Byla eT-11-415/2018
Dėl sprendimo panaikinimo prikyrimo nagrinėti ar perdavimo nagrinėti kitam apygardos administraciniam teismui

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Gintaras Kryževičius, susipažinęs su Regionų apygardos administracinio teismo pirmininko Rimanto Giedraičio teikimu dėl administracinės bylos Nr. eI‑7716-739/2018 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Miera“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos departamentui prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo – viešoji įstaiga „Žaliasis taškas“) dėl sprendimo panaikinimo prikyrimo nagrinėti ar perdavimo nagrinėti kitam apygardos administraciniam teismui,

Nustatė

2Regionų apygardos administracinio teismo pirmininkas teikimu kreipėsi į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininką, prašydamas spręsti administracinės bylos Nr. eI-7716-739/2018 priskyrimo atitinkamam administraciniam teismui klausimą.

3Teikime nurodoma, kad Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų teisėja Dalia Pranckienė, nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Miera“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos departamentui prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ir Departamentas), trečiasis suinteresuotas asmuo – viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) „Žaliasis taškas“ dėl sprendimo panaikinimo, 2018 m. rugsėjo 24 d. teikimu kreipėsi į Regionų apygardos administracinio teismo pirmininką dėl administracinės bylos Nr. eI-7716-739/2018 prikyrimo nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui ar Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams.

4Teikime taip pat nurodoma, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo panaikinti Departamento direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ Nr. 42, kuriuo nuspręsta patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Mokesčių ir atliekų kontrolės skyriaus 2018 m. birželio 25 d. patikrinimo aktą Nr. 17-KD-63/2018. Pažymima, kad ginčijamą sprendimą (galutinį procedūrinį sprendimą), kuriuo užbaigiama mokesčio už aplinkos teršimą patikrinimo procedūra (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-213 patvirtinto Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo 10 p.) priėmė Departamento direktorius, todėl atsakovu byloje yra Departamentas, kurio buveinė yra Vilniuje (Smolensko g. 15, 03201 Vilnius), o byla, remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 31 straipsnio 1 dalimi, turėtų būti nagrinėjama Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

5Teikime atkreipiamas dėmesys, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. rugsėjo 5 d. nutartimi (administracinė bylą Nr. I-4380-789/2018) pareiškėjo skundą atsisakė priimti kaip teismingą Regionų apygardos administraciniam teismui.

6Teismo pirmininkas

konstatuoja:

7Išsamus bylų perdavimo nagrinėti kitam teismui pagrindų sąrašas yra įtvirtintas ABTĮ 69 straipsnio 1 dalyje, kurios 2 punkte numatyta, kad teismas perduoda nagrinėti bylą kitam teismui, kai paaiškėja, kad byla buvo priimta teismo žinion pažeidžiant priskirtinumo teismams taisykles. Pagal ABTĮ 69 straipsnio 2 dalį bylos perdavimo iš vieno teismo kitam teismui klausimą išsprendžia bylą perduodančio teismo teisėjų kolegija arba Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas, o bylos perdavimo iš vieno teismo kitam teismui šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytais atvejais klausimą – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas bylą perduodančio teismo pirmininko teikimu.

8ABTĮ 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog skundas (prašymas, pareiškimas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra atsakovo buveinė (gyvenamoji vieta), o jeigu atsakovas yra valstybė arba savivaldybė, – tam administraciniam teismui, kurio teritorijoje yra atsakovui atstovaujančios institucijos buveinė. Jeigu viešojo administravimo subjekto, jo teritorinio padalinio, teritorinio viešojo administravimo subjekto arba pareigūno, veikiančio Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje, administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) teisėtumas buvo patikrintas (nagrinėjamas) aukštesniojo pagal pavaldumą viešojo administravimo subjekto ir (arba) kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos, skundas (prašymas, pareiškimas) administraciniam teismui paduodamas pagal to viešojo administravimo subjekto, jo teritorinio padalinio, teritorinio viešojo administravimo subjekto arba pareigūno, kurio administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) teisėtumas buvo tikrinamas (nagrinėjamas), buveinės vietą.

9Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-277 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizavimo“ (toliau – ir Įsakymas) 1.5 ir 2 punktuose, taip pat Įsakymu patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizavimo sąlygų aprašo 8 punkte numatyta, kad regionų aplinkos apsaugos departamentai (tarp jų ir Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas) reorganizuojami jungimo būdu, prijungiant juos prie Departamento, kuris po reorganizavimo perima reorganizuotų biudžetinių įstaigų teises ir pareigas.

10Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-213 patvirtinto Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 6 punkte nustatyta, kad patikrinimą atliekantis pareigūnas, vadovaudamasis Mokėtojo pateiktuose dokumentuose esančiais duomenimis ir informacija, surašo patikrinimo aktą. To paties Aprašo 10 punkte (redakcija, galiojusi iki 2018 m. birželio 30 d.) nurodyta, kad patikrinimo aktas patvirtinamas Mokesčių administravimo įstatyme nustatytais terminais Regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu dėl patikrinimo akto patvirtinimo. Pagal Aprašo 10 punktą (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. liepos 1 d.) patikrinimo aktas patvirtinamas Mokesčių administravimo įstatyme nustatytais terminais Departamento direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu dėl patikrinimo akto patvirtinimo.

11Nustatyta, kad pareiškėjas skundu ginčija Departamento 2018 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ Nr. 42, kuriuo nuspręsta patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Utenos RAAD) Mokesčių ir atliekų kontrolės skyriaus 2018 m. birželio 25 d. patikrinimo aktą Nr. 17-KD-63/2018 (toliau – ir Patikrinimo aktas).

12Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad išimtinė Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencija siejama ne su atitinkamo viešojo administravimo subjekto, kaip juridinio asmens, buveine, o veiklos teritorija. 2008 m. birželio 30 d. nutartyje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas pažymėjo, kad sisteminis, loginis, teleologinis ABTĮ nuostatų, tame tarpe ir 19 straipsnio 1 dalies bei 35 straipsnio (redakcija, galiojusi iki 2016 m. birželio 30 d.; šiuo metu galiojančiame ABTĮ šios procesinės nuostatos iš esmės atitinka 20 str. ir 31 str.), aiškinimas suponuoja, kad kai vykdydamas tam tikroje teritorijoje jam pavestas vykdyti viešojo administravimo funkcijas ginčijamą sprendimą priėmė atitinkamos įstaigos teritorinio padalinio, pagal civilinę teisę neturinčio juridinio asmens statuso, pareigūnas, ginčas yra teismingas tam teismui, kurio jurisdikcijoje yra tas teritorinis padalinys. Priešingu atveju būtų akivaizdžiai iškreiptas bylų paskirstymas tarp apygardos administracinių teismų, apsunkinta suinteresuotų asmenų teisė į teisminę gynybą, nes kiekvieną kartą, kai būtų skundžiamas atitinkamos įstaigos, kurios kaip juridinio asmens buveinė būtų Vilniuje, teritorinio padalinio, pagal civilinę teisę neturinčio juridinio asmens statuso, pareigūno sprendimas, byla būtų teisminga Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

13Atkreiptinas dėmesys, kad Departamento sprendimas, kuriuo patvirtinamas Patikrinimo aktas, nelaikytinas Patikrinimo akto teisėtumo patikrinimu išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka, nes tai yra tik Apraše nustatytos procedūros dalis. Pastebėtina, kad būtent Utenos RAAD Mokesčių ir atliekų kontrolės skyriaus, esančio adresu Metalo g. 11, Utena, pareigūnas, atlikęs patikrinimą UAB „Miera“, esančios adresu Šaltupio g. 75, Anykščiuose, ir remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, Patikrinimo akte pareiškėjui apskaičiavo nesumokėtą mokėtiną mokesčio už aplinkos teršimą metalinės pakuotės atliekomis sumą. Nors Utenos RAAD Mokesčių ir atliekų kontrolės skyrius ir nepriėmė šioje byloje skundžiamo sprendimo, kuris pagal galiojančią teismų praktiką šalims sukelia teisines pasekmes, tačiau akivaizdu, jog situaciją, iš kurios kilo ginčas, nulėmė būtent teritorinio padalinio priimtas dokumentas (Patikrinimo aktas, kurio pagrindu vėliau buvo priimtas skundžiamas sprendimas). Todėl spręstina, kad byla turėtų būti nagrinėjama pagal patikrinimą atlikusio ir patikrinimo aktą surašiusio Departamento teritorinio padalinio buveinės vietą.

14Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei teisės aktų nuostatas, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, darytina išvada, jog šios bylos nagrinėjimas priskirtinas Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų kompetencijai, todėl, vadovaujantis ABTĮ 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, byla grąžintina nagrinėti Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 69 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

16administracinę bylą Nr. eI-7716-739/2018 grąžinti nagrinėti Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai