Byla Ik-770-473/2011
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Violetos Balčytienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Liudos Arlauskienės ir Broniaus Januškos, sekretoriaujant Gintarei Guobytei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Petrui Labanauskui, atsakovės atstovei Jurgitai Narkevičiūtei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos O. P. IĮ skundą atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

3pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama panaikinti atsakovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos (toliau ir – VMI prie FM) 2010-08-04 sprendimą Nr. 69-194, kuriuo pareiškėjos 2010-06-07 skundas paliktas nenagrinėtu.

4Pareiškėja skunde ir patikslintuose skunduose (b. l. 1-2, 25-26, 36-37) nurodė ir jos atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad VMI prie FM 2010-08-04 sprendimu Nr. 69-194 jos 2010-06-07 skundą paliko nenagrinėtą, nurodydama, kas pareiškėja neįvykdė atsakovės 2010-06-22 sprendimu Nr. 69-159 nustatyto reikalavimo per 15 dienų pašalinti minėtame sprendime išvardintus trūkumus. Pareiškėjos manymu, toks sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes pareiškėja negavo atsakovės 2010-06-22 sprendimo Nr. 69-160 dėl įpareigojimo pašalinti trūkumus. VMI, neturėdama duomenų, jog VMI prie FM 2010-06-22 sprendimas Nr. 69-160 yra įteiktas pareiškėjo įmonei, neturėjo pagrindo palikti skundą nenagrinėtu. Pareiškėjos prašymu atsakovė 2010-10-08 įteikė pareiškėjai 2010-06-22 sprendimo Nr. 69-160 kopiją, ir pareiškėja, vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 153 str. 6 d. ištaisė sprendime nurodytus trūkumus ir per 15 dienų, tai yra 2010-10-27 pateikė skundą mokestiniame ginče VMI prie FM.

5Atsakovė Valstybinė mokesčių inspekcija su skundu nesutinka ir prašo atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (b. l. 50-52) nurodė ir jos atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad pareiškėja nesutikdama su Šiaulių AVMI 2010-05-07 sprendimu Nr. 14.4-33-31, kuriuo, atlikus mokestinį patikrinimą, jai papildomai nurodyta sumokėti į biudžetą mokesčius ir delspinigius, pateikė 2010-06-07 skundą atsakovei, prašydama Šiaulių AVMI sprendimą panaikinti. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos skundas nebuvo pasirašytas nei paties mokesčių mokėtojo, nei jo atstovo, vadovaujantis MAĮ 153 straipsnio 5 dalies nuostatomis, atsakovė 2010-06-22 sprendimu Nr. 69-159 nustatė 15 dienų terminą skundo trūkumui pašalinti. Pareiškėja atsakovei 2010-06-07 pateiktame skunde nurodė adresą, kuriuo sprendimas turi būti išsiųstas ( - ), Kelmė. Inspekcija pareiškėjai minėtu adresu išsiuntė sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. 14.4-30-27. Iš dokumentų matyti, kad pareiškėja sprendimą Nr. 14.4-33-31 gavo, tai nurodydama 2010-06-07 pateiktame skunde. Minėtas adresas nurodytas ir VĮ Registrų centro viešajame registre, o iš atsakovės turimų duomenų matyti, kad adresu ( - ), Kelmė, registruota pareiškėja, o nuosavybės teisė priklauso pareiškėjos savininkės O. P. dukrai Ž. P. (K.). Atsakovės 2010-06-22 sprendimas Nr. 69-160 dėl trūkumų pašalinimo ir 2010-08-04 Nr. 69-195 dėl skundo nenagrinėjimo įteiktas įregistruota pašto siunta asmenims, pareiškėjos nurodytu adresu. Iš AB Lietuvos pašto tinklo tarnybos Šiaulių regiono Kelmės pašto 2010-11-10 rašto Nr. 01-05 bei papildomos medžiagos matyti, kad korespondencijos siunta Nr. ( - ), adresuota pareiškėjai, adresu ( - ), Kelmė, įteikta 2010-06-30 J. P. bei pridėtas tai patvirtinantis dokumentas. Iš patikrinimo medžiagos matyti, kad J. P. pareiškėja suteikusi prokūros teisę. Atsakovė, negavusi pareiškėjos patikslinto skundo 2010-08-04 sprendimu Nr. 69-194 pareiškėjos 2010-06-07 skundą dėl Inspekcijos 2010-05-07 sprendimo Nr. 14.4-33-31 paliko nenagrinėtu ir grąžinto pareiškėjai, nes ji neįvykdė atsakovės reikalavimų ir nepašalino nustatytų trūkumų. Pagal MAĮ 154 str. 3 dalį, atsakovė sprendimą dėl mokestinio ginčo turi priimti per 30 dienų nuo jo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas iki 60 dienų, jeigu skundui nagrinėti reikia papildomo tyrimo. Įstatyme nustatyta, kad apie tai turi būti raštu pranešta skundą padavusiam mokesčių mokėtojui. Taigi, pareiškėja žinodama, kad ji skundą Inspekcijai pateikė 2010-06-07 ir būdama aktyvi vykstančiame mokestiniame ginče, žinojo ir turėjo suprasti, kad atsakovė sprendimą dėl jos skundo priims ne vėliau kaip per 60 dienų, tačiau tik 2010-10-01 prašymu kreipėsi dėl 2010-05-22 priimto sprendimo kopijų pateikimo. Pareiškėja būdama mokestinio ginčo šalimi, elgėsi atsainiai ir aplaidžiai, t. y. laiku neįvykdė atsakovės nustatytų reikalavimų pašalinti skundo trūkumus, todėl atsakovė pagrįstai 2010-08-04 sprendimu Nr. 69-194, skundo nenagrinėjo ir grąžino pareiškėjai. Atsakovės atstovė teismo posėdyje papildomai nurodė, kad gavusi 2010-05-22 sprendimo Nr. 69-159 kopiją pareiškėja 2010-10-27 padavė naują skundą su prašymu dėl termino atnaujinimo ir jis buvo išnagrinėtas 2010-11-26. Skundžiamas VMI 2010-08-04 sprendimas yra tarpinis ir pareiškėjai pasekmių nesukelia.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių AVMI atsiliepime į skundą (b. l. 65) nurodė, kad nesutinka su pareiškėjos skunde išdėstytais teiginiais ir prašo skundą, atmesti kaip nepagrįstą.

7Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – LR ABTĮ) 78 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bylos šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti. Byla nagrinėjama trečiojo suinteresuoto asmens Šiaulių AVMI atstovui nedalyvaujant. Apie teismo posėdį pranešta tinkamai.

8Faktinės bylos aplinkybės, teisinis reglamentavimas ir teismo išvados.

9Byloje nustatyta, kad Šiaulių AVMI (toliau ir - Inspekcija), atlikusi pareiškėjos mokestinį patikrinimą, 2010-03-05 patikrinimo aktu Nr. 6334-06-10-126 pareiškėjai priskaičiavo sumokėti į valstybės biudžetą 442307 Lt pridėtinės vertės mokesčio, pelno mokesčio, laikinojo socialinio mokesčio, atskaitymų Kelių priežiūros programai finansuoti, gyventojų pajamų mokesčio, valstybinio socialinio draudimo mokesčio, įmokų į Garantinį fondą, privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir šių mokesčių delspinigių. Pareiškėja 2010-04-05 pateikė pastabas dėl patikrinimo akto. Šiaulių AVMI 2010-05-07 sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo iš dalies patvirtino patikrinimo aktą, nurodydama pareiškėjai sumokėti 35086 Lt pridėtinės vertės mokesčio, 22376 Lt PVM delspinigių, 3509 Lt PVM baudą, 218079 Lt pelno mokesčio, 73907 Lt pelno mokesčio delspinigių, 21808 Lt pelno mokesčio baudą, 28142 Lt laikinojo socialinio mokesčio, 9571 Lt laikinojo socialinio mokesčio delspinigių, 2814 Lt laikinojo socialinio mokesčio baudą, 6950 Lt atskaitymų Kelių priežiūros programai finansuoti, 5003 Lt atskaitymų Kelių priežiūros programai finansuoti delspinigių, 695 Lt atskaitymų Kelių priežiūros programai finansuoti baudą, 4966 Lt gyventojų pajamų mokesčio, 1358 Lt gyventojų pajamų mokesčio delspinigių, 497 Lt gyventojų pajamų mokesčio baudą, 32 Lt įmokų į Garantinį fondą, 9 Lt įmokų į Garantinį fondą delspinigių, 3 Lt įmokų į Garantinį fondą baudą, 141 Lt privalomojo sveikatos draudimo įmokų, 72 Lt privalomojo sveikatos draudimo įmokų delspinigių, 14 Lt privalomojo sveikatos draudimo įmokų baudą, 2770 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų baudą. Nesutikdama su Šiaulių AVMI sprendimu pareiškėja pateikė 2010-06-07 skundą VMI prie FM, prašydama panaikinti Šiaulių AVMI 2010-05-07 sprendimą Nr. 14.4-33-31.

10Atsakovė 2010-06-22 sprendime Nr. 69-159 konstatavo, kad pareiškėjos paduotas skundas nepasirašytas, todėl, vadovaudamasi MAĮ 153 str. 5 d., nustatė 15 dienų terminą skundo trūkumui pašalinti. Sprendime nurodyta, kad šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kai mokesčių mokėtojui šis sprendimas bus įteiktas. Jeigu įmonė per nustatytą 15 dienų terminą įvykdys sprendime nurodytus reikalavimus, skundas bus nagrinėjamas ir laikomas paduotu pradinio jo pateikimo dieną, o skundo dėl mokestinio ginčo išnagrinėjimo terminai bus pradedami skaičiuoti nuo reikalavimų įvykdymo dienos. Nurodytų reikalavimų laiku neįvykdžius, skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas (b. l. 54).

11Pareiškėjai per nustatytą terminą trukumų nepašalinus, atsakovė 2010-08-04 sprendimu Nr. 69-194 pareiškėjos skundą paliko nenagrinėtą ir grąžino pareiškėjai (b. l. 56)

12Pareiškėja 2010-10-01 raštu kreipėsi į atsakovę, nurodydama, kad 2010-06-22 sprendimo Nr. 69-159 negavo ir prašydama pateikti jo kopiją (b. l. 58). Atsakovė 2010-10-08 raštu Nr. (24.6-31-5)-R-9579 informavo, kad 2010-06-22 sprendimas Nr. 69-159 išsiųstas pareiškėjos skunde nurodytu adresu ( - ), ( - ) Kelmė. Šis dokumentas VMI prie FM negrįžo. Prie šio rašto atsakovė pridėjo ir 2010-06-22 sprendimą Nr. 69-159 (b. l. 38-40).

13MAĮ 153 str. 5-6 dalyse numatyta, kad nustačiusi, kad skundas neatitinka šio Įstatymo reikalavimų, ikiteisminė mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija priima sprendimą ir nustato skundą padavusiam mokesčių mokėtojui 15 dienų terminą trūkumams pašalinti. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kai mokesčių mokėtojui minėtas sprendimas buvo įteiktas. Jeigu mokesčių mokėtojas per nustatytą 15 dienų terminą įvykdo sprendime nurodytus reikalavimus, skundas nagrinėjamas ir laikomas paduotu pradinio jo pateikimo dieną, o skundo dėl mokestinio ginčo išnagrinėjimo terminai pradedami skaičiuoti nuo reikalavimų įvykdymo dienos. Nurodytų reikalavimų laiku neįvykdžius, skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį pateikusiam mokesčių mokėtojui.

14Kaip minėta, pareiškėja prašo panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-08-04 sprendimą Nr. 69-194, kuriuo, vadovaujantis MAĮ 153 str. 6 d. (nustatytu terminu nepašalinus skundo trukumų), pareiškėjos skundas dėl Šiaulių AVMI 2010-05-07 sprendimo Nr. 14.4-33-31 paliktas nenagrinėtas ir grąžintas pareiškėjai. Nurodo, kad negavo atsakovės 2010-06-22 sprendimo, kuriuo jai nustatytas terminas pašalinti skundo trūkumus, todėl atsakovė, neįsitikinusi, kad pareiškėjai įteiktas minėtas sprendimas, nepagrįstai jos skundą paliko nenagrinėtą.

15Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pareiškėja, po 2010-09-06 kreipimosi į teismą, 2010-10-01 kreipėsi į atsakovę dėl 2010-06-22 sprendimo Nr. 69-159 kopijos ir ją gavo (b. l. 38, 58-40). Pareiškėjos skundo priėmimo stadijoje, 2010-10-08 patikslintame skunde Vilniaus apygardos administraciniam teismui atsisakė pirminiame 2010-09-06 skunde pareikšto reikalavimo įpareigoti atsakovę pateikti 2010-06-22 sprendimo Nr. 69-159 kopiją ir prašė šioje reikalavimo dalyje bylą nutraukti (b. l. 36-37). Šis patikslintas skundas priimtas teismo 2010-11-04 nutartimi (b. l. 47). Ištaisiusi VMI prie FM 2010-06-22 sprendime nustatytus skundo trukumus pareiškėja 2010-10-27 pakartotinai pateikė atsakovei skundą dėl Šiaulių AVMI 2010-05-07 sprendimo Nr. 14.4-33-31 panaikinimo, kartu pateikdama prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo (b. l. 85-88). Tokiu būdu pareiškėja realizavo savo teisę apskųsti mokesčių administratoriaus sprendimą. Atsakovė, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą su prašymu atnaujinti terminą, 2010-11-26 sprendimu Nr. 69-306 nusprendė neatnaujinti pareiškėjai termino skundui dėl Šiaulių AVMI 2010-05-07 sprendimo Nr. 14.4-33-31 paduoti, jos 2010-10-27 skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti pareiškėjai (b. l. 82-84). Pareiškėja šį atsakovės 2010-11-26 sprendimą Nr. 69-306 2010-12-30 (gauta 2011-01-03) apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui (b. l. 89-91). Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis skundas priimtas nagrinėti 2011-01-09 (adm. byla Nr. I-1742-142/2011).

16Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad šioje byloje yra išnykęs ginčo dalykas. VMI prie FM 2010-08-04 sprendimas Nr. 69-194, kuriuo pareiškėjos 2010-06-07 skundas paliktas nenagrinėtu laiku nepašalinus skundo trūkumų, jo priėmimo metu buvo teisėtas ir pagrįstas. Šiuo metu šis sprendimas yra realizuotas. Pareiškėja pašalino atsakovės nustatytus skundo trūkumus ir pakartotinai atsakovei padavė skundą dėl Šiaulių AVMI 2010-05-07 sprendimo Nr. 14.4-33-31. Dėl šio pareiškėjos naujai paduoto skundo 2010-11-26 priimtas naujas atsakovės sprendimas – atsisakyta atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą ir skundas laikomas nepaduotu. Dėl tokio atsakovės sprendimo pareiškėja inicijavo ginčą teisme (adm. byla Nr. I-1742-142/2011). Šioje byloje skundžiamas 2010-08-04 sprendimas nebesukelia pareiškėjai teisinių pasekmių, nes procesas jau yra perėjęs į kitą ginčo stadiją – tarp šalių iškilęs ginčas dėl praleisto termino atnaujinimo, kuris, kaip minėta, nagrinėjamas Vilniaus apygardos administracinio teismo byloje Nr. I-1742-142/2011. Pareiškėjos argumentai dėl VMI prie FM 2010-06-22 sprendimo nesavalaikio gavimo, kuriais ji remiasi šiame skundė ir skųsdama naujai priimtą atsakovės sprendimą, kuriuo atsisakyta atnaujinti praleistą terminą, bus teismo įvertinti nagrinėjant administracinę bylą Nr. I-1742-142/2011 dėl VMI prie FM 2010-11-26 sprendimo Nr. 69-306 pagrįstumo ir teisėtumo.

17Aukščiau aptartų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos reikalavimai dėl atsakovės 2010-08-04 sprendimo Nr. 69-194 paikinimo nepagrįsti, todėl skundas netenkintinas (LR ABTĮ 57 str., 88 str. 1 d. 1 p.).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 – 87 straipsniais,

Nutarė

19pareiškėjos O. P. IĮ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

20Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 3. pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama panaikinti atsakovės Valstybinės... 4. Pareiškėja skunde ir patikslintuose skunduose (b. l. 1-2, 25-26, 36-37)... 5. Atsakovė Valstybinė mokesčių inspekcija su skundu nesutinka ir prašo... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių AVMI atsiliepime į skundą (b. l.... 7. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – LR... 8. Faktinės bylos aplinkybės, teisinis reglamentavimas ir teismo... 9. Byloje nustatyta, kad Šiaulių AVMI (toliau ir - Inspekcija), atlikusi... 10. Atsakovė 2010-06-22 sprendime Nr. 69-159 konstatavo, kad pareiškėjos... 11. Pareiškėjai per nustatytą terminą trukumų nepašalinus, atsakovė... 12. Pareiškėja 2010-10-01 raštu kreipėsi į atsakovę, nurodydama, kad... 13. MAĮ 153 str. 5-6 dalyse numatyta, kad nustačiusi, kad skundas neatitinka šio... 14. Kaip minėta, pareiškėja prašo panaikinti Valstybinės mokesčių... 15. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pareiškėja, po 2010-09-06... 16. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad šioje... 17. Aukščiau aptartų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu, teismas daro... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 19. pareiškėjos O. P. IĮ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 20. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...