Byla I-147-342/2013
Dėl 380,00 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Aušrelė Mažrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą atsakovui A.B. dėl 380,00 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo,

Nustatė

2pareiškėja VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir pareiškėja) prašymu prašo priteisti iš atsakovo A.B. (toliau – ir atsakovas) 380,00 Lt nesumokėtą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Prašyme nurodo, jog jai pavesta rinkti, administruoti, išieškoti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Šiaulių miesto, Kelmės, Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajono savivaldybių teritorijoje. Rinkliava skaičiuojama vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006-10-12 sprendimu Nr. T-885 patvirtintais Radviliškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais. Prašymo reikalavimą grindžia tuo, jog atsakovas privalo mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, nes rinkliava yra atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Pažymi, jog rinkliava nesiejama su konkrečios paslaugos suteikimu, o yra privaloma įmoka, reglamentuota viešosios teisės normomis. Pažymi, jog vietinė rinkliava apskaičiuota pagal savivaldybės nustatytą rinkliavos dydį vienam gyventojui, dauginamu iš rinkliavos mokėtojui nuosavybės ar savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos teise priklausančio būsto gyventojų skaičiaus. Nurodo, kad atsakovo deklaruota gyvenamoji vieta yra Radviliškio r.sav., ( - ) ir atsakovas yra nesumokėjęs 380,00 vietinės rinkliavos už laikotarpį nuo 2007-10-01 iki 2012-09-30.

3Pareiškėjas apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką informuotas tinkamai, jo atstovas į teismo posėdį neatvyko. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į prašymą nepateikė, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta pranešimu viešo paskelbimo būdu, paskelbiant pranešimą specialiame internetiniame tinklapyje www.teismai.lt. (b.l. 29, 30).

4Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 78 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bylos šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti. Byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka pareiškėjo atstovui ir atsakovui nedalyvaujant (ABTĮ 79 straipsnio 5 dalis).

5Prašymas tenkintinas iš dalies (ABTĮ 88 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktai).

6Ginčo atveju spręstina, ar teisėtas ir pagrįstas pareiškėjos reikalavimas priteisti iš atsakovo 380,00 Lt nesumokėtą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, už laikotarpį nuo 2007-10-01 iki 2012-09-30.

7Komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo organizavimas teisės aktais yra priskirtas savivaldybių funkcijoms (Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktas, Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnis). Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalis nustato, jog savivaldybių tarybos turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas, savo biudžeto sąskaita savivaldybių tarybos gali nustatyti mokesčių bei rinkliavų lengvatas.

8Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Rinkliavų įstatymas, kurio 2 straipsnio 3 dalis vietinę rinkliavą apibrėžia kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą privalomą įmoką, galiojančią tos savivaldybės teritorijoje. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 straipsnio 1-2 punktai numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus.

9Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje, aiškinant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo teisinį reglamentavimą, pažymėta, kad, skirtingai nuo Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje pateikiamos valstybinės rinkliavos, kuri inter alia apima privalomas įmokas už vietos savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų ar organizacijų teikiamas paslaugas, apibrėžimo, vietinės rinkliavos įstatymų leidėjas expressis verbis nesieja su atitinkamomis paslaugomis. Vietinės rinkliavos objektas iš esmės yra siejamas su atitinkamos teisės vietinės rinkliavos mokėtojui suteikimu, t. y. asmuo, norėdamas įgyti (naudotis) atitinkamą teisę, o ne gauti atitinkamas paslaugas, privalo sumokėti atitinkamą vietinę rinkliavą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. kovo 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-471/2010 išaiškino, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Tai savo ruožtu leidžia daryti išvadą, kad aptariama vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtoje nutartyje akcentavo ir tai, jog vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis (Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis) ir paskirtis lemia, kad rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis. Todėl aptariamos vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.584 straipsnio 1 dalies prasme. Toks vietinės rinkliavos aiškinimas iš esmės atitinka ir formuojamą praktiką kitose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyse (pvz. administracinės bylos Nr. A442-2210/2011, A442-1035/2011, A502-2848/2012), kuriose pažymėta, kad vietinė rinkliava yra viešosios teisės nustatytas privalomasis mokėjimas, o ne privatinės (civilinės) teisės reguliavimo srities sutartinio pobūdžio įsipareigojimas. Pareiga mokėti minėtą rinkliavą atsiranda pagal tokias sąlygas, kurios yra numatytos ją nustatančiuose teisės aktuose.

10Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2006-12-12 sprendimu Nr. T-885 (su pakeitimais ir papildymais 2007-11-29 sprendimu Nr. T-236, 2008-05-15 sprendimu Nr. T-401, 2008-06-26 sprendimu Nr. T-450, 2008-06-26 sprendimu Nr. T-451, 2009-12-17 sprendimu Nr. 868) patvirtino Radviliškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus (toliau – Nuostatai), kurių 2 punktas numato, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava) yra Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės teritorijoje nustatyta kiekvienam atliekų turėtojui privaloma įmoka, kuri mokama šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka. Iš vietinės rinkliavos mokėtojo negali būti reikalaujama už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą kitaip negu mokant vietinę rinkliavą. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą. Nuostatų 7 punkte nurodyta, kad vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai, privalantys mokėti vietinę rinkliavą, išskyrus juridinius asmenis ir juridinių asmenų padalinius, turinčius taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus (išduotus pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-02-27 įsakymu Nr. 80 ar Gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarką (LAND 32-99), patvirtintą Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 1999-11-30 įsakymu Nr. 387), kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Nuostatų 10 punktas numato, kad vietinė rinkliava nustatoma už komunalinių atliekų tvarkymą nustatoma visiems Radviliškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams, išskyrus juridinius asmenis ir juridinių asmenų padalinius, turinčius taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Pagal Nuostatų 19-20 punktus vietinė rinkliava atliekų turėtojui už komunalinių atliekų tvarkymą nustatoma ir patvirtinamas litais už vienerius kalendorinius metus, kai metinis vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą dydis atliekų turėtojams apskaičiuojamas visas sistemos metines atliekų tvarkymo sąnaudas paskirstant į dvi dalis pagal tai, koks komunalinių atliekų kiekis tenka gyventojams ir koks juridiniams asmenims. Atliekų tvarkymo sąnaudų dalis, tenkanti fiziniams gyventojams, yra paskirstoma visiems miestų ir kaimų gyventojams vienodai, o atliekų tvarkymo sąnaudų dalis, tenkanti juridiniams asmenims, yra paskirstoma pagal atskiroms juridinių asmenų grupėms pasirinktus ir patvirtintus komunalinių atliekų kiekius nusakančius vienetus (Nuostatų 20, 21 punktai).

11Vietinė rinkliava Radviliškio rajono savivaldybėje pradėta administruoti nuo 2007-10-01 (Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2007-08-30 sprendimas Nr. T-160). Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006-03-30 sprendimu Nr. T-333 ir 2007-08-30 sprendimu Nr. T-160 ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006-12-12 sprendimu Nr. T-885 patvirtintų Nuostatų 27 punktu nustatytas 40 Lt per metus (3,34 Lt per mėnesį) vietinės rinkliavos dydis daugiabučio namo bei individualios valdos gyventojui. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2008-06-26 sprendimais Nr. T-450 ir T-451 nuo 2008-07-01 nustatytas 60 Lt (5 Lt per mėnesį) vietinės rinkliavos dydis daugiabučio namo bei individualios valdos gyventojui, tokio dydžio rinkliava galioja ir šiuo metu. Vadovaujantis Nuostatų 32 punktu pareiškėja pagal vietinės rinkliavos registro duomenis parengia ir kas mėnesį (iki kiekvieno mėnesio 15 dienos) pateikia kiekvienam juridiniam, fiziniam asmeniui kas ketvirtį (iki kiekvieno ketvirčio 15 dienos), vietinės rinkliavos mokėtojui nustatytos formos mokėjimo pranešimą apie apskaičiuotas mokėtinas vietinės rinkliavos įmokas ir mokėjimo terminus.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad nuo 2007-10-01 iki 2012-09-30 atsakovas deklaravo gyvenamąją vietą būste, adresu - Radviliškio r.sav., ( - ) (b.l. 10). Pareiškėjos pateiktos 2012-10-23 pažymos Nr. 12-R-3985 duomenys patvirtina, kad atsakovui ginčo įsiskolinimas apskaičiuotas būtent už prašyme nurodytą laikotarpį (b.l. 9). Šios pažymos duomenimis taip pat nustatyta, kad atsakovui už 2008 m. IV ketvirtį, 2009 m. I, II ketvirčius apskaičiuota mokėti po 30,00 Lt rinkliavos sumą už kiekvieną ketvirtį, o už 2009 m. III ketvirtį – 20,00 Lt rinkliavos sumą. Vertinant šiuos duomenis, atsižvelgiant į tai, kad nuo 2008-07-01 ginčo rinkliava tarybos sprendimu nustatyta 60,00 Lt vieneriems metams (arba po 5,00 Lt už vieną metų mėnesį, 15,00 Lt už ketvirtį ir t.t.), darytina išvada, kad už 2008 m. IV ketvirtį, 2009 m. I, II ketvirčius į ginčo skolos sumą pareiškėja nepagrįstai įskaičiavo 45,00 Lt sumą (po 15,00 Lt daugiau už kiekvieną ketvirtį), o už 2009 m. III ketvirtį – 5,00 Lt, taigi, iš viso - 50,00 Lt sumą, kuri iš prašomos priteisti skolos teismo minusuotina. Tokiu būdu, laikytina, kad už laikotarpį nuo 2008 m. IV ketvirčio iki 2012 m. III ketvirčio atsakovas yra nesumokėjęs, viso - 240,00 Lt rinkliavos (48 mėn.x 5,00 Lt = 240,00 Lt).

13Be to, minėtoje pažymoje į ginčo skolos sumą įskaičiuota ir 90,00 Lt suma, kuri pastabose apibūdinama, kaip atsakovui ginčo laikotarpiu apskaičiuotas rinkliavos skolos likutis. Tačiau, vertinant tai, kad ši 90,00 Lt suma apskaičiuota už laikotarpį nuo 2007-10-01 iki 2008-09-30, kai nuo 2007-01-01 iki 2008-07-01 rinkliavos dydis vieneriems metams buvo 40,00 Lt (taigi po 10,00 Lt už ketvirtį arba po 3,34 Lt vienam mėnesiui), o nuo 2008-07-01 iki 2012-09-30 (ir šiuo metu) – 60,00 Lt, laikytina, kad už laikotarpį nuo 2007-10-01 iki 2008-07-01, t.y. už 10 mėnesių, atsakovas įsiskolino 30,00 Lt, o už laikotarpį nuo 2008-07-01 iki 2008-09-30, t.y. už 3 mėnesius – 15,00 Lt, taigi, viso už laikotarpį nuo 2007-10-01 iki 2008-09-30 – 45,00 Lt.

14Pažymėtina, kad pareiškėjos pažymoje tik atsakovas nurodytas, kaip asmuo ginčo laikotarpiu deklaravęs gyvenamąją vietą būste, adresu - Radviliškio r.sav., ( - ) (b.l. 10). Duomenų, jog ginčo laikotarpiu su atsakovu gyveno ir (ar) jo buvo išlaikomi kiti fiziniai asmenys, ir (ar) nepilnamečiai asmenys ir pan., byloje nėra.

15Vertinant visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovo įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2007-10-01 iki 2008-09-30 sudaro 45,00 Lt, o už laikotarpį nuo 2008-09-30 iki 2012-09-30 – 240,00 Lt, taigi, viso atsakovo nesumokėta 285,00 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

16Atsakovas pagal Nuostatų 7 punktą yra vietinės rinkliavos mokėtojas ir privalo mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovui vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti atsakovui draudžiama (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.59 str.). Atsakovas netinkamai vykdė savo prievolę mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, todėl pareiškėjai iš atsakovo priteistina 285,00 Lt įsiskolinimo suma (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktais, 127 straipsniu,,

Nutarė

18pareiškėjos VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras prašymą patenkinti iš dalies.

19Iš atsakovo A.B., asmens kodas ( - ), priteisti pareiškėjai VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, įmonės kodas 145787276, 285,00 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt penkis litus) vietinės rinkliavos įsiskolinimą, už laikotarpį nuo 2007-10-01 iki 2012-09-30.

20Kitoje dalyje pareiškėjos prašymas atmestinas kaip nepagrįstas.

21Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Aušrelė Mažrimienė,... 2. pareiškėja VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau... 3. Pareiškėjas apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką informuotas tinkamai, jo... 4. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 78 straipsnio 3... 5. Prašymas tenkintinas iš dalies (ABTĮ 88 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktai).... 6. Ginčo atveju spręstina, ar teisėtas ir pagrįstas pareiškėjos reikalavimas... 7. Komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo... 8. Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Rinkliavų... 9. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje, aiškinant... 10. Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2006-12-12 sprendimu Nr. T-885 (su... 11. Vietinė rinkliava Radviliškio rajono savivaldybėje pradėta administruoti... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad nuo 2007-10-01 iki 2012-09-30 atsakovas... 13. Be to, minėtoje pažymoje į ginčo skolos sumą įskaičiuota ir 90,00 Lt... 14. Pažymėtina, kad pareiškėjos pažymoje tik atsakovas nurodytas, kaip asmuo... 15. Vertinant visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad... 16. Atsakovas pagal Nuostatų 7 punktą yra vietinės rinkliavos mokėtojas ir... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 18. pareiškėjos VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras prašymą... 19. Iš atsakovo A.B., asmens kodas ( - ), priteisti pareiškėjai VšĮ Šiaulių... 20. Kitoje dalyje pareiškėjos prašymas atmestinas kaip nepagrįstas.... 21. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...