Byla R-4-756/2015
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2015 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. Sp-36 dalies panaikinimo priėmimo klausimą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos primininkas), Arūno Dirvono ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų J. Š., V. S. ir D. M. skundo atsakovui Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai, tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Druskininkų švietimo centrui, Druskininkų savivaldybės administracijai ir R. M. dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2015 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. Sp-36 dalies panaikinimo priėmimo klausimą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas pareiškėjų J. Š., V. S. ir D. M. skundas, kuriuo prašoma:

41) panaikinti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2015 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. Sp-36 dalį, kuria politine reklama nebuvo pripažintos 2014 m. gruodžio 2 d. pateiktame skunde „Dėl politinei reklamai keliamų reikalavimų pažeidimo ir užslėptos politinės agitacijos“ nurodytos leidinyje „Mano Druskininkai“ skelbtos publikacijos;

52) pripažinti 2014 m. gruodžio 2 d. skunde „Dėl politinei reklamai keliamų reikalavimų pažeidimo ir užslėptos politinės agitacijos“ nurodytas ir šiame skunde pakartotinai įvardintas leidinio „Mano Druskininkai“ publikacijas politine reklama;

63) pripažinti visas Lietuvos socialdemokratų partijos narių – kandidatų į Druskininkų savivaldybės tarybą – nuotraukas, publikuotas leidinyje „Mano Druskininkai“, įvardintas 2014 m. gruodžio 2 d. skunde „Dėl politinei reklamai keliamų reikalavimų pažeidimo ir užslėptos politinės agitacijos“ ir pakartotinai šiame skunde nurodytas, politine reklama;

74) uždrausti Lietuvos socialdemokratų partijos nariams – kandidatams į Druskininkų savivaldybės tarybą – skleisti teisės aktų reikalavimus pažeidžiančią politinę reklamą leidinyje „Mano Druskininkai“;

85) priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

9Pareiškėjai skunde nurodo, kad Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (toliau – ir Komisija) 2015 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. Sp-36 nepripažino politine reklama pareiškėjų 2014 m. lapkričio 24 d., 2014 m. lapkričio 27 d., 2014 m. gruodžio 1 d., 2014 m. gruodžio 2 d. skunduose nurodytų leidinyje „Mano Druskininkai“ 2014 m. spalio – gruodžio mėnesiais skelbtų publikacijų politine reklama. Su šia Komisijos 2015 m. sausio 25 d. sprendimo dalimi pareiškėjai nesutinka, kadangi Komisija nenurodė argumentų, pagrindžiančių išvadą, kad nurodytose publikacijose paskelbta informacija nėra politine reklama, t. y. savo sprendimo nemotyvavo.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11Pareiškėjai J. Š., V. S. ir D. M. kelia ginčą dėl Komisijos 2015 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. Sp-36 dalies, kuria politine reklama nepripažintos pareiškėjų 2014 m. gruodžio 2 d. pateiktame skunde nurodytos publikacijos, paskelbtos leidinyje „Mano Druskininkai“, panaikinimo.

12Pažymėtina, kad teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d., Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 4 str. 1 d., Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 str. 1 d.), tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 str. 3 d., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., 13 str.). Tačiau teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos bei teisės kreiptis į administracinį teismą prielaidų ir šios teisės tinkamo realizavimo sąlygų.

13Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 12 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimai gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka. ABTĮ 20 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra galutinė instancija byloms pagal skundus dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų ar neveikimo, išskyrus tuos, kurie priskirti Konstitucinio Teismo kompetencijai. ABTĮ 119 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Respublikos Prezidento rinkimų įstatyme, Seimo rinkimų įstatyme, Referendumo įstatyme, taip pat Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme numatyti asmenys šiuose įstatymuose nurodytais pagrindais ir per nurodytus terminus gali apskųsti Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus.

14Pirmiau paminėtos teisės aktų nuostatos suponuoja išvadą, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas vienintele ir galutine instancija nagrinėja tik ginčus dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų rinkimų teisinių santykių srityje, kurių specialią apskundimo tvarką nustato atitinkami rinkimų ar Referendumo įstatymai. Tik tokiais atvejais taikytinos ABTĮ septynioliktame skirsnyje (skundai dėl rinkimų ar Referendumo įstatymų pažeidimų) numatytos nuostatos. Tuo tarpu ginčai dėl kitų Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų ar neveikimo nagrinėtini bendrąja ABTĮ nustatyta tvarka, t. y. skundai pirmąja instancija nagrinėjami apygardų administraciniuose teismuose. Tokios pozicijos nuosekliai laikomasi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (pvz., 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. R492-8/2012, 2014 m. sausio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. R552-3/2014; 2014 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. R556-10/2014).

15Nagrinėjamu atveju Komisija sprendė kandidatų į savivaldybės tarybą politinės reklamos klausimus. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalį, politinės reklamos žymėjimo reikalavimai nustatomi įstatymuose; politinės reklamos žymėjimo tvarką nustato Vyriausioji rinkimų komisija. Komisijos 2015 m. sausio 25 d. sprendimas Nr. Sp-36 priimtas, vadovaujantis Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinės reklamos ir papirkimų tyrimo darbo grupės 2015 m. sausio 23 d. išvada Nr. 3-6(1.2), kuri parengta remiantis Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymu.

16Speciali Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatyme nustatyta Komisijos sprendimo apskundimo tvarka, paduodant skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, įtvirtinta tik tokiu atveju, kai Komisija priima sprendimą, jog politinės kampanijos dalyvis padarė šiurkštų šio įstatymo pažeidimą (Įstatymo 23 straipsnio 4 dalis). Nagrinėjamu atveju skundžiamas Komisijos sprendimas nepatenka į tokių sprendimų kategoriją, nes pareiškėjo skundžiamu Komisijos sprendimu nebuvo sprendžiama dėl to, ar buvo padarytas šiurkštus Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo pažeidimas.

17ABTĮ 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad be kompetencijos, nustatytos šio įstatymo 18 straipsnyje, Vilniaus apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytoms byloms, kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis administravimo subjektas, išskyrus bylas dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė centriniai valstybinio administravimo subjektai, teisėtumo. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus (ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

18Teisėjų kolegija, įvertinusi paminėtą teisinį reglamentavimą bei nustatytas faktines bylos aplinkybes, daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjo skundas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo panaikinimo gali būti paduodamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui, bet ne tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

19Pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. sausio 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. R552-3/2014, įvertinęs aptartas ABTĮ nuostatas, taip pat nagrinėtai bylai aktualias Seimo rinkimų įstatymo normas, padarė išvadą, kad kai skundžiami tokie Komisijos veiksmai ar neveikimas, kurių apskundimas tiesiogiai nenumatytas Seimo rinkimų įstatyme, skundas turėtų būti paduodamas bendra skundams dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus ABTĮ nustatyta tvarka ir terminais. Tai, jog skundai dėl Komisijos sprendimų, priimtų vykdant Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo numatytą politinės reklamos bei jos finansavimo stebėseną, sprendžiami tokį skundą paduodant Vilniaus apygardos administraciniam teismui, bet ne tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, rodo ir ankstesni Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo procesiniai sprendimai (pvz., 2008 m. gruodžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-2008/2008).

20Apibendrindama išdėstytas aplinkybes ir teismų praktiką Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalies bei ABTĮ 13 straipsnio pagrindu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjų skundas nėra priskirtas nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, todėl jį atsisakytina priimti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu.

21Atsisakius priimti skundą minėtu pagrindu, pareiškėjų teisė į teisminę gynybą nėra užkertama, kadangi pareiškėjai teisminį procesą gali pradėti paduodami skundą bendrąja ABTĮ nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Atsisakyti priimti pareiškėjų J. Š., V. S. ir D. M. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai, tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Druskininkų švietimo centrui, Druskininkų savivaldybės administracijai ir R. M. dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2015 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. Sp-36 dalies panaikinimo, ir skundą su priedais grąžinti pareiškėjams.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas pareiškėjų 4. 1) panaikinti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2015 m.... 5. 2) pripažinti 2014 m. gruodžio 2 d. skunde „Dėl politinei reklamai... 6. 3) pripažinti visas Lietuvos socialdemokratų partijos narių – kandidatų... 7. 4) uždrausti Lietuvos socialdemokratų partijos nariams – kandidatams į... 8. 5) priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.... 9. Pareiškėjai skunde nurodo, kad Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų... 10. Teisėjų kolegija... 11. Pareiškėjai J. Š., V. S. ir 12. Pažymėtina, kad teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra... 13. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 12 straipsnio 6... 14. Pirmiau paminėtos teisės aktų nuostatos suponuoja išvadą, kad Lietuvos... 15. Nagrinėjamu atveju Komisija sprendė kandidatų į savivaldybės tarybą... 16. Speciali Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei... 17. ABTĮ 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad be kompetencijos, nustatytos šio... 18. Teisėjų kolegija, įvertinusi paminėtą teisinį reglamentavimą bei... 19. Pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. sausio 29 d.... 20. Apibendrindama išdėstytas aplinkybes ir teismų praktiką Teismų įstatymo... 21. Atsisakius priimti skundą minėtu pagrindu, pareiškėjų teisė į teisminę... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37... 23. Atsisakyti priimti pareiškėjų J. Š., 24. Nutartis neskundžiama....