Byla A-146-2759-12
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas) ir Irmanto Jarukaičio, sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, teismo posėdyje apeliacine tvarka rašytinio proceso būdu išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. L. individualios įmonės apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. L. individualios įmonės skundą atsakovui Šiaulių rajono savivaldybės tarybai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėjas A. L. individuali įmonė (toliau – ir Įmonė, pareiškėjas) kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą skundu (b. l. 2-5), prašydamas panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba, atsakovas) 2011 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. T-270 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo A. L. įmonei“ (toliau – ir Sprendimas Nr. T-270).

5Pareiškėjas paaiškino, kad atsakovo Sprendimu Nr. T-270 Įmonei, nuo 1997 m. gruodžio 18 d. turinčiai licenciją Nr. 146 (toliau – ir Licencija) verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kavinėje – bare „Edita“ ( - ), Kuršėnų m., Šiaulių rajono savivaldybėje (toliau – ir Kavinė) nuo 07 val. iki 03 val., buvo apribotas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas leidžiant prekiauti nuo 8.00 val. iki 1.00 val. Įmonės veiklos pažeidimų nuo Licencijos išdavimo nebuvo nustatyta. Kavinė ir Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Kuršėnų policijos nuovada (toliau – ir Kuršėnų policijos nuovada) įsikūrusios tame pačiame pastate. Pasak pareiškėjo, prieš 4 metus, pasikeitus Nuovados viršininkui, prasidėjo konfliktai. Vakarais Kavinėje susirenka jaunimo, išėję rūko, garsiai kalba. Įmonė prašė, kad policija triukšmadarius baustų, tačiau būna atvejų, kai pareigūnai tokį asmenį paleidžia po kelių minučių. Policijos pareigūnams sulaikius pažeidėją, paprastai pranešama, kad jis buvo sulaikytas prie Kavinės padaręs kokį nors pažeidimą. Atsižvelgdami į policijos rekomendacijas, gyvenamųjų namų, esančių ( - ) ir ( - ), iki kurių nuo Kavinės yra 100 ir daugiau metrų, gyventojai pateikė skundus, kad būtų sutrumpintas prekybos alkoholiu Kavinėje laikas. Kavinę saugo UAB „Apgintis“ darbuotojai, kurie, reikalui esant, palaiko Kavinėje viešąją tvarką, stengiasi neįsileisti probleminių klientų, tačiau užtikrinti viešąją tvarką neturi teisės. Tai turi padaryti policija (Policijos veiklos įstatymo 2 str. 1 d., 5 str. 1 d. 2 p.).

6Tarybos Sprendimas Nr. T-270 nemotyvuotas, t. y. neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas, VAĮ) 8 straipsnio reikalavimų, bei priimtas neatsižvelgiant į visumą aplinkybių. Iš Tarybos posėdžio protokolo matyti, kad Tarybos nariai nesirėmė jokiomis faktinėmis aplinkybėmis, nenurodė jokio teisės akto, kurį galimai pažeidė Įmonės veikla, prekiaudama alkoholiu iki 3.00 val. nakties. Pareiškėjas abejoja, ar taikyta priemonė yra adekvati ir tinkama siekiamiems tikslams įgyvendinti. Pareiškėjo manymu, prekybos laiko apribojimas iki 1.00 val. nakties taikytas nemotyvuotai. Būtinybė motyvuoti viešojo administravimo subjekto sprendimus akcentuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-1624/2006). Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. sausio 21 d. nutarime yra išaiškinęs, jog savivaldybių tarybų sprendimai, kuriais nustatomi prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimai, turi būti aiškiai pagrįsti, racionaliai motyvuoti, negali būti savavališki. Visi ribojimai turi būti griežtai apibrėžti laiko ir vietos atžvilgiu. Šios rūšies ūkinės veiklos negalima riboti labiau, negu būtina teisės saugomoms ir ginamoms vertybėms užtikrinti, nes būtų nepaisoma konstitucinio proporcingumo principo. Priėmus Sprendimą Nr. T-270, kitos kavinės pailgino savo darbo laiką, o pareiškėjo verslas žlugdomas. Netvarka, kuri, anot atsakovo, yra šalia Kavinės, su pareiškėjo veikla nėra susijusi. Sprendimas Nr. T-270 priimtas pažeidžiant imperatyvias teisės normas, todėl naikintinas.

7Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės taryba prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.

8Atsiliepime į skundą (b. l. 54-56) ir atsakovo atstovė pirmosios instancijos teismo posėdyje paaiškino, kad Tarybos Sprendimas Nr. T-270 priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (toliau - ir Alkoholio kontrolės įstatymas) 18 straipsnio 9 dalimi, kuri suteikia savivaldybės tarybai diskrecijos teisę riboti alkoholinių gėrimų licencijos pardavimo laiką. Sprendimo Nr. T-270 priėmimą suponavo Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje gauti gyvenančių šalia Kavinės gyventojų 2011 m. birželio 30 d. ir 2011 m. rugpjūčio 8 d. prašymai dėl Kavinės darbo laiko ribojimo bei Kuršėnų policijos nuovados 2011 m. spalio 5 d. raštas, kuriame pateikta detali informacija apie nustatytus administracinės teisės pažeidimus. Vien tik per pusantro mėnesio buvo nustatyta 17 faktų ir asmenims surašyti protokolai pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 174 straipsnį (nedidelis chuliganizmas), 178 straipsnį (alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba girto pasirodymas viešosiose vietose) ir 183 straipsnį (viešosios rimties trikdymas). Šiaulių rajono savivaldybės mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos priežiūros komisijoje (toliau – ir Komisija) gyventojų prašymai dėl Kavinės darbo laiko buvo svarstyti ne vieną kartą (2011 m. vasario 7 d.; 2011 m. birželio 17 d.). Tiek gyventojų rašytiniuose prašymuose, tiek svarstant klausimą Komisijoje ir Tarybos posėdžio metu, gyventojai pareiškė nuomonę, kad tuo laikotarpiu, kai Kavinė dirbo iki 24 val., viešosios tvarkos pažeidimų buvo mažiau, ir toks darbo laikas aplinkinių gyventojų taip netrikdė. Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje nurodoma, į kokius informacijos šaltinius savivaldybės taryba gali atsižvelgti priimdama sprendimą, t. y.: įgyvendindama visuomeninių atstovų prašymus, policijos duomenis ir t. t. Atsakovo įsitikinimu, šiuo atveju buvo pakankamai faktinių duomenų, gyventojų kreipimųsi, policijos medžiagos, kad Sprendimas Nr. T-270 būtų vertinamas kaip pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas, VSĮ) Tarybos nariai yra atskaitingi ir atsakingi savivaldybės bendruomenei, priimant sprendimus privalo derinti bendruomenės ir atskirų jos gyventojų interesus (VSĮ 4 str. 5, 8 p.). Sprendimas Nr. T-270 yra pagrįstas ir teisėtas, atitinkantis Viešojo administravimo įstatymo ir Alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimus. Sprendimas Nr. T-270 yra nurodyti teisės aktai, suteikiantys kompetenciją savivaldybės tarybai priimti tokį sprendimą, taip pat nurodytas dokumentas, kuriame yra išnagrinėti objektyvūs duomenys (faktai) – t. y. Komisijos 2011 m. rugsėjo 28 d. protokolinis sprendimas. Komisija turi teisę nagrinėti gyventojų skundus (prašymus) ir teikti pasiūlymus Tarybai priimti vienokį ar kitokį sprendimą. Pareiškėjas dalyvavo visuose trijuose Komisijos posėdžiuose ir teikė paaiškinimus, jam buvo žinomos faktinės aplinkybės, argumentai ir motyvai, kuriais remiantis turėjo būti priimtas Tarybos sprendimas. Sprendimas Nr. T-270 buvo priimtas vadovaujantis Alkoholio kontrolės įstatyme nustatytais principais ir tikslais, siekiant sumažinti, apriboti galimybę įsigyti alkoholinių gėrimų. Toks tikslas yra įtvirtintas Alkoholio kontrolės įstatyme ir negali būti tiesiogiai siejamas su kriminogenine padėtimi šalia Kavinės. Komisija siūlė Tarybai nustatyti pareiškėjui prekybos alkoholiu laiką nuo 8.00 iki 24.00 val., tačiau Taryba nustatė iki 1.00 val. Tai patvirtina, kad buvo atsižvelgta tiek į viešąjį interesą, tiek į verslininko prašymą ir jo interesus.

9Alkoholio kontrolės įstatymo 1 straipsnyje nurodytas šio įstatymo tikslas – mažinti bendrąjį alkoholio suvartojimą, jo prieinamumą, ypač nepilnamečiams, piktnaudžiavimą alkoholiu, jo daromą žalą sveikatai ir ūkiui. Tarybai suteikta teisė riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, yra viena iš valstybinio reglamentavimo priemonių, skirtų mažinti bendrąjį alkoholio suvartojimą. To paties įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kurias aplinkybes turi vertinti Taryba, priimdama sprendimą dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje: 1) įtvirtinta teisė riboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, sprendžiant pagal jos vietą nagrinėjame teisės akte, visų pirma yra skirta riboti alkoholio prieinamumą, reguliuoti prekybos alkoholiniais gėrimais tvarką; 2) vardijamos aplinkybės, į kurias atsižvelgdama savivaldybės taryba priima sprendimą dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo, nėra komuliatyvios, t. y. savivaldybės taryba, priimdama sprendimą, gali atsižvelgti tik į vieną iš nurodytų aplinkybių; 3) neįtvirtina jokių konkrečių ir objektyvių kriterijų (išskyrus prekybos alkoholiniais gėrimais vietą), kurių pagrindu savivaldybės turi teisę priimti sprendimą dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo; 4) yra iš esmės vardijami tik atitinkamos informacijos, kuri turėtų tapti pagrindu sprendimui dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo priimti, šaltiniai, t. y. tam tikrų asmenų raštu pateikta nuomonė, policijos komisariatų pasiūlymai; taigi vertinant Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalies turinį, taip pat atsižvelgiant į aukščiau paminėtą šios normos tikslą, yra pagrindo manyti, kad Alkoholio kontrolės statymo 18 straipsnio 9 dalis savivaldybių taryboms suteikia plačią diskrecijos teisę (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1047/2009).

10Atsakovas pažymėjo, kad Licencijoje nurodyto prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimas nesiejamas su Kavinės darbo laiku. Kavinė gali dirbti ir ilgiau, nei nustatytas prekybos alkoholiu laikas. Atsakovas nesutiko su pareiškėjo argumentu, kad priimdama Sprendimą Nr. T-270 Taryba diskriminavo pareiškėją bei pažeidė Konkurencijos įstatymo reikalavimus. Nėra duomenų apie tai, kad priėmus Sprendimą Nr. T-270 kitose kavinėse buvo ilginamas prekybos alkoholiu laikas, priešingai, – jis buvo sutrumpintas.

11II.

12Šiaulių apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą, 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu (b. l. 144-149) pareiškėjo A. L. individualios įmonės skundą atmetė kaip nepagrįstą.

13Teismas nustatė, kad nagrinėjamas ginčas kilo dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T-270 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo A. L. įmonei“, kurio 1 punktu atsakovas nusprendė riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais A. L. individualiai įmonei, turinčiai licenciją Nr. 146 (išduota 1997 m. gruodžio 18 d.) verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kavinėje – bare ( - ), Kuršėnų mieste, Šiaulių rajono savivaldybėje, leisdama prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 8.00 val. iki 1.00 val. Sprendimo Nr.T-270 preambulėje nurodyta, kad jis priimtas vadovaujantis atitinkamais norminiais teisės aktais bei atsižvelgiant į Šiaulių rajono savivaldybės mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos priežiūros komisijos 2011 m. rugsėjo 28 d. protokolinį sprendimą Nr. 3.

14Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnyje nustatyta, jog valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. Tai reiškia, kad ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos įgyvendinimo sąlygas reglamentuoja įstatymai. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme numatyta, kad įmonei, kurios veikla susijusi su prekyba alkoholiniais gėrimais, taikomi šios rūšies verslui teisės aktuose nustatyti reikalavimai bei apribojimai, kurių būtinumą lemia alkoholio vartojimo daroma socialinė ir ekonominė žala sveikatai ir ūkiui. Alkoholio kontrolės įstatymo nustatytu teisiniu reglamentavimu siekiama mažinti bendrąjį alkoholio suvartojimą, jo prieinamumą, ypač nepilnamečiams, piktnaudžiavimą alkoholiu, jo daromą žalą sveikatai ir ūkiui. Įstatymų leidėjas nustatė įgaliojimus savivaldybių taryboms dalyvauti koordinuojant valstybės alkoholio kontrolės politiką ir, esant reikalui, riboti prekybą alkoholiniais gėrimais savivaldybės teritorijoje. Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje įtvirtinta savivaldybių tarybų teisė, atsižvelgiant į prekybos alkoholiniais gėrimais vietą, gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, visuomeninių organizacijų ar kitų institucijų raštu pareikštą nuomonę, policijos komisariatų pasiūlymus, riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais. Taigi, savivaldybių taryboms suteikiama teisė, vadovaujantis įstatyme nustatytais kriterijais, riboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką. Teismas pabrėžė, jog savivaldybės taryba, įgyvendindama minėtos Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatos suteiktą teisę taikyti atitinkamą apribojimą, neprivalo remtis visais 18 straipsnio 9 dalyje nurodytais kriterijais, tačiau visais atvejais turi atsižvelgti į minėtus kriterijus tiek, kad būtų galima priimti pagrįstą sprendimą.

15Teismas nustatė, kad Komisija 2011 m. rugsėjo 28 d. protokoliniu sprendimu Nr. 3 nutarė teikti Šiaulių rajono savivaldybės tarybai sprendimo projektą apriboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką A. L. individualiai įmonei, turinčiai Licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kavinėje – bare ( - ), Kuršėnų mieste, Šiaulių rajono savivaldybėje, leidžiant prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 8.00 val. iki 24.00 val. (b. l. 27-28). Svarstymo metu konstatuota, kad yra nemažai nusiskundimų dėl Įmonei priklausančios Kavinės, gyventojai dėl Kavinės lankytojų keliamo triukšmo kreipiasi į policiją, nusiskundimai su prašymais apriboti Kavinės darbo laiką iš gyventojų gaunami raštu bei elektroniniu paštu, klausimas dėl Įmonės veiklos jau buvo kelis kartus (2011 m. vasario 7 d. ir 2011 m. birželio 17 d.) svarstytas Komisijos posėdžiuose (b. l. 27-28). Byloje esantys Komisijos posėdžių protokolai (2011 m. vasario 7 d. Nr. 1 ir 2011 m. birželio 17 d. Nr. 2) patvirtina, kad Komisija kelis kartus svarstė gyventojų skundus dėl Kavinės veiklos (b. l. 29-30, 31-32). Kuršėnų policijos nuovada raštu Komisijai patvirtino, kad Nuovadoje buvo registruoti Kuršėnų miesto ( - ) ir ( - ) gyventojų prašymai dėl Kavinės, esančios ( - ), darbo laiko apribojimo dėl prie Kavinės padaugėjusių viešosios tvarkos pažeidimų. Rašte nurodyta, kad nuo 2011 m. rugpjūčio 8 d. iki 2011 m. rugsėjo 29 d. prie Kavinės nustatyta 17 administracinių teisės pažeidimų faktų, susijusių su viešosios tvarkos pažeidimais (b. l. 23). Dėl Kavinės lankytojų keliamo triukšmo bei kitų nepatogumų gretimų namų gyventojai su prašymais apriboti Kavinės darbo laiką kreipėsi į įvairias vietos savivaldos institucijas: Šiaulių rajono savivaldybės administraciją, vicemerą, Ekonomikos ir verslo plėtros skyrių, Kuršėnų miesto seniūną, Kuršėnų policijos nuovados viršininką (b. l. 24, 25-26, 33, 34, 35, 41).

16Įvertinęs Kuršėnų policijos nuovados pateiktą medžiagą dėl laikotarpiu nuo 2011 m. rugpjūčio 8 d. iki 2011 m. rugsėjo 29 d. prie ( - ), Kuršėnuose, įvykdytų administracinių teisės pažeidimų (toliau – ir ATP), teismas nustatė, jog dauguma pažeidimų buvo įvykdyti nuo alkoholio apsvaigusių asmenų. Iš pateiktų ATP protokolų nustatė, kad protokolai buvo surašyti dėl to, jog neblaivūs asmenys vartojo necenzūrinius žodžius, trikdė viešąją rimtį, didžioji dalis pažeidimų buvo registruota jau po vidurnakčio apie 1 ar 2 val. nakties (b. l. 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117). Įvertinęs pateiktus į bylą įrodymus, tarp jų - pranešimų dėl viešosios tvarkos pažeidimų tarp Kavinės lankytojų laiką, teismas konstatavo, kad prekybos alkoholiniais gėrimais laikas turi įtakos teisės pažeidimų padarymui prie Kavinės bei jos prieigose ir Sprendimas Nr. T-270 apriboti Įmonei laiką verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Kavinėje – bare ( - ), Kuršėnų mieste, iki 1.00 val., o ne iki 3.00 val., buvo pagrįstas ir neviršijantis įstatymų leidėjo suteiktų įgaliojimų dalyvauti koordinuojant valstybės alkoholio kontrolės politiką.

17Iš atsakovo atstovės paaiškinimų teismo posėdžio metu bei atsakovo pateikto teismui rašto teismas nustatė, kad Licencijoje nurodyto prekybos alkoholiu laiko apribojimas visiškai nesiejamas su Kavinės darbo laiku, yra tik trumpinamas nustatytas prekybos alkoholiu laikas nakties metu (b. l. 137-138, 76). Teismui pateikti duomenys rodo, kad šalia kavinės „Edita“ kitų kavinių, barų, degalinių, prekiaujančių alkoholiniais gėrimais, nėra, o toliau esančių aplinkinių kavinių prekybos alkoholiu licencijos laikas yra panašus. Faktinės aplinkybės rodo, kad pareiškėjas turi galimybę anksčiau pradėti prekiauti alkoholiu, nei aplinkinės kavinės, ir baigti prekiauti 1 val. vėliau, nei kitos kavinės. Atsižvelgęs į tai, teismas pareiškėjo argumentą, kad Taryba, priimdama Sprendimą Nr. T-270, diskriminavo Įmonę ir pažeidė Konkurencijos įstatymo reikalavimus, atmetė kaip nepagrįstą. Pareiškėjui Sprendimu Nr. T-270 neatimta teisė prekiauti alkoholiniais gėrimais, todėl nėra pagrindo manyti, jog prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimas sukeltų itin sunkių neigiamų pasekmių pareiškėjo veiklai, pažeistų lygiateisiškumo principą, leistų kitoms įmonėms dominuoti rinkoje. Teismas vertino Sprendimą Nr. T-270 kaip adekvatų siekiamam tikslui – gyventojų interesų apsaugai, nepažeidžiantį proporcingumo principo ir Konstitucijos 29, 46 straipsnių nuostatų.

18Pareiškėjo pateiktą į bylą kelių gyventojų, gyvenančių atokiau nuo Kavinės (www.maps.lt žemėlapis, b. l. 131, 132) prašymą (nėra aišku, kam jis adresuotas), kad Kavinė dirbtų kaip anksčiau, nes Kuršėnų mieste nėra tokios kavinės, kuri dirbtų tokiomis valandomis ir gyventojų pageidavimu galima nusipirkti karštų patiekalų ir kokybiškų alkoholinių gėrimų bei alaus (b. l. 69), teismas vertino nepaneigiantį byloje nustatyto fakto, kad yra keliamas triukšmas ar kitaip trikdoma rimtis naktį, viešoji tvarka. Teisme apklausti gyvenamųjų namų bendrijų pirmininkai ar bendrijų atstovai B. K., H. P., A. R., D. Š. parodė, kad Kavinės lankytojai neblaivūs naktimis aplinkinių namų gyventojams kelia daug problemų, trikdo jų rimtį (b. l. 71, 138-140). Pareiškėjo pateiktas „gyventojų prašymas“ kaip įrodymas sukėlė teismui abejonių dėl jo patikimumo, nes teismo posėdžio metu apklausta viena iš jį pasirašiusių asmenų D. Š. (beje, pasirašiusi ir ant gyventojų priešingo turinio rašto) nurodė, kad ji pasirašė ant popieriaus lapo, kuriame teksto nebuvo (b. l. 140).

19Teismas konstatavo, kad Sprendimo Nr. T-270 turiniui taikytini Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimai. Individualus administracinis aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu. Sprendimo Nr. T-270 kopija, įteikta pareiškėjui, nepatvirtinta antspaudu ir nepasirašyta (b. l. 6), tačiau Šiaulių rajono savivaldybės meras pateikė teismui Sprendimo Nr. T-270 kopiją, iš kurios matyti, kad šis administracinis aktas yra patvirtintas antspaudu ir pasirašytas savivaldybės mero (b. l. 22). Atsižvelgęs į tai, teismas konstatavo, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos nesilaikymas įteikiant pareiškėjui akto kopiją be mero parašo ir antspaudo laikytinas formaliu, o ne esminiu pažeidimu.

20Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius ir teismo posėdyje ištirtus įrodymus, nusprendė, kad atsakovas, apribodamas pareiškėjui prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, galiojančių teisės normų nepažeidė, Sprendimu Nr. T-270 pareiškėjui nustatytas apribojimas yra pagrįstas ir proporcingas siekiamam tikslui.

21III.

22Pareiškėjas A. L. individuali įmonė (toliau – ir apeliantas) apeliaciniu skundu (b. l. 152-157) prašo Šiaulių apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – skundą tenkinti, taip pat priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

23Apeliacinį skundą pareiškėjas be tų argumentų, kuriais rėmėsi pirmosios instancijos teisme, grindžia šiais argumentais:

241. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas pažeidžiant imperatyvias teisės normas. Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnis nustato ne konkrečius pagrindus, kuriems esant galima riboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, o papildomus kriterijus, į kuriuos turėtų būti atsižvelgiama priimant sprendimą dėl tokios sankcijos taikymo. Šioje įstatymo normoje nurodytų subjektų prašymas apriboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką pats savaime nėra pagrindas savivaldybės tarybai priimti sprendimą dėl prekybos laiko apribojimo. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, suabsoliutino Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje numatytą savivaldybės tarybos teisę riboti prekybą alkoholiu, kadangi prekybos laikas apribotas remiantis Kuršėnų policijos nuovados pateikta medžiaga, kurioje nurodyta, kad prie Kavinės laikotarpiu nuo 2011 m. rugpjūčio 8 d. iki 2011 m. rugsėjo 29 d. buvo nustatyta 17 administracinių teisės pažeidimų. Dauguma pažeidimų įvykdyta nuo alkoholio apsvaigusių asmenų, tačiau nėra pateikta jokių neginčijamų įrodymų, kad šie pažeidimai yra susiję su naktine prekyba alkoholiu Kavinėje. Apelianto įsitikinimu, teismas pažeidė įrodinėjimą reglamentuojančias Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 57 straipsnio nuostatas.

252. Ruošiant Sprendimo Nr. T-270 projektą ir priimant šį aktą, nebuvo analizuota policijos pateikta medžiaga, neaptartos ir nevertintos aplinkybės dėl konkretaus sprendimo Įmonės atžvilgiu, todėl neaišku, kaip pasikeitė situacija, lyginant ją su Licencijos Įmonei išdavimo momentu, kai buvo nustatytas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas.

263. Teismui nesukėlė jokių abejonių aplinkybė, kad dalis teismui pateiktų gyventojų prašymų dėl Kavinės darbo laiko sutrumpinimo gyvena atokiau nuo Kavinės. Apeliantas mano, kad teismas neanalizavo susidariusios situacijos, tinkamai nevertino byloje esančių įrodymų, nenustatė, kad neigiami padariniai kyla dėl Įmonės veiklos, nevertino tos aplinkybės, kad šalia Kavinės yra įsikūrusi Kuršėnų policijos nuovada, šalia kurios pažeidimų skaičius turi būti mažiausias mieste, taip pat neatsižvelgė į Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatas, draudžiančias priimti sprendimus, galinčius veikti konkurencijos sąlygų skirtumus. Mano, kad teismo sprendimas priimtas vadovaujantis prielaidomis, nesant konkrečių faktų apie padarytus pažeidimus, nenustačius priežastinio ryšio tarp galimai padarytų viešosios tvarkos pažeidimų šalia Kavinės ir prekybos alkoholiniais gėrimais laiko.

274. Teismas privalėjo įvertinti aplinkybę, kad Taryba yra viešojo administravimo subjektas, todėl savo veikloje privalo vadovautis viešojo administravimo principais, įskaitant objektyvumo principą, kuris reiškia, jog sprendimo priėmimas ir kiti viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs.

28Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės taryba su pareiškėjo apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti ir palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 162-165) grindžia argumentais, analogiškais tiems, kuriais rėmėsi pirmosios instancijos teisme. Dėl apeliacinio skundo argumentų papildomai nurodo, kad:

  1. Teismas, priimdamas sprendimą, visapusiškai išanalizavo į bylą pateiktus rašytinius įrodymus. Be to, teismas apklausė liudytojus: Kuršėnų policijos nuovados atstovą bei Kavinei gretimų namų gyventojų bendrijų įgaliotus atstovus, kurie teismo posėdyje patvirtino, kad būtent neblaivūs Kavinės lankytojai kelia daug problemų aplinkinių namų gyventojams (naktimis trikdo jų rimtį, teršia aplinką, agresyviai elgiasi su pačiais gyventojais). Liudytojų parodymai dar kartą patvirtino tai, ką jie buvo išdėstę savo prašymuose (skunduose), adresuotuose Kuršėnų policijos nuovadai ir Šiaulių rajono savivaldybės institucijoms.
  2. Vadovaudamasis ABTĮ 57 straipsnio 1, 2 dalių nuostatomis, atsakovas pabrėžia, kad, nagrinėjant bylą, teismui buvo pateikti gyventojų prašymai (skundai) Kuršėnų policijos nuovadai ir Šiaulių rajono savivaldybės institucijoms, policijos nuovados raštas, kuriame pateikta informacija apie nustatytus administracinius teisės pažeidimus prie Kavinės, ATP protokolai ir kiti rašytiniai dokumentai. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kurie paneigtų pateiktus į bylą įrodymus.Todėl apeliacinio skundo argumentai, jog nagrinėjant bylą nebuvo pateikta jokių neginčijamų įrodymų, kad administraciniai teisės pažeidimai yra susiję su naktine alkoholio prekyba Kavinėje, yra nepagrįsti ir prieštarauja bylos medžiagai.
  3. Teismas pagrįstai suabejojo pareiškėjo pateikto gyventojų prašymo, kad Kavinė dirbtų kaip anksčiau, patikimumu ir pagrįstai jį vertino kritiškai (ABTĮ 57 str.6 d.)

294. Vadovaudamasis Alkoholio kontrolės įstatymo 1 straipsnio ir 18 straipsnio 9 dalies nuostatomis bei remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, atsakovas teigia, kad apelianto argumentai, siejantys Tarybos Sprendimą Nr. T-270 tiesiogiai su policijos pareiga rūpintis kriminogenine padėtimi ir viešosios tvarkos užtikrinimu Kuršėnų mieste, pasiūlymai dėl policijos darbo ir pan., šios bylos kontekste yra teisiškai nereikšmingi.

305. Atsakovas pateikė į bylą informaciją (2012 m. balandžio 3 d. raštas Nr. S-753 (8.43)), kad netoli pareiškėjo Kavinės esančioms kitoms kavinėms išduotose licencijose prekybos alkoholiu laikas yra trumpesnis. Todėl Sprendimas Nr. T-270 nepažeidė Konkurencijos įstatymo nuostatų, o apelianto teiginiai dėl kitų kavinių tariamo protegavimo, sudarant palankias sąlygas nesąžiningai konkurencijai, nepagrįsti jokiomis faktinėmis aplinkybėmis.

316. Pareiškėjui buvo Tarybos Sprendimo Nr. T-270 individualūs argumentai yra žinomi, nes jis buvo informuotas ir dalyvavo visuose posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomi su prekybos alkoholiu laiko apribojimo Kavinėje klausimai.

327. Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje nustatyti kriterijai, kuriais remiantis gali būti priimami savivaldybės tarybos sprendimai dėl prekybos alkoholiu laiko ribojimo, nereikalauja jokios analizės aiškinantis, kuo pasikeitė situacija, lyginant ją su situacija licencijos išdavimo metu.

338. Apeliaciniame skunde nurodoma teismų praktika nagrinėjamu atveju remtis nėra pagrindo, nes skiriasi bylų faktinės aplinkybės (Teismų įstatymo 33 str.4 d.).

34Teisėjų kolegija

konstatuoja:

35IV.

36Apeliacinis skundas atmestinas.

37Pareiškėjas nagrinėjamą administracinį ginčą iškėlė nesutikdamas su Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr.T-270, kuriuo Taryba, vadovaudamasi Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, apribojo A. L. individualiai įmonei, turinčiai licenciją Nr. 146 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kavinėje – bare ( - ), Kuršėnuose, ir leido prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 8.00 val. iki 1.00 val. (1 p.) bei įpareigojo Įmonę, gavus pranešimą apie šį apribojimą, per 5 darbo dienas kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją dėl Licencijos patikslinimo (2 p.). 1997 m. gruodžio 18 d. Šiaulių rajono savivaldybės išduotoje Įmonei Licencijoje Nr.146 nurodytas alkoholinių gėrimų pardavimo kavinėje – bare būdas – gerti ten pat ir išsineštinai, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas – nuo 7.00 val. iki 3.00 val.

38Pirmosios instancijos teismas, ištyręs ir įvertinęs įrodymų visumą (ABTĮ 57 str.) nustatė, kad, atsakovas 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr.T-270 apribodamas laiką, kuriuo pareiškėjais gali Kavinėje prekiauti alkoholiniais gėrimais, galiojančių teisės aktų nepažeidė, nustatytas apribojimas yra pagrįsta ir proporcinga priemonė įstatymu nustatytam tikslui pasiekti.

39Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia argumentais, kad, jo nuomone, teismas suabsoliutino Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje numatytą savivaldybės tarybos teisę riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, nenustatė visų bylai reikšmingų aplinkybių, tinkamai nevertino įrodymų, pažeidė įrodinėjimą reglamentuojančio ABTĮ 57 straipsnio nuostatas. Patikrinusi bylą (ABTĮ 136 str.) teisėjų kolegija konstatuoja, kad sutikti su apelianto argumentais nėra pagrindo.

40Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas aiškindamas (ABTĮ 13 str.1 d., 20 str. 3 d.) Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje įtvirtintą vietos savivaldos tarybų diskrecijos teisę riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, yra nurodęs, kad ši teisė apibrėžiama tomis pačiomis sąlygomis kaip ir priimant sprendimą neišduoti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (prekybos alkoholiniais gėrimais vietos pobūdis, gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, visuomeninių organizacijų ar kitų institucijų raštu pareikšta nuomonė, policijos komisariatų pasiūlymai). Šių įstatyme numatytų sąlygų visetas reiškia būtent viešojo intereso, visuomenės apsaugą nuo galimų neigiamų prekybos alkoholiu ir jo vartojimo padarinių. Savo paskirtimi tai priemonė atkurti (nustatyti) tinkamą visuomenės ir verslo interesų pusiausvyrą, jei išduodant licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais liko neįvertintos atitinkamos aplinkybės, kurios vėliau lėmė visuomenės viešųjų interesų pažeidimą. Taigi savivaldybei priimant sprendimą riboti prekybos alkoholiu laiką, pakanka nustatyti viešojo intereso pažeidimą atsižvelgiant į Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje numatytas sąlygas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose: 2011 m. rugsėjo 5 d. A492-2798/2011; 2011 m. rugsėjo 5 d. A492-2814/2011; 2011 m. gruodžio 1 d. Nr. A63 – 3245/2011; 2011 m. gruodžio 12 d. Nr.A525-3390/2011; 2012 m. kovo 12 d. Nr.A261-382/2012 ir kt.). Tokios sąlygos nagrinėjamu atveju nustatytos. Sprendimo Nr.T-270 įžanginėje dalyje dėl šio individualaus administracinio akto pagrindimo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis (VAĮ 8 str.) yra nuoroda į Šiaulių rajono savivaldybės mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos priežiūros komisijos 2011 m. rugsėjo 28 d. protokolinį sprendimą Nr.3. Šiame protokoliniame sprendime užfiksuota, kad Komisija nutarė teikti Tarybai sprendimo apriboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką Kavinėje projektą, atsižvelgdama į sukauptą medžiagą, t.y. į tai, kad Kavinei gretimų namų gyventojai ne kartą teikė įvairiems savivaldos subjektams bei policijai rašytinius skundus (2011 m. gegužės 3 d., 2011 m. sausio 23 d., 2011 m. balandžio 19 d., 2011 m. rugpjūčio 8 d.) dėl viešosios tvarkos pažeidimų (neblaivių asmenų keliamo triukšmo, muštynių, kiemų ir želdynų teršimo), susijusių su prekyba alkoholiniais gėrimais Kavinėje iki 3 val. nakties, skundėsi Komisijai žodžiu, Komisija du kartus (2011 m. vasario 7 d. ir 2011 m. birželio 17 d.) nagrinėjo gyventojų skundus šiais klausimais. Taigi nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentais, kad atsakovo Sprendimas Nr.T-270 ir pirmosios instancijos teismo sprendimas, nepagrįsti nustatytomis aplinkybėmis. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad Komisijos protokoliniame sprendime Nr.3 nurodytas aplinkybes patvirtina pateikti į bylą rašytiniai įrodymai. Be to, teismas posėdyje apklausė liudytojais Kavinei gretimų namų, kurių gyventojai skundėsi dėl iki 3 val. nakties Kavinėje vykdomos prekybos alkoholiniais gėrimais nuolat pažeidžiamų jų teisių į saugią, ramią ir kultūringą aplinką, atstovus, kurie patvirtino skunduose nurodytas aplinkybes. Abejoti gyventojų pareiškimais teismas nenustatė pagrindo. Šių pareiškimų pagrįstumą patvirtina ir Kuršėnų policijos nuovados pateikta medžiaga apie neblaivių asmenų padarytus viešosios tvarkos pažeidimus prie Kavinės. Pagal pateiktą medžiagą, nuo 2011 m. rugpjūčio 8 d. iki 2011 m. rugsėjo 29 d. prie Kavinės nustatyta 17 administracinių teisės pažeidimų faktų, susijusių su girtų asmenų padarytais viešosios tvarkos pažeidimais, pažeidėjams surašyti ATP protokolai, iš jų 10 dėl viešosios tvarkos pažeidimų, padarytų nuo 00.30 val. iki 02.16 val. Ši medžiaga yra reikšminga ta prasme, kad Komisija 2011 m. vasario 7 d. ir 2011 m. birželio 17 d. posėdžiuose, kaip matyti iš šių posėdžių protokolų, Įmonei suteikė galimybes imtis priemonių dėl Kavinės darbo organizavimo taip, kad dėl prekybos alkoholiu iki 03.00 val. nebūtų pažeidžiami suinteresuotos bendruomenės interesai, tačiau kartotiniai gyventojų skundai ir 2011 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. užfiksuoti girtų asmenų prie Kavinės padaryti viešosios tvarkos pažeidimai patvirtina, kad suinteresuotos bendruomenės teisė į rimtį nakties metu, saugią, kultūringą gyvenamąją aplinką nebuvo užtikrinta. Pasikartojantys pavieniai ir kolektyviniai gyventojų skundai dėl to, kad dėl prekybos alkoholiu Kavinėje iki 3 val. nakties trikdomas jų poilsis, teršiama aplinka, Tarybai pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi suteiktą kompetenciją buvo pakankamas pagrindas konstatuoti bendruomenės ir verslo interesų pusiausvyros pažeidimą ir koreguoti (apriboti) pareiškėjui išduotoje Licencijoje verstis mažmenine prekyba nustatytą prekybos alkoholiniais gėrimais laiką siekiant viešojo intereso, t.y. savivaldybės bendruomenės apsaugos nuo neigiamų prekybos alkoholiu ir jo vartojimo padarinių. Minėtų byloje nustatytų aplinkybių visuma suteikia pagrindą konstatuoti, kad prekybos alkoholiniais gėrimais laiko Įmonei apribojimas nuo 08.00 val. iki 01.00 val. (vietoj Licencijoje nurodyto nuo 07.00 val. iki 03.00 val.) yra proporcinga priemonė, kuri taikyta nustačius bendruomenės interesų pažeidimą ir siekiant jį suderinti su verslo interesais. Apelianto argumentas, kad viešosios tvarkos apsaugos funkcija priskirta policijai yra teisingas, tačiau Alkoholio kontrolės įstatyme nustatytų tikslų turi būti siekiama ir šio įstatymo nustatytomis priemonėmis, tarp jų vietos savivaldos taryboms pasinaudojant diskrecijos teise riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, kai nustatomas bendruomenės (viešojo) intereso pažeidimas (AKĮ 18 str. 9 d.).

41Teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą apibrėžia ABTĮ 86 straipsnis. Šio straipsnio 2 dalis nustato teismui pareigą priimti sprendimą įvertinus posėdyje ištirtus įrodymus, konstatuojant, kurios aplinkybės, turinčios bylai reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje. Sprendimo turinio reikalavimai nustatyti ABTĮ 87 straipsnyje. Teismas sprendimo motyvuojamojoje dalyje turi nurodyti įrodymus, kuriais grindžiamos teismo išvados, argumentus, dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors įrodymus, taip pat įstatymus, kuriais vadovavosi, nuorodas į konkrečias normas, kurios buvo taikomos (ABTĮ 87 str. 4 d. 2-4 p.). ABTĮ 57 straipsnio 6 dalis nustato, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios; teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą (ABTĮ 136 str.) konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nustatė bylai reikšmingas aplinkybes, motyvuotai išsprendė pareiškėjo skunde (jo baigiamojoje dalyje) pateiktą reikalavimą dėl Sprendimo Nr.T-270 panaikinimo, išvadas pagrindė teismo posėdyje ištirtų įrodymų visuma ir teisės aktų normomis. Sprendime yra visi būtinieji motyvuojamosios dalies elementai (ABTĮ 87 str. 4 d.). Pareiškėjo nesutikimas su teismo atliktu įrodymų vertinimu nesuteikia pagrindo nesuteikia pagrindo pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes ir įrodymus vertinti kitaip nei juos vertino pirmosios instancijos teismas.

42Apibendrinant, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas materialinės ir procesinės teisės normas taikė tinkamai, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti jį apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas.

43Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

44pareiškėjo A. L. individualios įmonės apeliacinį skundą atmesti.

45Šiaulių apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą .

46Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. pareiškėjas A. L. individuali įmonė (toliau – ir Įmonė, pareiškėjas)... 5. Pareiškėjas paaiškino, kad atsakovo Sprendimu Nr. T-270 Įmonei, nuo 1997 m.... 6. Tarybos Sprendimas Nr. T-270 nemotyvuotas, t. y. neatitinka Lietuvos... 7. Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės taryba prašė atmesti skundą kaip... 8. Atsiliepime į skundą (b. l. 54-56) ir atsakovo atstovė pirmosios instancijos... 9. Alkoholio kontrolės įstatymo 1 straipsnyje nurodytas šio įstatymo tikslas... 10. Atsakovas pažymėjo, kad Licencijoje nurodyto prekybos alkoholiniais gėrimais... 11. II.... 12. Šiaulių apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą, 2012 m.... 13. Teismas nustatė, kad nagrinėjamas ginčas kilo dėl Šiaulių rajono... 14. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnyje nustatyta, jog valstybė... 15. Teismas nustatė, kad Komisija 2011 m. rugsėjo 28 d. protokoliniu sprendimu... 16. Įvertinęs Kuršėnų policijos nuovados pateiktą medžiagą dėl laikotarpiu... 17. Iš atsakovo atstovės paaiškinimų teismo posėdžio metu bei atsakovo... 18. Pareiškėjo pateiktą į bylą kelių gyventojų, gyvenančių atokiau nuo... 19. Teismas konstatavo, kad Sprendimo Nr. T-270 turiniui taikytini Viešojo... 20. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius ir teismo posėdyje... 21. III.... 22. Pareiškėjas A. L. individuali įmonė (toliau – ir apeliantas) apeliaciniu... 23. Apeliacinį skundą pareiškėjas be tų argumentų, kuriais rėmėsi pirmosios... 24. 1. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas... 25. 2. Ruošiant Sprendimo Nr. T-270 projektą ir priimant šį aktą, nebuvo... 26. 3. Teismui nesukėlė jokių abejonių aplinkybė, kad dalis teismui pateiktų... 27. 4. Teismas privalėjo įvertinti aplinkybę, kad Taryba yra viešojo... 28. Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės taryba su pareiškėjo apeliaciniu... 29. 4. Vadovaudamasis Alkoholio kontrolės įstatymo 1 straipsnio ir 18 straipsnio... 30. 5. Atsakovas pateikė į bylą informaciją (2012 m. balandžio 3 d. raštas... 31. 6. Pareiškėjui buvo Tarybos Sprendimo Nr. T-270 individualūs argumentai yra... 32. 7. Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje nustatyti kriterijai,... 33. 8. Apeliaciniame skunde nurodoma teismų praktika nagrinėjamu atveju remtis... 34. Teisėjų kolegija... 35. IV.... 36. Apeliacinis skundas atmestinas.... 37. Pareiškėjas nagrinėjamą administracinį ginčą iškėlė nesutikdamas su... 38. Pirmosios instancijos teismas, ištyręs ir įvertinęs įrodymų visumą... 39. Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia argumentais, kad, jo nuomone,... 40. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas aiškindamas (ABTĮ 13 str.1 d.,... 41. Teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą apibrėžia ABTĮ 86 straipsnis.... 42. Apibendrinant, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas materialinės... 43. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 44. pareiškėjo A. L. individualios įmonės apeliacinį skundą atmesti.... 45. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą... 46. Nutartis neskundžiama....