Byla Iv-4152-580/2011
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė, sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovams Daliui Marcinkevičiui, advokatei Renatai Tatol, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Piramidė LT“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Piramidė LT“ prašė panaikinti:

4Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Komisijos) 2011-10-04 sprendimą Nr. S-222 (7-172/2011);

5Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) 2011-07-07 sprendimą Nr. 69-163;

6Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Kauno apskrities VMI) 2011-03-31 sprendimą Nr. (04)-K3-74 patvirtinti 2011-01-31 patikrinimo aktą Nr. AK16-2.

7Pareiškėjas iš trečiųjų šalių importavo rūkomuosius mišinius, skirtus vandens pypkei (kaljanui), supakuotus į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 500 g, kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodas 2403 10 10, nustatytas vadovaujantis 2009-09-30 Europos Komisijos reglamentu (EB) Nr. 948/2009. Pareiškėjas 2010-04-26 kreipėsi į Muitinės laboratoriją ir pateikė atitinkamų prekių mėginius, prašydamas ištirti šių prekių mėginių kombinuotos nomenklatūros kodą, nacionalinį papildomą kodą, tarifinę grupę, ar gaminiuose yra tabako. Muitinės laboratorijai pateikė 7 prekių mėginius. Muitinės laboratorija dviejų mėginių sudėtyje aptiko nikotiną ir jiems nustatė nacionalinį papildomą kodą - X203. Kituose penkiuose mėginiuose Muitinės laboratorija nei tabako, nei nikotino neaptiko, todėl jiems nenustatė nacionalinio papildomo kodo. Pareiškėjas, remdamasis oficialia Muitinės laboratorijos išvada, atitinkančia Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2005-07-15 įsakymu Nr. 1B-498 patvirtintų Ekspertinių tyrimų atlikimo muitinės laboratorijoje nuostatų (toliau – Nuostatai) reikalavimus, ir įvertinęs produkcijos importavimo kaštus į Lietuvos Respubliką įvežė rūkomuosius mišinius, skirtus vandens pypkei (kaljanui), atitinkančius Muitinės laboratorijai mėginiuose pateiktą produkciją. Kadangi pagal Muitinės laboratorijos pateiktą išvadą šios prekės nelaikytinos tabako gaminiais, pareiškėjas joms akcizo mokesčio neskaičiavo ir nemokėjo.

8Kai pareiškėjas prekes importavo, jis gavo Muitinės laboratorijos 2011-11-05 raštą Nr. 2B-28-413 „Dėl rūkomųjų mišinių klasifikavimo“, kuriame nurodoma, kad buvo pateikta neteisinga rekomenduojama išvada dėl nacionalinio kodo ir, kad produktai, skirti rūkyti naudojant vandens pypkę, nors ir neturintys savyje tabako, laikomi rūkomuoju tabaku, o jų nacionalinis papildomas kodas yra X203. Pareiškėjas 2010-11-09 kreipėsi į Finansų ministeriją, kuri 2010-12-07 raštu Nr. ((14.21-02)-5K-1025653)-6K-1011290 pažymėjo, kad pagal 1995-11-27 Tarybos direktyvos 95/59/EB „Dėl kitų ne apyvartos mokesčių, kurie turi įtakos apdoroto tabako suvartojimui“ (toliau – Direktyva) 7(2) straipsnio nuostatas, produktai, kurie yra visiškai arba iš dalies pagaminti ne iš tabako, bet iš kitų medžiagų, tačiau atitinka šioje Direktyvoje nurodytus kriterijus, taikomus cigaretėms ar rūkomajam tabakui, laikomi cigaretėmis ar rūkomuoju tabaku.

9Pareiškėjas teigia, kad Muitinės laboratorijos tyrimo protokolai laikytini specialiaisiais dokumentais, įrodančiais tam tikras aplinkybes ir jie gali būti nuginčyti/panaikinti tik teisės aktų nustatyta tvarka (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-01-04 nutartis administracinėje byloje Nr. A575-252/2010). Jei pareiškėjas Muitinės laboratorijos atstovų nebūtų suklaidintas, jis tokios prekės nebūtų importavęs, kadangi tai ekonomiškai nenaudinga. Kitose Europos Sąjungos valstybėse akcizai tokioms prekėms nėra skaičiuojami.

10Akcizų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas galutinis akcizais apmokestinamų objektų sąrašas yra baigtinis ir negali būti aiškinamas plečiamai. Reikalinga remtis ne tik formaliu teisės aktų nuostatų vertinimu ir taikymu, bet ir atsižvelgti į akcizų taikymo tikslus, produkto sudėtį, paskirtį, panaudojimo galimybes. Pareiškėjo nuomone, centrinio mokesčių administratoriaus ir Komisijos išvada dėl mišinio laikymo rūkomuoju tabaku prieštarauja Direktyvos nuostatoms ir neatitinka protingumo kriterijaus. Nebuvo analizuota, koks gaminys laikytinas tabako pakaitalu, kad ją laikyti kitos prekės pakaitalu. Laiko nelogišku, jog rūkomasis mišinys vandens pypkei (kaljanui) ir turintis savo sudėtyje tabako ar tabako pakaitalų bei analogiškas mišinys, tačiau savo sudėtyje neturintis nei tabako, nei tabako pakaitalo, nei nikotino yra tapatūs gaminiai ir abu priskiriami prie akcizais apmokestinamų objektų, nes pareiškėjo importuotas gaminys nedaro poveikio sveikatai ir nepriklauso neskatintinų naudoti gaminių kategorijai. Pareiškėjo importuota produkcija nepatenka į akcizais apmokestinamų tikslų sritį. Komisija neatsižvelgė į tai, kad pagal Tabako kontrolės įstatymo nuostatas tabaku nelaikomi gaminiai, kuriuose nėra tabako. Pareiškėjo gaminiuose esminis sudėtinis komponentas – cukranendrių melasa.

11Paskiriant baudą nebuvo įvertintos akcizų nedeklaravimo ir nesumokėjimo priežastys, neatsižvelgta į pareiškėjo kaltės nebuvimą. Pareiškėjas nesutinka su centrinio mokesčių administratoriaus sprendimu įpareigoti pareiškėją sumokėti akcizus ir mano, kad kol nėra priimtas galutinis ir neskundžiamas sprendimas šiuo klausimu, jis turi teisę šio mokesčio nemokėti ir vien šiuo pagrindu iš jo negali būti atimta galimybė būti atleistam nuo baudos, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 141 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktais.

12Pareiškėjo nuomone, nagrinėjamu atveju kilo Europos Sąjungos teisės normų tinkamo aiškinimo ir taikymo klausimas, t. y. Akcizų įstatymo 3 straipsnio 36 dalies nuostatų atitikimo Direktyvos 7 straipsnio 2 dalies nuostatoms. Prašo kreiptis į Europos Sąjungos teisingumo teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo prašant išaiškinti, ar Akcizų įstatymo nuostatos, kuriomis akcizais apmokestinami produktai, kurie visiškai ar iš dalies pagaminti iš tabako pakaitalų, bet pagal kitus kriterijus atitinka Akcizų įstatymo 3 straipsnio 11 ar 27 dalyje nurodytus požymius, laikomi atitinkamai cigaretėmis arba rūkomuoju tabaku, atitinka Direktyvos 7 straipsnio 1 dalį, nustatančią, kad produktai, kurių sudėtyje yra kitų nei tabakas medžiagų laikomi cigarais arba cigarilėmis tik tokiu atveju, jeigu jie atitinka direktyvos 3 straipsnyje įtvirtintus kriterijus, o produktai, kurie yra visiškai arba iš dalies pagaminti ne iš tabako, bet iš kitų medžiagų, laikomi cigaretėmis ir rūkomuoju tabaku tik tokiu atveju, jeigu atitinka Direktyvos 4 ir 5 straipsniuose išvardintus kriterijus.

13Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pareiškėjas 2010-04-26 kreipėsi į Muitinės laboratoriją dėl rūkomųjų mišinių „Soex herbal hukka water melon“, „Hydro herbal molasses aurora pineapple“, „Hydro herbal molasses flower power sweet rose“, „El rosha herbal shisha strawberry“ ir „E1 rosha herbal shisha cherry“. Pareiškėjui pateiktuose atsakymuose 2010-05-14 Nr. 2B-28-190 ir 2010-05-24 Nr. 2B-28-203 nurodoma, jog minėtiems gaminiams nacionalinio papildomo kodo nėra. Muitinės laboratorija 2010-11-05 raštu Nr. 2B-28-413 informavo pareiškėją, jog minėtuose raštuose buvo pateikta neteisinga rekomenduojama išvada dėl nacionalinio papildomo kodo. Nurodė, kad rūkomajam tabakui priskiriami ir produktai, kurie visiškai ar iš dalies pagaminti iš tabako pakaitalų, todėl rūkomiesiems mišiniams, dėl kurių teiravosi pareiškėjas, nustatytas nacionalinis papildomas kodas X203.

14Pareiškėjas už tiriamuoju laikotarpiu 248,5 kg įsigytų rūkomųjų mišinių akcizų nedeklaravo ir nesumokėjo, akcizai sumokėti tik už 2010-04-23 – 0,6 kg atgabento rūkomojo tabako (sumokėta 67 Lt akcizų). Kauno apskrities VMI 2011-01-31 patikrinimo aktu Nr. AKI6-2, pritaikiusi Akcizų įstatymo 31 straipsnio 2 dalyje nustatytą akcizų tarifą (111 litų už kilogramą produkto) pareiškėjui apskaičiavo 27 584 Lt akcizų.

15Atsakovo nuomone, Muitinės laboratorijos išvados, kuriose nurodyta, jog nacionalinio papildomo kodo pareiškėjo gautoms prekėms nėra, oficialiai paneigtos Muitinės laboratorijos 2010-11-05 raštu Nr. 2B-28-413, kuriame nurodyta, jog išvados buvo klaidingos. Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašas patvirtintas Muitinės departamento 2007-03-29 įsakymu Nr. 1B-240. Šiame sąraše nurodoma, jog nacionalinis papildomas kodas X203 taikomas rūkomajam tabakui, apmokestinamam akcizų tarifu, nurodytu Akcizų įstatymo 31 straipsnio 2 dalyje. Akcizų įstatymo nuostatos suderintos su Direktyva. Akcizų įstatymo 3 straipsnio 36 dalyje (Direktyvos 7 straipsnio 2 dalyje) yra nurodyta, jog produktai, kurie visiškai ar iš dalies pagaminti iš tabako pakaitalų, bet pagal kitus kriterijus atitinka šio straipsnio 11 ir 27 dalyse (Direktyvos 4 ir 5 straipsniuose) nurodytus požymius, laikomi atitinkamai cigaretėmis arba rūkomuoju tabaku. Atsakovas laiko, kad nėra pagrindo kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, nes Akcizų įstatymo 3 straipsnio 36 dalies ir Direktyvos 7 straipsnio 2 dalies nuostatos iš esmės yra analogiškos.

16Tretysis suinteresuotas asmuo Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcijai prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pagal Akcizų įstatymo ir Direktyvos nuostatas, Kauno apskrities VMI padarė išvadą, kad UAB „Piramidė LT“ atgabenusi rūkomuosius mišinius, skirtus vandens pypkei (kaljanui), kuriuose nėra tabako, privalo mokėti akcizus. Pagal teisės aktus nėra būtina, kad objektas būtų pagamintas vien tik iš tabako, gali būti pagamintas ir iš tabako pakaitalų. Pažymėjo, kad Mokesčių administravimo įstatymo 141 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta, kad nuo baudos atleidžiama tik tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas yra sumokėjęs mokestį ar šio mokesčio sumokėjimo terminas yra atidėtas arba išdėstytas. Pareiškėjas nepateikė duomenų, kad akcizų mokestis yra išdėstytas ar sumokėtas.

17Skundas atmestinas.

18Remiantis byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjas 2010-04-20, 2010-04-26 prašymais kreipėsi į Muitinės laboratoriją dėl rūkomųjų mišinių „Soex herbal hukka water melon“, „Hydro herbal molasses aurora pineapple“, „Hydro herbal molasses flower power sweet rose“, „El rosha herbal shisha strawberry“ ir „El rosha herbal shisha cherry“, prašydamas ištirti šių prekių mėginių kombinuotos nomenklatūros kodą, nacionalinį papildomą kodą, tarifinę grupę, ar gaminiuose yra tabako (Komisijos byla 83, 84, 85 l.).

19Muitinės laboratorija 2010-05-14 rašte Nr. 2B-28-190 „Dėl cigarečių kainų segmento“ nurodė, kad remdamiesi Muitinės laboratorijos atliktais rūkomojo mišinio, skirto rūkymui naudojant vandens pypkę (kaljaną) „Soex herbal hukka water melon“ (Muitinės laboratorijos 2010-05-14 tyrimo protokolas Nr. 0T1318) tyrimais nurodė kombinuotosios nomenklatūros KN kodą – 2403 1010, TARIC kodą – 2403 10 10 00. Nacionalinio papildomo kodo nėra (Komisijos byla, 76 l.). Muitinės laboratorija 2010-05-14 tyrimo protokole Nr. 0T1318 nurodė, kad rūkomasis mišinys, skirtas rūkymui naudojant vandens pypkę (kaljaną) „Soex herbal hukka water melon“ rudos spalvos drėgna, lipni, malonaus kvapo susmulkinta augalinės kilmės mnedžiaga plastikiniame maišelyje su styga, įdėtame į sandariai uždarytą plastikinį maišelį su užrašais „Soex“. Maišelis ir 4 plastikiniai kūgio formos antgaliukai įdėti į celiuliozės apvalkalu aptrauktą plono kartono dėžutė (gamyklinė pakuotė). Užrašuose ant pakuotės nuropdyta produkto sudėtis: cukranendrių cukraus ekstrakcijos liekanos (ugarsay anecay agassebay) melasa, aromatinė medžiaga. Be tabako, be nikotino, be dervų. Tyrimo rezultatuose nurodoma: nikotinas neaptiktas (Komisijos byla, 77 l.).

20Muitinės laboratorija 2010-05-24 rašte Nr. 2B-28-203 „Dėl rūkomųjų mišinių klasifikavimo“ nurodė, kad remdamiesi Muitinės laboratorijoje atliktais rūkomųjų mišinių, skirtų rūkyti naudojant vandens pypkę (kaljaną): „Hydro herbal molasses aurora pineapple“, „Hydro herbal molasses flower power sweet rose“, „El rosha herbal shisha strawberry“ ir „El rosha herbal shisha cherry“ (Muitinės laboratorijos 2010-05-24 Tyrimo protokolai, Nr. 0T1365-0T1368) tyrimais, nurodė, kad KN kodas yra 2403 10 10, TARIC kodas – 2403 10 10 00. Nacionalinio papildomo kodo nėra (Komisijos byla, 78 l.).

21Muitinės laboratorija 2010-05-24 protokole Nr. 0T1365 nustatė, kad rūkomajame mišinyje, skirtame rūkymui naudojant vandens pypkę (kaljaną) „Hydro herbal molasses aurora pineapple“ nikotino neaptikta. Užrašuose ant pakuotės nurodyta, kad produkto sudėtyje yra vaistažolių melasa. Nėra tabako, nikotino, dervų (Komisijos byla, 79 l.).

22Muitinės laboratorija 2010-05-24 protokole Nr. 0T1366 nustatė, kad rūkomajame mišinyje, skirtame rūkymui naudojant vandens pypkę (kaljaną) „Hydro herbal molasses flower power sweet rose“ nikotino neaptikta. Užrašuose ant pakuotės nurodyta, kad produkto sudėtyje yra vaistažolių melasa. Nėra tabako, nikotino, dervų (Komisijos byla, 80 l.).

23Muitinės laboratorija 2010-05-24 protokole Nr. 0T1367 nustatė, kad rūkomajame mišinyje, skirtame rūkymui naudojant vandens pypkę (kaljaną) „El rosha herbal shisha strawberry“ nikotino neaptikta. Užrašuose ant pakuotės nurodyta produkto sudėtis: melasa, cukranendrių išspaudos (bogasse), glicerinas, konservantai ir aromatinės medžiagos (Komisijos byla, 81 l.).

24Muitinės laboratorija 2010-05-24 protokole Nr. 0T1368 nustatė, kad rūkomajame mišinyje, skirtame rūkymui naudojant vandens pypkę (kaljaną) „El rosha herbal shisha cherry“ nikotino neaptikta. Užrašuose ant pakuotės nurodyta produkto sudėtis: melasa, cukranendrių išspaudos (bogasse), glicerinas, konservantai ir aromatinės medžiagos (Komisijos byla, 82 l.).

25Muitinės laboratorija 2010-11-05 raštu Nr. 2B-28-413 „Dėl rūkomųjų mišinių klasifikavimo“ informavo pareiškėją, kad Muitinės laboratorijos raštuose 2010-05-14 Nr. 2B-28-190 ir 2010-05-24 Nr. 2B-28-203 pareiškėjo produktams, skirtiems rūkyti naudojant vandens pypkę (kaljaną) „Soex herbal hukka water melon“, „Hydro herbal molasses aurora pineapple“, „Hydro herbal molasses flower power sweet rose“, „El rosha herbal shisha strawberry“ ir „El rosha herbal shisha cherry“ pateikta neteisinga rekomenduojama išvada dėl Nacionalinio papildomo kodo (Komisijos byla, 66 l.). Rašte nurodoma, kad vadovaujantis Akcizų įstatymo 3 straipsnio 33 dalies (nuo 2010-04-01 – 3 straipsnio 36 dalies) apibendrintu paaiškinimu, rūkomajam tabakui priskiriami ir produktai, kurie visiškai ar iš dalies pagaminti iš tabako pakaitalų. Remiantis šiuo paaiškinimu, pirmiau išvardinti produktai, skirti rūkyti naudojant vandens pypkę, neturintys savo sudėtyje tabako, laikomi rūkomuoju tabaku, jų nacionalinis papildomas kodas yra X203.

26Pareiškėjas 2010-11-09 Finansų ministerijai pateikė prašymą pateikti išaiškinimą, kuriame prašė pateikti oficialų susidariusios situacijos įvertinimą ir aktualų šiai situacijai Akcizų įstatymo nuostatų išaiškinimą (Komisijos byla, 67-68 l.).

27Finansų ministerija 2010-12-17 rašte Nr. ((14.21-02)-5K-105653)-5K-1011290 „Dėl rūkomojo tabako“ pažymėjo, kad pagal Direktyvos 7(2) straipsnio nuostatas produktai, kurie yra visiškai arba iš dalies pagaminti ne iš tabako, bet iš kitų medžiagų tačiau atitinka šioje Direktyvoje nurodytus kriterijus, taikomus cigaretėms ar rūkomajam tabakui atitinkamai yra laikomi cigaretėmis ar rūkomuoju tabaku. Šios nuostatos yra tiesiogiai perkeltos į Akcizų įstatymo 3 straipsnį. Nurodė, kad jeigu produktas atitinka kriterijus, nustatytus rūkomajam tabakui, net jeigu jis visiškai ar iš dalies pagamintas ne iš tabako, jis laikytinas akcizų objektu (Komisijos byla, 69 l.).

28Inspekcija 2011-01-05 raštu Nr. (19.22-19)-R-118 „Dėl apdoroto tabako akcizų“ Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pavedė atlikti UAB „Piramidė LT“ akcizų apskaičiavimo ir sumokėjimo patikrinimą, kurio metu įpareigojo paimti prekių pavyzdžius ir pateikti Muitinės laboratorijai išsiaiškinti, ar įmonės atsigabenami produktai yra akcizų objektas (Komisijos byla, 65 l.).

29Kauno apskrities VMI 2011-01-31 patikrinimo akte Nr. AK 16-2, patikrinusi UAB „Piramidė LT“ akcizų paskaičiavimą ir sumokėjimą laikotarpiu nuo 2009-03-26 iki 2010-12-31 įvežant į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos ir importuojant iš trečiųjų šalių rūkomuosius mišinius skirtus kaljanui, tiesiogiai supakuotus į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 500 g, kombinuotosios nomenklatūros kodas (KN) 2403 10 10, nustatytas, vadovaujantis 2009-09-30 Komisijos reglamentu (EB) Nr. 948/2009, patikrinimo metu nustatė pažeidimus. UAB „Piramidė LT“ nuo 2010-05-19 iki 2010-09-29 į Lietuvos Respubliką įvežė 248,5 kg rūkomųjų mišinių kaljanui, t. y. EI Rosha, Ed hardy, Soex herbal, Hydro herbal, už kurias akcizai nepriskaičiuoti ir nesumokėti, ir tuo pažeidė Akcizų įstatymo 12 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Vadovaujantis Akcizų įstatymo 11 straipsnio ir 31 straipsnio nuostatomis tikrinamuoju laikotarpiu rūkomajam tabakui taikomas 111 Lt už kilogramą produkto akcizų tarifas, viso priskaičiuota akcizų už įvežtus nesumokėjus akcizų į Lietuvos Respubliką rūkomuosius mišinius kaljanui – 27 583,50 Lt (248,5 kg x 111 Lt/ kg) (Komisijos byla, 59-63 l.).

30Kauno apskrities VMI 2011-03-31 sprendimu Nr. (04)-K3-74 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ iš dalies patvirtino Kauno apskrities VMI 2011-01-31 patikrinimo aktą Nr. AK 16-2 ir konstatavo, kad pareiškėjas nuo 2009-03-26 iki 2010-12-31 iš trečiųjų šalių importavo rūkomuosius mišinius, skirtus vandens pypkei (kaljanui), tiesiogiai supakuotus į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 500 g, kurių kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodas 2403 10 10nustatytas, vadovaujantis 2009-09-30 Europos Komisijos reglamentu (EB) Nr. 948/2009. Sprendimu papildomai priskaičiuota: akcizų – 27 584 Lt, skirta akcizų bauda – 2 758 Lt, atleista nuo patikrinimo akte papildomai apskaičiuotų 1 499,69 Lt akcizų delspinigių (Komisijos byla, 44-50 l.).

31Vilniaus teritorinė muitinė 2011-04-15 supaprastinto patikrinimo ataskaitoje Nr. ( - ), remdamasi deklaracijomis 2010-08-13, Nr. ( - ), 2010-09-29 Nr. ( - ) ir 2010-09-29 Nr. ( - ), nusprendė taikyti rūkomiesiems mišiniams, skirtims rūkyti naudojant vandens pypkę (kaljaną) 111 Lt už kilogramą akcizų tarifą, nurodant deklaracijose nacionalinį papildomą kodą X203 bei perskaičiuoti importo mokesčius, priskaičiuojant 11 822 Lt akcizų, 720 Lt akcizų delspinigių ir skyrė 1 182 Lt (10% dydžio) akcizų baudą, nuo kurios pareiškėją atleido (Komisijos byla, 23-26 l.).

32Pareiškėjas 2011-04-19 pateikė skundą ir 2011-05-19 skundo papildymą Inspekcijai dėl Kauno apskrities VMI 2011-03-31 sprendimo Nr. (04)-K3-74 dalies dėl 27 584 Lt akcizų bei 2 758 Lt akcizų baudos panaikinimo (Komisijos byla, 27-34, 20-21 l.).

33Atsakovas 2011-07-07 sprendimu Nr. 69-163 „Dėl UAB „Piramidė LT“ pakeitė Kauno apskrities VMI 2011-03-31 sprendimo Nr. (04)-K3-74 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ dalį, kuria pareiškėjui buvo nurodyta sumokėti į biudžetą 27 584 Lt akcizų ir 2 758 Lt akcizų baudą, ir nurodė sumokėti 15 762 Lt akcizų ir 1 576 Lt akcizų baudą. Atsakovas sprendime nurodė, kad pagal galiojančią Akcizų įstatymo 21 straipsnio redakciją akcizus administruoja dvi institucijos - Valstybinė mokesčių inspekcija ir Lietuvos muitinė. Dėl šios įstatyminės nuostatos, po Muitinės laboratorijos išvadas paneigiančio rašto išsiuntimo, susidarė situacija, kad pareiškėjui akcizai paskaičiuoti du kartus. Remiantis Akcizų įstatymo 21 straipsnio 2 dalies nuostatomis, apskaičiuoti muitus ir mokesčius importo metu prievolė tenka Lietuvos muitinei, o Valstybinė mokesčių inspekcija administruoja likusius akcizų mokėjimo atvejus. Siekiant išvengti dvigubo pareiškėjo apmokestinimo, Vilniaus teritorinės muitinės paskaičiuota akcizų suma mažintini akcizai (Vilniaus teritorinės muitinės 2011-04-15 supaprastinto patikrinimo ataskaita Nr. (duomenys neskelbtini) nekeistina). Pareiškėjui Vilniaus teritorinės muitinės 2011-04-15 supaprastinto patikrinimo ataskaita Nr. lVM190503s paskaičiuota 720 Lt akcizų delspinigių, dėl kurių centrinis mokesčių administratorius negali pasisakyti, todėl pareiškėjui siūlo kreiptis į Vilniaus teritorinę muitinę, prašant jį nuo minėtų delspinigių atleisti (b. l. 28-33).

34Pareiškėjas 2011-08-02 pateikė skundą Komisijai dėl Inspekcijos 2011-07-07 sprendimo Nr. 69-163 „Dėl UAB „Piramidė LT“ panaikinimo (Komisijos byla, 1-9 l.).

35Komisija 2011-10-04 sprendimu Nr. S-222(7-172/2011) „Dėl UAB „Piramidė LT“ 2011-07-27 skundo“ patvirtino Inspekcijos 2011-07-07 sprendimą 69-163. Sprendime Komisija konstatavo, kad centrinis mokesčių administratorius pagristai laikė, jog pareiškėjo nuo 2010-05-19 iki 2010-09-29 iš Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežti rūkomieji mišiniai, skirti vandens pypkei (kaljanui) yra akcizų objektas tiek Akcizų įstatymo, tiek Direktyvos prasme. Komisija nustatė, kad pareiškėjas į Lietuvos Respubliką atgabeno rūkomuosius mišinius, skirtus vandens pypkei (kaljanui), kuriuose nėra tabako, tačiau kurie kitaip atitinka Akcizų įstatymo 3 straipsnio 27 dalyje (Direktyvos 5 straipsnyje) išvardytus kriterijus, pagrįstai pareiškėjo įvežtus produktus laikė akcizų objektu ir apmokestino juos akcizais (b. l. 15-26).

36Apmokestinimą akcizais Lietuvos Respublikoje nustato Akcizų įstatymas, kurio 2 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, jog apdorotas tabakas yra akcizų objektas. Akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodyta, kad prievolė mokėti akcizus Lietuvos Respublikoje atsiranda už akcizais apmokestinamas prekes, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, atgabentas į Lietuvos Respubliką ir laikomas joje komerciniams tikslams, o pagal 8 punktą už laikomas banderolėmis nepaženklintas akcizais apmokestinamas prekes, kurios šio įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka privalo būti paženklintos banderolėmis. Akcizų įstatymo 9 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad šio straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytu atveju, kai akcizais apmokestinamos prekės atgabenamos į Lietuvos Respubliką iš kitos valstybės narės ir laikomos joje komerciniams tikslams, prievolė mokėti akcizus tenka asmeniui, pristatančiam arba laikančiam pristatymui skirtas akcizais apmokestinamas prekes, o 9 dalyje nustatyta, kad šio straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu atveju, prievolė mokėti akcizus tenka asmeniui, laikančiam nepaženklintus, tačiau privalančias būti paženklintomis, akcizais apmokestinamas prekes. Pagal Akcizų įstatymo 10 straipsnio 8 dalį bet kuris asmuo, kuriam prievolė mokėti akcizus atsiranda remiantis Akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 ir (ar) 5, ir (ar) 8, ir (ar) 10 punktais, privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po prievolės atsiradimo dienos pateikti akcizų deklaraciją ir joje deklaruoti mokėtinų akcizų sumą.

37Pagrindinis nesutarimas tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus kilo dėl reikalingumo mokėti akcizus už produktus, kurių sudėtyje nėra tabako. Byloje nėra ginčijama aplinkybė, kad pareiškėjo įvežtuose produktuose nebuvo tabako. Akcizų objektu nurodytas apdorotas tabakas apibrėžiamas Akcizų įstatymo 3 straipsnio 9 dalyje Apdorotu tabaku laikoma cigaretės, cigarai ir cigarilės, rūkomasis tabakas, kaip apibrėžta šiame straipsnyje. Pagal Akcizų įstatymo 3 straipsnio 27 dalį rūkomasis tabakas - šie produktai: 1) suplėšytas, supjaustytas ar kitaip susmulkintas ir suspaustas į briketus (kubelius) arba nesuspaustas tabakas, tinkamas rūkyti jo papildomai neapdorojus pramoniniu būdu: 2) mažmeninei prekybai skirtos tabako liekanos (tabako lapų liekanos ir šalutiniai produktai, gauti apdorojant tabaką ir gaminant tabako produktus), nepriskirtinos prie šio straipsnio 10 ir 11 dalyse nurodytų produktų, jeigu jos gali būti rūkomos. Minėto straipsnio 36 dalyje nurodyta, kad produktai, kurie visiškai ar iš dalies pagaminti iš tabako pakaitalų, bet pagal kitus kriterijus atitinka šio straipsnio 11 ir 27 dalyje nurodytus požymius, laikomi atitinkamai cigaretėmis arba rūkomuoju tabaku.

38Pagal Direktyvos 2 straipsnio 1 dalį apdorotu tabaku yra laikomi: a) cigaretės: b) cigarai ir cigarilės; c) rūkomasis tabakas: 1) susmulkintas tabakas, skirtas cigaretėms sukti: 2) kitas rūkomasis tabakas: kaip jis apibrėžtas 3-7 straipsniuose. Pagal Direktyvos 5 straipsnį rūkomuoju tabaku laikomas: 1) tabakas, kuris buvo supjaustytas arba kitaip susmulkintas, suspaustas į briketus arba nesuspaustas, kurį galima rūkyti ir be tolesnio pramoninio apdorojimo; 2) mažmeninei prekybai skirtos tabako liekanos, nepriskirtinos prie 3 ir 4 straipsniuose nurodytų produktų, ir kurios gali būti rūkomos. Direktyvos 7 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta, jog produktai, kurie visiškai arba iš dalies pagaminti ne iš tabako, bet iš kitų medžiagų, tačiau kitaip atitinka 4 ir 5 straipsniuose išvardytus kriterijus, yra laikomi cigaretėmis ir rūkomuoju tabaku.

39Akcizų įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio įstatymo 3 priede. Iš minėto priedo 9 punkto matyti, jog Akcizų įstatymo nuostatos suderintos su Direktyva. Iš Akcizų įstatymo formulavimo matyti, kad jis realiai atitinka Direktyvos nuostatas. Direktyvos 7 straipsnio 2 dalyje produktai apibrėžiama kaip produktai, kurie visiškai arba iš dalies pagaminti ne iš tabako. Tuo tarpu Akcizų įstatyme ši sąvoka apibrėžta panaudojant žodį „pakaitalas“.

40Direktyvos 7 straipsnio 2 dalies tekstai kitomis kalbomis vartoja tokį patį apibrėžimą kaip ir lietuviškas Direktyvos tekstas. Prancūzų kalba nurodyta: „ Sont assimilés aux cigarettes et au tabac ? fumer, les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres crit?res des articles 4 ou 5“ (prancūzų kalba), anglų kalba - „Products consisting in whole or in part of substances other than tobacco but otherwise conforming to the criteria set out in Article 4 or 5 shall be treated as cigarettes and smoking tobacco“, vokiečių kalba - „Zigaretten und Rauchtabak gleichgestellt sind Erzeugnisse, die ausschließlich oder teilweise aus anderen Stoffen als Tabak bestehen, aber den übrigen Kriterien der Artikel 4 oder 5 entsprechen“.

41Iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad būtinybė vienodai taikyti, todėl ir vienodai aiškinti Europos Sąjungos teisės nuostatas neleidžia, kad, kilus abejonių, nuostatos tekstas kuria viena iš versijų būtų nagrinėjamas atskirai ir reikalauja, kad jis būtų aiškinamas bei taikomas atsižvelgiant į kitas versijas oficialiosiomis kalbomis (Teisingumo Teismo 1969-11-12 sprendimo Stauder, 29/69, 3 p.; 1998-04-02 sprendimo EMU Tabac ir kt., C-296/95, 36 p.). Be to, esant neatitikimų tarp teksto įvairių kalbinių versijų, nagrinėjama nuostata turi būti aiškinama atsižvelgiant į bendrą teisinio reglamentavimo sistemos, kurios dalis ji yra, struktūrą ir tikslą (pavyzdžiui, Teisingumo Teismo 2004-04-01 sprendimo Borgmann, C-1/02, 25 p.).

42Kaip matyti, Direktyvoje nei viena oficialia kalba nevartojamas junginys „tabako pakaitalas“. Lietuviško žodžio „pakaitalas“ reikšmė iš esmės atitinka tą reikšmę, kuri išreikšta Direktyvoje. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, žodį „pakaitalas“ apibrėžia „kuo kas pakeičiama“, „pakeisti“ byloje aptariama prasme apibrėžiama kaip „vietoje vieno paimti kitą“. Pareiškėjo įvežami produktai yra skiriami naudoti rūkant vandens pypkę. „Pypkė“ suprantama kaip rūkymo įtaisas, o „rūkymas“ – „tabako dūmų traukimas“. Visuomenėje manoma, kad naudojant kaljaną yra rūkomas tabakas. Taigi pareiškėjo įvežtas produktas atitinka tabako pakaitalo požymius. Be to, pareiškėjas gaminiais prekiavo interneto svetainėje, pavadintoje www.tabakaskaljanui.lt. Tai rodo, jog jis pats importuotus gaminius laikė tabako pakaitalu. Negali būti reikalaujama, kad pakaitalas turėtų visas pirminio daikto savybes, kadangi visas tas pačias savybes gali turėti tik tie patys daiktai. Pareiškėjo įvežta prekė buvo pristatoma kaip tabakas, o ne cukrašvendrių melasa. Rinkoje apskritai nėra reklamuojamas toks gaminys kaip cukrašvendrių melasa kaljano pypkėms. Pristatant gaminį kaip tabaką nuslepiama jo tikroji sudėtis siekiant, kad gaminys būtų sutinkamas kaip tabakas.

43Pagal Konstitucijos sudedamąja dalimi (Konstitucijos 150 straipsnis) esančio 2004-07-13 Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 2 straipsnį Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis, jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus).

44Pažymėtina, kad nors Direktyva nėra tiesioginio taikymo teisės aktas, pagal nusistovėjusią Vyriausiojo administracinio teismo praktiką, Lietuvos Respublikos teismai ir kitos kompetentingos valstybės institucijos, aiškindamos ir taikydamos direktyvą įgyvendinančius Lietuvos Respublikos teisės aktus (nesvarbu, ar jų nuostatos priimtos prieš įsigaliojant direktyvai, ar po to), turi pareigą aiškinti nacionalinę teisę kuo labiau atsižvelgdami į atitinkamos direktyvos turinį ir tikslą, kad būtų pasiektas direktyvoje numatytas rezultatas (2010-06-23 nutartis administracinėje byloje A858-1810/2010; 2010-03-29 nutartis administracinėje byloje Nr. A525-471/2010, Administracinė jurisprudencija Nr. 19, 2010, p. 55-91; 2010-12-08 išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A756-686/2010, Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010, p. 150-169; 2011-03-07 nutartis administracinėje byloje Nr. A63-2604/2011).

45Teismas sutinka su Komisijos išvada dėl Akcizų įstatymo ir Direktyvos nuostatų vertinimo, kad mokesčių administratorius, nustatęs, kad pareiškėjas į Lietuvos Respublika atgabeno rūkomuosius mišinius, skirtus vandens pypkei (kaljanui), kuriuose nėra tabako, tačiau kurie kitaip atitinka Akcizų įstatymo 3 straipsnio 27 dalyje (Direktyvos 5 straipsnyje) išvardytus kriterijus, pagrįstai pareiškėjo įvežtus produktus laikė akcizų objektu ir apmokestino juos akcizais.

46Pareiškėjas teigia, kad jis atgabentų produktų nelaikė akcizais apmokestinamais objektais, remdamasis Muitinės laboratorijos raštais, kuriuose nustatyta, kad įvežtiems produktams nacionalinis papildomas kodas nebuvo nurodytas. Nuostatų 1 punkte nustatyta, kad Muitinės laboratorijoje atliekami prekių ekspertiniai tyrimai, siekiant: 1.1. nustatyti prekių klasifikaciją pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (toliau – KN), TARIC nomenklatūrą, Žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūrą ir kitas muitinės naudojamas nomenklatūras (toliau – muitinės nomenklatūros); 1.2. nustatyti nacionalinį papildomą prekės kodą; 1.3. atpažinti narkotines, psichotropines, nuodingas, pavojingas medžiagas ir kitas draudžiamas ar ribojamas įvežti/išvežti prekes; 1.4. nustatyti tam tikrus prekės parametrus. Šių nuostatų 33 punkte nustatyta, kad pagrindas surašyti tyrimo protokolą yra asmens rašytinis prašymas. 35 punkte nustatyta, kad tyrimo protokolu įforminami ekspertiniai tyrimai, neturintys teismo ekspertizės statuso. Tyrimo protokolas surašomas vadovaujantis šių nuostatų 21 punktu.

47Pareiškėjas teigia, kad Muitinės laboratorijos protokolai, patvirtinti raštais 2010-05-14 Nr. 2B-28-190 ir 2010-05-24 Nr. 2B-28-203 yra nenuginčyti, galiojantys ir pareiškėjas, įveždamas prekes, jais pagrįstai rėmėsi. Nuostatų 39 punkte nustatyta, kad Muitinės laboratorijos direktoriaus sprendimu tyrimo protokolas gali būti pripažintas negaliojančiu dėl netikslios (nepilnos) arba klaidingos informacijos, pateiktos prašyme, arba paaiškėjus, kad jame nurodytos prekės neteisingai suklasifikuotos dėl kitų priežasčių. Tyrimo protokolas netenka galios nuo sprendimo dėl jo pripažinimo negaliojančiu priėmimo dienos. Apie tai informuojamas asmuo, kuriam tyrimo protokolas buvo išduotas.

48Įvertinus nuostatų 39 punktą, matyti, kad Muitinės laboratorijos direktoriui suteikta teisė tyrimo protokolus pripažinti negaliojančiais, todėl papildoma protokolų panaikinimo procedūra nereikalinga. Muitinės laboratorija 2010-11-05 raštu Nr. 2B-28 pripažino, kad jos raštuose 2010-05-14 Nr. 2B-28-190 ir 2010-05-24 Nr. 2B-28-203 pateikta neteisinga rekomenduojama išvada dėl nacionalinio papildomo kodo. Muitinės laboratorijos 2010-05-14 Nr. 2B-28-190 ir 2010-05-24 Nr. 2B-28-203 raštuose nurodoma, kad raštai yra rekomendacinio pobūdžio ir nėra teisiškai privalomi. Pareiškėjas turėjo įvertinti pateikiamos informacijos teisinį pobūdį ir nelaikyti šios informacijos pagrindu nemokėti akcizų, o vadovautis Akcizų įstatymu.

49Pažymėtina, kad pareiškėjas buvo atleistas nuo delspinigių mokėjimo, būtent įvertinus susidariusią situaciją dėl Muitinės laboratorijos pateiktų neteisingų išvadų. Šiuo atveju, atmestini pareiškėjo argumentai, kad nebuvo įvertinti jo argumentai dėl Muitinės laboratorijos pateiktų neteisingų išvadų. Mokesčių administravimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalis numato, kad mokesčių mokėtojas neprivalo vadovautis jam pateikta konsultacija mokesčių mokėjimo klausimais. Mokesčių administravimo įstatymas ar Akcizų įstatymas nenumato galimybių atleisti nuo mokesčių mokėjimo dėl to, kad mokesčių mokėtojas buvo suklaidintas neteisingos konsultacijos.

50Bauda pareiškėjui paskirta vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 139 straipsnio 1 dalimi. Pareiškėjas prašo jį atleisti nuo baudos, nes dėl akcizų nesumokėjimo nėra jo kaltės, jis rėmėsi Muitinės laboratorijos pateiktais protokolais ir buvo suklaidintas. Mokesčių administravimo įstatymo 141 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta galimybė atleisti nuo pagal šio įstatymo 139 ir 140 straipsnį paskirtų baudų mokėjimo, kai mokesčių mokėtojas mokesčio įstatymą pažeidė dėl klaidingo apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo arba mokesčių administratoriaus raštu ar telefonu, jei suteikta konsultacija centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka buvo įrašyta ir yra galimybė nustatyti skambinantį asmenį – mokesčių mokėtoją (ar jo atstovą), suteiktos klaidingos konsultacijos mokesčių mokėjimo klausimais, tačiau šis punktas taikomas kartu su to paties straipsnio 2 dalimi. Mokesčių administravimo įstatymo 141 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nuo baudos atleidžiama tik tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas mokesčio, susijusios su paskirta bauda, sumą yra sumokėjęs (mokestis priverstinai išieškotas) ar šio mokesčio sumokėjimo terminas šio įstatymo nustatyta tvarka yra atidėtas arba išdėstytas. Pareiškėjas nei Komisijai, nei teismui nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, kad jis sumokėjo akcizus, ar pateikė prašymą atidėti arba išdėstyti baudos sumokėjimą, todėl nėra pagrindo pareiškėjo atleisti nuo baudos sumokėjimo. Kitų pagrindų Mokesčių administravimo įstatyme kuriais remiantis pareiškėjas galėtų būti atleistas nuo baudos, nenustatyta, tad ir teismas neįgaliotas dar kartą Muitinės laboratorijos neteisingų išvadų vertinti kaip pagrindo pareiškėją atleisti nuo baudos.

51Pareiškėjas prašo kreiptis į Europos Sąjungos teisingumo teismą su prašymu dėl prejudicinio sprendimo priėmimo, t. y. prašyti išaiškinti, ar Akcizų įstatymo nuostatos, kuriomis akcizais apmokestinami produktai, kurie visiškai ar iš dalies pagaminti iš tabako pakaitalų, bet pagal kitus kriterijus atitinka Akcizų įstatymo 3 straipsnio 11 ar 27 dalyje nurodytus požymius, laikomi atitinkamai cigaretėmis arba rūkomuoju tabaku, atitinka Direktyvos 7 straipsnio 1 dalį, nustatančią, kad produktai, kurių sudėtyje yra kitų nei tabakas medžiagų laikomi cigarais arba cigarilėmis tik tokiu atveju, jeigu jie atitinka direktyvos 3 straipsnyje įtvirtintus kriterijus, o produktai, kurie yra visiškai arba iš dalies pagaminti ne iš tabako, bet iš kitų medžiagų, laikomi cigaretėmis ir rūkomuoju tabaku tik tokiu atveju, jeigu atitinka direktyvos 4 ir 5 straipsniuose išvardintus kriterijus.

52Teismų įstatymo 40-1 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas, kuriam taikant Europos Sąjungos teisės normas iškilo Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar galiojimo klausimas, kurį išnagrinėti būtina, kad sprendimas byloje būtų priimtas, turi teisę kreiptis į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją su prašymu pateikti dėl to preliminarų nutarimą.

53Kaip jau buvo aiškinta anksčiau Akcizų įstatymo 3 straipsnio 36 dalies nuostata, kad produktai, kurie visiškai ar iš dalies pagaminti iš tabako pakaitalų, ir Direktyvos 7 straipsnio 2 dalies nuostata, kad produktai, kurie yra visiškai arba iš dalies pagaminti ne iš tabako, vertintini, kaip identiškos nuostatos, ir žodis „pakaitalas“ šiame kontekste gali būti suprantamas, kaip produktas, kuris yra visiškai arba iš dalies pagamintas ne iš tabako. Nors perkeliant Direktyvos nuostatą į Akcizų įstatymą Direktyvos 7 straipsnio 2 dalis apibrėžta kitu žodžiu, tačiau šis žodis turi analogišką prasmę kaip ir vartojamas Direktyvoje, o jo prasmė aiškintina remiantis tame tarpe ir Direktyvos 7 straipsnio 2 dalies versijomis kitomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis.

54Vadovaudamasi šiais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu pateikti Europos Sąjungos teisės normų išaiškinimą.

55Atsižvelgus į ankščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad Komisijos skundžiamas sprendimas, priimtas remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, jų išsamia analize, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 155 straipsnio 4 dalimi, laikytinas teisėtu ir pagrįstu.

56Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-88 straipsniais, teismas

Nutarė

57Skundą atmesti.

58Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūra Marija... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėjas UAB „Piramidė LT“ prašė panaikinti:... 4. Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau... 5. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau –... 6. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Kauno... 7. Pareiškėjas iš trečiųjų šalių importavo rūkomuosius mišinius, skirtus... 8. Kai pareiškėjas prekes importavo, jis gavo Muitinės laboratorijos 2011-11-05... 9. Pareiškėjas teigia, kad Muitinės laboratorijos tyrimo protokolai laikytini... 10. Akcizų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas galutinis akcizais... 11. Paskiriant baudą nebuvo įvertintos akcizų nedeklaravimo ir nesumokėjimo... 12. Pareiškėjo nuomone, nagrinėjamu atveju kilo Europos Sąjungos teisės normų... 13. Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prašė pareiškėjo skundą... 14. Pareiškėjas už tiriamuoju laikotarpiu 248,5 kg įsigytų rūkomųjų... 15. Atsakovo nuomone, Muitinės laboratorijos išvados, kuriose nurodyta, jog... 16. Tretysis suinteresuotas asmuo Kauno apskrities valstybinė mokesčių... 17. Skundas atmestinas.... 18. Remiantis byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjas 2010-04-20,... 19. Muitinės laboratorija 2010-05-14 rašte Nr. 2B-28-190 „Dėl cigarečių... 20. Muitinės laboratorija 2010-05-24 rašte Nr. 2B-28-203 „Dėl rūkomųjų... 21. Muitinės laboratorija 2010-05-24 protokole Nr. 0T1365 nustatė, kad... 22. Muitinės laboratorija 2010-05-24 protokole Nr. 0T1366 nustatė, kad... 23. Muitinės laboratorija 2010-05-24 protokole Nr. 0T1367 nustatė, kad... 24. Muitinės laboratorija 2010-05-24 protokole Nr. 0T1368 nustatė, kad... 25. Muitinės laboratorija 2010-11-05 raštu Nr. 2B-28-413 „Dėl rūkomųjų... 26. Pareiškėjas 2010-11-09 Finansų ministerijai pateikė prašymą pateikti... 27. Finansų ministerija 2010-12-17 rašte Nr. ((14.21-02)-5K-105653)-5K-1011290... 28. Inspekcija 2011-01-05 raštu Nr. (19.22-19)-R-118 „Dėl apdoroto tabako... 29. Kauno apskrities VMI 2011-01-31 patikrinimo akte Nr. AK 16-2, patikrinusi UAB... 30. Kauno apskrities VMI 2011-03-31 sprendimu Nr. (04)-K3-74 „Dėl patikrinimo... 31. Vilniaus teritorinė muitinė 2011-04-15 supaprastinto patikrinimo ataskaitoje... 32. Pareiškėjas 2011-04-19 pateikė skundą ir 2011-05-19 skundo papildymą... 33. Atsakovas 2011-07-07 sprendimu Nr. 69-163 „Dėl UAB „Piramidė LT“... 34. Pareiškėjas 2011-08-02 pateikė skundą Komisijai dėl Inspekcijos 2011-07-07... 35. Komisija 2011-10-04 sprendimu Nr. S-222(7-172/2011) „Dėl UAB „Piramidė... 36. Apmokestinimą akcizais Lietuvos Respublikoje nustato Akcizų įstatymas, kurio... 37. Pagrindinis nesutarimas tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių... 38. Pagal Direktyvos 2 straipsnio 1 dalį apdorotu tabaku yra laikomi: a)... 39. Akcizų įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad šio įstatymo nuostatos... 40. Direktyvos 7 straipsnio 2 dalies tekstai kitomis kalbomis vartoja tokį patį... 41. Iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad būtinybė vienodai taikyti, todėl... 42. Kaip matyti, Direktyvoje nei viena oficialia kalba nevartojamas junginys... 43. Pagal Konstitucijos sudedamąja dalimi... 44. Pažymėtina, kad nors Direktyva nėra tiesioginio taikymo teisės aktas, pagal... 45. Teismas sutinka su Komisijos išvada dėl Akcizų įstatymo ir Direktyvos... 46. Pareiškėjas teigia, kad jis atgabentų produktų nelaikė... 47. Pareiškėjas teigia, kad Muitinės laboratorijos protokolai, patvirtinti... 48. Įvertinus nuostatų 39 punktą, matyti, kad Muitinės laboratorijos... 49. Pažymėtina, kad pareiškėjas buvo atleistas nuo delspinigių mokėjimo,... 50. Bauda pareiškėjui paskirta vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo... 51. Pareiškėjas prašo kreiptis į Europos Sąjungos teisingumo teismą su... 52. Teismų įstatymo 40-1 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas, kuriam taikant... 53. Kaip jau buvo aiškinta anksčiau Akcizų įstatymo 3 straipsnio 36 dalies... 54. Vadovaudamasi šiais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 55. Atsižvelgus į ankščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad... 56. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-88 straipsniais,... 57. Skundą atmesti.... 58. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...