Byla AS-143-322-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Romos Sabinos Alimienes (kolegijos pirmininke), Anatolijaus Baranovo (pranešejas) ir Stasio Gagio, teismo posedyje rašytinio proceso tvarka išnagrinejo pareiškejo Lietuvos žaliuju judejimo atskiraji skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 23 d. nutarties administracineje byloje pagal pareiškejo Lietuvos žaliuju judejimo skunda atsakovams Valstybinei teritoriju planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Alytaus apskrities viršininko administracijai, Alytaus miesto savivaldybei del sprendimu panaikinimo.

2Teiseju kolegija n u s t a t e:

3I.

4Pareiškejas Lietuvos žaliuju judejimas (toliau – pareiškejas) 2008 m. sausio 15 d. skundu, kuri 2008 m. vasario 11 d. patikslino, kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma, prašydamas panaikinti Vyriausiosios administraciniu gincu komisijos 2007 m. gruodžio 17 d. sprendima Nr. 2007/05-4R-268, Alytaus miesto savivaldybes tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendima Nr. T-50 „Del Alytaus miesto prekybos centru išdestymo specialiojo plano tvirtinimo“, Alytaus apskrities viršininko 2007 m. kovo 30 d. teritoriju planavimo dokumento patikrinimo akto Nr. 51 teigiama patikrinimo išvada ir pripažinti negaliojancia Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2007 m. spalio 22 d. rašto Nr. 6.3-537-B „Del Alytaus miesto prekybos centru išdestymo specialiojo plano“ išvada „inicijuoti Patikrinimo akto pripažinima netekusiu galios ir Alytaus miesto savivaldybes tarybos sprendimo Nr. T-50 panaikinima nera teisinio pagrindo“.

5Pareiškejas 2008 m. balandžio 18 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateike prašyma del reikalavimo užtikrinimo priemoniu taikymo, t. y. praše uždrausti atsakovui Alytaus miesto savivaldybei sudaryti sutartis del detaliojo planavimo organizatoriaus teisiu ir pareigu perdavimo prekybos centru detaliuju planu rengimui Alytaus miesto savivaldybes teritorijoje bei sustabdyti Alytaus miesto savivaldybes tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T-50 galiojima.

6Pareiškejas nurode, kad nurodytu administraciniu aktu yra patvirtintas Alytaus miesto savivaldybes prekybos centru išdestymo specialusis planas. Pažymejo, jog 2008 m. sausio 8 d. jo atstovas dalyvavo svarstant žemes sklypu Alytuje, A. Jonyno g. 14 D ir A. Jonyno g. 14 E, detaliuosius planus. Žemes sklype A. Jonyno g. 14 D planavimo organizatoriai planuoja statyti prekybos centra, nors ši teritorija yra netinkama tokiam statiniui: joje auga medžiai, detaliojo plano sprendiniai prieštarauja Europos kraštovaizdžio konvencijos nuostatoms. Planavimo organizatoriams raštu pasiule nutraukti detaluji planavima, bet gavo atsakyma, kad pasiulymas nepagristas ir prieštarauja aukštesnio lygmens teritoriju planavimo dokumentams (Alytaus miesto bendrajam planui ir Alytaus miesto prekybos centru išdestymo specialiajam planui). Pareiškejas pabreže, kad planuojant prekybos centra A. Jonyno g. 14 D miesto žaliojoje zonoje yra vadovaujamasi gincijamu Alytaus miesto savivaldybes tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T-50 patvirtintu Alytaus miesto savivaldybes prekybos centru išdestymo specialiuoju planu. Šiuo specialiuoju planu vadovaujamasi ir planuojant automobiliu stovejimo aikštele A. Jonyno g. 14 E. Teige, kad igyvendinus rengiamu detaliuju planu sprendinius iš esmes pasikeistu nagrinejamos administracines bylos ir surinktu irodymu esme, o tokiu atveju teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidarys negalimas.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. balandžio 23 d. nutartimi pareiškejo prašyma atmete (Administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – ABTI) 71 str.).

9Teismas nurode, kad ABTI 71 straipsnio 1 dalis nustato, jog teismas arba teisejas proceso dalyviu motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemoniu reikalavimui užtikrinti, jeigu, nesiemus užtikrinimo priemoniu, sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti negalimas. Pažymejo, kad reikalavimo užtikrinimo priemoniu taikymo klausimas turi buti sprendžiamas vertinant teismo sprendimo administracineje byloje ivykdymo galimybes. Šiuo metu byloje nera surinkta pakankamai irodymu, leidžianciu manyti, kad busimas teismo sprendimas, netaikant reikalavimo užtikrinimo priemoniu, pasunketu arba pasidarytu negalimas. Esant šioms aplinkybems, teismas atmete pareiškejo prašyma.

10III.

11Pareiškejas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 23 d. nutarti ir išspresti klausima iš esmes – taikyti prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Su prašymu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones teismui pateike irodymus, kad atsakovas Alytaus miesto savivaldybe sudaro sutartis del detaliojo planavimo organizatoriaus teisiu ir pareigu perdavimo prekybos centru detaliuju planu rengimui Alytaus miesto savivaldybes teritorijoje bei vadovaujantis skundžiamu Alytaus miesto savivaldybes tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T-50 yra rengiami detalieji planai. Esant teisminiam gincui, tokiu sutarciu sudarymas, detaliuju planu rengimas ir ju sprendiniu realizavimas gali iš esmes pakeisti nagrinejamos bylos ir surinktu irodymu esme, o tokiu atveju teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidarys negalimas.

132. Teismo argumentas, kad šiuo metu byloje nera pakankamai irodymu, leidžianciu manyti, jog busimas teismo sprendimas šioje byloje, netaikant užtikrinimo priemoniu, pasunketu arba pasidarytu negalimas, prieštarauja irodymu rinkimo principui, nustatytam ABTI

1457 straipsnio 4 dalyje, kad prireikus teismas gali savo iniciatyva išreikalauti reikiamus dokumentus, pareikalauti iš pareigunu paaiškinimu. Teismas nepraše iš atsakovo Alytaus miesto savivaldybes paaiškinimu ar papildomu dokumentu.

15Teiseju kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Pareiškejas praše taikyti ABTI 71 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose numatytas reikalavimo užtikrinimo priemones, t. y. uždrausti atsakovui Alytaus miesto savivaldybei sudaryti sutartis del detaliojo planavimo organizatoriaus teisiu ir pareigu perdavimo prekybos centru detaliuju planu rengimui Alytaus miesto savivaldybes teritorijoje bei sustabdyti Alytaus miesto savivaldybes tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T-50 galiojima (T 2, b. l. 96).

19ABTI 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisejas proceso dalyviu motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemoniu reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali buti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiemus užtikrinimo priemoniu, teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti negalimas.

20Teismas, spresdamas del ABTI 71 straipsnio 2 dalyje nurodytu (tarp ju ir pareiškejo prašomu taikyti) reikalavimo užtikrinimo priemoniu taikymo, turi nustatyti, kad yra reali gresme, jog netaikius šiu reikalavimo užtikrinimo priemoniu teismo sprendimo ivykdymas pasunketu arba pasidarytu negalimas, t. y. kad priemus sprendima panaikinti skundžiama akta (veiksma) iki jo priemimo buvusios padeties atkurimas pasunketu arba taptu negalimas (ABTI 92 str.).

21Sprendžiant mineta klausima, atsižvelgtina i prašomu užtikrinti reikalavimu pobudi, nurodoma ju faktini pagrinda, gincijamu aktu suteiktas teises, pareigas ir ju faktini realizavima, ar reikalavimo užtikrinimo priemones taikymas pagal nustatytas aplinkybes butu adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistu proporcingumo principo, proceso šaliu interesu pusiausvyros ir viešuju interesu.

22Pareiškejas prašyma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones iš esmes grindžia aplinkybe, kad gincijamo Alytaus miesto savivaldybes tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T-50 ir juo patvirtinto Alytaus miesto prekybos centru išdestymo specialiojo plano pagrindu yra vykdomos detaliuju planu rengimo proceduros, kurias atlikus ir realizavus detaliuju planu sprendinius teismo sprendimo šioje byloje ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti negalimas (T 2, b. l. 96). Taciau ivertinus šia aplinkybe, atsižvelgus i tai, kad specialusis planas yra susijes su Alytaus miesto teritorijos pletra, vystymu, galima konstatuoti, jog teritoriju planavimo dokumentu rengimas šiuo atveju dar nera reali gresme busimam teismo sprendimui ivykdyti (atkurti buvusia iki gincijamo teises akto priemimo padeti (ABTI 92 str.)). Taciau pasikeitus faktinei situacijai (atsiradus realiai statybu suplanuotoje teritorijoje gresmei) išlieka galimybe iš naujo ivertinti reikalavimo užtikrinimo priemoniu taikymo butinuma.

23Atsižvelgiant i išdestytus argumentus, galima daryti išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagristai nusprende, jog nera pagrindo imtis priemoniu reikalavimui užtikrinti, todel skundžiama teismo nutartis iš esmes yra pagrista ir jos panaikinti nera pagrindo.

24Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 151 straipsnio 1 punktu, teiseju kolegija

Nutarė

25Pareiškejo Lietuvos žaliuju judejimo atskiraji skunda atmesti.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 23 d. nutarti palikti nepakeista.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. Teiseju kolegija n u s t a t e:... 3. I.... 4. Pareiškejas Lietuvos žaliuju judejimas (toliau – pareiškejas) 2008 m.... 5. Pareiškejas 2008 m. balandžio 18 d. Vilniaus apygardos administraciniam... 6. Pareiškejas nurode, kad nurodytu administraciniu aktu yra patvirtintas Alytaus... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. balandžio 23 d. nutartimi... 9. Teismas nurode, kad ABTI 71 straipsnio 1 dalis nustato, jog teismas arba... 10. III.... 11. Pareiškejas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 12. 1. Su prašymu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones teismui pateike... 13. 2. Teismo argumentas, kad šiuo metu byloje nera pakankamai irodymu,... 14. 57 straipsnio 4 dalyje, kad prireikus teismas gali savo iniciatyva... 15. Teiseju kolegija... 16. IV.... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Pareiškejas praše taikyti ABTI 71 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose... 19. ABTI 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisejas proceso dalyviu... 20. Teismas, spresdamas del ABTI 71 straipsnio 2 dalyje nurodytu (tarp ju ir... 21. Sprendžiant mineta klausima, atsižvelgtina i prašomu užtikrinti reikalavimu... 22. Pareiškejas prašyma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones iš esmes... 23. Atsižvelgiant i išdestytus argumentus, galima daryti išvada, kad pirmosios... 24. Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 151 straipsnio 1 punktu,... 25. Pareiškejo Lietuvos žaliuju judejimo atskiraji skunda atmesti.... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 23 d. nutarti... 27. Nutartis neskundžiama....