Byla I-9954-463/2015
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolantos Malijauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Ivetos Pelienės ir Donato Vansevičiaus, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Girdučiui Vainiui, atsakovo atstovei Lilijai Kozlovskajai viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. F. (J. F.) skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui, trečiajam suinteresuotam asmeniui valstybės įmonei Registrų centrui dėl sprendimų panaikinimo.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3Pareiškėjas J. F. kreipėsi į teismą su patikslintu skundu, prašydamas: panaikinti valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2015-06-03 sprendimą Nr. 01/021-103; 2) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Švenčionių rajono skyriaus 2015-04-09 sprendimą VILKS-1757 ir įpareigoti atsakovą įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą (Nekilnojamojo turto centriniame duomenų banke) pareiškėjo J. F. vardu nekilnojamąjį daiktą – geležinkelio atšaką, esančią ( - ) (toliau – Geležinkelio atšaka).

4Pareiškėjas skunde nurodė, kad ginčijami sprendimai yra nepagrįsti, prieštarauja faktinėms aplinkybėms ir yra pasekmė netinkamai įvertinų pareiškėjo pateiktų dokumentų.

5Nurodė, kad su prašymu įregistruoti Geležinkelio atšaką atsakovui pateikė topografinių planų kopijas ir planšetinį formuliarą, kurie paneigia atsakovo argumentus, kad statinių išdėstymo plane (1995-07-24) bei kadastro duomenų formose nėra duomenų apie Geležinkelio atšaką, kur nutiesta į pastatą ir eina pastate. Pareiškėjo teigimu, Geležinkelio atšaka (inžinerinis įrenginys) topografiniuose planuose ir planšeto formuliare su visais pakeitimais buvo įregistruotas dar iki 1993 m. Pareiškėjas nurodė, kad 2001-02-08 turto pardavimo iš varžytinių aktu Nr. 009407 (toliau – ir Aktas) įgijo nuosavybės teise ir pastatą – sandėlį (unikalus Nr. ( - )) indeksas plane 13F1/p (toliau – ir Pastatas). Teigė, kad turto pardavimo iš varžytinių metu 2001-12-08 geležinkelio atšaka buvo, todėl įgijus turtą iš varžytinių antraeilių daiktų likimas tiesiogiai priklausė nuo pagrindinio daikto likimo, t. y. pasikeitus pagrindinio daikto likimui buvo perleista nuosavybės tiesė ir į antraeilį daiktą (geležinkelio bėgius). Akte nėra jokių išlygų, kad geležinkelio bėgiai lieka asmens, kurio turtas parduotas iš varžytinių, nuosavybe. Akte nepatarta, kad bėgiai neparduodami su pagrindiniu daiktu – Pastatu ir jo priklausiniais. Pažymėjo, kad Aktu įsigydamas nekilnojamojo turto objektus tapo ir inžinerinio įrenginio – geležinkelio bėgių – savininku. Pareiškėjas atsakovui pateikė visus galimus įrodymus, patvirtinančius, kad Geležinkelio atšaka, kurią prašo įregistruoti pareiškėjas, egzistavo iki jam įsigyjant Aktu turtą. Pažymėjo, kad atsakovas, registruodamas nekilnojamąjį daiktą Pastatą – Pakrovimo aikštelę (unikalus Nr. ( - )), į kurį įeina geležinkelio atšaka, privalėjo įregistruoti Geležinkelio atšaką, kaip inžinerinį statinį ir suteikti unikalų numerį. Atsakovas nepagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą.

6Atsakovas VĮ Registrų centras Vilniaus filialas atsiliepime į skundą prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 67–70).

7Atsiliepime nurodė, kad Geležinkelio atšaka Nekilnojamojo turto registre (toliau – ir Registras) neregistruota.

8Pareiškėjas nepateikė kadastro duomenų bylos – statinio kadastro duomenys nėra surinkti – ir dokumento, patvirtinančio statinių suformavimo teisėtumą, todėl Registro tvarkytojas neturėjo tiesinio pagrindo įrašyti Geležinkelio atšakos kadastro duomenų į Registrą. Pareiškėjo pateikti dokumentai nepatvirtina Geležinkelio atšakos suformavimo teisėtumo fakto ir pareiškėjos nuosavybės teisių į ją.

9Pažymėjo, kad 1995-07-24 statinių išdėstymo planas, 1995-07-24 5Hl/b ir 13Fl/p statinio aukšto planas bei 1995-07-24 kadastro duomenų forma („Namų valdos techninės apskaitos kortelė“, 5Hl/b ir 13Fl/p „Pastato inventorinės žinios“) įrodo, kad 1995-07-24 atliekant kadastrinius matavimus Geležinkelio atšaka kadastro duomenų byloje nebuvo užfiksuota. Akte nėra duomenų apie Geležinkelio atšaką. Kadangi pareiškėjo teismui pateiktame 2009-12-11 statinių išdėstymo plane taip pat nėra duomenų apie Geležinkelio atšaką, o UAB „GSR LT“ topografinis planas sudarytas tik 2013-10-31, teigė, kad Geležinkelio atšaka nutiesta po 2009-12-11, todėl negalėjo būti anksčiau nei 2009-12-12 užfiksuota kadastro duomenų byloje ir 2001-02-08 parduota iš varžytinių kartu su kitais statiniais. Šią aplinkybę patvirtina Švenčionių rajono apylinkės teismo 2001-10-24 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-514-03/2001, kurioje pareiškėjas neteigė, kad Aktu įsigijo ir Geležinkelio atšaką.

10Atsakovas nepasisako dėl planšetinio formuliaro, kurio pareiškėjas su 2015-02-10 ir 2015-03-24 prašymais atsakovui nepateikė.

11Pažymėjo, kad pareiškėjas tiksliai negali nurodyti, kur yra prašoma įregistruoti Geležinkelio atšaka, t. y. prašyme Registrų centrui nurodo, kad prašomas įregistruoti daiktas nutiestas į jam nuosavybės teise priklausantį pastatą, kurio unikalus Nr. ( - ) (t. y. į sandėlį, plane pažymėtą 13Fl/p), tačiau skunde teismui nurodė prieštaringas aplinkybes, teigdamas, kad Geležinkelio atšaka yra pastato, kurio unikalus Nr. ( - ) (sandėlio 13Fl/p), priklausinys, o vėliau teigė, kad Geležinkelio atšaka nutiesta į pakrovimo aikštelę, plane pažymėtą 5Hl/b, kurios unikalus Nr. ( - ).

12Nesutiko su pareiškėjo teiginiais, kad Geležinkelio atšaką jis įsigijo pagal Civilinio kodekso 4.14 str., t. y. Aktu įsigydamas pagrindinius daiktus įsigijo ir Geležinkelio atšaką. Akte išvardyti konkretūs nekilnojamieji daiktai, kuriuos pareiškėjas įsigijo. Jame nėra nurodytos Geležinkelio atšakos. Registro tvarkytojas neturi teisinio pagrindo aiškinti Akto turinį, atsižvelgdamas į Civilinio kodekso 4.14 str. nustatytą reglamentavimą. Akcentavo, kad Geležinkelio atšaka niekada nebuvo pripažinta kokio nors kito nekilnojamojo daikto priklausiniu. Pabrėžė, kad Geležinkelio atšakos teisinio statuso nustatymas bei Akto vertinimas ir aiškinimas plečiamai tam tikrų įrodymų pagrindu yra bendrosios kompetencijos teismo, o ne Registro tvarkytojo, prerogatyva.

13Kadangi J. F. VĮ Registrų centro Vilniaus filialui nepateikė dokumentų, atitinkančių teisės aktų reikalavimus, kurių pagrindu Registre būtų galima įrašyti Geležinkelio atšakos kadastro duomenis ir įregistruoti pareiškėjo nuosavybės teises į jį, o vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 str. 2 d. Registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad Registre įrašyti duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, Vilniaus filialo bei Centrinio registratoriaus priimti ginčijami sprendimai yra teisėti ir pagrįsti.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras atsiliepimo į skundą nepateikė.

15Skundas atmestinas.

16Ginčas byloje kilo dėl nekilnojamo daikto – geležinkelio atšakos- teisinės registracijos atlikimo nekilnojamo turto registre. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas J. F. 2001 02 08turto pardavimo iš varžytinių akto pagrindu įgijo nuosavybės teisę į pastatus, esančius, ( - ) (b.l.23).

17Pareiškėjas 2015-03-24 pateikė VĮ Registrų centrui prašymą įregistruoti geležinkelio atšaką, esančią Pušų 23, Švenčionėliuose, motyvuodamas tuo, kad ji eina į pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį pastatą, unikalus ( - ). Pareiškėjo teigimu ši geležinkelio atšaka yra priklausinys pastatų, kuriuos pareiškėjas nusipirko per varžytines(b.l.6)

18Valstybės įmonės registrų centro filialas 2015-04-09 sprendimu Nr. VILKS-1757 atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą, nurodydami atsisakymo registruoti priežastį, kad nebuvo pateiktas nuosavybės teises patvirtinantis dokumentas į prašomą įregistruoti nekilnojamą daiktą(b.l.7)

19Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2015m. birželio 3d. sprendimu teritorinio registratoriaus priimtą sprendimą paliko nepakeistą. (b.l.14)

20Byloje pateiktas 2013m.gruodžio 13d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, kuriame konstatuota, kad į pastatą, esantį ( - ) nutiesta geležinkelio atšakair geležinkelio bėgiai eina per minėtą pastatą.(b.l.24)

21Byloje pateiktas ( - ) teritorijos plano patvirtinta kopija(b.l.43) bei plančeto formuliaro patvirtinta kopija(b.l.44)

22Įvertinus byloje surinktus faktinius duomenis, teismas daro išvadą, kad 2013-12-13 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr.0056/13/2, kuriame nėra nurodyti ir fiksuoti pastatų į kuriuos ir per kuriuos eina geležinkelio atšaka kadastriniai duomenys, topografinis planas, statinių išdėstymo planas, plančeto formuliaras nėra laikomi tinkamais dokumentais, iš kurių galima įrašyti daikto kadastrinius duomenis į nekilnojamo turto kadastrą.

23Pažymėtina, kad pareiškėjas kreipdamasis 2001m. į Švenčionių apylinkės teismą su prašymu dėl praleisto termino nekilnojamas turtui , įgytam pagal turto pardavimo iš varžytinių aktą, termino įregistruoti atnaujinimo, taip pat nenurodė, kad įsigijo geležinkelio atšaką kaip savarankišką objektą ar kurio nors pastato priklausinį.(b.l.115)

24Registre nekilnojamas daiktas - geležinkelio atšaka neįregistruota ir archyviniuose dokumentuose nėra duomenų apie jos buvimą.

25Nekilnojamo turto registro įstatymo 13str.1d. nustato, kad daiktinės teisės į nekilnojamą daiktą, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai gali būti registruojami tik tuo atveju, kai registre įregistruotas pats nekilnojamas daiktas.

26Nekilnojamo turto kadastro įstatymo 12str. ir 14str. nurodyta, kad asmuo siekiantis Nekilnojamo turto registre įrašyti nekilnojamo daikto kadastro duomenis, turi pateikti dokumentus šių duomenų įrašymui. Pateikti dokumentai turi atitikti teisės aktų reikalavimus ir kartu su jais turi būti pateikta kadastro duomenų byla(nekilnojamo turto kadastro įstatymo 3str. 3dalis).

27Kadastro duomenų byla nebebuvo pateikta nei Registro tvarkytojui, nei teismui.

28Teismas atmeta kaip teisiškai nepagrįstą skundo motyvą, kad geležinkelio atšaka yra pareiškėjui nuosavybės teise priklausančių pastatų, esančių ( - ), priklausinys ir vien dėl to pareiškėjo manymu geležinkelio atšaka turėtų būti įregistruota nuosavybės teise jam.

29Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje ne kartą yra nurodyta, kad priklausiniu yra pripažįstamas toks daiktas, kuris yra skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir yra susijęs su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi. Sprendžiant dėl priklausinio sąsajos su pagrindiniu daiktu, yra svarbus ne jų fizinis tarpusavio ryšys, o geografinė padėtis, buvimas vienas šalia kito), o jų funkcinis ryšys, tai reiškia , kad priklausiniu turi būti pripažįstamas daiktas, skirtas pagrindiniam daiktui tarnauti ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi, taip pat pagrindinio daikto poreikiams tenkinti. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažįstamas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu tarnavimu pagrindiniam daiktui (Pvz., Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2004m. spalio 20d. nutartis, priimta civilinėje Nr. K-3-561/2004; 2006m.rugsėjo 6d., Nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. K-3-453/2006, 2008m. vasario 25d. Nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-134/2008.)

30Teismas daro išvadą, kad pareiškėjui priklausantys statiniai gali funkcionuoti ir be geležinkelio atšakos, ji nėra skirta užtikrinti pareiškėjo statinio funcionavimo ir gali funcionuoti nepriklausomai vienas nuo kito kaip atskiri savarankiški nekilnojamo turto vienetai - daiktai. Aplinkybė, kad geležinkelio atšaka galėtų tenkinti ūkinius - komercinius pareiškėjo poreikius, nereiškia, kad jis yra pagrindinio daikto priklausinys..

31Teismas nesutinka su pareiškėjo CK 4.14 str.ir 4.40 str. 1 dalies normų aiškinimu, kurio esmė ta, kad nuosavybės teisė į pagrindinį daiktą savaime apsprendžia nuosavybės teises į antraeilį daiktą.

32Daiktai yra daiktinės teisės objektas, o pati daiktinė teisė- tai absoliuti teisė, pasireiškianti teisės turėtojo galimybe įgyvendinti valdymo, naudojimo ir disponavimo teisės ar tik kai kurių šių teisių(CK 4.20straipsnis). Kadangi valdymo, naudojimo ir disponavimo teisės visumoje sudaro nuosavybės teisės turinį(CK 4.37 straipsnio 1dalis), o daikto valdymas, naudojimas ir disponavimas gali būti atskiros daiktinės teisės, tai negalima teigti, jog daiktų skirstymas į pagrindinius ir antraeilius sukuria pačią daiktinę teisę- antraeilio daikto teisinė gali būti nustatyta priklausomai nuo daiktinės teisės į pagrindinį daiktą. Taigi , sprendžiant ginčą, esminę reikšmę turi teisės įgijimas tiek į pagrindinį, tiek į antraeilius daiktus, o ne vien tik į pagrindinį daiktą.

33Pažymėtina, kad Nekilnojamo turto registro įstatymo 13straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad tik įregistravus nuosavybės teisę į nekilnojamą daiktą, gali būti registruojamos kitos daiktinės teisės į tą daiktą, tų teisių požymiai, juridiniai faktai. Iš to, darytina išvada, kad daikto buvimą pagrindinio daikto priklausiniu pirmiausia nulemia ne funkcinis ryšys su pagrindinius daiktu, o nuosavybės teisės į daiktą.

34Nuosavybės teisės prioritetą, sprendžiant daiktų skirstymą į rūšis patvirtina ir kasacinio teismo praktika. Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija -2011-03-23 nutartyje civilinėje byloje NR.3K-14/2011 yra konstatavusi, kad sprendimą dėl daikto teisinio statuso pasirinkimo ir šių duomenų paviešinimo priima daikto savininkas, o ne kitas asmuo, net ir įrodęs savo nekilnojamo daikto funkcinį ryšį su priklausiniu. Taigi, tik įrodęs nuosavybės teisę į geležinkelio atšaką pareiškėjas galėtų įregistruoti ją kaip pagrindinio daikto priklausinį.

35Teismas pripažįsta pagrįstais atsakovo veiksmus, atsisakant tenkinti pareiškėjo prašymą ir dėl to, kad kartu su prašymu įregistruoti geležinkelio atšaką nebuvo pateikta daikto kadastro duomenų byla, nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių kurio pagrindinio daikto, t.y. kurio ar kurių pastatų priklausinys yra geležinkelio atšaka, atsižvelgiant į aukščiau teismo išsakytą poziciją dėl pagrindinio daikto ir priklausinio vertinimo teismų praktikoje.

36Kaip jau minėta Nekilnojamo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 2dalis nustato, kad kartu su dokumentais dėl nekilnojamo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamo turto kadastrą ar jų pakeitimo, kadastro tvarkytojui turi būti pateikiamas prašymas įrašyti nekilnojamo daikto kadastro duomenis į nekilnojamo turto kadastrą ir nekilnojamo daikto kadastro duomenų byla. Kadastro duomenų bylos pareiškėjas nepateikė, todėl atsakovui nebuvo teisinio pagrindo atlikti pareiškėjo prašomus veiksmus. Kadastro duomenų bylos nebuvimas neleidžia teismui patikrinti ar pareiškėjo nurodyta geležinkelio atšaka iš viso atitinka tokio inžinierinio statinio teisinius reikalavimus.

37Pagal Lietuvos Respublikos Geležinkelio transporto kodekso 3 straipsnio 2 dalį geležinkelio kelias- inžinierinis statinys, kurį sudaro žemės sankasa, viršutinė kelio konstrukcija(betono sluoksnis, pabėgiai, bėgiai) ir kiti inžinieriniai įrenginiai. pareiškėjui nesuformavus kadastrinių matavimų bylos ir nepateikus jokių kitų įrodymų, teismas negali spręsti ar geležinkelio kelias , kuris pareiškėjo teigimu priklauso jam iš viso atitinka anksčiau nurodytus reikalavimus, t.y. ar jis iš viso gali būti laikomas daiktinių teisių objektu. Be to, byloje neginčytinai nustatyta, kad žemės sklypas, kuriame yra pareiškėjui priklausantys statiniai, nepriklauso jam nuosavybės teise, jis juo naudojasi kitais teisiniais pagrindais, nėra įstatymo nustatyta tvarka nustatytos žemės sklypo, reikalingos pareiškėjui priklausantiems pastatams disponuoti, ribos.

38Dėl šios priežasties teismas negali nurodyti geležinkelio atšakos ilgio(esant žemės sklypo riboms, jis galėtų būti siejamas su išorės sklypo ribomis) ir kitų jį identifikuojančių požymių.

39Dėl kitų atsakovo išsakytų argumentų, dėl unikaliu numerių neatitikimo, teritorijos plano, plančetinio formuliaro ir t.t., teismas sprendime nepasisako, kadangi jie nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant šį ginčą. Teismas nustatė esminius trūkumus dėl kurių – geležinkelio atšakos teisinė registracija negali būti atlikta.

40Vadovaujantis išdėstytu, kolegija daro išvadą, kad Registro tvarkytojo sprendimai yra pagrįsti ir teisėti ir jų naikinti nėra pagrindo.

41Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsniu,

Nutarė

42Pareiškėjo skundą J. F. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

43Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. Pareiškėjas J. F. kreipėsi į teismą su patikslintu skundu, prašydamas:... 4. Pareiškėjas skunde nurodė, kad ginčijami sprendimai yra nepagrįsti,... 5. Nurodė, kad su prašymu įregistruoti Geležinkelio atšaką atsakovui... 6. Atsakovas VĮ Registrų centras Vilniaus filialas atsiliepime į skundą... 7. Atsiliepime nurodė, kad Geležinkelio atšaka Nekilnojamojo turto registre... 8. Pareiškėjas nepateikė kadastro duomenų bylos – statinio kadastro duomenys... 9. Pažymėjo, kad 1995-07-24 statinių išdėstymo planas, 1995-07-24 5Hl/b ir... 10. Atsakovas nepasisako dėl planšetinio formuliaro, kurio pareiškėjas su... 11. Pažymėjo, kad pareiškėjas tiksliai negali nurodyti, kur yra prašoma... 12. Nesutiko su pareiškėjo teiginiais, kad Geležinkelio atšaką jis įsigijo... 13. Kadangi J. F. VĮ Registrų centro Vilniaus filialui nepateikė dokumentų,... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras atsiliepimo į skundą... 15. Skundas atmestinas.... 16. Ginčas byloje kilo dėl nekilnojamo daikto – geležinkelio atšakos-... 17. Pareiškėjas 2015-03-24 pateikė VĮ Registrų centrui prašymą įregistruoti... 18. Valstybės įmonės registrų centro filialas 2015-04-09 sprendimu Nr.... 19. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2015m. birželio 3d.... 20. Byloje pateiktas 2013m.gruodžio 13d. faktinių aplinkybių konstatavimo... 21. Byloje pateiktas ( - ) teritorijos plano patvirtinta kopija(b.l.43) bei... 22. Įvertinus byloje surinktus faktinius duomenis, teismas daro išvadą, kad... 23. Pažymėtina, kad pareiškėjas kreipdamasis 2001m. į Švenčionių apylinkės... 24. Registre nekilnojamas daiktas - geležinkelio atšaka neįregistruota ir... 25. Nekilnojamo turto registro įstatymo 13str.1d. nustato, kad daiktinės teisės... 26. Nekilnojamo turto kadastro įstatymo 12str. ir 14str. nurodyta, kad asmuo... 27. Kadastro duomenų byla nebebuvo pateikta nei Registro tvarkytojui, nei teismui.... 28. Teismas atmeta kaip teisiškai nepagrįstą skundo motyvą, kad geležinkelio... 29. Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje ne kartą yra nurodyta, kad... 30. Teismas daro išvadą, kad pareiškėjui priklausantys statiniai gali... 31. Teismas nesutinka su pareiškėjo CK 4.14 str.ir 4.40 str. 1 dalies normų... 32. Daiktai yra daiktinės teisės objektas, o pati daiktinė teisė- tai absoliuti... 33. Pažymėtina, kad Nekilnojamo turto registro įstatymo 13straipsnio 2 dalyje... 34. Nuosavybės teisės prioritetą, sprendžiant daiktų skirstymą į rūšis... 35. Teismas pripažįsta pagrįstais atsakovo veiksmus, atsisakant tenkinti... 36. Kaip jau minėta Nekilnojamo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 2dalis... 37. Pagal Lietuvos Respublikos Geležinkelio transporto kodekso 3 straipsnio 2... 38. Dėl šios priežasties teismas negali nurodyti geležinkelio atšakos... 39. Dėl kitų atsakovo išsakytų argumentų, dėl unikaliu numerių neatitikimo,... 40. Vadovaujantis išdėstytu, kolegija daro išvadą, kad Registro tvarkytojo... 41. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 42. Pareiškėjo skundą J. F. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 43. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...