Byla I-4140-281/2015
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko, Mefodijos Povilaitienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Jūros Marijos Strumskienės, dalyvaujant pareiškėjos atstovams Birutei Matulevičiūtei, Irenai Mickevičiūtei ir Jonui Griciui, atsakovės atstovui Andriui Skardžiui, trečiojo suinteresuoto asmens atstovams Agnei Bagočiūtei, Gintarei Petraitei ir Irenai Lankauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Valstybinės darbo inspekcijos skundą atsakovei VĮ Europos socialinio fondo agentūrai, trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija, dėl sprendimo panaikinimo.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3pareiškėja Valstybinė darbo inspekcija 2014-06-16 patikslintu skundu prašo teismo panaikinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Finansų ministerija) 2014 m. gegužės 15 d. sprendimą „Dėl skundo“ Nr. (24.16-01)-5K-1403225-5K-1403581-6K-1403976 (toliau – ir Sprendimas, ginčijamas sprendimas) (I t., b. l. 46-52).

4Paaiškino, kad ji 2010 m. liepos 22 d. pradėjo įgyvendinti veiklas projekte „Kokybės vadybos sistemos diegimas bei piliečių aptarnavimo gerinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje” (projekto kodas VP1-4.3-VRM-01-V-01-054) (toliau – ir Projektas). 2012 m. lapkričio 27 d. Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ir Agentūra) priėmė pažeidimo tyrimo išvadą (toliau – ir 2012-11-27 išvada ), kuria pripažino, kad pareiškėja, pirkimo dokumentuose numatydama tiekėjų konkurenciją ribojančius ir diskriminuojančius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) nuostatas, todėl pasiūlė Vidaus reikalų ministerijai (toliau – ir VRM) Projektui skirtą finansavimą sumažinti netinkamomis pripažinta su pažeidimu susijusia lėšų dalimi (24 867,92 Lt, 25 proc. techninės įrangos vertės). 2013 m. balandžio 26 d. Vidaus reikalų ministras, atsižvelgdamas į Agentūros išvadą, priėmė įsakymą, kuriuo sumažino Projektui skirtą finansavimą ir nustatė grąžintiną sumą (21 137,73 Lt Europos Sąjungos lėšų ir 3 730,19 Lt bendrojo finansavimo lėšų). Atsižvelgdama į pritaikytos finansinės korekcijos dydį ir į tai, kad Projektas buvo praktiškai baigtas įgyvendinti, o nurodytų lėšų grąžinimas sukeltų švelnesnes pasekmes, nei Projekto vykdymo sustabdymas, pareiškėja, nors ir nesutikdama su nustatytu pažeidimu, Vidaus reikalų ministro sprendimo neginčijo, grąžino jame nurodytas lėšas ir 2012 m. rugsėjo 30 d. Projektas buvo baigtas. 2014 m. sausio 27 d. pareiškėja gavo Agentūros raštą Nr. ESFS07-2014-00412, kuriuo jai pranešta apie pažeidimo tyrimo atnaujinimą Projekte, taip pat su šiuo raštu pateikta patikslinta pažeidimo tyrimo išvada (toliau – ir Patikslinta išvada), kuria Agentūra VRM pasiūlė Projektui skirtą finansavimą sumažinti netinkamomis pripažinta su pažeidimu susijusia lėšų dalimi, t. y. 489 519,42 Lt. Pareiškėja pažymi, kad Patikslintoje išvadoje nurodyta ta pati su įtariamu pažeidimu susijusi veika, kaip ir 2012-11-27 išvadoje, tik pakeistas siūlymas dėl finansinės korekcijos dydžio. Nesutikdama su pažeidimo tyrimo atnaujinimu, pareiškėja, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (toliau – ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės) 211 punktu, 2014 m. vasario 7 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – ir FM) pateikė skundą dėl atnaujinto pažeidimo tyrimo Projekte ir prašė pripažinti, kad Agentūra neteisėtai ir nepagrįstai atnaujino pažeidimo tyrimą, taip pat įpareigoti Agentūrą laikytis pirminės pažeidimo tyrimo išvados, o patikslintą pažeidimo tyrimo išvadą laikyti negaliojančia. FM ginčijamu sprendimu pareiškėjos skundo netenkino, pripažino, kad pažeidimo tyrimas atnaujintas teisėtai ir pavedė Agentūrai pažeidimo tyrimą atnaujinti dar kartą, atsižvelgiant į paaiškėjusias naujas aplinkybes dėl proporcingumo principo taikymo traktavimo. Pareiškėja teigia, kad ginčijamas sprendimas priimtas neįsigilinus į faktinės situacijos esmę, iš esmės neišnagrinėjus pareiškėjos skundo argumentų, todėl yra neteisėtas ir nepagrįstas. Pareiškėja nesutinka su pažeidimo tyrimo atnaujinimu ir teigia, kad tiek Patikslintoje išvadoje, tiek ginčijamame sprendime nenurodyta jokių esminių naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurios būtų teisiškai reikšmingos pažeidimo tyrimo atnaujinimui ir/ar siūlymui dėl naujos sankcijos pritaikymo, todėl šiuo atveju pažeidimo tyrimas atnaujintas tam nesant teisinio pagrindo. Agentūra, atnaujindama pažeidimo tyrimą ir patikslindama 2012-11-27 išvadą nesant naujai paaiškėjusių aplinkybių, pažeidė Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1981 punktą ir Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1K-173 (toliau – ir Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijos), 27l punktą. Teigia, kad kaip naujai paaiškėjusios gali būti vertinamos tik tos aplinkybės, kurios siejamos su nustatytu pažeidimu, bet kurios pažeidimo tyrimo metu nebuvo ir/ar negalėjo būti žinomos tyrimą atlikusiai įgyvendinančiajai institucijai (nagrinėjamu atveju - Agentūrai). Kaip naujai paaiškėjusios negali būti vertinamos naujai atsiradusios aplinkybės, t y. po pažeidimo nustatymo priimti teisės aktai, todėl Europos Komisijos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. C(2013) 9527 priėmimas negali būti laikomas naujų aplinkybių paaiškėjimu ir teisėtu pagrindu atnaujinti pažeidimo tyrimą, kaip nurodoma ginčijamame sprendime. Pažymi, kad pažeidimo tyrimo atnaujinimas turi būti išimtinė procedūra, pagrįsta naujų aplinkybių paaiškėjimu ar netinkamu teisės normų taikymu, šiuo gi atveju Agentūra vertino Valstybės kontrolės išvadas, kaip naujai paaiškėjusias aplinkybes, nors tai neatitinka naujų paaiškėjusių aplinkybių sąvokos. Teigia, kad Valstybės kontrolės (toliau – ir VK) 2013 m. gruodžio 16 d. raštu Nr. S-(80-2741)-2845 Agentūrai pateikta valstybinio audito išvada yra rekomendacinio pobūdžio, o kartu su šiuo raštu pateikta ataskaita orientuota į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos padarytą pažeidimą, nustatytą vykdant projektą Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-047 „Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas” ir į šio pažeidimo tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei jų vertinimą. Todėl VK rekomendacija peržiūrėti kitų projektų pažeidimo tyrimus ir pritaikyti atitinkamas korekcijas turi būti vykdoma atsižvelgiant į kiekvieno konkretaus pažeidimo padarymo aplinkybes, taip pat į tai, ar nustatant korekcijos dydį buvo tinkamai pritaikytas proporcingumo principas. Pareiškėja remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2013 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-756-2046-13; 2014 m. gegužės 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr A- 492-857-14) ir teigia, kad Europos Komisijos parengtos Finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimų viešųjų pirkimų srityje gairės, t. y. Rekomendacijos dėl finansinių pataisų, taikytinų iš struktūrinių fondų ir sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo (2007 m. lapkričio 29 d. galutinė redakcija, COCOF 07/0037/03-ES, galiojusi pažeidimo tyrimo ir finansinės korekcijos taikymo metu) (toliau – ir Gairės) yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas, o Gairių 7 punkte nustatyta 25 proc. nuo sutarties sumos dydžio korekcija yra rekomenduojamas korekcijos dydis. Teigia, kad atlikdama koregavimą valstybė narė turi atsižvelgti į padaryto pažeidimo pobūdį, svarbą, fondų finansinius nuostolius ir finansinių korekcijų taikymo proporcingumo principą, gi šiuo atveju VK siūloma taikyti 25 proc. finansinė korekcija, atsižvelgiant į padaryto Projekto pažeidimo pobūdį ir jo pasekmes, iš esmės pažeidžia proporcingumo principą. Be to, už tą patį pažeidimą pareiškėjai pritaikius didesnę sankciją, būtų pažeistas Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas draudimas bausti antrą kartą už tą pačią teisei priešingą veiką.

5Pareiškėjos atstovai teismo posėdžio metu skundą palaikė ir prašė jį patenkinti iš esmės skunde nurodytais motyvais.

6Atsakovė Agentūra atsiliepime į skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (I t., b. l. 56-63).

7Paaiškino, kad FM ginčijamu sprendimu teisėtai ir pagrįstai pripažino, jog Agentūra pagal VK Rekomendaciją Nr. EX.38 atnaujinusi pažeidimo tyrimą, neviršijo savo kompetencijų ribų ir nepažeidė pažeidimo tyrimo procedūros, o sprendimas peržiūrėti finansinės korekcijos dydį pareiškėjai pagal COCOF gairių aktualią redakciją yra pagrįstas, nes minėta redakcija numato švelnesnės korekcijos taikymo galimybę, nei ankščiau galiojusios COCOF gairės. Nurodo, kad vadovaujantis pažeidimų, padarytų struktūrinės paramos projektų vykdymo metu, nagrinėjimą reglamentuojančių teisės aktų (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1225 patvirtintų Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – ir Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklės), Metodinių pažeidimo tyrimo ir nustatymo rekomendacijų nuostatomis, šiuo atveju konkreti finansinė korekcija pareiškėjai bus pritaikyta tik Vidaus reikalų ministerijos sprendimu, kuris bus priimtas išnagrinėjus visas reikšmingas atnaujinto pažeidimo tyrimo aplinkybes, todėl ginčijamas Finansų ministerijos sprendimas pareiškėjai nesukelia jokių teisinių pasekmių dėl konkrečios finansinės korekcijos taikymo, o ginčo dalykas yra išskirtinai tik dėl pažeidimo tyrimo atnaujinimo teisėtumo. Šiuo metu pažeidimo tyrimas dėl pareiškėjos pateikto skundo teismui yra sustabdytas ir Vidaus reikalų ministerija jokios finansinės korekcijos pagal ginčijamą Finansų ministerijos sprendimą nėra priėmusi. Dėl pažeidimo tyrimo atnaujinimo atsakovė pasisakė, kad pagal galiojantį teisinį reglamentavimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 patvirtintų Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas taisyklių (toliau – ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės) 3 punktą, Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų 2, 14 punktus ir vadovaujančiosios institucijos, t. y. Finansų ministerijos, išaiškinimus, Agentūra, kaip struktūrinių fondų įgyvendinančioji institucija, yra įpareigota pradėti pažeidimo tyrimą pagal Valstybės kontrolės, t. y. struktūrinių fondų audito institucijos, rekomendacijas, todėl pareiškėja nepagrįstai teigia, kad Agentūra, gavusi VK rekomendaciją, neprivalėjo atnaujinti pažeidimo tyrimo. Atsižvelgiant į tai, kad tiek Projekto vykdymo atveju, tiek Radviliškio rajono savivaldybės administracijos atveju buvo nustatyti tokie patys pažeidimai, ir į tai, kad abiem atvejais finansinės korekcijos buvo pritaikytos ne nuo visos sutarties vertės, Agentūra pagrįstai atnaujino pažeidimo tyrimą Projekte pagal Valstybės kontrolės Rekomendaciją Nr. EX.38 (toliau – ir VK Rekomendacija). Pažymi, kad vadovaujantis 2010 m. liepos 22 d. tarp Agentūros ir pareiškėjos pasirašytos Finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-054 (toliau – ir Sutartis) bendrųjų sąlygų 8.1 punkto nuostatomis, tiek Valstybės kontrolė, tiek kitos auditus atliekančios institucijos turi teisę per 3 metus nuo veiksmų programos, pagal kurią buvo įgyvendintas projektas, užbaigimo tikrinti jau įvykdytų projektuose veiksmų teisėtumą ir pagrįstumą, todėl pareiškėjos teiginys, jog tokių veiksmų pertikrinimas negalimas, yra nepagrįstas. Atsakovė nurodo, kad Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1981 punktas nereglamentuoja situacijos, kai VK pagal atlikto audito rezultatus rekomenduoja atnaujinti pažeidimo tyrimą, todėl pareiškėja nepagrįstai teigia, jog šios institucijos rekomendacija dėl finansinės korekcijos taikymo neatitinka minėtame taisyklių punkte nurodytų naujai paaiškėjusių aplinkybių turinio.

8Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu prašė skundą atmesti atsiliepime nurodytais argumentais.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo Finansų ministerija atsiliepime į skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (II t., b. l. 1-11).

10Paaiškino, kad Agentūra pažeidimo tyrimą atnaujino pagrįstai. Finansų ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAI) nuostatomis ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 211 punktu, išnagrinėjo pareiškėjos 2014-02-07 skundą išankstine ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka. Nagrinėdama pareiškėjos skundą FM vertino, ar Agentūra, atlikdama įtariamo Projekto vykdymo metu padaryto pažeidimo tyrimą ir priimdama sprendimą dėl nustatyto pažeidimo, visus pažeidimo tyrimo ir nustatymo veiksmus atliko pagal jai teisės aktais priskirtą kompetenciją ir ar vadovavosi teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, patvirtintą Europos Komisijos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. K(2007)1808 (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, Metodinėmis pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijomis). Išnagrinėjusi pareiškėjos skundą ir skundo nagrinėjimo metu pateiktą informaciją, Finansų ministerija ginčijamu sprendimu konstatavo, kad Agentūra, gavusi VK Rekomendaciją, pažeidimo tyrimą atnaujino pagrįstai ir paprašė Agentūros pakartotinai išnagrinėti proporcingumo principo laikymąsi atliekant pažeidimo tyrimą. Pažymi kad, vadovaujantis Taisyklių 10.3.5 p. nuostatomis, VK pateikus Rekomendaciją Agentūra turėjo teisę ir pareigą atnaujinti pažeidimo tyrimą. Agentūra pažeidimo tyrimą atnaujino ir jį atliko neperžengdama savo kompetencijos ribų, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklėmis ir Metodinėmis pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijomis. Finansų ministerija pažymi, kad pareiškėjai finansinė korekcija, nustatyta atnaujinus pažeidimo tyrimą, būtų taikoma ne antrą kartą, kaip teigia pareiškėja, tačiau vieną kartą, nes pritaikius finansinę korekciją, kaip nustatyta Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų 26 punkte, nes atlikus pirminį pažeidimo tyrimą pareiškėjai dėl pažeidimo buvo pritaikyta 24 867,92 Lt finansinė korekcija, o atlikus atnaujintą pažeidimo tyrimą, nustatyta 514 387,34 Lt finansinė korekcija, t. y. pareiškėja turėtų papildomai sugrąžinti 489 519,42 Lt. Teigia, kad vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1, 8.2 punktų ir Veiksmų programų administravimo ir finansavimų taisyklių 73, 74 punktų nuostatomis, priešingai, nei teigia pareiškėja, atnaujinti pažeidimų tyrimą galima bet kuriuo metu iki nesibaigia valstybės narės įsipareigojimai dėl veiksmų programos įgyvendinimo.

11Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovės prašė skundą atmesti atsiliepime nurodytais argumentais.

12Administracinė byla nutrauktina.

13Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Vadovaujantis aukščiau paminėtomis teisės normomis darytina išvada, kad administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir tenkinus skundą, asmens teisių ir pareigų apimtis (jo teisių ir pareigų bei įstatymo saugomų interesų gynimo požiūriu) nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-540/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-391/2009, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-172/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010).

14Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat konstatuota, kad skundas negali būti teikiamas dėl tarpinių viešojo administravimo subjekto priimamų dokumentų, kuriais siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą. Pažymėtina, jog vientisos (vienos) administracinės procedūros metu, prieš priimant galutinį sprendimą, gali būti ir dažnai yra surašomas ne vienas viešojo administravimo institucijos dokumentas. Šie dokumentai paprastai atlieka tik pagalbinį, tarpinį ar aptarnaujantį vaidmenį viešojo administravimo procedūroje ir jais dažniausiai nėra įforminami baigiamieji (galutiniai) kompetentingų (įgaliotų) asmenų (pareigūnų) sprendimai tuo klausimu, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra. Jais gali būti sprendžiami įvairūs procedūriniai klausimai, tiesiogiai nesusiję su asmens teisių ar pareigų atsiradimu, pasikeitimu ar išnykimu (pasibaigimu). Dėl šios priežasties šie dokumentai dažnai (tačiau jokiu būdu ne visada) suinteresuotiems asmenims materialinių teisinių pasekmių nesukelia. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 20 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A261-69/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21, 2011 m.). Administracinių teismų praktikoje taip pat pažymėta, jog argumentai dėl tarpinių aktų pagrįstumo ir teisėtumo paprastai gali būti nurodyti grindžiant skundą dėl galutinio sprendimo, kurio tarpiniais dokumentais jie yra (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-555/2010). Kitaip tariant, administracinis teismas, nagrinėdamas skundą dėl tam tikrą administracinę procedūrą užbaigiančio sprendimo, gali nagrinėti ir tarpinių (procedūrinių) aktų (sprendimų), kurie atskirai administraciniam teismui neskundžiami, teisėtumą ir pagrįstumą bei jų poveikį galutinio sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

15Šioje byloje ginčas kilo dėl Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamo Projekto vykdymo metu patirtų išlaidų grąžinimo.

16Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (toliau – Bendrasis reglamentas), be kita ko, nustato partnerystės, programavimo, vertinimo, valdymo, įskaitant finansų valdymą, stebėsenos ir kontrolės principus bei taisykles, grindžiamas bendra valstybių narių ir Komisijos atsakomybe (1 straipsnis). Bendrojo reglamento 9 straipsnis įtvirtina suderinamumo principą, reiškiantį, kad Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad fondų parama derintųsi su Bendrijos veikla, o Fondų finansuojami veiksmai atitiktų Sutarties ir pagal ją priimtų aktų nuostatas. Bendrojo reglamento 56 straipsnio 4 dalis numato, kad išlaidų atitikimo finansavimo reikalavimams taisyklės nustatomos nacionaliniu lygiu, laikantis išimčių, numatytų kiekvieno fondo konkrečiuose reglamentuose.

17Vyriausybės 2007-10-31 nutarimu Nr. 1179 patvirtintų Vykdomų pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių 8.7 punkte nustatyta, kad apmokant išlaidas, patirtas įgyvendinant projektus, negali būti pažeisti viešųjų pirkimų ES reikalavimai.

18Bylos medžiaga patvirtina, kad 2010 m. liepos 22 d. Agentūra ir pareiškėja pasirašė Finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-054 (toliau – ir Sutartis), kuria pareiškėjai skirta Europos socialinio fondo finansinė parama iki 2 491 559,10 Lt įgyvendinti projektą „Kokybės vadybos sistemos diegimas bei piliečių aptarnavimo gerinimas valstybinėje darbo inspekcijoje“, projekto kodas Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-054 (I t., b. l. 64-108). Pareiškėja Projekto įgyvendinimo metu atviro konkurso būdu įvykdė tarptautinį „Kokybės vadybos sistemos diegimo bei piliečių aptarnavimo gerinimo paslaugų pirkimą“ (toliau – ir Pirkimas), kurio pagrindu 2011 m. rugsėjo 14 d. pasirašė paslaugų sutartį Nr. 2011-018RR(P)-44 (I t., b. l. 111-152).

19Dėl Pirkimo procedūrų tinkamumo Agentūra kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą (toliau – ir VPT), kuri, įvertinusi Pirkimo procedūrų dokumentus, 2012 m. sausio 16 d. raštu Nr. 4S-215 pateikė išvadą, kurioje konstatavo, jog vykdant Pirkimą buvo pažeistos VPĮ nuostatos (I t., b. l. 153-156). Agentūra 2012-05-25 pradėjo pažeidimo tyrimą ir 2012-11-27 parengė pažeidimo tyrimo išvadą, kuria konstatavo, kad pareiškėja, vykdydama Projektą ir Pirkimo dokumentuose numatydama tiekėjų konkurenciją ribojančius ir diskriminuojančius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, t. y. reikalaudama, kad tiekėjai privalomai turį turėti sertifikuotą gamintojo aptarnavimo centrą Lietuvoje, pažeidė VPĮ 3 str. 1 d., 25 str. 2 d., 32 str. 2 d. nuostatas, todėl pasiūlė Vidaus reikalų ministerijai Projektui taikyti 25 proc. korekciją nuo Pirkimo sutarties įrangos vertės (24 867,92 Lt) (I t., b. l. 15-22). Vidaus reikalų ministras, atsižvelgdamas į Agentūros 2012-11-27 išvadą, 2013 m. balandžio 26 d. priėmė įsakymą Nr. 1V-361, kuriuo sumažino Projektui skirtą finansavimą ir nustatė grąžintiną sumą (21 137, 73 Lt Europos Sąjungos lėšų ir 3 730,19 Lt bendrojo finansavimo lėšų, iš viso 24 867,92 Lt) (I t., b. l. 27-29). Pareiškėja nustatyto pažeidimo neginčijo, grąžino netinkamomis finansuoti pripažintų lėšų dalį ir 2013 m. rugsėjo 30 d. Projektas buvo baigtas (I t., b. l. 32-36).

20Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė, atlikusi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vykdyto projekto Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-047 „Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“ auditą, 2013 m. gruodžio 16 d. raštu Nr. S-(80-2741)-2845 pateikė Agentūrai metinę Valstybės kontrolės ataskaitą „Dėl veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistemos veikimo bei Europos Komisijai 2012 metais deklaruotų išlaidų“ (Metinė kontrolės ataskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 62 str.), kurioje pateiktoje rekomendacijoje Nr. EX.38 (toliau – ir VK Rekomendacija) konstatavo, jog finansinės korekcijos taikymas ne nuo visos sutarties sumos, o tik nuo įrangos vertės, neatitinka Gairių 1 lentelės 7 punkto reikalavimų, todėl nurodė atnaujinti įtariamo pažeidimo tyrimą pritaikant 25 proc. finansinę korekciją nuo visos viešojo pirkimo sutarties vertės bei įpareigojo peržiūrėti kitų projektų pažeidimų tyrimus, ir nustačius, kad finansinė korekcija pritaikyta ne nuo visos sutarties sumos, imtis analogiškų veiksmų, kaip pažeidimo įgyvendinant projektą Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-047 atveju, t. y. atnaujinti įtariamo pažeidimo tyrimą ir taikyti 25 proc. finansinę korekciją nuo visos viešojo pirkimo sutarties vertės (I t., b. l. 175-179).

21Agentūra, atsižvelgdama į VK Rekomendaciją, taip pat į tai, kad pareiškėjos vykdomame Projekte 25 proc. finansinė korekcija buvo pritaikyta ne nuo visos Sutarties vertės, o nuo įrangos vertės (analogiškai, kaip ir įgyvendinant projektą Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-047), vadovaudamasi Metodinių pažeidimo tyrimo ir nustatymo rekomendacijų 14 punktu atnaujino pažeidimo tyrimą dėl Projekto ir 2014 m. sausio 20 d. parengė patikslintą pažeidimo tyrimo išvadą, kurioje konstatavo, kad Projekto vykdytojas, pirkimo dokumentuose numatydamas tiekėjų konkurenciją ribojančius ir diskriminuojančius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, t. y. reikalaudamas, kad tiekėjai privalomai turi turėti sertifikuotą gamintojo aptarnavimo centrą Lietuvoje, pažeidė VPĮ 25 str. 2 d. 32 str. 2 d. nuostatas, kuriose nurodyta, kad perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, ir neužtikrino VPĮ 3 str. 1 d. nustatyto nediskriminavimo principo laikymosi, atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Taisyklių 197 punktu, Metodinių pažeidimo tyrimo ir nustatymo rekomendacijų 14, 27-1 punktais, Agentūra netinkamomis išlaidomis pripažino 25 proc. Sutarties vertės, t. y. iš viso 514.387,34 Lt ir, atsižvelgdama į tai, kad 24 867,92 Lt su šiuo pažeidimu susijusių išlaidų 2012 m. lapkričio 27 d. Išvadoje jau buvo pripažintos netinkamomis ir 2013 m. balandžio 26 d. VRM įsakymu Nr. 1V-361 šia apimtimi finansavimas Projektui jau buvo sumažintas, pasiūlė Vidaus reikalų ministerijai Projektui skirtą finansavimą sumažinti netinkamomis pripažinta su pažeidimu susijusia lėšų dalimi, t. y, 489519,42 Lt (tiesioginės išlaidos – 460 132,08 Lt; netiesioginės išlaidos 29 387,34 Lt; ES lėšos – 41 6091,51 Lt; bendrojo finansavimo lėšos – 73 427, 91 Lt) ir šią sumą pripažinti susigrąžintina suma; išvados 12 punkte buvo nurodyta teisė per 10 dienų jas apskųsti Finansų ministerijai (I t., b. l. 32-36). Agentūra 2014 m. sausio 20 d. raštu Nr. ESFS07-2014-00412 informavo pareiškėją apie pažeidimo tyrimo atnaujinimą Projekte ir kartu su šiuo raštu pateikė Patikslintą išvadą (I t., b. l. 30-31).

22Pareiškėja pasinaudojo teise apskųsti Patikslintą išvadą ir 2014 m. vasario 7 d. Finansų ministerijai pateikė skundą dėl atnaujinto pažeidimo tyrimo Projekte, kuriuo prašė pripažinti, kad Agentūra neteisėtai ir nepagrįstai atnaujino pažeidimo tyrimą ir įpareigoti Agentūrą laikytis pirminės pažeidimo tyrimo išvados, o Patikslintą išvadą laikyti negaliojančia (I t., b. l. 187-190). Finansų ministerija, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 211 punktu, išnagrinėjo pareiškėjos skundą ir 2014 m. gegužės 15 d. priėmė ginčijamą sprendimą „Dėl skundo“ Nr. (24.16-01)-5K-1403225-5K-1403581-6K-1403976, kuriuo pareiškėjos skundą atmetė, pripažino, kad pažeidimo tyrimas buvo atnaujintas teisėtai ir nurodė Agentūrai atnaujinti pažeidimo tyrimą dar kartą atsižvelgiant į naujas aplinkybes dėl proporcingumo principo taikymo traktavimo bei persvarstyti finansinės korekcijos dydį, atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 19 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2013)9527 pakeistas COCOF gairių 2.1 lentelės 9 punkte numatytas švelnesnes finansines korekcijas ir 2014 m. kovo 28 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-095 pakeistas Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijas (I t., b. l. 9-13).

23Nustatyta, kad Agentūra, atsižvelgdama į Finansų ministerijos 2014 m. gegužės 15 d. sprendimą ir vadovaudamasi Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų 26 ir 27 punktais, atnaujino pažeidimo tyrimą, o gavusi informaciją, kad pareiškėja pateikė teismui skundą dėl Finansų ministerijos 2014 m. gegužės 15 d. sprendimo panaikinimo ir atsižvelgdama į tai, kad ginčo nagrinėjimas teisme yra tiesiogiai susijęs su pažeidimo tyrimo procedūra, sustabdė pažeidimo tyrimą iki bylos išsprendimo (I t. b. l. 56-63).

24Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 197 punkte nustatyta, kad įgyvendinančioji institucija, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą ir nustačiusi pažeidimą, kurio, jos nuomone, ištaisyti neįmanoma, priima sprendimą dėl nustatyto pažeidimo, kuriame nurodomos su nustatytu pažeidimu susijusios faktinės aplinkybės, netinkamų finansuoti išlaidų suma ir pateikiamas vienas (ar keli) iš šių pasiūlymų ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai: 1) nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) susigrąžinti visas sumokėtas lėšas; 2) pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, sumažinant projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi, ir susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį, taikant lėšų pervedimo būdą ir (ar) išskaičiuojant sumokėtą lėšų dalį iš projekto vykdytojo teikiamuose mokėjimo prašymuose nurodytos sumos; 3) pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, sumažinant projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi, ir išskaičiuoti netinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos dalį iš projekto vykdytojo teikiamuose mokėjimo prašymuose nurodytos sumos, jeigu lėšos projekto vykdytojui dar nesumokėtos.

25Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 198 straipsnis numato, kad ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, gavusios įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo, nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jo gavimo dienos, išnagrinėja jį ir nekeisdamos nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgdamos į sprendime dėl pažeidimo įgyvendinančiosios institucijos pateiktą pasiūlymą, priima vieną įvardintų sprendimų: 198.1 nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) pareikalauti grąžinti visas sumokėtas lėšas; 198.2 pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) sumažinti projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su įgyvendinančiosios institucijos nustatytu pažeidimu, dalimi ir (ar) susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį, taikant lėšų pervedimo būdą, ir (ar) išskaičiuoti sumokėtą lėšų dalį iš projekto vykdytojo pateikiamų mokėjimo prašymų; 198.3 pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, t. y. sumažinti projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su įgyvendinančiosios institucijos nustatytu pažeidimu, dalimi, ir (ar) išskaičiuoti netinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos dalį iš projekto vykdytojo pateikiamų mokėjimo prašymų, jeigu lėšos projekto vykdytojui dar nesumokėtos. Jeigu ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai gavus įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo ir jį nagrinėjant ar jau išnagrinėjus paaiškėja naujų aplinkybių, kurių įgyvendinančioji institucija nenagrinėjo nustatydama pažeidimą, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dėl pažeidimo gavimo dienos, paprašo įgyvendinančiąją instituciją įvertinti paaiškėjusias naujas aplinkybes ir, jeigu būtina, atitinkamai pakeisti sprendimą dėl pažeidimo (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1981 p.). Jeigu pagal ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos sprendimą lėšos turi būti susigrąžinamos, jos susigrąžinamos vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1881 ir 1882 punktais (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1982 p.). Projekto vykdytojui apskundus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą, susijusius su sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, arba sprendimą dėl pažeidimo (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 211 ir 212 punktai), ministerija ir (ar) kita valstybės institucija gali atidėti įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dėl pažeidimo nagrinėjimą, iki vadovaujančioji institucija išnagrinėja skundą dėl įgyvendinančiosios institucijos veiksmų ar neveikimo, susijusių su sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, ir informuoja apie tai projekto vykdytoją, įgyvendinančiąją instituciją ir ministeriją ir (ar) kitą valstybės instituciją arba išsprendžiamas ginčas dėl įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dėl pažeidimo (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1983 p.).

26Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2014-10-27 nutartyje administracinėje byloje Nr. A-858-1927/2014 pažymėta, kad pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nuostatas (galiojančias nuo 2012 m. gegužės 17 d.) įgyvendinančios institucijos sprendimo dėl pažeidimo nėra pagrindo vertinti kaip individualaus administracinio akto, galinčio būti savarankišku administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. Tokia išvada padaryta atsižvelgus į tai, kad pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles galutinį sprendimą dėl projekto finansavimo ir administravimo sutarties priima būtent ministerija ir (ar) kita valstybės institucija. Įgyvendinančiosios institucijos sprendimas, kuriuo yra teikiamas siūlymas (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 197 punktas), savaime pareiškėjui nesukelia materialinių pasekmių, nenustato teisių ir pareigų, kol ministerija ir (ar) kita valstybės institucija neišnagrinėja įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dėl pažeidimo ir priima vieną iš sprendimų, numatytų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 198 punkte. Atitinkamai, tyrimo išvada, kuria ministerijai tik teikiamas siūlymas, laikytinas galutinio priimto sprendimo sudėtine dalimi. Toks aiškinimas grindžiamas, be kita ko, tuo, kad poįstatyminių teisės aktų nuostatos, aptariančios teisę kreiptis į administracinį teismą, turėtų būti aiškinamos sistemiškai, t. y. atsižvelgiant į ABTĮ, ypač ABTĮ 5 ir 22 straipsnį, iš kurių galima spręsti, kad ne bet kuris atitinkamos institucijos surašytas dokumentas gali būti skundo administraciniam teismui objektu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-69/2011). Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką, Finansų ministerijos sprendimai, priimti pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 211 punkto nuostatas, yra laikytini išankstinės ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimais (LVAT 2014 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-261-200/2014, 2011 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-525-308/2011). LVAT 2014-10-27 nutartyje administracinėje byloje Nr. A-858-1927/2014 pasisakyta, kad Finansų ministerijos patikros objektas yra pažeidimo tyrimo išvada, o toks sprendimas yra tik rekomendacinio pobūdžio ir jokių teisinių pasekmių nesukelia.

27Nagrinėjamu atveju Agentūros Patikslinta išvada pareiškėjai nenustatyta privalomų vykdyti pareigų ir nesuteikta teisių. Yra išdėstytos nustatytos faktinės aplinkybės ir jų pagrindu padarytos išvados, kurios pačios savaime nedaro įtakos pareiškėjos teisiniam statusui, t. y. nelemia jos materialinių teisių ir pareigų, ja yra teikiamas Vidaus reikalų ministerijai siūlymas priimti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 197.2 punkte numatytą sprendimą (t. I, b. l. 32-36). Vadovaujantis aukščiau paminėtomis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nuostatomis ir atsižvelgiant į LVAT praktiką, darytina išvada, kad šiuo atveju galutinis sprendimas, sukeliantis pareiškėjai realias teisines pasekmes, būtų Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos spendimas, priimtas Patikslintos išvados pagrindu. Tačiau toks sprendimas dar nėra priimtas, t. y. Agentūros pradėta administracinė pažeidimo tyrimo procedūra nėra užbaigta. Teismas pažymi, kad nesutikdama su tokio pobūdžio procedūriniais sprendimais (Patikslinta išvada ir ją patvirtinančiu šioje byloje ginčijamu Finansų ministerijos sprendimu), pareiškėja šio nesutikimo argumentus (bet ne savarankiškus reikalavimus) gali pareikšti teisės aktų nustatyta tvarka ginčydama galutinį sprendimą, tačiau pati savaime Patikslinta išvada ir ją patvirtinantis Finansų ministerijos sprendimas yra vertintini kaip tarpiniai procedūrinio pobūdžio sprendimai, negalintys būti savarankišku administracinės bylos dalyku.

28Tokia pozicija atitinka aktualią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką dėl procedūrinio pobūdžio dokumentų nepriskyrimo administraciniam teismui skųstinų administracinių aktų kategorijai (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1466/2010, 2010 m. gruodžio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-730/2010, 2011 m. gruodžio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-742/2011, 2013 m. gegužės 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-459/2013, 2013 m. sausio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS662-59/2013, 2013 m. kovo 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS520-344/2013, 2014 m. balandžio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-564/2014, nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-459/2013, nutartį administracinėje byloje Nr. A502-940/2013, nutartį administracinėje byloje Nr. P146-14/2014, 2014 m. gegužės 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-857/2014) (ABTĮ 13 str., Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 str. 4 d.).

29Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, darytina išvada, kad ginčijamas Finansų ministerijos sprendimas negali būti savarankišku administracinės bylos dalyku, nes savaime nedaro įtakos pareiškėjos teisiniam statusui - nelemia materialinių teisių ir pareigų atsiradimo ar pasibaigimo. Pareiškėjos teisinis statusas gali pasikeisti tik priėmus galutinį sprendimą. Tokios nuostatos formuodamas teismų praktiką administracinėse bylos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2014-10-27 nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1927/2014).

30Remdamasis ginčo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis ir LVAT praktika, teismas konstatuoja, kad pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti sprendimą, kuris jai nesukelia teisinių pasekmių, todėl byla nutrauktina ABTĮ 101 str. 1 p. nurodytu pagrindu - kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 102 str.).

31Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 p., 105-106 str., teismas

Nutarė

32administracinę bylą pagal pareiškėjos Valstybinės darbo inspekcijos skundą atsakovei VĮ Europos socialinio fondo agentūrai, trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija, dėl sprendimo panaikinimo nutraukti.

33Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. pareiškėja Valstybinė darbo inspekcija 2014-06-16 patikslintu skundu prašo... 4. Paaiškino, kad ji 2010 m. liepos 22 d. pradėjo įgyvendinti veiklas projekte... 5. Pareiškėjos atstovai teismo posėdžio metu skundą palaikė ir prašė jį... 6. Atsakovė Agentūra atsiliepime į skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą... 7. Paaiškino, kad FM ginčijamu sprendimu teisėtai ir pagrįstai pripažino, jog... 8. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu prašė skundą atmesti atsiliepime... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo Finansų ministerija atsiliepime į skundą... 10. Paaiškino, kad Agentūra pažeidimo tyrimą atnaujino pagrįstai. Finansų... 11. Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovės prašė skundą... 12. Administracinė byla nutrauktina.... 13. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 14. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat konstatuota,... 15. Šioje byloje ginčas kilo dėl Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamo... 16. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl... 17. Vyriausybės 2007-10-31 nutarimu Nr. 1179 patvirtintų Vykdomų pagal Lietuvos... 18. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2010 m. liepos 22 d. Agentūra ir pareiškėja... 19. Dėl Pirkimo procedūrų tinkamumo Agentūra kreipėsi į Viešųjų pirkimų... 20. Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė, atlikusi Radviliškio rajono... 21. Agentūra, atsižvelgdama į VK Rekomendaciją, taip pat į tai, kad... 22. Pareiškėja pasinaudojo teise apskųsti Patikslintą išvadą ir 2014 m.... 23. Nustatyta, kad Agentūra, atsižvelgdama į Finansų ministerijos 2014 m.... 24. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 197 punkte nustatyta, kad... 25. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 198 straipsnis numato, kad... 26. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2014-10-27... 27. Nagrinėjamu atveju Agentūros Patikslinta išvada pareiškėjai nenustatyta... 28. Tokia pozicija atitinka aktualią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 29. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, darytina išvada, kad... 30. Remdamasis ginčo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų... 31. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 p., 105-106... 32. administracinę bylą pagal pareiškėjos Valstybinės darbo inspekcijos... 33. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo atskiruoju skundu gali būti...