Byla Ik-3118-561/2011
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš posėdžio pirmininko ir pranešėjo Arūno Kaminsko, kolegijos teisėjų Mefodijos Povilaitienės ir Veslavos Ruskan, sekretoriaujant Daliai Kalantienei, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Pabradės kartonas“ atstovams A. Z. ir A. P., atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovams Mindaugui Povilauskui ir Živilei Trinkūnaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Pabradės kartonas“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl sprendimo panaikinimo.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3pareiškėja UAB „Pabradės kartonas“ (toliau – ir Bendrovė) su skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Departamentas) 2011-05-31 sprendimą Nr. VR-17.5-26 (toliau – Sprendimas).

4Skunde UAB „Pabradės kartonas“ paaiškino, kad nuo 2009-09-18 Bendrovė yra įrašyta į Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą (toliau – Sąrašas) ir turi teisę išduoti pažymas už panaudotas popieriaus ir kartono pakuotės atliekas (toliau – Pažymos). Nurodė, kad Sąrašo sudarymo tvarką reglamentuoja 2009-07-31 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-459 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas). Aprašas nurodo dviejų tipų įmones: atliekas naudojančias ir atliekas eksportuojančias. Bendrovė save priskyrė prie atliekas naudojančių įmonių, kadangi savo veikloje vykdo popieriaus ir kartono pakuotės atliekų (toliau – ir Atliekos) surinkimą, apdorojimą bei organizuoja jų perdirbimą, o Aprašo 1 dalies 2 punktas numato, kad apmokestinamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimas yra apmokestinamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų perdirbimas ir (ar) naudojimas energijai gauti Lietuvos Respublikoje. UAB „Pabradės kartonas“ tvirtino, kad savo veikloje neužsiima Atliekų eksportu, o viso labo naudoja ir išduoda Pažymas už jų panaudojimą (perdirbimą).

5Bendrovė skundą pagrindė išdėstydama veiksmų seką, kurią atliekant išduodamos Pažymos tretiesiems suinteresuotiems asmenims, ir tvirtino, kad ši veiksmų seka buvo išdėstyta atsakovui, tačiau šis į Bendrovės aiškinimus neatsižvelgė ir Sprendime padarė nepagrįstą išvadą, kad Bendrovė eksportuoja Atliekas, tuo pažeisdama teisės aktų reikalavimus. Pabrėžė, kad Atliekos yra apdorojamos jas pritaikant perdirbti, o tai yra visiškai suderinama su Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnio nuostatomis, numatančiomis atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetus. Aplinkybė, jog Atliekas Bendrovė veža perdirbti už Europos Sąjungos ribų (laikinai išvežant jas perdirbimui), pareiškėjos teigimu, negali būti laikoma Atliekų eksportavimu. Bendrovė pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje nėra tinkamos technologijos perdirbti tam tikrų Atliekų, dėl to pasirinkimas jas laikinai išvežti yra visiškai racionalus ir adekvatus.

6UAB „Pabradės kartonas“ nesutiko su Sprendimo išvadomis, kad ji pažeidė Aprašo 16 punkto reikalavimus, taip pat, kad ji eksportavo Atliekas į valstybę, kuri nepriklauso Europos Bendrijos muitų teritorijai, t. y. į Baltarusiją, tuo pažeisdama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir finansų ministro 2008-07-09 įsakymu Nr. D1-370/1K-2302 patvirtintos Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo (toliau – Mokesčio aprašas) 14.4. punkto reikalavimus. Pareiškėjos nuomone, negalima sutikti su tokiu teisės aktų bei faktinės situacijos interpretavimu, kadangi Aprašo 16 punktas reglamentuoja reikalavimus į Sąrašą įrašytoms Atliekas eksportuojančioms įmonėms, tuo tarpu Bendrovė yra Atliekas naudojanti įmonė, todėl ji negalėjo būti pripažinta pažeidusia minėtą teisės akto nuostatą. Šiame kontekste pažymėjo, kad 2008-04-23 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 450/2008 patvirtinto Bendrijos muitinės kodekso (toliau – Muitinės kodeksas) 4 str. 12 punktas numato, kad yra galimos trys muitinės procedūros: išleidimas į laisvą apyvartą; specialiosios procedūros; eksportas. Įvertinus anksčiau išdėstytą teisinį pagrindą, laikinasis išvežimas perdirbti priskiriamas būtent specialiosioms procedūros, o ne eksportui. Be kita ko, Muitinės kodekso 178 straipsnis numato, kad Bendrijos prekėms, kurias ketinama išvežti iš Bendrijos muitų teritorijos, įforminama eksporto procedūra, tačiau pastarasis reglamentavimas netaikomas prekėms, kurioms įforminama laikinojo išvežimo perdirbti procedūra. Dėl pastarųjų aplinkybių nėra pagrindo teigti, kad Bendrovė savo veikloje vykdo Atliekų eksportą.

7UAB „Pabradės kartonas“ taip pat pabrėžė, kad ginčijamas Sprendimas yra nepakankamai motyvuotas, todėl jį priimant buvo pažeistas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) 8 straipsnis. Mano, kad Departamentas turėjo pasisakyti dėl Bendrovės išdėstytų argumentų ir, nesutikdamas su jais, – motyvuotai juos atmesti, tačiau to nepadarė. Taip pat atkreipė dėmesį, kad Departamenstas nesilaikė ir tam tikrų procedūrinių reikalavimų, nes vykdant patikrinimą atsakovo atstovai neįsitikino, ar Bendrovės darbuotojas J. J. turi įgaliojimus atstovauti Bendrovę, kai tuo tarpu jokie įgalinimai minėtam asmeniui nebuvo suteikti. Mano, kad pastarasis procedūrinis pažeidimas nebūtų aktualus, jeigu Departamentas būtų pakartotinai atlikęs patikrinimą Bendrovės buveinėje, kai buvo pateikti rašytiniai paaiškinimai dėl patikrinimo akto išvadų.

8Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos UAB „Pabradės kartonas“ atstovai skundą palaikė ir prašė jį tenkinti. Pabrėžė, kad Bendrovė yra priskirtina kartono Atliekas naudojančiai įmonei ir neužsiima jų eksportu. Neneigė, kad Atliekų metinėje ataskaitoje nurodė, jog tai buvo Atliekų eksportas, tačiau paaiškino, kad tokia yra dokumento užpildymo forma. Ji vykdė laikiną Atliekų išvežimą, bet ne eksportą.

9Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjos UAB „Pabradės kartonas” skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, jog 2011-03-24 patikrinimo aktu Nr. VR-11.10-26 (toliau – Patikrinimo aktas) buvo nustatyta, kad Bendrovė per 2010 metus į Baltarusiją eksportavo kartono pakuotės atliekas ir išdavė 8 pažymas (117,473 t) už popierinės pakuotės atliekų sutvarkymą, pažeisdama Aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-04-14 įsakymu Nr. 184, 16 punkto ir Mokesčio aprašo 14.4 punkto reikalavimus. Paaiškino, kad Bendrovės išduotos Pažymos buvo panaikintos dėl dviejų priežasčių: 1) dėl to, kad Bendrovė eksportavo Atliekas į Baltarusiją, t. y. valstybę, nepriklausančią Europos Bendrijos muitų teritorijai; 2) Bendrovė per 2010 metus, prieš eksportuodama į Baltarusiją Atliekas, ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki kiekvienos Atliekų siuntos eksporto neinformavo Departamento, t. y. nepateikė duomenų apie Atliekų siuntėją, Atliekų kiekį, Atliekų pavadinimą ir kodą, gavėją, Atliekų naudojimo būdą.

10Departamento teigimu, UAB „Pabradės kartonas” negali būti priskirta tik prie Atliekas naudojančių įmonių, nes Aprašo 2 punkte pateiktos sąvokos akivaizdžiai nurodo skirtumus tarp Atliekas naudojančių ir eksportuojančių įmonių. Atliekas naudojanti įmonė, remiantis Aprašo 2 punkte pateiktu apibrėžimu, pati Lietuvos Respublikos teritorijoje perdirba pakuočių Atliekas, tuo tarpu Atliekas eksportuojanti įmonė išveža perdirbti pakuočių Atliekas iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Bendrijos muitų teritorijai priskirtas valstybes. Atsižvelgiant į Aprašo 2 punkte pateiktas sąvokas, Departamentui nesuprantama, kodėl Bendrovė nurodo, jog ji yra tik Atliekas naudojanti įmonė, o ne jas eksportuojanti. Tiek nagrinėjamoje byloje nustatytos faktinės aplinkybės, tiek pačios Bendrovės skunde nurodomi argumentai akivaizdžiai patvirtina, kad Bendrovė ne pati perdirbo popieriaus ir kartono pakuotės atliekas, bet jas eksportavo į Baltarusiją, taigi, šios bylos kontekste, yra Atliekas eksportuojanti įmonė.

11Dėl aukščiau minėtų Pažymų panaikinimo priežasčių Departamentas detalizavo, kad Mokesčio aprašo 14.4 punkto nuostata nustato siekį, jog Pažymos būtų išduodamos tik už tas pakuotės atliekas, kurios buvo perdirbtos Europos Bendrijos muitų teritorijai priskirtose valstybėse ar teritorijose. Nagrinėjamos bylos atveju Bendrovė eksportavo popieriaus ir kartono pakuotės atliekas į Baltarusiją, t. y. valstybę, nepriklausančią Europos Bendrijos muitų teritorijai, todėl Pažymos už pakuočių atliekas negalėjo būti išduodamos. Taip pat pabrėžė, kad Bendrovė per 2010 metus, prieš eksportuodama į Baltarusiją Atliekas, vadovaujantis Aprašo 16 punktu, turėjo pareigą ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki kiekvienos Atliekų siuntos eksporto informuoti Departamentą, t. y. pateikti duomenis apie Atliekų siuntėją, Atliekų kiekį, Atliekų pavadinimą ir kodą, Atliekų gavėją, Atliekų naudojimo būdą, tačiau šio teisės aktais suformuluoto įpareigojimo pareiškėja nevykdė. Jeigu Bendrovė laiku būtų informavusi apie planuojamą Atliekų siuntos eksportą, Departamentas, gavęs Aprašo 16 punkte nurodytą informaciją ir pamatęs, jog Atliekas ketinama eksportuoti į Baltarusiją, t. y. valstybę, nepriklausančią Europos Bendrijos muitų teritorijai, būtų informavęs Bendrovę, kad už šioje šalyje perdirbtas pakuočių atliekas pažymos negali būti išduodamos.

12Departamentas taip pat atkreipė dėmesį, kad Bendrovė nepagrįstai skunde remiasi Muitinės kodekso nuostatomis, nes šio kodekso taikymo sritis neapima nagrinėjamo ginčo, todėl jo nuostatos neturi būti taikomos. Į pareiškėjos skundo argumentą dėl Departamento padarytų procedūrinių pažeidimų paaiškino, jog Bendrovė 2011-03-08 pranešimu buvo informuota apie planuojamą planinį kompleksinį patikrinimą ir kartu paprašyta paskirti įgaliotą atstovą, lydėsiantį pareigūnus patikrinimo metu. Kartu atkreipė dėmesį į Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 131 straipsnį, kuriame numatyta mokesčių mokėtojo teisė, nesutinkant su patikrinimo akto išvadomis, pateikti rašytines pastabas. Nagrinėjamo ginčo atveju, pareiškėja šia teise pasinaudojo.

13Teisminio nagrinėjimo metu Departamento atstovai palaikė atsiliepime į pareiškėjos UAB „Pabradės kartonas“ skundą išdėstytus argumentus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Papildomai pabrėžė, kad Pažyma yra rimtas dokumentas ir turi būti laikomasi nustatytos jos išdavimo tvarkos. Paaiškino, jog iš Atliekų yra padaromas produktas ir, kad šiuo atveju tą galutinį produktą padarė Baltarusijos įmonė.

14Byloje kilęs ginčas dėl Departamento 2011-05-31 sprendimo Nr. VR-17.5-26 teisėtumo ir pagrįstumo. Ginčo dalykas – UAB „Pabradės kartonas“ teisė išduoti pažymas, suteikiančias mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis lengvatas.

15Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad Departamento Švenčionių rajono agentūra 2011-03-08 pranešimu Nr. VR-11.6-67 (b. l. 35) informavo UAB „Pabradės kartonas“, kad 2011-03-21 bus atliekamas planinis kompleksinis Bendrovės patikrinimas. Šiame pranešime, be kita ko, buvo nurodyta, kokius dokumentus UAB „Pabradės kartonas“ turi pateikti, taip pat Bendrovė paprašyta paskirti savo įgaliotą atstovą, atsakingą už patikrinimo sritį, kuris lydėtų pareigūnus patikrinimo metu.

16Kaip matyti iš 2011-03-24 patikrinimo akto Nr. VR-11.10-26 (b. l. 52-54), patikrinime dalyvavo Švenčionių rajono agentūros vedėjas M. K., Departamento Atliekų tvarkymo kontrolės skyriaus vedėjas M. P. ir UAB „Pabradės kartonas“ technikos direktorius J. J.. Planinio kompleksinio patikrinimo metu nustatyta, kad: UAB „Pabradės kartonas“ 2009-09-18 įrašyta į Sąrašą ir turi teisę išduoti Pažymas už sutvarkytas popierinės ir kartoninės pakuotės atliekas; Bendrovė išdavė 8 Pažymas apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (117,473 tonos) už popierinės pakuotės atliekų sutvarkymą; Bendrovė 2010 metais 119,25 tonas popieriaus ir kartono pakuotės atliekų eksportavo į Baltarusiją, kuri nepriklauso Europos Bendrijos muitų teritorijai ir neinformavo Departamento apie planuojamas Atliekų siuntas į Baltarusiją. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, Patiktinimo akte padarytos išvados: UAB „Pabradės kartonas“ neinformavo Departamento apie Atliekų siuntas į Baltarusiją, tuo pažeisdama Aprašo 16 punkto reikalavimus; Bendrovė išdavė 8 Pažymas už Kartono atliekų eksportą į valstybę, kuri nepriklauso Europos Bendrijos muitų teritorijai, t. y. į Baltarusiją, tuo pažeidžiant Mokesčio aprašo 14.4 punkto reikalavimus; Bendrovė 2010 metais neperdirbo ir (ar) nepanaudojo energijai gauti ir iš Lietuvos į Europos Bendrijos muitų teritoriją neišvežė Atliekų, todėl už 2010 metų mokestinį laikotarpį negalėjo išduoti Pažymų; vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-04-23 įsakymu Nr. D1-213 patvirtintos Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo 12 punktu ir Mokesčio aprašo 14.7 punktu, pripažino UAB „Pabradės kartonas“ už 2010 metų mokestinį laikotarpį išduotas 8 Pažymas negaliojančiomis.

17UAB „Pabradės kartonas“ dėl 2011-03-24 Patikrinimo akte pateiktų išvadų 2011-05-23 ir 2011-05-25 pateikė rašytines pastabas (b. l. 55-57; 58-59), kuriose pateikė nesutikimo su Patikrinimo akto išvadomis motyvus ir prašė šias išvadas panaikinti.

18Ginčo Sprendimu (b. l. 72-73) Departamentas patvirtino Patikrinimo aktą ir nustatė, kad UAB „Pabradės kartonas“ 2010 metų mokestiniam laikotarpiui išdavė Pažymų už 117,473 tonas popieriaus ir kartono pakuotės atliekų kiekį, pažeidžiant Aprašo, patvirtinto 2003-04-14 įsakymu Nr. 184, 16 punkto reikalavimus. Taip pat UAB „Pabradės kartonas“ eksportavo Atliekas į valstybę, kuri nepriklauso Europos Bendrijos muitų teritorijai, t. y. į Baltarusiją, tuo pažeidžiant Mokesčio aprašo 14.4 punkto reikalavimus. Todėl, vadovaujantis Mokesčio aprašo 14.7 punkto reikalavimais bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2009-04-23 įsakymu Nr. D1-213 patvirtinto Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo 12 punkto reikalavimais, pripažįstamos negaliojančiomis išduotos 8 Bendrovės Pažymos.

19Byloje surinkti įrodymai yra pakankami daryti išvadą, jog tarp šalių nėra ginčo dėl fakto, kad Bendrovė 2010 metų mokestiniam laikotarpiui išdavė 8 Pažymas už 117,473 tonas popieriaus ir kartono pakuotės atliekų, kurias ji išvežė perdirbti į Baltarusiją ir kurios perdirbtos buvo grąžintos į Lietuvos Respubliką. Šalių pozicijos nagrinėjamoje byloje skiriasi dėl to, ar laikinas Atliekų išvežimas perdirbti į Baltarusiją gali būti laikomas jų eksportavimu ta prasme, kaip ši sąvoka apibrėžiama Aprašo 2 punkte, ir ar Bendrovė laikytina Atliekas eksportuojančia, ar jas naudojančia įmone. UAB „Pabradės kartonas“ laikosi pozicijos, kad ji yra tik Atliekas naudojanti įmonė, tuo tarpu Departamentas tvirtina, kad Bendrovė ne tik naudojo Atliekas, bet vykdė ir jų eksportą.

20Ginčo santykius regalamentuoja Aprašas (2009-07-31 įsakymu Nr. D1-459 patvirtinta redakcija) ir Mokesčio aprašas. Aprašas nustato reikalavimus apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas naudojančioms ir (ar) eksportuojančioms įmonėms, įrašant į jas į Sąrašą ir į Sąrašą įrašytoms apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas eksportuojančioms įmonėms, taip pat Sąrašo sudarymo ir įmonių išbraukimo iš šio Sąrašo tvarką (Aprašo 1 punktas). Aprašo 2 punkte apibrėžta, kad apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimas yra apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų perdirbimas ir (ar) naudojimas energijai gauti Lietuvos Respublikoje, o apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportas – apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų išvežimas perdirbti ir (ar) naudoti energijai gauti iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Bendrijos muitų teritorijai priskirtas valstybes ar teritorijas.

21Įvertinęs pateiktų sąvokų turinį, teismas sutinka su Departamento pozicija, kad šios sąvokos akivaizdžiai nurodo skirtumus tarp apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo ir jų eksportavimo, ir daro išvadą, kad atliekas naudojančia įmone laikoma įmonė, kuri apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas perdirba ir (ar) naudoja energijai gauti Lietuvos Respublikoje, o ne už jos ribų. Tuo tarpu įmonė, kuri atliekas perdirbti ir (ar) naudoti energijai gauti iš Lietuvos Respublikos išveža į kitas Europos Bendrijos muitų teritorijai priskirtas valstybes ar teritorijas, gali būti laikoma ne tik Atliekas naudojančia, bet ir jas eksportuojančia įmone.

22Remiantis byloje esančiais duomenimis, neginčytinai nustatyta, kad UAB „Pabradės kartonas“ per 2010 metus išdavė 8 Pažymas už 117,473 tonas Atliekų, kurias perdirbti išvežė už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų į Baltarusiją. Todėl teismas atmeta kaip nepagrįstus Bendrovės skundo argumentus, kad Bendrovė nevykdė Atliekų eksporto ir sutinka su Departamento išvada, kad Bendrovė 2010 metais ne tik naudojo Atliekas, bet ir jas eksportavo.

23Aprašo 16 punktas nustato, kad į Sąrašą įrašyta Atliekas eksportuojanti įmonė, ketinanti eksportuoti apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas ir išduoti Pažymas, ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki kiekvienos Atliekų siuntos eksporto Departamentui, iš kurio kontroliuojamos teritorijos eksportuojamos šios Atliekos, turi raštu pateikti atitinkamą šio Aprašo 16.1.-16.6. punktuose nurodytą informaciją.

24Atsižvelgdamas į tai, kad Bendrovė pagrįstai buvo pripažinta ne tik Atliekas naudojančia, bet ir jas eksportuojančia įmone, teismas nepagrįstais laiko Bendrovės skundo argumentus, kad Departamentas nepagrįstai pripažino Bendrovę pažeidusia Aprašo 16 punkto nuostatą, nes šis punktas taikomas į Sąrašą įrašytoms Atliekas eksportuojančioms, bet ne jas naudojančioms įmonėms. Kadangi ginčo dėl fakto, kad Bendrovė nevykdė Aprašo 16 punkto reikalavimų, byloje nėra, ir teismas pagrįstu pripažįsta Departamento išvadą, kad Bendrovė 2010 metais, be kita ko, vykdė Atliekų, kurioms išdavė Pažymas, eksportą, teismas daro išvadą, kad Departamentas teisėtai ir pagrįstai pripažino UAB „Pabradės kartonas“ pažeidusia Aprašo 16 punkto nuostatą.

25Mokesčio aprašo (2009-07-31 Nr. D1-459 patvirtinta redakcija) 14.4 punktas nustato, kad Pažymos išduodamos tik už Lietuvoje surinktą pakuotės atliekų kiekį. Tvarkytojas, išvežantis iš Lietuvos pakuotės atliekas, Pažymas gali išduoti tik už Europos Bendrijos muitų teritorijoje perdirbtas ir (ar) panaudotas energijai gauti pakuotės atliekas.

26Vadovaudamasis Mokesčio aprašo 14.4 punktu, teismas daro vienareikšmišką išvadą, kad UAB „Pabradės kartonas“ neturėjo teisės išduoti Pažymas, nes Atliekos buvo perdirbtos Baltarusijoje, kuri nepriklauso Europos Bendrijos muitų teritorijai.

27Mokesčio aprašo 14.7 punktas nustato, kad Departamentas pripažįsta negaliojančiomis išduotas Pažymas (visam Pažymoje nurodytam panaudotų atliekų kiekiui ar jo daliai), jei po tvarkytojo patikrinimo paaiškėja, kad tvarkytojas mokestiniam (-iams) laikotarpiui (-iams) Pažymas išdavė neteisėtai (išdavė Pažymų didesniam atliekų kiekiui nei buvo panaudojęs, išdavė Pažymą po termino, nustatyto Pažymų išdavimui, ir (ar) išdavė Pažymas už tas pakuotės atliekų rūšis, už kurias išduoti Pažymas neturėjo teisės, ir (ar) išdavė Pažymas už pakuotės atliekų kiekį, išvežtą nesilaikant teisės aktais nustatytos atliekų vežimo tvarkos, ir (ar) išdavė Pažymas už atliekų kiekį, panaudotą tuo laikotarpiu, kai nebuvo įtrauktas į Sąrašą ir pan.).

28Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-04-23 įsakymu Nr. D1-213 patvirtinto Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo 12 punktas nustato, kad Departamentas pripažįsta negaliojančiomis išduotas Pažymas (dėl viso Pažymoje nurodyto perdirbto (panaudoto) atliekų kiekio ar jo dalies), jei atlikus tvarkytojo patikrinimą paaiškėja, kad tvarkytojas mokestiniam (-iams) laikotarpiui (-iams) Pažymas išdavė neteisėtai (išdavė Pažymų didesniam atliekų kiekiui, nei buvo perdirbęs (panaudojęs), išdavė Pažymą po termino, nustatyto Pažymoms išduoti, išdavė Pažymas už tas apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų rūšis, už kurias išduoti Pažymas neturėjo teisės, išdavė Pažymas už apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų kiekį, išvežtą nesilaikant teisės aktais nustatytos atliekų vežimo tvarkos, išdavė Pažymas už atliekų kiekį, panaudotą tuo laikotarpiu, kai nebuvo įtrauktas į Sąrašą ar kitaip pažeidė teisės aktus, reglamentuojančius atliekų tvarkymą).

29Administracinėje byloje surinkta faktinių duomenų visuma patvirtina, kad UAB „Pabradės kartonas“ Pažymas išdavė neteisėtai (išdavė pažymas už pakuotės atliekų kiekį, išvežtą nesilaikant teisės aktais nustatytos atliekų vežimo tvarkos ir kitaip pažeidė teisės aktus, reglamentuojančius atliekų tvarkymą), todėl Departamento 2011-05-31 sprendimas Nr. VR-17.5-26, kuriuo nuspręsta panaikinti 2010 metais UAB „Pabradės kartonas“ išduotas 8(aštuonias) Pažymas, yra teisėtas ir pagrįstas, o pareiškėjos UAB „Pabradės kartonas“ skundas atmestinas.

30Teismas taip pat pažymi, kad Bendrovė skunde be pagrindo remiasi Muitinės kodekso nuostatomis, nes šis kodeksas reglamentuoja su muitinės procedūromis susijusius santykius, o ne Atliekas naudojančių ir (ar) jas eksportuojančių įmonių veiklą, todėl nagrinėjamu atveju tiesiogiai nėra taikomas.

31Atmestini kaip nepagrįsti ir Bendrovės skundo argumentai, kad Departamento veiksmuose būta procedūrinių pažeidimų, nes jo atstovai neįsitikino, ar Bendrovės darbuotojas J. J. turi įgaliojimus atstovauti Bendrovę. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad Departamentas 2011-03-08 pranešimu informavo Bendrovę apie planuojamą kompleksinį patikrinimą ir kartu paprašė paskirti įgaliotą atstovą, lydėsiantį pareigūnus patikrinimo metu. Kaip matyti iš Patikrinimo akto, Departamento atstovams atliekant patikrinimą, jame dalyvavo Bendrovės atstovas J. J., todėl net ir nesant rašytinio įgaliojimo šiam asmeniui atstovauti Bendrovę, tai negali būti vertinama kaip pagrindas pripažinti Departamento Sprendimą nepagrįstu. Be to, Bendrovė nenurodo, kaip nebuvimas rašytinio Bendrovės atstovo įgaliojimo atstovauti Bendrovę galėjo įtakoti jos teisės pažeidimą ar pažeidimo kvalifikavimą.

32Teismas nepagrįstais laiko ir Bendrovės skundo argumentus, kad Sprendimas yra nepakankamai motyvuotas, todėl jį priimant buvo pažeistas VAĮ 8 straipsnis. VAĮ 8 str. 1 dalis nustato, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų nuostatomis. Teismas daro išvadą, kad Sprendimas yra pakankamai motyvuotas ir pagrįstas objektyviais faktais, jame išsamiai išdėstytos faktinės aplinkybės, nurodant, kad Bendrovė eksportavo popieriaus ir kartono pakuotės atliekas į Baltarusiją, t. y. į valstybę, kuri nepriklauso Europos Bendrijos muitų teritorijai, taip pat Sprendimas pagrįstas teisės aktų nuostatomis, nurodant, kad Bendrovė pažeidė Mokesčio aprašo 14.4 punkto ir Aprašo 16 punkto reikalavimus, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-07-09 įsakymu Nr. D1-370/1K-230 patvirtintos Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 14.7 punkto reikalavimais bei Mokesčio aprašo 12 punkto reikalavimais, pripažįstamos negaliojančiomis išduotos Pažymos.

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str., teismas

Nutarė

34pareiškėjos UAB „Pabradės kartonas“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

35Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. pareiškėja UAB „Pabradės kartonas“ (toliau – ir Bendrovė) su skundu... 4. Skunde UAB „Pabradės kartonas“ paaiškino, kad nuo 2009-09-18 Bendrovė... 5. Bendrovė skundą pagrindė išdėstydama veiksmų seką, kurią atliekant... 6. UAB „Pabradės kartonas“ nesutiko su Sprendimo išvadomis, kad ji pažeidė... 7. UAB „Pabradės kartonas“ taip pat pabrėžė, kad ginčijamas Sprendimas... 8. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos UAB „Pabradės kartonas“ atstovai... 9. Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjos UAB „Pabradės... 10. Departamento teigimu, UAB „Pabradės kartonas” negali būti priskirta tik... 11. Dėl aukščiau minėtų Pažymų panaikinimo priežasčių Departamentas... 12. Departamentas taip pat atkreipė dėmesį, kad Bendrovė nepagrįstai skunde... 13. Teisminio nagrinėjimo metu Departamento atstovai palaikė atsiliepime į... 14. Byloje kilęs ginčas dėl Departamento 2011-05-31 sprendimo Nr. VR-17.5-26... 15. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad Departamento Švenčionių rajono... 16. Kaip matyti iš 2011-03-24 patikrinimo akto Nr. VR-11.10-26 (b. l. 52-54),... 17. UAB „Pabradės kartonas“ dėl 2011-03-24 Patikrinimo akte pateiktų... 18. Ginčo Sprendimu (b. l. 72-73) Departamentas patvirtino Patikrinimo aktą ir... 19. Byloje surinkti įrodymai yra pakankami daryti išvadą, jog tarp šalių nėra... 20. Ginčo santykius regalamentuoja Aprašas (2009-07-31 įsakymu Nr. D1-459... 21. Įvertinęs pateiktų sąvokų turinį, teismas sutinka su Departamento... 22. Remiantis byloje esančiais duomenimis, neginčytinai nustatyta, kad UAB... 23. Aprašo 16 punktas nustato, kad į Sąrašą įrašyta Atliekas eksportuojanti... 24. Atsižvelgdamas į tai, kad Bendrovė pagrįstai buvo pripažinta ne tik... 25. Mokesčio aprašo (2009-07-31 Nr. D1-459 patvirtinta redakcija) 14.4 punktas... 26. Vadovaudamasis Mokesčio aprašo 14.4 punktu, teismas daro vienareikšmišką... 27. Mokesčio aprašo 14.7 punktas nustato, kad Departamentas pripažįsta... 28. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-04-23 įsakymu Nr. D1-213... 29. Administracinėje byloje surinkta faktinių duomenų visuma patvirtina, kad UAB... 30. Teismas taip pat pažymi, kad Bendrovė skunde be pagrindo remiasi Muitinės... 31. Atmestini kaip nepagrįsti ir Bendrovės skundo argumentai, kad Departamento... 32. Teismas nepagrįstais laiko ir Bendrovės skundo argumentus, kad Sprendimas yra... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 34. pareiškėjos UAB „Pabradės kartonas“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 35. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...