Byla AS-520-168-12
Dėl kvietimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Laimučio Alechnavičiaus ir Dalios Višinskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėdama pareiškėjų Privačių organizacijų, vykdančių mokslinius tyrimus, asociacijos „Scientia libera“, viešosios įstaigos Baltijos pažangių technologijų instituto atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 18 d. nutarties administracinėje byloje pagal privačių organizacijų, vykdančių mokslinius tyrimus, asociacijos „Scientia libera“, viešosios įstaigos Baltijos pažangių technologijų instituto skundą dėl kvietimo panaikinimo,

Nustatė

2I.

3Pareiškėjai Privačių organizacijų, vykdančių mokslinius tyrimus, asociacija „Scientia libera“, viešoji įstaiga Baltijos pažangių technologijų institutas (toliau – ir pareiškėjai) teismui pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gruodžio 6 d. interneto svetainėje adresu www.lmt.lt paskelbtą Kvietimą paramai ūkio subjektų užsakomiems taikomiesiems moksliniams tyrimams gauti (toliau – ir Kvietimas). Taip pat prašo ištirti Lėšų numatomiems ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymams kofinansuoti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms pagal ūkio subjektų paraiškas paskirstymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2011 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-2129, teisėtumą ir atitikimą Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymui.

4Pareiškėjai skunde nurodė, kad, jų vertinimu, Kvietimas ir su Kvietimu susiję norminiai aktai neatitinka teisės aktų reikalavimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 597 patvirtino Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms skyrimo tvarkos aprašą (toliau – ir Aprašas), kurio 3 punkte nustatyta, kad lėšos moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti institucijoms skiriamos tiesiogiai ir per Lietuvos mokslo tarybos vykdomą priemonę ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymams pagal ūkio subjektų paraiškas remti. Aprašo 18 punkte nustatyta, kad lėšas numatomiems ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymams kofinansuoti institucijoms pagal ūkio subjektų paraiškas paskirsto Lietuvos mokslo taryba laikydamasi švietimo ir mokslo ministro nustatytos tvarkos. Vadovaudamasis šia teisės norma, Lietuvos Respublikos švietimo ministras 2011 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-2129 patvirtino Lėšų numatomiems ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymams kofinansuoti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms pagal ūkio subjektų paraiškas paskirstymo tvarkos aprašą, kurio 3 punktas nustato, kad skatinimo lėšas institucijoms skirsto Lietuvos mokslo taryba. Lietuvos mokslo taryba, vykdydama pastarąjį tvarkos aprašą ir šį aprašą patvirtinantį įsakymą, 2012 m. gruodžio 6 d. interneto svetainėje adresu www.lmt.lt paskelbė kvietimą paramai ūkio subjektų užsakomiems taikomiesiems moksliniams tyrimams gauti. Pareiškėjai yra suinteresuoti moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtros paslaugų teikimo vienodomis sąlygomis tiek valstybinėms, tiek nevalstybinėms mokslo ir studijų institucijoms, todėl vertina, kad kvietimas pažeidžia jų teises.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. sausio 18 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjų skundą.

7Teismas nurodė, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 str. 1 d.). Nustatė, kad pareiškėjas skundu prašė panaikinti Kvietimą paramai ūkio subjektų užsakomiems taikomiesiems moksliniams tyrimams gauti, kuriuo yra pranešama, kad Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymams skatinti skirtoms lėšoms gauti. Teismo vertinimu, toks Lietuvos mokslo tarybos Kvietimas negali būti skundžiamas teismui, kadangi Kvietimu yra pranešama informacija apie paraiškų priėmimą, Kvietimas pats savaime nesukelia pareiškėjams jokių teisių ar pareigų, todėl negali būti laikomas administraciniu aktu ar veiksmu, skundžiamu ABTĮ nustatyta tvarka. Nurodė, kad administraciniai teismai nesprendžia ginčų dėl tokių viešojo administravimo subjektų dokumentų. Teismas turi teisę priimti nagrinėti tik tokį reikalavimą dėl teisės akto, kuriame aiškiai bei imperatyviai suformuluotos pareiškėjui privalomos elgesio taisyklės, jo teisės bei pareigos, todėl, teismo manymu, Lietuvos mokslo tarybos 2011-12-06 Kvietimas paramai ūkio subjektų užsakomiems taikomiesiems moksliniams tyrimams gauti nelaikytinas ABTĮ nustatyta tvarka skundžiamu administraciniu aktu (ABTĮ 2 str. 15 d., 15 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tas kas išdėstyta, skundą teismas atsisakė priimti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

8III.

9Pareiškėjai Privačių organizacijų, vykdančių mokslinius tyrimus, asociacija „Scientia libera“, viešoji įstaiga Baltijos pažangių technologijų institutas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 18 d. nutartį ir įpareigoti pirmosios instancijos teismą išspręsti skundo priėmimo klausimą.

10Atskirajame skunde nurodo, kad Lietuvos mokslo taryba yra valstybinis administravimo subjektas, kuriam įgalinimai suteikti Mokslo ir studijų įstatymo 13 straipsniu, todėl administraciniam teismui teisminga byla dėl Lietuvos mokslo tarybos priimtų teisės aktų ar veiksmų teisėtumo pagal ABTĮ 2 straipsnio 6 dalies ir 15 straipsnio 1 punkto nuostatas. Ministro tvarkos aprašas yra norminis teisės aktas, kurio veikimui reikalingi teisės taikymo aktai, nagrinėjamu atveju – Lietuvos mokslo tarybos kvietimas. Esant šiam kvietimui institucijoms atsiranda teisė teikti prašymus ir tam tikros pareigos, jei jos nori gauti skatinimo lėšas. Pareiškėjų vertinimu, Lietuvos mokslo tarybos Kvietimas yra individualus teisės taikymo aktas, nes yra skirtas individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad administraciniai teismai spendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalis taip pat nustato, kad skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Atsižvelgiant į nurodytas teisės normas, darytina išvada, jog administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų (administracinių aktų), kurie turi įtaką konkrečių asmenų teisėms ar įstatymų saugomus interesams, teisėtumo.

15Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, taikydamas nurodytas nuostatas, ne kartą yra išaiškinęs (žr., pvz., administracinės bylos Nr. AS146-201/2009, AS438-135/2009, AS502-466/2009, AS525-902-11), kad ginčo administracinėje byloje dalyku gali būti tik toks viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, kuris atitinkamiems asmenims nustato tam tikras teises ar pareigas, sukelia teisines pasekmes. Pažymėtina, kad skundo reikalavimas turi atitikti ABTĮ nuostatas, reglamentuojančias teisę kreiptis į teismą (ABTĮ 22 straipsnis), teismo kompetencijos ribas (ABTĮ 3, 15 straipsnis), teismo priimtų sprendimų rūšis (ABTĮ 88-91 straipsnis) bei jų vykdymo tvarką (ABTĮ 97 straipsnis), tai yra skundo reikalavimas turi būti toks, kuriuo remiantis priimtas teismo sprendimas sukeltų atitinkamas teisines pasekmes kitai bylos šaliai ir nekiltų abejonių dėl galimybės jį įvykdyti, t. y. pašalinti padarytą teisės ar teisėtų interesų pažeidimą, įpareigoti atsakovą įvykdyti konkrečius veiksmus. Tuo atveju, jei skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas ar veiksmas, jokių teisinių pasekmių nesukelia, kad jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti, kaip nepriskirtiną administraciniams teismams, kadangi, nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju, asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis.

16Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjas skunde administraciniam teismui prašo panaikinti Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gruodžio 6 d. interneto svetainėje adresu www.lmt.lt patalpintą Kvietimą paramai ūkio subjektų užsakomiems taikomiesiems moksliniams tyrimams gauti. Vertinant, ar šis Kvietimas, kaip galimas ginčo objektas administraciniame teisme, atitinka ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir ABTĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus, būtina atkreipti dėmesį į tai, ar jis atitinka bendruosius administracinio akto požymius. Pagal ABTĮ 2 straipsnio 14 dalį individualus teisės aktas – tai vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei, o pagal ABTĮ 2 straipsnio 15 dalį administracinis aktas – vykdant administravimo funkcijas, administravimo subjekto priimtas teisės aktas. Iš šių teisės normų matyti, kad pagrindinis individualaus administracinio akto požymis yra tas, jog jis yra teisės taikymo aktas, t. y. aktas, kuriame išreikštas teisės normų taikymo rezultatas konkrečiam subjektui, turintis įtaką šio subjekto teisiniam statusui (teisėms ir pareigoms). Pareiškėjų ginčijamas Kvietimas negali būti laikomas individualiu teisės aktu, kuriuo pareiškėjams nustatytos teisės ir pareigos. Ginčijamame Kvietime tik buvo pateikta informacija, kokie pareiškėjai gali teikti paraiškas ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymams skatinti skirtoms lėšoms gauti, iki kada priimamos paraiškos, paraiškų teikimo tvarka bei numatytas biudžetas. Tačiau Kvietime pareiškėjams nebuvo numatyta jokių privalomų vykdyti įpareigojimų, duota nurodymų ar išdėstyta kitų sprendimų, galinčių turėti įtakos jų teisėms ir pareigoms. Taip pat nėra faktinio ir teisinio pagrindo daryti išvadą, kad panaikinus šį Kvietimą, kaip kad to prašo pareiškėjai, bus įgyvendintos pareiškėjų nurodomos pažeistos teisės.

17Individualioje administracinėje byloje norminio administracinio teisės akto teisėtumas gali būti tiriamas pareiškėjo, kai teisme yra nagrinėjama konkreti byla dėl jo teisių pažeidimo, prašymu arba teismo iniciatyva. Šiuo atveju darytina išvada, jog pareiškėjams nesuformulavus konkretaus savarankiško reikalavimo dėl galimai jų pažeistų teisių gynimo, kurį būtų galima laikyti individualiu ginču, teismas negali priimti nagrinėti skundo dėl Lėšų numatomiems ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymams kofinansuoti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms pagal ūkio subjektų paraiškas paskirstymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2011 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-2129, teisėtumo, todėl pareiškėjas nagrinėjamu atveju nevertintinas ir kaip tinkamas subjektas, galintis kreiptis į teismą dėl norminio administracinio akto dalies teisėtumo ištyrimo. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, savarankiškų reikalavimų, kuriuos teismas galėtų priimti nagrinėti ir laikyti individualiu ginču, pareiškėjas nepateikė. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog pareiškėjas nepatenka į ABTĮ 110 straipsnyje apibrėžtą subjektų, turinčių teisę paduoti abstraktų prašymą dėl norminio administracinio akto teisėtumo, ratą.

18Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės aktus, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kuri paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Pareiškėjų Privačių organizacijų, vykdančių mokslinius tyrimus, asociacijos „Scientia libera“, viešosios įstaigos Baltijos pažangių technologijų instituto atskirąjį skundą atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai