Byla Iv-3093-484/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su V. T. skundu,

Nustatė

2V. T. 2011-06-09 išsiuntė teismui skundą, kuriame prašo panaikinti LR Švietimo ir mokslo ministro 2011-05-17 įsakymo Nr. V-827 2.2.1 ir 2.2.2 p., kuriais A. B. ir S. O. paskelbti Klaipėdos universiteto Tarybos nariais.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal ABTĮ 3 straipsnio 1 dalį administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Vadovaujantis ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais, administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio ir savivaldybių administravimo subjektų priimtų aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ar pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus.

5Bylos dokumentais nustatyta, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas kelia ginčą dėl Klaipėdos universiteto tarybos sudėties teisėtumo.

6Pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Valstybės žinios, 2009-05-12, Nr. 54-2140 ) 20 straipsnio 3 dalį valstybinės aukštosios mokyklos taryba sudaroma iš 9 arba 11 narių. Aukštosios mokyklos statutas nustato tikslų tarybos narių skaičių. Aukštosios mokyklos statuto nustatyta tvarka vieną tarybos narį skiria studentų atstovybė, jeigu jos nėra, – visuotinis studentų susirinkimas (konferencija); du arba, jeigu tarybą sudaro 11 narių, tris narius – dėstytojai ir mokslo darbuotojai; vieną – administracija ir kiti darbuotojai; vieną tarybos narį skiria švietimo ir mokslo ministras kartu su aukštosios mokyklos senatu (akademine taryba), kitus keturis arba, jeigu tarybą sudaro 11 narių, penkis narius siūlo juridiniai ir fiziniai asmenys iš asmenų, nepriklausančių aukštosios mokyklos personalui ir studentams, – šiuos tarybos narius skiria ir atšaukia švietimo ir mokslo ministras Aukštojo mokslo tarybos teikimu, išklausęs aukštosios mokyklos tarybos nuomonę. Tarybos sudėtį viešai skelbia švietimo ir mokslo ministras.

7Skundžiamo LR Švietimo ir mokslo ministro 2011-05-17 įsakymo Nr. V-827 2.2.1 ir 2.2.2 p. A. B. ir S. O. paskelbti Klaipėdos universiteto Tarybos nariais.

8Įvertinus ginčo santykius reglamentuojančias teisės normas, darytina išvada, kad skundžiama LR Švietimo ir mokslo ministro 2011-05-17 įsakymo Nr. V-827 dalis (2.2.1 ir 2.2.2 p.) pagal savo turinį, tikslą ir formą nelaikytina ABTĮ nustatyta tvarka skundžiamu administraciniu aktu (ABTĮ 2 str. 15 d., 15 str. 1 d.). Ginčijamoje įsakymo dalyje nėra aiškiai bei imperatyviai suformuluotos santykio dalyviams privalomos elgesio taisyklės, jų teisės bei pareigos, o tik atliktas procedūrinis veiksmas, numatytas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje, t.y. švietimo ir mokslo ministras paskelbė Klaipėdos universiteto tarybos sudėtį. Todėl toks dokumentas pats savaime nesukelia pareiškėjui ar kitiems nagrinėjamų teisinių santykių dalyviams teisinių pasekmių. Pažymėtina, kad teismas gali priimti nagrinėti tik tokį reikalavimą dėl teisės akto, kuriame aiškiai bei imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos elgesio taisyklės, jų teisės bei pareigos. Nagrinėjamu atveju teismui gali būti skundžiami rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą rezultatai, o tai, skundo duomenimis, jau yra padaryta.

9Dėl nurodytų priežasčių, vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, V. T. skundą atsisakytina priimti, kaip nenagrinėtiną teismų.

10Vadovaujantis ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu pareiškėjui grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis.

11Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

12atsisakyti priimti V. T. skundą, kaip nenagrinėtiną teismų.

13Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2011-06-09 sumokėtą žyminį mokestį grąžinti pareiškėjui.

14Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai