Byla AS-556-331-13
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. Č. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 18 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos R. Č. skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2013 m. vasario 11 d. (išsiųstas

52013 m. vasario 7 d.) gautas pareiškėjos R. Č. (toliau – ir pareiškėja) skundas, kuriame prašoma panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - ir VMI prie FM) 2012 m. spalio 18 d. sprendimą Nr. 68-193 ir Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2012 m. liepos 12 d. sprendimą Nr. (04.1)-K3-178.

6Pareiškėja teismui taip pat pateikė prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti. Prašyme nurodė, kad ginčijamame sprendime neteisingai išaiškinta jo apskundimo tvarka, ji buvo suklaidinta. Dokumentų, siunčiamų registruotu laišku, įteikimo mokesčių mokėtojui diena laikoma penkta darbo diena, einanti po mokesčių administratoriaus siunčiamos korespondencijos perdavimo paštui dienos. Kadangi sprendimas išsiųstas 2012 m. spalio 24 d., o penkta darbo diena, einanti po mokesčių administratoriaus korespondencijos perdavimo paštui dienos, buvo 2012 m. spalio 31 d., todėl pagal VMI prie FM išaiškintą apskundimo tvarką manė, kad nustatytas 20 dienų terminas skundui paduoti baigiasi 2012 m. lapkričio 20 d. Skundą ji padavė 2012 m. lapkričio 19 d. ir manė, kad termino nepraleido. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. lapkričio 28 d. nutartimi atsisakė priimti skundą, kadangi pareiškėja praleido terminą paduoti skundą ir neprašė jo atnaujinti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. sausio 16 d. nutartimi paliko teismo 2012 m. lapkričio 28 d. nutartį galioti. Taip pat nurodė, kad terminą praleido dėl objektyvių priežasčių, kadangi nemanė, jog teismas paneigs Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 164 straipsnio 3 dalies prezumpciją, kad sprendimo įteikimo diena laikoma penkta darbo diena, einanti po mokesčių administratoriaus siunčiamos korespondencijos perdavimo paštui dienos. Be to, terminą paduoti skundą praleido tik 4 dienas, netenkinus atskirojo skundo, nedelsiant kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti praleistą terminą paduoti skundą, t. y. savo teises įgyvendino pakankamai atidžiai ir rūpestingai, teisėmis naudojosi sąžiningai. Taip pat sprendžiant termino atnaujinimo klausimą prašė vadovautis teisingumo ir protingumo kriterijais, kadangi atsisakius atnaujinti terminą, būtų nepagrįstai ir neproporcingai paneigta galimybė pasinaudoti teismine gynyba.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. vasario 18 d. nutartimi pareiškėjos prašymo atnaujinti praleistą terminą paduoti skundą nepatenkino ir atsisakė priimti skundą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 2 d. 8 p.). Teismas nutarė nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti R. Č.

9Teismas konstatavo, kad ginčijamame VMI prie FM 2012 m. spalio 18 d. sprendime Nr. 68-193, kuris pareiškėjai registruotu paštu išsiųstas 2012 m. spalio 24 d., o iš AB „Lietuvos paštas“ siuntų paieškos sistemos duomenų matyti, jog registruotas laiškas (Nr. ( - ) pareiškėjai įteiktas 2012 m. spalio 26 d., yra aiškiai nurodyta jo apskundimo tvarka ir terminas, todėl pareiškėjos argumentai, kad ji buvo suklaidinta neteisingai išaiškinant įstatymo nuostatas dėl sprendimo apskundimo termino eigos pradžios ir tvarkos, nepagrįsti. Kitos pareiškėjos nurodytos aplinkybės, kuriomis grindžiamas prašymas atnaujinti terminą paduoti skundą, negali būti laikomos pakankamu pagrindu atnaujinti terminą paduoti skundą. Teismas pažymėjo, kad kiekvienas asmuo teisiniuose santykiuose, siekdamas sukurti atitinkamas teisines pasekmes, turi ne tik teises, bet ir tam tikras pareigas. Taip yra įgyvendinamas teisių ir pareigų vienovės principas, įpareigojantis ne tik kitus asmenis veikti pagal įstatymus ar sutartis, bet ir įpareigojantis patį suinteresuotą asmenį veikti bei tai daryti racionaliai, operatyviai, tokiu būdu išvengiant negatyvių padarinių, užkertančių kelią siekiamų teisinių pasekmių sukūrimui. Teismui nepatenkinus prašymo atnaujinti praleistą terminą paduoti skundą, pareiškėjos skundą atsisakyta priimti.

10III.

11Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 18 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - atnaujinti skundo dėl VMI prie FM 2012 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. 68-194 padavimo terminą.

12Pareiškėja atskirąjį skundą grindžia tuo, kad, vadovaujantis VMI prie FM išaiškinta apskundimo tvarka, laikė, jog nustatytas 20 dienų skundo dėl sprendimo padavimo terminas baigiasi 2012 m. lapkričio 20 d. Pareiškėja skundą padavė 2012 m. lapkričio 19 d. Tačiau teismas vadovavosi nuostata, jog esant duomenų apie faktinę skundo įteikimo datą, nesivadovaujama MAĮ 164 straipsnio 3 dalyje nustatyta sprendimo įteikimo termino skaičiavimo tvarka, t. y. paneigiama penkių dienų prezumpcija ir terminas skaičiuojamas nuo faktinės skundo įteikimo datos, t. y. nuo 2012 m. spalio 26 d. Tokiu atveju skundo padavimo terminas pasibaigia 2012 m. lapkričio 15 d., t. y. skundo padavimo terminas pasibaigė keturiomis dienomis anksčiau nei buvo nurodyta mokesčių administratoriaus sprendime. Pareiškėjos manymu, terminą paduoti skundą praleido dėl objektyvių priežasčių - neturėjo pagrindo netikėti ir nesivadovauti VMI prie FM 2012 m. spalio 18 d. sprendime Nr. 68-194 išaiškinta apskundimo tvarka ir skundo padavimo termino skaičiavimo tvarka. Pažymėjo, kad skundo padavimo terminą praleido ne dėl to, jog nežinojo įstatymo, nustatančio skundo padavimo terminą, ir šio termino eigos skaičiavimo tvarką ar neteisingai aiškino įstatymą, o dėl to, kad teismas paneigė MAĮ 164 straipsnio 3 dalies prezumpciją, jog sprendimo įteikimo diena laikoma penkta darbo diena, einanti po mokesčių administratoriaus siunčiamos korespondencijos perdavimo paštui dienos. Tai yra skundo padavimo momentu ji nežinojo ir negalėjo žinoti, jog ši prezumpcija bus paneigta. Todėl manė, jog yra pakankamas pagrindas pripažinti, jog skundo padavimo terminą praleido dėl svarbių objektyvių priežasčių. Teismas, spręsdamas klausimą dėl termino atnaujinimo, turėtų atsižvelgti į tai, kad skundas paduotas praleidus keturias dienas, vėliau tinkamai ir laiku naudodamasi savo teise apskundė atsisakymą priimti skundą bei atmetus atskirąjį skundą nedelsiant pateikė prašymą atnaujinti praleistą terminą - tai patvirtina, jog ji savo teises įgyvendino pakankamai atidžiai ir rūpestingai. Pareiškėjos elgesys patvirtina, jog ji sąžiningai naudojosi savo teisėmis ir nėra jokių duomenų, jog ši situacija susiklostė dėl to, jog ji buvo nepakankamai rūpestinga ar piktnaudžiavo savo teisėmis. VMI prie FM, vykdydama Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies reikalavimą - individualiame administraciniame akte aiškiai suformuluoti nustatytas arba suteiktas teises ir nurodyti akto apskundimo tvarką, 2012 m. spalio 18 d. sprendime Nr. 68-194 išaiškino tokią skundo padavimo termino skaičiavimo tvarką: „ Registruotu laišku dokumentai siunčiami pagal mokesčių mokėtojo registre nurodytą mokesčių mokėtojo adresą arba mokesčių mokėtojo nurodytą adresą korespondencijai gauti. Tais atvejais, kai minėtų duomenų mokesčių administratorius neturi, dokumentai siunčiami pagal atitinkamame registre nurodytą mokesčių mokėtojo adresą (juridiniams asmenims - pagal juridinių asmenų registre nurodytą adresą, fiziniams asmenims - gyventojų registre nurodytą adresą). Dokumentų, siunčiamų registruotu laišku, įteikimo mokesčių mokėtojui diena laikoma penkta darbo diena, einanti po mokesčių administratoriaus siunčiamos korespondencijos perdavimo paštui dienos.“ Šiame sprendime nenurodyta kitokia sprendimo, siunčiamo registruotu paštu, įteikimo termino skaičiavimo tvarka. Todėl neturėjo jokio pagrindo nesivadovauti apskundimo tvarka, kurią išaiškino mokesčių administratorius, vykdydamas įstatymo nuostatas išaiškinti pareiškėjui sprendimo apskundimo tvarką. Tuo atveju, jei mokesčių administratorius neteisingai išaiškino apskundimo tvarką ir terminus, t. y. mokesčių administratorius, vykdydamas savo, kaip viešojo administravimo subjekto, pareigas, suklaidino mokesčių mokėtoją, neteisingai išaiškindamas įstatymo nuostatas dėl skundo padavimo termino eigos pradžios, o mokesčių mokėtojas, vadovaudamasis išaiškinta tvarka, praleido sprendimo apskundimo terminą, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, yra pagrindas tai vertinti, jog terminas buvo praleistas dėl objektyvių priežasčių. Mokesčių teisėje galioja padidinta asmens, traukiamo atsakomybėn, teisių apsauga, todėl MAĮ 152 straipsnio 2 dalis ir 164 straipsnio 3 dalis aiškintinos pareiškėjos naudai. Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pripažindama termino praleidimo priežastis svarbiomis, ginčą nagrinėjanti institucija turi vadovautis protingumo ir teisingumo kriterijais. Nurodytų kriterijų taikymas ginčą nagrinėjančiai institucijai suponuoja jos pareigą spręsti termino atnaujinimo klausimą neformaliai ir visas atsiradusias abejones traktuoti mokesčių mokėtojo naudai (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 8 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556- 2218/2011, 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-1154/10). Tokiomis nuostatomis turėtų vadovautis ir teismas, spręsdamas praleisto termino atnaujinimo klausimą. Atsisakius priimti skundą būtų nepagrįstai ir neproporcingai paneigta galimybė, nesutikus su viešojo administravimo sistemos subjektų priimtais sprendimais, pasinaudoti teismine gynyba. Šiame kontekste Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pasisakęs, jog sprendimas atnaujinti ar neatnaujinti skundo padavimo terminą turi būti priimtas, atsižvelgiant į fundamentalią asmens teisę - teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos, kuri pripažįstama tiek nacionalinių teisės aktų (Konstitucijos 30 str. 1 d., Teismų įstatymo 4 str. 1 d., ABTĮ 5 str. 1 d.), tiek tarptautinių, inter alia Europos Sąjungos teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 str. 3 d., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., 13 str., Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 str.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 7 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A575-3527/2011). Teismas nepagrįstai nevertino aplinkybių, dėl kurių buvo praleistas terminas paduoti skundą, bei nepagrįstai nevertino mažos termino praleidimo trukmės aplinkybės (pirminis skundas paduotas praleidus keturias dienas), nors maža termino praleidimo trukmė pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą teismų praktiką turi reikšmės vertinant, ar yra pagrindas atnaujinti terminą atsižvelgiant į visumą byloje nustatytų aplinkybių (2012 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-294/2012). Todėl, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja iš esmės ir pati buvau aktyvi, siekdama apginti savo teises, bei jas, atsižvelgus į praleisto termino trukmę, įgyvendino per protingą laikotarpį, yra pagrindas atnaujinti praleistą terminą. Atsisakymas atnaujinti praleistą terminą nemotyvuotas, teismas apsiribojo tik formaliu teiginiu, jog sprendime yra aiškiai nurodyta jo apskundimo tvarka.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Šios bylos dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 18 d. nutarties, kuria teismas atmetė pareiškėjos prašymą dėl termino skundui paduoti atnaujinimo ir atsisakė priimti pareiškėjos skundą, teisėtumas ir pagrįstumas. Byloje turi būti nustatyta, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino priežastis, dėl kurių buvo praleistas terminas, ir pagrįstai atsisakė atnaujinti skundo padavimo terminą.

17Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 159 straipsnio 1 dalį, mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su centrinio mokesčių administratoriaus arba Mokestinių ginčų komisijos sprendimu dėl mokestinio ginčo, turi teisę jį apskųsti teismui. Skundas teismui turi būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų po centrinio mokesčių administratoriaus arba Mokestinių ginčų komisijos sprendimo įteikimo dienos (Mokesčių administravimo įstatymo

18159 str. 3 d.).

19Byloje nustatyta, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS444-125/2013 konstatuota, jog pareiškėja į teismą dėl VMI prie FM 2012 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. 68-193 panaikinimo kreipėsi praleidusi įstatymo nustatytą terminą, nes faktiškai ginčytiną VMI prie FM 2012 m. spalio 18 d. sprendimą Nr. 68-193 pareiškėja gavo 2012 m. spalio 26 d., todėl paskutinė skundo pirmosios instancijos teismui padavimo diena buvo 2012 m. lapkričio 15 d., kurį pareiškėja, skundą išsiuntusi 2012 m. lapkričio 19 d., jau buvo praleidusi. Atsižvelgiant į tai, aplinkybė, kad pareiškėja praleido skundo dėl VMI prie FM 2012 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. 68-193 padavimo terminą, laikytina nustatyta (ABTĮ 86 str. 2 d., 133, 148 str.).

20Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. sausio 16 d. nutartyje nurodė, kad pareiškėja nepateikė prašymo atnaujinti praleistą skundo padavimo teismui terminą, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo spręsti termino atnaujinimo klausimo ir, nustatęs, jog praleistas skundo padavimo terminas ir neprašoma jo atnaujinti, pagrįstai atsisakė priimti skundą.

21Pareiškėja pakartotinai 2013 m. vasario 7 d. išsiuntė teismui skundą (teisme gautas

222013 m. vasario 11 d.) ir prašymą atnaujinti terminą skundui dėl VMI prie FM

232012 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. 68-193 paduoti.

24ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis nustato, jog pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

25Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, negali sutikti su pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties motyvais, remiantis kuriais nebuvo tenkintas pareiškėjos prašymas atnaujinti terminą skundui paduoti.

26Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, jog pirmenybė paprastai yra teikiama faktiniam, o ne MAĮ 164 straipsnio 3 dalyje nurodytam momentui. Kitaip tariant, MAĮ 164 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta taisyklė yra taikoma tada, kai byloje nėra duomenų (įrodymų) apie faktinį sprendimo įteikimą mokesčių mokėtojui arba yra kitos priežastys, pateisinančios minėtos prezumpcijos taikymą (pvz., mokesčių mokėtojo nesąžiningumas). Atkreiptinas dėmesys, jog tokia praktika užtikrina, kad byloje mokesčių mokėtojui pateikus įrodymus dėl faktinės centrinio mokesčių administratoriaus sprendimo gavimo dienos, bus vadovaujamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, tai yra bus užtikrinta mokesčių mokėtojo interesų apsauga, o tokių duomenų nesant, bus vadovaujamasi MAĮ 164 straipsnio 3 dalies imperatyvia nuostata, taip garantuojant operatyvų mokestinio ginčo nagrinėjimo procesą bei teisingą ir savo laiku atliekamą mokesčių surinkimą į valstybės biudžetą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-367/11; žr. taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant mokesčių administravimą reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimą (II dalis); „Administracinė jurisprudencija“ Nr. 22, 36 punktas).

27Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pripažindama termino praleidimo priežastis svarbiomis, ginčą nagrinėjanti institucija turi vadovautis protingumo ir teisingumo kriterijais. Pažymėta, kad nurodytų kriterijų taikymas ginčą nagrinėjančiai institucijai suponuoja jos pareigą spręsti termino atnaujinimo klausimą ne formaliai ir visas atsiradusias abejones traktuoti mokesčių mokėtojo naudai (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 8 d. sprendimą administracinėje byloje

28Nr. A556-2218/2011, 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-1154/10).

29Pareiškėja, prašydama atnaujinti praleistą terminą skundui dėl ginčijamo VMI prie FM sprendimo paduoti, jo praleidimo priežastimis įvardija tai, jog teismas paneigė MAĮ 164 straipsnio 3 dalies prezumpciją, jog sprendimo įteikimo diena laikoma penkta darbo diena, einanti po mokesčių administratoriaus siunčiamos korespondencijos perdavimo paštui dienos. Tai yra skundo padavimo momentu ji nežinojo ir negalėjo žinoti, jog ši prezumpcija bus paneigta. Kadangi sprendimas išsiųstas 2012 m. spalio 24 d., o penkta darbo diena, einanti po mokesčių administratoriaus korespondencijos perdavimo paštui dienos, buvo

302012 m. spalio 31 d., todėl pagal VMI prie FM išaiškintą apskundimo tvarką manė, kad nustatytas 20 dienų terminas skundui paduoti baigiasi 2012 m. lapkričio 20 d. Pareiškėja skundą padavė 2012 m. lapkričio 19 d.

31Esant abejonėms dėl prašymo atnaujinti terminą pagrįstumo, prašymas turėtų būti nagrinėjamas vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, bei atsižvelgiant į tai, kad nuo tokio prašymo išnagrinėjimo priklauso mokestinio ginčo šalies – mokesčių mokėtojo, teisių įgyvendinimas, be kita ko, ir teisminės gynybos principo įgyvendinimas.

32Įvertinus Mokesčių administravimo įstatymo 164 straipsnio 3 dalies nuostatas, teismų praktiką, kad pirmenybė paprastai yra teikiama faktiniam, o ne MAĮ 164 straipsnio 3 dalyje nurodytam momentui, centrinio mokesčių administratoriaus 2012 m. spalio 18 d. sprendime Nr. 68-193 išaiškintą apskundimo tvarką (sprendime pažymėta, kad dokumentų, siunčiamų registruotu laišku, įteikimo mokesčių mokėtojui diena laikoma penkta darbo diena, einanti po mokesčių administratoriaus siunčiamos korespondencijos perdavimo paštui dienos), vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju MAĮ nustatytas 20 dienų terminas apskųsti VMI prie FM 2012 m. spalio 18 d. sprendimą Nr. 68-193 praleistas dėl svarbių priežasčių. Byloje nėra pagrįstų duomenų, jog pareiškėja būtų akivaizdžiai piktnaudžiavusi jai suteiktomis teisėmis. Kaip matyti, pareiškėja pirmą kartą skundą teismui padavė 2012 m. lapkričio 19 d., t. y. pagal VMI prie FM išaiškintą apskundimo tvarką. Vėliau, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išaiškinus mokesčių administratoriaus sprendimo, siunčiamo registruotu paštu, įteikimo mokesčių mokėtojui momentą, nedelsdamas kreipėsi į teismą su skundu ir prašymu atnaujinti terminą skundui paduoti.

33Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjos nurodytas skundo praleidimo priežastis, konstatuoja, kad pareiškėjos nurodytos aplinkybės objektyviai sutrukdė jai laiku kreiptis į teismą.

34Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, spręstina, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė pareiškėjai atnaujinti terminą apskųsti centrinio mokesčių administratoriaus sprendimą.

35Remiantis tuo, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, atnaujinant pareiškėjai terminą skundui dėl VMI prie FM 2012 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. 68-193 paduoti bei perduodant pareiškėjos skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

36Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3, 4 punktais, teisėjų kolegija

Nutarė

37Pareiškėjos R. Č. atskirąjį skundą patenkinti.

38Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 18 d. nutartį panaikinti.

39Atnaujinti pareiškėjai R. Č. terminą skundui dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. 68-193 paduoti ir perduoti pareiškėjos skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

40Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2013 m. vasario 11 d. (išsiųstas... 5. 2013 m. vasario 7 d.) gautas pareiškėjos R. Č. (toliau... 6. Pareiškėja teismui taip pat pateikė prašymą atnaujinti terminą skundui... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. vasario 18 d. nutartimi... 9. Teismas konstatavo, kad ginčijamame VMI prie FM 2012 m. spalio 18 d. sprendime... 10. III.... 11. Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 12. Pareiškėja atskirąjį skundą grindžia tuo, kad, vadovaujantis VMI prie FM... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV.... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Šios bylos dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio... 17. Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 159 straipsnio 1 dalį, mokesčių... 18. 159 str. 3 d.).... 19. Byloje nustatyta, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m.... 20. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. sausio 16 d. nutartyje... 21. Pareiškėja pakartotinai 2013 m. vasario 7 d. išsiuntė teismui skundą... 22. 2013 m. vasario 11 d.) ir prašymą atnaujinti terminą skundui dėl VMI prie... 23. 2012 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. 68-193 paduoti.... 24. ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis nustato, jog pareiškėjo prašymu administracinis... 25. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, negali... 26. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, jog pirmenybė... 27. Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika,... 28. Nr. A556-2218/2011, 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimą administracinėje byloje... 29. Pareiškėja, prašydama atnaujinti praleistą terminą skundui dėl ginčijamo... 30. 2012 m. spalio 31 d., todėl pagal VMI prie FM išaiškintą apskundimo tvarką... 31. Esant abejonėms dėl prašymo atnaujinti terminą pagrįstumo, prašymas... 32. Įvertinus Mokesčių administravimo įstatymo 164 straipsnio 3 dalies... 33. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjos nurodytas skundo praleidimo... 34. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, spręstina, jog pirmosios instancijos... 35. Remiantis tuo, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo nutartis... 36. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3, 4... 37. Pareiškėjos R. Č. atskirąjį skundą patenkinti.... 38. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 18 d. nutartį... 39. Atnaujinti pareiškėjai R. Č. terminą skundui dėl... 40. Nutartis neskundžiama....