Byla II-192-540/2015
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos nutarimų panaikinimo ir administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. GAA-95 AM atnaujinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Violeta Miceikienė, sekretoriaujant Jurgitai Jasėnienei, dalyvaujant A. G., jo atstovui advokatui Andriejui Melkovui, institucijos, priėmusios nutarimus, atstovei Vidai Gagienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal skundą padavusio asmens A. G. skundą institucijai, priėmusiai nutarimus, - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijai dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos nutarimų panaikinimo ir administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. GAA-95 AM atnaujinimo

Nustatė

22015 m. liepos 17 d. pareiškėjas A. G. kreipėsi į teismą su patikslintu skundu, prašydamas panaikinti 2015 m. vasario 24 d. LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresniojo specialisto T. K. administracinį nurodymą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. GAA-95 AM 104104, panaikinti 2015 m. gegužės 8 d. LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresniojo specialisto T. K. nutarimą atsisakyti atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. GAA-95 AM, panaikinti 2015 m. gegužės 19 d. LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininko T. Barkausko nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. GAA-95 AM ir atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. GAA-95 AM.

3Savo skundą grindė tuo, kad 2015 m. vasario 24 LR AM Kauno RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyr. specialistas T. K. surašė A. G. administracinio teisės pažeidimo protokolą AM Nr. 104104, kuriame nurodoma, kad 2015-02-21 apie 13 val., Kaišiadorių raj. MK ( - ) medžioklės ploto vienete, medžiotojas A. G. fazanų medžioklės metu, kai medžiojo daugiau nei vienas medžiotojas, pasitraukė iš medžioklės vadovo nurodytos vietos medžiotojų linijoje, nors nebuvo susitarto signalo, po kurio galima pasitraukti nuo medžiotojų linijos. Taip pat, medžiotojas A. G. medžiojo neblaivus, kai tai daryti draudžiama, jam nustatyta 0,441 prom., t. y. pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklių 71.1 p. ir 58.3 p. bei padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 85 str. 1 d. A. G. sutiko su pažeidimu ir pagal administracinį nurodymą sumokėjo paskirtą 14 Eur baudą. Minėtam sprendimui įsiteisėjus, Kauno apskrities VPK 2015 m. kovo 25 d. priėmė sprendimą panaikinti A. G. leidimą laikyti ginklą remiantis LR ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 30 str. 2d. 3p. nuostata. Susipažinus su byla, akivaizdu, jog buvo padaryti esminiai materialiosios ir proceso teisės pažeidimai, kurie galėjo turėti įtakos neteisėto nutarimo priėmimui. Visų pirma, A. G. mano, kad LR AM Kauno RAAD inspekcijos pareigūnas atliko jam teisės aktų nustatyta tvarka nepavestus ir nepriskirtus veiksmus, neturėdamas tam atitinkamų įgaliojimų, t.y. neturėjo teisės tikrinti asmenų girtumą. Be to mano, kad A. G. surašytame protokole buvo neteisingai nurodytas jo nustatytas girtumas, t.y. jo girtumui nebuvo pritaikyta 0,05 promilių paklaida, todėl nustačius 0,44 promilių girtumą ir pritaikius 0,05 promilių paklaidą turėjo būti nustatyta 0,391 promilių girtumas, kas yra leistina ir neužtraukia atsakomybės.

4Teismo posėdžio A. G. atstovas advokatas Andriejus Melkovas išdėstė tuos pačius skundo motyvus.

5Institucija, priėmusi nutarimą, - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija atsiliepime nurodė, jog institucija su skundu nesutinka, prašo jo netenkinti, nes A. G. sutiko su protokolo turiniu bei jame nurodytais pažeidimais, sutiko su administracinio nurodymo surašymu ir pagal jį 2015 m. vasario 26d. susimokėjo administraciniu nurodymu paskirtą baudą, todėl jo administracinio teisės pažeidimo bylos teisena buvo užbaigta 2015 m. vasario 26d. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 2601 str. nėra numatyta administracinių teisės pažeidimų bylų, užbaigtų administraciniu nurodymu, atnaujinimo procedūra. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30216 str. nuostatas gali būti atnaujinamos administracinių teisės pažeidimų bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu nutarimu ar nutartimi, todėl A. G. bylos, užbaigtos administraciniu nurodymu, atnaujinti nėra pagrindo. A. G. 2015-04-22 pateikė prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Institucija, 2015 m. gegužės 8d. nutarimu atsisakė atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą ir tuo motyvu, kad A. G. nepateikė jokių duomenų ar dokumentų apie pakartotinį blaivumo tikrinimą kitose įstaigose, paskirtą baudą, paskirtą administraciniu nurodymu, sumokėjo, jam buvo išaiškintos Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 272 str. nuostatos, kad administracinis nurodymas nėra skundžiamas, o asmeniui, įvykdžius administracinį nurodymą, administracinio teisės pažeidimo bylos teisena yra baigiama. Be to Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas, vadovaujantis LR medžioklės įstatymo 14 str. 6d. 1p. reikalavimais, Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 75 p. reikalavimais pagrįstai patikrino A. G. girtumą.

6Teismo posėdžio metu institucijos atstovė Vida Gagienė į skundą atsikirto tais pačiais motyvais, kokie išdėstyti institucijos atsiliepime.

7Skundas dalyje dėl administracinio nurodymo panaikinimo ir dėl administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. GAA-95 AM atnaujinimo atmestinas, skundas dalyje dėl nutarimų panaikinimo netenkintinas.

8Iš administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagos matyti, kad 2015 m. vasario 24 d. LR AM Kauno RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyr. specialistas T. K. surašė A. G. administracinio teisės pažeidimo protokolą AM Nr. 104104, kuriame nurodoma, kad 2015-02-21 apie 13 val., Kaišiadorių raj. MK ( - ) medžioklės ploto vienete, medžiotojas A. G. fazanų medžioklės metu, kai medžiojo daugiau nei vienas medžiotojas, pasitraukė iš medžioklės vadovo nurodytos vietos medžiotojų linijoje, nors nebuvo susitarto signalo, po kurio galima pasitraukti nuo medžiotojų linijos. Taip pat, medžiotojas A. G. medžiojo neblaivus, kai tai daryti draudžiama, jam nustatyta 0,441 prom., t. y. pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklių 71.1 p. ir 58.3 p. bei padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 85 str. 1 d. Iš protokole esančio A. G. paaiškinimo matyti, kad A. G. sutiko su alkotesterio parodymais bei sutiko su protokole nurodytais pažeidimais. Iš protokolo matyti, kad jis neprašė nerašyti administracinio nurodymo ir administracinis nurodymas A. G. buvo surašytas, nurodant per 10 d. nuo administracinio teisės pažeidimo protokolo įteikimo dienos savo noru sumokėti 14 Eur baudą, taip pat išaiškintos baudos nesumokėjimo pasekmės ir tai, kad administracinis nurodymas yra neskundžiamas, o asmeniui, įvykdžiusiam administracinį nurodymą, administracinio teisės pažeidimo bylos teisena baigiama. Taip pat, A. G. buvo išaiškinta, kad jei jis per nurodytą laikotarpį nesumokės šios baudos, administracinis nurodymas buvo laikomas negaliojančiu, o administracinio teisės pažeidimo protokolas bus perduotas nagrinėti įgaliotam pareigūnui.

9Administracinio teisės pažeidimo protokolas A. G. buvo įteiktas 2015 m. vasario 25d. Iš bylos duomenų matyti, kad A. G. administraciniu nurodymu paskirtą 14 Eur baudą sumokėjo 2015 m. vasario 26d. Iš A. G. paaiškinimo teismo posėdžio metu matyti, kad jis suprato protokole nurodytų jo padarytų pažeidimų esmę, su jais sutiko ir norėdamas, kad byla būtų užbaigta greičiu, sutiko su administracinio nurodymo surašymu bei sumokėjo juo paskirtą baudą, o pradėjo siekti minėtos bylos atnaujinimo tik tada, kai Kauno apskrities VPK 2015 m. kovo 25 d. priėmė sprendimą panaikinti A. G. leidimą laikyti ginklą remiantis LR ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 30 str. 2d. 3p. nuostata.

10Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 2601 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šio kodekso 2591 straipsnyje nurodyti pareigūnai administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui surašo administracinį nurodymą už tuos administracinius teisės pažeidimus, už kuriuos šio kodekso II skyriaus ypatingosios dalies straipsnių sankcijose numatyta ne didesnė kaip trijų tūkstančių litų maksimali bauda. Administracinis nurodymas yra į administracinio teisės pažeidimo protokolą įrašomas pasiūlymas asmeniui per dešimt darbo dienų nuo administracinio teisės pažeidimo protokolo įteikimo dienos, o šio kodekso 2602 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse numatytais atvejais – nuo administracinio teisės pažeidimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos, numatytos šio kodekso II skyriaus ypatingosios dalies straipsnyje, kuriame nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį teisės pažeidimą, bet ne mažesnę kaip du eurai.

11Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 2601 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad Administracinis nurodymas yra neskundžiamas. Asmeniui įvykdžius administracinį nurodymą, administracinio teisės pažeidimo bylos teisena baigiama. Tokiu būdu administracinio teisės pažeidimo bylos teisena A. G. atžvilgiu buvo baigta 2015-02-26. Kadangi įstatymai nenumato administracinių teisės pažeidimų bylų, užbaigtų administraciniu nurodymu, apskundimo galimybės, todėl A. G. reikalavimas panaikinti 2015 m. vasario 24 d. LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresniojo specialisto T. K. administracinį nurodymą administracinio teisės pažeidimo byloje GAA-95 AM 104104 atmestinas.

12A. G. skundu prašo panaikinti 2015 m. gegužės 8 d. LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresniojo specialisto T. K. nutarimą atsisakyti atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą GAA-95 AM bei panaikinti 2015 m. gegužės 19 d. LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininko T. Barkausko nutarimą (sprendimą) administracinio teisės pažeidimo byloje GAA-95 AM ir atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą GAA-95 AM.

13Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 302 16 str. numatyta, kad administracinių teisės pažeidimų bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu nutarimu ar nutartimi, gali būti atnaujintos šiame skirsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka.

14Byloje nustatyta, kad LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas T. K. administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. GAA-95 AM nutarimo nepriėmė, o surašė administracinį nurodymą, kuris yra neskundžiamas. Byla buvo užbaigta A. G. sumokėjus administraciniu nurodymu paskirtą baudą. Kadangi A. G. yra įvykdęs administracinį nurodymą ir paskirtą baudą sumokėjęs, jo padaryto administracinio teisės pažeidimo bylos teisena yra baigta ir negali būti atnaujinta, nes to nenumato galiojantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso normos, todėl 2015 m. gegužės 8 d. LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresniojo specialisto T. K. nutarimas atsisakyti atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. GAA-95 AM bei 2015 m. gegužės 19 d. LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininko T. Barkausko sprendimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. GAA-95 AM yra teisėti ir jų naikinti nėra pagrindo, todėl A. G. skundas dalyje dėl jų panaikinimo netenkintinas. Tuo pačiu pagrindu atmestinas ir A. G. prašymas atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. GAA-95 AM.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 302 str. 1d. 1p., 302 16 str., 302 21 str. 14d. 1p.

Nutarė

16A. G. skundą dalyje dėl 2015 m. vasario 24 d. LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresniojo specialisto T. K. administracinio nurodymo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. GAA-95 AM 104104 atmesti.

172015 m. gegužės 8 d. LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresniojo specialisto T. K. nutarimą atsisakyti atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. GAA-95 AM bei 2015 m. gegužės 19 d. LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininko T. Barkausko sprendimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. GAA-95 AM panaikinimo palikti nepakeistus ir pareiškėjo A. G. patikslinto skundo dalyje dėl jų panaikinimo netenkinti.

18Pareiškėjo A. G. prašymą dėl administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. GAA-95 AM atnaujinimo atmesti.

19Nutartis per 20 dienų nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Violeta Miceikienė, sekretoriaujant Jurgitai... 2. 2015 m. liepos 17 d. pareiškėjas A. G. kreipėsi į teismą su patikslintu... 3. Savo skundą grindė tuo, kad 2015 m. vasario 24 LR AM Kauno RAAD Gyvosios... 4. Teismo posėdžio A. G. atstovas advokatas Andriejus Melkovas išdėstė tuos... 5. Institucija, priėmusi nutarimą, - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 6. Teismo posėdžio metu institucijos atstovė Vida Gagienė į skundą atsikirto... 7. Skundas dalyje dėl administracinio nurodymo panaikinimo ir dėl... 8. Iš administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagos matyti, kad 2015 m.... 9. Administracinio teisės pažeidimo protokolas A. G. buvo įteiktas 2015 m.... 10. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 2601... 11. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 2601... 12. A. G. skundu prašo panaikinti 2015 m. gegužės 8 d. LR aplinkos ministerijos... 13. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 302 16 str.... 14. Byloje nustatyta, kad LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 16. A. G. skundą dalyje dėl 2015 m. vasario 24 d. LR aplinkos ministerijos Kauno... 17. 2015 m. gegužės 8 d. LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos... 18. Pareiškėjo A. G. prašymą dėl administracinio teisės pažeidimo bylos Nr.... 19. Nutartis per 20 dienų nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama...