Byla AS-520-106-13
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Dalios Višinskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos T. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos T. D. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai bei Studijų kokybės vertinimo centrui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja T. D. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą, prašydama: 1) atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą skundo padavimo terminą; 2) panaikinti 2011 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, bei aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimo ir akademinio pripažinimo apeliacinės komisijos nutarimą Nr. AK-2011-05; 2011 m. rugsėjo 12 d. Studijų kokybės vertinimo centro sprendimą Nr. 2-14-527; 2011 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimo Nr. V-1839, 2011 m. gruodžio 29 d. studijų kokybės vertinimo centro nutarimą Nr. 7-04-3159; 3) įpareigoti Studijų kokybės vertinimo centrą priimti sprendimą vertinti pareiškėjos 2007 metais Lenkijos Respublikoje Palenkės akademijoje įgytą magistro laipsnį kaip lygiavertį kvalifikacijai, teikiamai Lietuvos Respublikoje baigus universitetines antrosios pakopos magistro studijas.

6Prašydama atnaujinti terminą skundui paduoti pareiškėja nurodė, kad dėl objektyvių priežasčių negalėjo laiku paduoti skundo. 2011 ir 2012 metais pareiškėja buvo priversta keliolika kartų vykti į užsienį. Šios kelionės užtrukdavo nuo kelių dienų iki kelių savaičių (2012 metais pareiškėja Lenkijos Respublikoje buvo šiomis dienomis: gegužės 18-21 d., birželio 22-27 d., liepos 25-30 d., rugpjūčio 18-28 d.). Šios kelionės buvo į Lenkijos Respubliką, kurių metu pareiškėja keliolika kartu bendravo tiek su diplomą išdavusia akademija, tiek su kitomis institucijomis, siekdama gauti papildomą informaciją, padėsiančią išspręsti susidariusią situaciją. Teigė, jog mėgindama sekti H. S. pavyzdžiu pareiškėja Lenkijos Respublikoje kreipėsi į užsienio reikalų ministeriją dėl diplomo patvirtinimo pažyma „Apostille“, bet pareiškėjai buvo atsisakyta tai padaryti, argumentuojant tuo, kad Europos Sąjungoje išduoti diplomai, juolab esant šalių dvišaliai sutarčiai, neturi būti tvirtinami pažyma „Apostille“. Nurodė, jog tik neseniai sutiko H. S. ir D. J., kurių kvalifikacijos, įgytos tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir pareiškėjos, buvo pripažintos. Pareiškėja teigė, jog dokumentų, patvirtinančių šių kvalifikacijų įgijimą, pateikti teismui negali. Nurodė, jog elgėsi pakankamai rūpestingai, siekdama apginti savo pažeistas teises. Gindama savo interesus teikė tiek apeliaciją, tiek prašymą pakartotinai peržiūrėti jos dokumentus. Pažymėjo, kad tik atsiradus naujiems įrodymams bei naujoms aplinkybėms, išnaudojus visus įmanomus alternatyvius sprendimo būdus pareiškėja įgijo objektyvią galimybę kreiptis į teismą argumentuotai skundžiant sprendimus.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. lapkričio 29 d. nutartimi atsisakė priimti T. D. skundą.

9Teismas nustatė, kad pareiškėja skundžia 2011 m. lapkričio 3 d., 2011 m. rugsėjo 12 d., 2011 m. spalio 11 d. ir 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimus. Teisme skundas gautas 2012 m. lapkričio 27 d., t. y. praleidus visus įmanomus apskundimo terminus.

10Pažymėjo, jog kartu su skundu pateiktas prašymas atnaujinti terminus skundui paduoti grindžiamas tuo, kad pareiškėja 2012 metais keturis kartus vyko į užsienį ir tai, jos manymu, yra objektyvios aplinkybės, kurios sutrukdė nustatytais terminais paduoti skundą teismui. Teismas sprendė, jog pareiškėjos skundo turinys liudija, kad ji žinojo apie priimtus jai netinkančius ginčijamus sprendimus, aiškinosi aplinkybes dėl jų priėmimo ir pagrįstumo, tačiau skundo nepateikė. Darė išvadą, kad tokiu būdu pareiškėja tik dėl subjektyvių priežasčių nustatytais terminais nepadavė skundo dėl ginčijamų sprendimų. Keturių išvykų į Lenkijos Respubliką, kurių metu pareiškėja užsienyje praleisdavo nuo 4 iki 10 dienų, teismas nevertino kaip objektyvių aplinkybių, kurios sutrukdė laiku paduoti skundą, nes kelionių trukmė nebuvo didelė. Todėl prašymo dėl termino skundui paduoti atnaujinimo netenkino ir skundą atsisakė priimti, kaip paduotą praleidus apskundimo terminą.

11III.

12Pareiškėja T. D. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartį, atnaujinti terminą skundui paduoti. Atskirajame skunde nurodo:

    1. Netenkindamas prašymo dėl termino atnaujinimo, teismas teigia, kad „prašymas grindžiamas tuo, kad Pareiškėja 2012 metais keturis kartus vyko į užsienį“. Toks teismo faktinių aplinkybių konstatavimas ir interpretavimas yra klaidingas ir paviršutiniškas. Pareiškėja nurodo, kad iš tiesų vyko į Lenkiją (2012 metais gegužės 18-21 d., birželio 22-27 d., liepos 25-30 d., rugpjūčio 18-28 d.), tačiau šių išvykimų tikslas buvo susidariusios situacijos sprendimų paieška. Pareiškėja teigia, jog elgdamasi protingai ir apdairiai išnaudojo visas įmanomas galimybes išspręsti skunde keliamą klausimą dėl diplomo pripažinimo, Lenkijos Respublikoje kreipėsi į užsienio reikalų ministeriją dėl diplomo patvirtinimo pažyma „Apostille“, kad galėtų įrodyti savo įgyto diplomo teisėtumą. Šio įrodymo pareiškėjai gauti nepavyko, kadangi joks teisės aktas nenumato Europos Sąjungoje įgytų ir joje norimų pripažinti diplomų tvirtinimo, nors pareiškėjos pažįstamai H. S. būtent toks dokumentas lėmė įgyto išsilavinimo pripažinimą analogiškoje situacijoje. Pareiškėja pažymi, jog ji taip pat kreipėsi į diplomą išdavusią instituciją prašydama situacijos paaiškinimo, tačiau atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl dokumentų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, dalinių studijų, aukštojo mokslo kvalifikacijų bei mokslo ir meno laipsnių tarpusavio pripažinimo nuostatas buvo atsakyta, kad diplomą išdavusi institucija veikia teisėtai ir yra įtraukta į sutarties priedą, o išduotas diplomas atitinka visus teisės aktų keliamus standartus.
    2. Teismas neatsižvelgė į kitas esmines termino praleidimo aplinkybes. Teigia, jog tik po skundui paduoti skirto termino praleidimo pareiškėja sutiko asmenis, kartu studijavusius tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir pareiškėja toje pačioje aukštojoje mokykloje. Šių asmenų diplomai (H. S. ir D. J.) buvo pripažinti Lietuvos Respublikoje.
    3. Teismas praleisto termino atnaujinimo klausimą išnagrinėjo paviršutiniškai, nesivadovaudamas protingumo ir teisingumo principais. Pareiškėja remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 30 straipsniu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. spalio 24 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS143-499/2012. Nurodo, jog elgėsi pakankamai rūpestingai ir protingai siekdama apginti savo interesus diplomą vertinusiai institucijai teikė tiek apeliaciją, tiek prašymą pakartotinai peržiūrėti jos dokumentus. Mano, kad toks aktyvus pareiškėjos vaidmuo, atsižvelgiant į atsisakymo atnaujinti praleistą terminą pasekmes, laikytinas rimtu pagrindu šiam terminui atnaujinti, užtikrinant pareiškėjai galimybę kreiptis į teismą ir apginti savo teises. Teigia, jog, vadovaujantis protingumo ir teisingumo principais, akivaizdu, kad terminas yra praleistas dėl objektyvių priežasčių, o ne dėl pareiškėjos aplaidumo.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Nagrinėjamoje byloje pareiškėja T. D. nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria teismas prašymo dėl termino skundui paduoti atnaujinimo netenkino ir pareiškėjos skundą atsisakė priimti, kaip paduotą praleidus apskundimo terminą.

17Teisėjų kolegija pažymi, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių (Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalis), tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 straipsnio 3 dalis, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis, 13 straipsnis) (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-268/2012). Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą konstatuotas iš konstitucinio teisinės valstybės principo bei kitų Konstitucijos nuostatų kylantis imperatyvas, kad asmuo, manantis, jog jo teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą, kuris išspręstų ginčą. Asmens teisė kreiptis į teismą suponuoja ir jo teisę į tinkamą teisinį procesą, ji yra būtina teisingumo įgyvendinimo sąlyga. Pabrėžtina, kad asmens konstitucinė teisė kreiptis į teismą negali būti dirbtinai suvaržoma, negali būti nepagrįstai apsunkinamas jos įgyvendinimas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas). Tačiau savo teisėmis kiekvienas asmuo turi naudotis protingai, nepiktnaudžiauti jomis, laikytis įstatymais įtvirtintos tvarkos, kuri užtikrina teisinių santykių stabilumą ir teisinio saugumo principo įgyvendinimą.

18Administracinių bylų dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimo tvarką reglamentuoja ABTĮ. Apriboti skundų padavimo terminai inter alia susiję su teisinio saugumo principo įgyvendinimu, jais siekiama užtikrinti, kad asmenys, manantys, jog jų teisės buvo pažeistos, turėtų ne tik teisę jas ginti, bet ir pareigą tai daryti per protingą ir pagrįstą laiko tarpą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-46/2010). Pagal ABTĮ 33 straipsnio 1 dalį, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Pagal ABTĮ 34 straipsnio 1 dalį pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose.

19Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, jog kiekvienu konkrečiu atveju vertinant, ar pareiškėjas nėra praleidęs termino kreiptis į administracinį teismą, taip pat sprendžiant pareiškėjo prašymą dėl termino paduoti skundą atnaujinimo, būtina nustatyti termino kreiptis į administracinį teismą eigos pradžią (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. vasario 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-104/2010, 2010 m. liepos 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-395/2010, kt.).

20Nagrinėjamoje byloje pareiškėja prašo panaikinti 2011 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, bei aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimo ir akademinio pripažinimo apeliacinės komisijos nutarimą Nr. AK-2011-05; 2011 m. rugsėjo 12 d. Studijų kokybės vertinimo centro sprendimą Nr. 2-14-527; 2011 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimo Nr. V-1839; 2011 m. gruodžio 29 d. Studijų kokybės vertinimo centro nutarimą Nr. 7-04-3159.

21Iš bylos medžiagos matyti, kad 2011 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimo Nr. V-1839 (b. l. 30) buvo priimtas, be kita ko, atsižvelgus į 2011 m. rugsėjo 12 d. Studijų kokybės vertinimo centro sprendimą Nr. 2-14-527 (b. l. 26-27). Minėtame 2011 m. spalio 11 d. įsakyme yra nurodyta minėto 2011 m. rugsėjo 12 d. sprendimo apskundimo tvarka. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, bei aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimo ir akademinio pripažinimo apeliacinės komisijos 2011 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. AK-2011-05 (b. l. 32-33) buvo nepatenkinta T. D. 2011 m. spalio 13 d. pateikta apeliacija ir paliktas galioti 2011 m. rugsėjo 12 d. Studijų kokybės vertinimo centro sprendimas Nr. 2-14-527. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamentas 2011 m. lapkričio 10 d. raštu Nr. SR-5376 išsiuntė pareiškėjai minėtą 2011 m. lapkričio 3 d. komisijos protokolo išrašą bei nurodė, jog komisijos sprendimas gali būti skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka. Pareiškėjos taip pat skundžiamu 2011 m. gruodžio 29 d. Studijų kokybės vertinimo centro nutarimu Nr. 7-04-3159 (b. l. 34) buvo netenkintas pareiškėjos prašymas iš naujo įvertinti pareiškėjos Palenkės akademijoje įgytą magistro kvalifikaciją, šiame nutarime nurodyta jo apskundimo tvarka.

22Iš to, kas išdėstyta, bei pareiškėjos skunde, apeliaciniame skunde nurodytų aplinkybių galima daryti išvadą, jog pareiškėjai buvo žinoma apie priimtus jos netenkinančius aktus, tačiau pareiškėja šių aktų ABTĮ nustatyta tvarka neskundė. Pareiškėjos skundas dėl jos skundžiamų 2011 m. rugsėjo 12 d., 2011 m. spalio 11 d., 2011 m. lapkričio 3 d. ir 2011 m. gruodžio 29 d. priimtų aktų pirmosios instancijos teisme gautas tik 2012 m. lapkričio 27 d., t. y. praleidus jų apskundimo terminą. Atkreiptinas dėmesys, jog šių aplinkybių neginčija ir pati pareiškėja, ji pripažįsta, kad apskundimo terminas yra praleistas, tačiau prašo atnaujinti terminą skundui paduoti.

23Teisėjų kolegija pabrėžia, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad svarbiomis termino praleidimo priežastimis yra pripažįstamos tokios aplinkybės, kurios asmeniui sudaro kliūtis laiku įgyvendinti savo valią atlikti tam tikrus veiksmus. Paprastai tokios aplinkybės yra objektyvaus pobūdžio ir nepriklauso nuo asmens valios. Pavyzdžiui, fizinio asmens sunki liga, kitų asmenų veikla, ribojanti asmens veiksmų laisvę, valią, neraštingumas ir pan. Teismų praktikoje sprendžiant termino atnaujinimo klausimą, taip pat yra atsižvelgiama į svarbių aplinkybių atsiradimo momentą, jų egzistavimo trukmę, taip pat ar po to, kai minėtos aplinkybės išnyko, asmuo kreipėsi į teismą per protingą laiko tarpą. Vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gegužės 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-798/2008).

24Pareiškėja skunde bei atskirajame skunde kaip termino skundui paduoti praleidimo priežastis įvardija tai, jog 2011 ir 2012 metais ji kelis kartus vyko į užsienį. Teigia, jog kelionių į Lenkijos Respubliką metu pareiškėja bendravo tiek su diplomą išdavusia akademija, tiek su kitomis institucijomis, siekdama gauti papildomą informaciją, padėsiančią išspręsti susidariusią situaciją. Gindama savo interesus teikė tiek apeliaciją, tiek prašymą pakartotinai peržiūrėti jos dokumentus. Teigia, jog po skundui paduoti skirto termino praleidimo pareiškėja sutiko H. S. ir D. J., kurių kvalifikacijos, įgytos tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir pareiškėjos, buvo pripažintos Lietuvos Respublikoje.

25Pažymėtina, jog asmens kreipimasis į įvairias institucijas, susirašinėjimas su jomis negali pateisinti skundo padavimo termino praleidimo. Ši aplinkybė yra subjektyvaus pobūdžio, susijusi su paties asmens pasirinktu jo elgesio variantu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS62-10/2012, kt.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog ta aplinkybė, kad pareiškėjas kreipiasi į netinkamas institucijas ar kitaip netinkamai gina savo teises negali būti pripažinta svarbia aplinkybe atnaujinti terminą skundui paduoti (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-1098/2006, 2007 m. rugsėjo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS8-339/2007, 2008 m. gegužės 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-303/2008, kt.). Taigi pareiškėjos nurodytos aplinkybės, kad ji vyko į Lenkijos Respubliką, kreipėsi į diplomą išdavusią instituciją bei kitas institucijas, siekdama gauti papildomą informaciją, padėsiančią išspręsti susidariusią situaciją, taip pat, kad gindama savo interesus teikė tiek apeliaciją, tiek prašymą pakartotinai peržiūrėti jos dokumentus, yra jos valia pasirinktas teisių gynybos būdas, kuris negali būti vertinamas kaip objektyvi termino skundui paduoti praleidimo priežastis.

26Pareiškėjos nurodytas argumentas, kad po skundui paduoti skirto termino praleidimo pareiškėja sutiko asmenis, kartu studijavusius tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir pareiškėja toje pačioje aukštojoje mokykloje ir kurių diplomai buvo pripažinti Lietuvos Respublikoje, taip pat nevertintinas kaip objektyvi aplinkybė, sutrukdžiusi laiku paduoti skundą.

27Vertinant nagrinėjamos bylos aplinkybes atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėja žymiai praleido terminą ginčijamiems aktams apskųsti.

28Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pareiškėjos nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo konstatuoti, jog jos objektyviai apsunkino pareiškėjos galimybes paduoti skundą ir ji dėl to praleido skundo padavimo terminą. Pareiškėja nagrinėjamu atveju nepagrįstai delsė įgyvendinti savo teises, susijusias su ginčijamų aktų apskundimu, jas įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai ir tokiais veiksmais pati sau sukūrė neigiamas pasekmes.

29Esant tokioms aplinkybėms, galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nepatenkino pareiškėjos prašymo dėl termino atnaujinimo ir atsisakė priimti skundą ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino bylos faktines aplinkybes, tinkamai taikė įstatymo normas ir pagrįstai nutarė atmesti prašymą dėl termino atnaujinimo ir pareiškėjos skundo nepriimti. Konstatuotina, kad skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta ir ją naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl pareiškėjos atskirasis skundas netenkintinas.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Pareiškėjos T. D. atskirąjį skundą atmesti.

32Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja T. D. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi... 6. Prašydama atnaujinti terminą skundui paduoti pareiškėja nurodė, kad dėl... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. lapkričio 29 d. nutartimi... 9. Teismas nustatė, kad pareiškėja skundžia 2011 m. lapkričio 3 d., 2011 m.... 10. Pažymėjo, jog kartu su skundu pateiktas prašymas atnaujinti terminus skundui... 11. III.... 12. Pareiškėja T. D. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV.... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Nagrinėjamoje byloje pareiškėja T. D. nesutinka su... 17. Teisėjų kolegija pažymi, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos... 18. Administracinių bylų dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių... 19. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, jog kiekvienu... 20. Nagrinėjamoje byloje pareiškėja prašo panaikinti 2011 m. lapkričio 3 d.... 21. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2011 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos... 22. Iš to, kas išdėstyta, bei pareiškėjos skunde, apeliaciniame skunde... 23. Teisėjų kolegija pabrėžia, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis... 24. Pareiškėja skunde bei atskirajame skunde kaip termino skundui paduoti... 25. Pažymėtina, jog asmens kreipimasis į įvairias institucijas,... 26. Pareiškėjos nurodytas argumentas, kad po skundui paduoti skirto termino... 27. Vertinant nagrinėjamos bylos aplinkybes atkreiptinas dėmesys, jog... 28. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pareiškėjos... 29. Esant tokioms aplinkybėms, galima daryti išvadą 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 31. Pareiškėjos T. D. atskirąjį skundą atmesti.... 32. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartį... 33. Nutartis neskundžiama....