Byla e2YT-1066-446/2017
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Raščiuvienė, sekretoriaujant Kristinai Urbelienei, dalyvaujant pareiškėjui A. M., jo atstovei advokatei Virginijai Pluščiauskienei, suinteresuotiems asmenims J. S. ir V. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. M. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos, J. S., V. S. dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad jis nuo 1995 m. nuosavybės teisėmis iki šiol atvirai, nepertraukiamai, sąžiningai bei teisėtai valdo ir įgijo asmeninės nuosavybės teises į karvidės IŽ1p, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), dalį, t. y. patalpas 1-1 12,30 kv.m, 1-2 71,82 kv.m., 1-3 4,33 kv.m., 1-4 1,93 kv.m., 1-5 17,10 kv.m., 1-6 17,08 kv.m., 1-7 2,67 kv.m., 1-8 2,74 kv.m., 1-9 8,06 kv.m., 1-10 21,05 kv.m., 1-11 17,58 kv.m., 1-12 11,34 kv.m., 1-13 19,39 kv.m, 1-14 14,23 kv.m, 1-15 39,58, 1-16 37,04 kv.m, 1-27 118,26 kv.m, 1-28 152,10 kv.m, 1-29 207,83 kv.m., iš bendro 2096 kv.m. karvidės ploto, 2302,46 kv.m. užstatyto ploto.

5Suinteresuoti asmenys J. S. ir V. S. su pareiškimu sutinka.

6Suinteresuoti asmenys Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos nuomonės dėl pareiškimo teisme nepareiškė. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. liepos 17 d. atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad neprieštarauja dėl pareiškėjo A. M. prašomo nustatyti nuosavybės teisių į pastatą – karvidę, esančią ( - ), įgijimo įgyjamosios senaties būdu fakto nustatymui. Valstybės įmonė Turto bankas atsiliepime nurodė, kad ji nėra gavusi duomenų apie galimą pareiškėjo nurodyto turto perėjimą valstybei, todėl pareiškimo tenkinimo bei įrodymų pakankamumo ir patikimumo klausimą palieka spręsti teismui, kuriam įsitikinus pareiškimo pagrįstumu, Turto bankas neprieštaraus dėl nuosavybės teisės įgijimo fakto nustatymo pagal įgyjamąją senatį.

7Apie iškeltą bylą, bylos nagrinėjimo vietą ir laiką paskelbta specialiame interneto tinklalapyje. Kiti suinteresuoti asmenys dėl jų įtraukimo į bylą nesikreipė.

8Pareiškimas pagrįstas ir tenkintinas.

9Įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo būdas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.47 straipsnio 11 punktas), galimas įvykdžius tam tikrus įstatyme įtvirtintus reikalavimus. Šis būdas taikomas, kai pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą iki CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų suėjimo ir prašo teismą konstatuoti, kad yra visos CK 4.68–4.71 straipsniuose nustatytos įgyjamosios senaties taikymo sąlygos. Įgyjamąja senatimi nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą gali įgyti asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs tokį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą išskirtos nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį sąlygos bei atskleistas jų turinys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/2010; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2010; išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-67/2011; kt.). Nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas konstatuojamas, jeigu yra šių sąlygų visuma: 1) pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu, t. y. asmuo nėra daikto savininkas; 2) daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nėra įregistruotas viešajame registre kito asmens (ne valdytojo) vardu (CK 4.69 straipsnio 3 dalis); 3) asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo laiką. Tai reiškia, kad valdytojas, tiek užvaldydamas daiktą, tiek visą įgyjamosios senaties laiką ir net įgydamas daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi, turi būti įsitikinęs, jog niekas neturi daugiau už jį teisių į daiktą, turi nežinoti apie kliūtis, trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn, jeigu tokių kliūčių būtų (CK 4.26 straipsnio 3 dalis, 4.70 straipsnio 1 dalis); 4) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai. Teisėtas yra daikto valdymas, įgytas tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, o per prievartą, slaptai ar kitaip pažeidžiant teisės aktus įgyto daikto valdymas yra neteisėtas (CK 4.23 straipsnio 2, 3 dalys). Teisėtas valdymas atsiranda tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, kai dėl tam tikrų priežasčių nuosavybės teisės neatsirado, pavyzdžiui, atveju, kai daiktą sandoriu (teisėtu pagrindu) perleidžiantis asmuo pats nebuvo daikto savininkas; 5) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 straipsnis). Daikto atviro valdymo sąlyga reiškia, kad asmuo valdo daiktą kaip savą nesislapstydamas; 6) daiktas valdomas nepertraukiamai; 7) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą (asmuo turi būti įsitikinęs, kad nėra kito asmens, kuris yra daikto savininkas); 8) valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, t. y. ne mažiau kaip dešimt metų.

10Pareiškėjas A. M. paaiškino, kad karvidę, esančią ( - ), uždaro aukciono būdu 1995 metais iš likviduojamos žemės ūkio bendrovės „Mekšlydžiai“ įsigijo trise - jis, K. S. ir J. S.. Pinigus sumokėjo bendrovės pirmininkui, tačiau pinigų sumokėjimą patvirtinančio dokumento negavo, jiems buvo įteiktas 1995 m. spalio 10 d. pirkimo-pardavimo aktas, kuriame nurodyta, kad likviduojant bendrovę Tarvainių karvidė 200 vietų parduota bendrovės nariams J. S., A. M. ir K. S.. Įsigiję fermą, jis, K. S. ir J. S. žodžiu susitarė dėl naudojimosi ja tvarkos, faktiškai pasidalijo fermą patalpomis. Jam atiteko priestatas, plane pažymėtas 2ž1/ž, ir pagrindinio pastato 1Ž1/p ketvirtadalis, esantis šalia jam atitekusio priestato, padalytas į tris patalpas, kurios nuo kitų bendrasavininkų dalies yra atskirtos pertvaromis. K. S. atiteko kitas priestatas, plane pažymėtas indeksu 1ž1p, ir ketvirtadalis pagrindinio pastato, t. y. dalis, esanti prie K. S. atitekusio priestato. Likusi pusė pagrindinio pastato ir pastato gale esantis tambūras, buvusi mėšlidė, atiteko J. S.. Nuo pat šio pastato įsigijo dienos jis naudojasi tomis pastato patalpomis, kurios pagal susitarimą tarp bendrasavininkių atiteko jam, tvarko šias patalpas, remontavo stogą virš jam priklausančių patalpų, moka už elektros energiją, tiekiamą į šias patalpas. Iki šiol pastatas nebuvo inventorizuotas ir įregistruotas nekilnojamojo turto registre, nuo 1995 metų jam niekas jokių pretenzijų dėl pastato valdymo nėra pareiškiąs. Jo užsakymu šiais metais parengta kadastrinių matavimų byla, tačiau pastato dalį įsiteisinti savo vardu negali, nes neturi tinkamų nuosavybės įgijimo dokumentų.

11Suinteresuotas asmuo J. S. paaiškino, kad jos sutuoktinis K. S., kuris šiuo metu yra miręs, kartu su J. S. ir A. M. iš likviduojamos žemės ūkio bendrovės įsigijo buvusią Tarvainių fermą. Pastatą pasidalijo, ji patvirtina, kad pareiškėjas naudojasi tomis patalpomis, kurios nurodytos jo užsakymu padarytoje kadastrinių matavimų byloje -priestatą ir ketvirtadalį pagrindinio pastato. A. M. priklausanti pastato dalis yra atitverta, ginčų dėl naudojimosi pastatu tarp bendrasavininkių nekyla.

12Suinteresuotas asmuo V. S. paaiškino, kad jos sutuoktinis J. S., kuris kartu su K. S. ir A. M. įsigijo buvusios karvidės pastatą, miręs. Kokiu būdu bendrasavininkiai pasidalijo pastatą, ji nežino, negali paaiškinti, tvirtina, kad A. M. iki šiol naudojasi pastatu, prižiūri jį. Nei ji, nei kiti jos šeimos nariai buvusia ferma, esančia ( - ), nesinaudoja, pretenzijų A. M. ji neturi.

13Liudytoja T. R. parodė, kad ji dirbo melžėja buvusiame Kelmės rajono Liolių kolūkyje. Jai žinoma, kad buvusią Tarvainių karvių fermą likviduojantis bendrovei įsigijo K. S., J. S., ir A. M.. Ji gyvena 20 metrų atstumu nuo fermos, kurią nusipirko A. M., J. S. ir K. S.. Iš jos sodybos gerai matomas fermos pastatas. A. M. iki šiol naudojasi pastatu, tvarko jį, remontuoja, jame laiko grūdus. Pastaroji aplinkybė jai žinoma, nes ne kartą iš A. M. pirko grūdus.

14Liudytoja L. Č. parodė, kad jai yra žinoma, kad A. M. turi fermą netoli Liolių kaimo. Jos sutuoktinis yra padėjęs A. M. tvarkyti fermos vidų, dengti stogą, ji talkinusi atliekant žemės ūkio darbus žemės sklype, kuris yra netoli fermos.

15Iš 1995 m. spalio 10 d. pirkimo-pardavimo akto matyti, kad A. M., J. S. ir K. S. uždaro aukciono būdu iš žemės ūkio bendrovės „Mekšlydžiai“ nusipirko 200 vietų Tarvainių karvidę komplekte su silosine, įrengimais, transporteriu, mėšlide ir ventiliatoriais. Iš nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos, registro Nr. ( - ), kurią teismui pateikė pareiškėjas, ir VĮ Registrų centro Šiaulių filialo 2017 m. birželio 1 d. sprendimo Nr. (8.6.16.) ŠS-644 matyti, kad karvidės, esančios ( - ), pastatytos 1974 metais, kadastriniai matavimai atlikti 2017 m. gegužės 29 d., šis pastatas ir daiktinės teisės į jį nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Iš kadastrinių matavimo bylos matyti, kad pastatą – karvidę – sudaro pagrindinis pastatas, kadastrinių matavimų byloje pažymėtas indeksu 1Ž1p, ir du priestatai, pažymėti indeksais 1ž1p ir 2ž1ž.

16Iš aptartų įrodymų visumos darytina išvada, kad pasibaigus kolūkinei nuosavybei, t. y. Kelmės rajono Liolių kolūkį reorganizavus į žemės ūkio bendroves, kolūkiui priklausanti karvidė, pastatyta 1974 metais, esanti ( - ), atiteko žemės ūkio bendrovei „Mekšlydžiai“, bendrovei likviduojantis 1995 metais, karvidės pastatas aukciono būdu buvo parduotas A. M., J. S. ir K. S., kurie pastatą pasidalijo, A. M. jam priklausančią pastato (karvidės) dalimi naudojasi iki šiol. Po 2003 m. liepos 1 d. viešame registre šio nekilnojamojo daikto valdymo nei vienas iš buvusių pastato savininkų nėra įregistravęs.

17Aptartų įrodymų visuma suponuoja išvadą, kad karvidės pastatas, esantis ( - ), nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė, viešame registre nėra įregistruoti kitų asmenų vardu, o pareiškėjas į šį pastatą nėra įgiję nuosavybės teisės kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu, pastato dalis vieno iš savininkų – A. M. - buvo ir tebėra valdoma ir naudojama kaip savas turtas jau daugiau kaip dvidešimt metų. Pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas – prižiūrėjo bendraturčių susitarimu jam priskirtą pastato dalį, ją naudojo, kreipėsi dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos suformavimo ir sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai kaip savą valdė daugiau kaip dešimt metų. Duomenų, kurių pagrindu būtų ginčijamas A. M. valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas, nepertraukiamumas, byloje nėra. Nėra duomenų, kad kas nors kitas turėtų daugiau teisių į pareiškėjo valdomą pastato dalį, nenustatyta, kad nekilnojamojo daikto dalį, į kurią pretenduoja pareiškėjas, būtų užvaldęs koks nors kitas asmuo. Taigi yra nustatytos visos būtinos sąlygos įgyjamąja senatimi pareiškėjui įgyti pastato, esančio ( - ), dalį.

18Kaip jau anksčiau minėta, nekilnojamas daiktas – pastatas karvidė, esanti ( - ), iš kolūkinės nuosavybės privačion, t. y. žemės ūkio bendrovės nuosavybėn, perėjo likvidavus kolūkį apie 1992 metus. Vertinant šio nekilnojamojo daikto valdymo laiką CK 4.71 straipsnio 2 dalies normos prasme, konstatuotina, kad per įgyjamosios senaties laiką daikto valdymas iš žemės ūkio bendrovės perėjo pareiškėjui, valdymas atitiko CK 4.68 straipsnyje nustatytus reikalavimus, todėl jų valdymo laikas skaičiuotinas kartu. Tokiu būdu, konstatuotina, kad CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytas dešimties metų terminas suėjo iki 2003 m. liepos 1 d., todėl CK 4.27 straipsnio 2 dalies nuostata, nustatanti, kad nekilnojamojo daikto valdymas atsiranda nuo valdymo įregistravimo viešame registre momento, šiuo konkrečiu atveju netaikoma.

19Konstatavus sąlygas, numatytas CK 4.68 – 4.71 straipsniuose, valdymo teisė transformuojasi į nuosavybės teisę, t. y. asmuo, sąžiningai, nepertraukiamai ir teisėtai valdęs turtą, įgyja nuosavybės teisę į daiktą nuo įgyjamosios senaties termino, numatyto CK 4.68 straipsnio 1 dalyje, suėjimo dienos. Fermos-karvidės, esančios ( - ), dalį sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdė teisėtas šio turto dalies įgijėjas, turėdamas teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į nekilnojamąjį turtą, bet nė karto nepasinaudojo ja, todėl valdymo teisė, įsigaliojus civilinio kodekso ketvirtosios knygos normoms, transformavosi į nuosavybės teisę teisėtam šio turto dalies valdytojui – pareiškėjui, todėl darytina išvada, kad šiuo metu jis yra dalies turto teisėtas savininkas. Pareiškėjo valdomos pastato dalys - patalpos nurodytos nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylos plane, ginčas dėl jo valdomų dalių nekilo.

20Ypatingos teisenos bylose bylinėjimosi išlaidos valstybei priteistinos iš pareiškėjo, (CPK 443 straipsnio 6 dalis), todėl šioje byloje iki teismo sprendimo priėmimo susidariusios pašto išlaidos – 5,20 Eur – priteistinos iš pareiškėjo.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.68 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 533 straipsniu,

Nutarė

22Pareiškimą tenkinti.

23Nustatyti nuosavybės teisės įgijimo faktą, kad A. M., a. k. ( - ), įgijo nuosavybės teisę įgyjamosios senaties būdu į pastato – karvidės, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), dalį: visą priestatą, nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje pažymėtą indeksu 2ž1ž, ir patalpas 1-27 118,26 kv.m, 1-28 152,10 kv.m, 1-29 207,83 kv.m, esančias pagrindiniame pastate, nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje pažymėtame indeksu 1Ž1p.

24Priteisti iš A. M. 5,20 Eur (penkis eurus 20 centų) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

25Sprendimui įsiteisėjus nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą ir pastato planą grąžinti pareiškėjui A. M.

26Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją... 5. Suinteresuoti asmenys J. S. ir V. S. su pareiškimu sutinka.... 6. Suinteresuoti asmenys Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas,... 7. Apie iškeltą bylą, bylos nagrinėjimo vietą ir laiką paskelbta specialiame... 8. Pareiškimas pagrįstas ir tenkintinas.... 9. Įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo... 10. Pareiškėjas A. M. paaiškino, kad karvidę, esančią ( - ), uždaro aukciono... 11. Suinteresuotas asmuo J. S. paaiškino, kad jos sutuoktinis K. S., kuris šiuo... 12. Suinteresuotas asmuo V. S. paaiškino, kad jos sutuoktinis J. S., kuris kartu... 13. Liudytoja T. R. parodė, kad ji dirbo melžėja buvusiame Kelmės rajono... 14. Liudytoja L. Č. parodė, kad jai yra žinoma, kad A. M. turi fermą netoli... 15. Iš 1995 m. spalio 10 d. pirkimo-pardavimo akto matyti, kad A. M., J. S. ir K.... 16. Iš aptartų įrodymų visumos darytina išvada, kad pasibaigus kolūkinei... 17. Aptartų įrodymų visuma suponuoja išvadą, kad karvidės pastatas, esantis (... 18. Kaip jau anksčiau minėta, nekilnojamas daiktas – pastatas karvidė, esanti... 19. Konstatavus sąlygas, numatytas CK 4.68 – 4.71 straipsniuose, valdymo teisė... 20. Ypatingos teisenos bylose bylinėjimosi išlaidos valstybei priteistinos iš... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.68 straipsniu,... 22. Pareiškimą tenkinti.... 23. Nustatyti nuosavybės teisės įgijimo faktą, kad A. M., a. k. ( - ), įgijo... 24. Priteisti iš A. M. 5,20 Eur (penkis eurus 20 centų) bylinėjimosi išlaidų... 25. Sprendimui įsiteisėjus nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą ir... 26. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu...