytina išvada, kad individualus administracinis aktas nepagrįstas faktinėmis aplinkybėmis ir teisės aktų normomis, neaiškios taikomos poveikio priemonės. Be to, jame nenurodyta individualaus administracinio akto apskundimo tvarka. Taip pat pažymėtina, jog atsakovės parengtas atsakymas buvo pateiktas pavėluotai, pažeidžiant Taisyklėse numatytą išnagrinėjimo terminą. Darytina išvada, jog pareiškėjų skundas dalyje dėl įpareigojimo atsakovę pateikti motyvuotą atsisakymą išduoti specialius reikalavimus yra pagrįstas.

33Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu pareiškėjų patikslintas skundas tenkintinas iš dalies, įpareigojant atsakovę pateikti motyvuotą atsisakymą dėl specialiųjų sąlygų išdavimo, o kitoje dalyje patikslintas skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

34Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi, 85 straipsnio 5 dalimi, 86-87 straipsniais, 88 straipsnio 1, 2 punktais, teisėjų kolegija

Nutarė

35pareiškėjų skundą tenkinti iš dalies.

36Įpareigoti atsakovę Palangos miesto savivaldybės administraciją Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 109 punkte nustatyta tvarka ir terminais pareiškėjams pateikti motyvuotą atsisakymą išduoti specialiuosius architektūrinius reikalavimus.

37Skundą dalyje dėl specialiųjų architektūros reikalavimų atjungti pastato šildymo įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą išdavimo atmesti kaip nepagrįstą.

38Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai – apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjai skundu ir jo patikslinimu (t. I, b.l. 8-10; t. II, b.l. 18-21)... 4. 1) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2010 m. rugpjūčio... 5. 2) įpareigoti Palangos miesto savivaldybės administraciją atlikti veiksmus,... 6. 2011 m. sausio 6 d. Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutartimi (t.... 7. 2011 m. vasario 22 d. teismo posėdžio metu pareiškėjų atstovai pateikė... 8. Pareiškėjai nurodo, kad namo, esančio ( - ), įgaliota atstovė I.A. 2010 m.... 9. Teigia, jog Palangos miesto savivaldybės administracija pareiškėjams jokio... 10. Pareiškėjų atstovai patikslintą skundą prašo tenkinti jame išdėstytų... 11. Atsakovės Palangos miesto savivaldybės ir trečiojo suinteresuotojo asmens... 12. Atsiliepimuose atsakovė (t. I. b.l. 53, t. II, b.l. 30-31) nurodo, kad... 13. Tretysis suinteresuotas asmuo Algirdas Kumža atsiliepimo į skundą ir jo... 14. Proceso dalyviai tinkamai informuoti apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką,... 15. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 78 straipsnio 3... 16. Teisėjų kolegija konstatuoja... 17. Byloje kilęs ginčas, ar pagrįstai Palangos miesto savivaldybės... 18. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjai kreipėsi į atsakovę... 19. Šilumos ūkio įstatymo (2003 m. gegužės 20 d. įstatymas Nr. IX-1565,... 20. Šilumos vartotojo teises pakeisti šildymo būdą reglamentuoja Šilumos... 21. 2010 m. rugsėjo 6 d. prašymo nagrinėjimo metu pasikeitė šilumos... 22. Pareiškėjų atstovų nuomone, pareiškėjai atsakovei pateikė tinkamus... 23. Pareiškėjų daugiabutis gyvenamasis namas, adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - ),... 24. Butų ir kitų patalpų savininkų teisės ir pareigos naudojantis bendrąja... 25. Nagrinėjamu atveju namo adresu ( - ) butų savininkai sudarė jungtinės... 26. Teisėjų kolegijos nuomone, pateikto protokolo turinys neleidžia daryti... 27. Aukščiau aptartų argumentų pagrindu laikytina, jog pareiškėjai atsakovei... 28. Taisyklių 106.1.2 punkte nustatyta, jog su informacija savivaldybės... 29. Nesant pateiktų būtinų dokumentų, nėra teisinio pagrindo tenkinti... 30. Prašymas įpareigoti atsakovę pateikti pagrįstai motyvuotą atsisakymą... 31. Atsakovės atstovė 2011 m. sausio 22 d. teismo posėdyje pateikė 2010 m.... 32. Atsakovės 2010 m. gruodžio 22 d. raštas Nr. (8.6)-D3-A-981r yra individualus... 33. Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu pareiškėjų... 34. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų... 35. pareiškėjų skundą tenkinti iš dalies.... 36. Įpareigoti atsakovę Palangos miesto savivaldybės administraciją Lietuvos... 37. Skundą dalyje dėl specialiųjų architektūros reikalavimų atjungti pastato... 38. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...