Byla B2-1659-555/2014
Dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Kauno restauratorius“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Kauno restauratorius“, R. G., R. K., K. M., G. E., S. Videikos įmonės „Santera“, uždarosios akcinės bendrovės „Vokiški vartai“, uždarosios akcinės bendrovės „Sandora group“, uždarosios akcinės bendrovės „Kauno projektavimo restauravimo ir statybos institutas“, uždarosios akcinės bendrovės „Gulbelės prekyba“, uždarosios akcinės bendrovės „Greitstata“, uždarosios akcinės bendrovės „Autokausta“, uždarosios akcinės bendrovės „Regron“, uždarosios akcinės bendrovės „Reikalavimas.lt“, uždarosios akcinės bendrovės „European Financial Management Center“, uždarosios akcinės bendrovės „Rentalis“, uždarosios akcinės bendrovės „Vykelida“, uždarosios akcinės bendrovės „Tvorų pasaulis“, uždarosios akcinės bendrovės „Skolų departamentas“ pareiškimus dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Kauno restauratorius“ iškėlimo,

Nustatė

2pareiškėjai kreipėsi į teismą prašydami iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Kauno restauratorius“. Nurodė, kad atsakovė yra nemoki, nepajėgia atsiskaityti su kreditoriais.

3Pareiškimai tenkintini, atsakovei keltina bankroto byla.

4Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Pagal atsakovės 2013 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis (1 t., b. l. 22–23), UAB „Kauno restauratorius“ balansinė turto vertė 2013 metų pabaigoje sudarė 826 954 Lt, iš kurio ilgalaikis nematerialusis turtas – 6 867 Lt, materialusis turtas – 234 204 Lt (transporto priemonės – 205 663 Lt, kita įranga – 28 541 Lt), trumpalaikis turtas – 585 883 Lt (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 142 902 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 353 540 Lt, lėšos – 89 441 Lt. Atsakovės finansiniai įsipareigojimai kreditoriams 2013 metų pabaigoje sudarė 3 274 438 Lt, t. y. ilgalaikiai įsipareigojimai – 125 375 Lt, trumpalaikiai įsipareigojimai – 3 149 063 Lt. 2013 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina faktą, kad atsakovė per 2013 metus patyrė 2 521 603 Lt nuostolius (1 t., b. l. 21). 2014 m. vasario 13 d. balanso duomenimis (1 t., b. l. 25, 26), UAB „Kauno restauratorius“ balansinė turto vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo iki 492 807 Lt, o finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudarė 3 173 404 Lt, iš kurių ilgalaikiai įsipareigojimai – 125 375 Lt, trumpalaikiai įsipareigojimai – 3 048 029 Lt, tame skaičiuje įsipareigojimai darbuotojams – 580 844 Lt. Pagal 2014 m. vasario 13 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis bendrovė per 2014 metų pirmuosius mėnesius patyrė 233 113 Lt nuostolius (1 t., b. l. 24).

6Remiantis aukščiau nurodytais duomenimis, darytina išvada, kad UAB „Kauno restauratorius“ yra nemoki ir negalės įvykdyti visų savo įsipareigojimų (ĮBĮ 2 straipsnio 8 punktas). Įstaiga laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų (ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Įmonė laiku nemoka tiekėjams, nevykdo sandoriais prisiimtų įsipareigojimų (ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų (ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

7Minėti duomenys leidžia daryti išvadą, jog tokia UAB „Kauno restauratorius“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, nes jos skolos sudaro daugiau kaip pusę bendrovės į jos balansą įrašyto turto vertės ir bendrovė nebegali toliau įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Tokiu būdu UAB „Kauno restauratorius“ keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant nustatytam įmonės nemokumui.

8Pareiškėjai R. G., R. K., K. M., G. E., UAB „Gulbelės prekyba“, UAB „Greitstata“ administratoriumi siūlo skirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą, pareiškėjai UAB „Kauno restauratorius“ vadovė E. Č., S. Videikos įmonės „Santera“, UAB „Vokiški vartai“, UAB „Sandora group“, UAB „Kauno projektavimo restauravimo ir statybos institutas“ – UAB „Baklis“, pareiškėjai UAB „Autokausta“ ir UAB „Regron“ – UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, pareiškėjai UAB „Reikalavimas.lt“ ir UAB „European Financial Management Center“ – UAB „Top Consult“, pareiškėja UAB „Rentalis“ – UAB „Administravimas.lt“ ir UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“, pareiškėja UAB „Vykelida“ – UAB „Konsulas“, pareiškėja UAB „Tvorų pasaulis“ – UAB „Audersima“, pareiškėja UAB „Skolų departamentas“ – UAB „Adminova“. Atsižvelgiant į ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nuostatas, kurios suteikia teismui diskrecijos teisę spręsti klausimą dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo, teismas, svarstydamas administratoriaus skyrimo klausimą, atsižvelgia į visus pasiūlymus dėl skirtino administratoriaus kandidatūros. Teismo įsitikinimu, administratoriumi skirtinas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) turi geriausiai iš visų pasiūlytų sugebėti užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą, be to, skiriant administratorių, stengiamasi nesukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoma geriausio kompromiso.

9Teismui suderinus sutikimus teikti administravimo paslaugas pateikusių administratorių kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, ši institucija nurodė, kad visų nurodytų administratorių kandidatūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Duomenų, kad siūlomos administratoriaus kandidatūros prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Nešališkumo, interesų konflikto vengimo, lygiateisio visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesų atstovavimo principus savo veikloje deklaravo visi kandidatūras pateikę administratoriai.

10Teismas, siekdamas išvengti bet kokio interesų konflikto ir tinkamiau užtikrinti visų kreditorių interesus, administratoriumi mano netikslinga skirti UAB „Baklis“, kadangi šią kandidatūrą pasiūlė pačios UAB „Kauno restauratorius“ vadovė. Siekiant operatyviau organizuoti ir atlikto bankroto procedūrą, teismas administratoriumi neskiria ir UAB „Top Consult“, UAB „Administravimas.lt“, UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“ bei UAB „Adminova“, kadangi šių administratorių buveinės yra kitame mieste (Vilniuje), nei administruojamos bendrovės buveinė. Teismas administratoriumi neskiria ir UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, UAB „Audersima“ bei UAB „Konsulas“, kadangi UAB „Kauno restauratorius“ turi daug kreditorių, debitorių, todėl, teismo vertinimu, administratoriumi skirtinas asmuo turi būti su didele patirtimi ir resursais. Dėl nurodytų priežasčių bei įvertinęs, kad didesnė dalis kreditorių administratoriumi pasiūlė UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, UAB „Kauno restauratorius“ administratoriumi skirtina ši bendrovė, kurioje dirba 9 darbuotojai, ji yra užbaigusi 639 bankroto procedūras, 216 bankroto procedūros yra vykdomos, buveinė – Kaune. Teismo vertinimu, taip bus tinkamiau užtikrinta kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, operatyviau organizuojami ir atliekami bankroto proceso darbai, nesukeliama priešprieša tarp asmenų, siūliusių kandidatūras bei kitos ĮBĮ 11 straipsnyje numatytos bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos. Byloje taip pat nenustatyta kitų įstatymo numatytų aplinkybių, kurioms esant šis administratorius negalėtų būti paskirtas įmonės, kuriai keliama bankroto bylą, administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

11Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu,

Nutarė

12iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Kauno restauratorius“ (kodas 302694925, registracijos adresas: Raguvos g. 5, Kaunas) bankroto bylą.

13Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Kauno restauratorius“ administratoriumi UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą (kodas 235238440, Jonavos g. 16A, 44269, Kaunas).

14Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Kauno restauratorius“ (kodas 302694925, registracijos adresas: Raguvos g. 5, Kaunas) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

16Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Kauno restauratorius“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

17Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovams, atsakovui ir administratoriui.

18Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

19Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai